Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.05.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V četrtek, 12. maja je potekal tehnični pregled novega trgovskega centra Qlandia. Tehničnega pregleda sta se udeležila sodelavca Oddelka za gospodarske javne službe, mag. Matjaž Srša in Osolnik Peter. Pri tehničnem pregledu je bila s strani občine Kamnik podana pripomba, da je potrebno ustrezno urediti požarno pot iz Domžalske ceste proti trgovini Hofer in Qlandia, ki bo zagotavljala ustrezno požarno varnost v skladu z veljavnim OPPN. Sprejet je bil dogovor, da bo le-ta izvedena v najkrajšem možnem času.

Na skupnem terenskem ogledu ob vodotoku Kamniška Bistrica v Šmarci, je bilo s predstavniki ARSO, Hidrotehnik in lastnikom zemljišča dogovorjeno, da se zaradi zagotavljanja ustrezne poplavne varnosti na tem območju izvede varovalni zid, ki bo preprečeval poplavljanje vodotoka. Projektna rešitev bo v naslednjih dneh s strani ARSO posredovana lastniku, na podlagi česar bo sledil ustrezen dogovor o pričetku sanacijskega programa 2011. Občina Kamnik bo skupaj s predstavniki države storila vse potrebno, da se izboljša poplavna varnost na območju Šmarce in Nožič.

Prav tako smo si s predstavniki ARSO in Hidrotehnika ogledali problematiko v naselju Črna. Ob državni cesti R1-225 Stahovica - Črnivec imajo stanovalci bloka Črna 12 dolgoletne težave s popravljanjem hudournika. Neustrezno odvodnjavanje meteorne vode poleg poplavljanja ceste in kletnih prostorov v zadnjem letu ogroža še stanovanjski objekt, saj je le-ta statično ogrožen, saj je voda pričela spodjedati temelje tega objekta. Dogovorjeno je bilo, da ARSO in podjetje Hidrotehnik pripravi ustrezno rešitev

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je v četrtek na ploščadi OŠ Toma Brejca organiziralo občinsko tekmovanje »KAJ VEŠ O PROMETU«, ki v zadnjih letih postaja tradicionalna oblika preventivnih akcij za kolesarje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V začetku preteklega tedna so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo končnega gradiva Letnega poročila družbe Velika planina d.o.o. za leto 2010 ter Poročila o delu poslovne enote mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije v Kamnik, ki ju bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na 6. seji, 25. maja 2011.

V ponedeljek 9. maja 2011 je v uradu župana potekal sestanek s predsedniki agrarnih skupnosti na Veliki, Mali in Gojški planini, predstavniki RD Rigelj in družbe Velika planina d.o.o.. Na sestanku je bilo izpostavljenih več problemov, predvsem pa je bilo izpostavljeno dejstvo, na kakšen način organizirati vse lastnike na območju planine, z namenom razvoja planine in reševanja skupnih problemov (npr: ureditev in vzdrževanje poti, …). V torek 10.5.2011 je bila podpisana tudi pogodba za zamenjavo pogonskega sistema nihalne žičnice.

Z današnjim dnem je na spletni strani (www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi) objavljen javni razpis za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva. Rok za oddajo vlog je petek, 17. junij 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ je v preteklem tednu sodeloval na sestanku s predstavniki Elektra Ljubljana in sicer smo se dogovorili glede nadaljnjega urejanja medsebojnih premoženjsko-pravnih razmerij.

Prav tako je OPPSZ sodeloval na sestanku s predstavniki podjetja Snaga, kjer je bil prav tako dosežen dogovor glede ureditve medsebojnih premoženjsko-pravnih razmerij.

Občina Kamnik obvešča, da bo v prihajajočih poletnih dneh poostrila nadzor prometa z izvajanjem meritev hitrosti, in sicer na regionalni cesti v okolici kamniškega bazena in igrišč, ki so v neposredni bližini. Namen akcije je zaščititi najšibkejše udeležence in jim omogočiti varen obisk bazena in športnih igrišč. Meritve hitrosti se bodo izvajale tudi na drugih lokacijah v občini Kamnik.

Ob tem ponovno opozarjamo vse voznike motornih vozil, naj spoštujejo omejitve hitrosti na javnih cestah in s tem pripomorejo k večji prometni varnosti.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so bile na področju športa obravnavane vloge, prispele na Razpis za sofinanciranje športnih programov  v občini Kamnik. Sklenjene so bile tudi pogodbe o upravljanju bazenskega kompleksa "Pod skalco" in vzdrževanju in obratovanju teniških igrišč na bazenskem kompleksu "Pod skalco".

Potekal je sestanek o izvedenih aktivnostih pri projektu »razvoj podpornih sistemov – varstvo starejših občanov v Občini Kamnik«, katerega izvajalec je Zavod Oreli. Projekt se je pričel v lanskem letu, za katerega je občina namenila 19.500 evrov, v letošnjem letu pa je za ta projekt namenjenih 14.000 evrov. Direktorica zavoda, Martina Ozimek je povedala, da se je zavod prijavil tudi na javna razpisa, ki sta ju objavila Ministrstvo za šolstvo in šport ter Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vendar žal neuspešno (izpad sredstev). Še v tej polovici leta naj bi se vzpostavila svetovalna pisarna, dogovor o lokaciji in o morebitnem dodatnem sofinanciranju projekta s strani občine pa bodo še sledili.

V četrtek, 12. maja, se je sestala komisija za vrednotenje vlog humanitarnih programov, ki je pregledala vse vloge. Na javni razpis se je prijavilo 20 izvajalcev. Naslednja seja komisije bo v torek, 17. maja, na kateri se bo potrdila višina dodeljenih sredstev, tako da bodo sklepi o izbiri izdani še v tem tednu.

Sestala se je komisija za obravnavo vlog za dodelitev enkratnih denarnih pomoči (12 vlog). Prav tako je v preteklem tednu potekal delovni sestanek s predstavniki Centra za socialno delo Kamnik, na katerem smo obravnavali primer za morebitno zvišanje prispevka za upravičenko, ki je na podlagi dedne pogodbe dolžna skrbeti oziroma plačevati za oskrbovanko, ki je nastanjena v Domu starejših občanov v Kamniku. Delni plačnik je tudi občina, končno mnenje o tem pa bo podal Oddelek za premoženjsko pravne zadeve na občini.

V preteklem tednu je bila podpisana tudi pogodba s Centrom za socialno delo Kamnik (izvajalec) o sofinanciranju izvedbe usposabljanja in pridobivanja skrbnikov v letu 2011. Skrbništvo je zakonsko urejena oblika družbenega varstva mladoletnikov (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih), za katere ne skrbijo starši in ostalih polnoletnih oseb, ki zaradi določenih vzrokov niso sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi. V proračunu je za ta namen namenjenih do 2.000 evrov.

Na področju predšolske vzgoje in šolstva smo opravili redni mesečni pregled vseh upravičencev do mesečnih subvencij zaradi nakazila le teh do 20-ega v mesecu. Teh upravičencev je približno 300. Pripravili smo novo pogodbo o sofinanciranju varstva pri varuhu ter obravnavali vloge o znižanem plačilu vrtca, enkratni pomoči za novorojence in mesečne subvencije.

Na področju kulture sta bila zaključena dva razpisa in sicer: Razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, na katerega je prispelo 55 vlog  ter razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov, na katerega je prispelo 11 vlog.

V petek, 13. maja, se je zaključil razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v Občini Kamnik za leto 2011. Na razpis so prispele štiri vloge:

Pripravljeno je bilo gradivo za korespondenčno sejo (dogovorjeno tudi z Občino Komenda) za izdajo soglasja v postopku imenovanja direktorja javnega zavoda Matična knjižnica Kamnik.

V četrtek, 12. maja, je bil opravljen strokovni ogled Plečnikove železniške postaje za sanacijo nastale škode s strani ZVKD OE Kranj, Maja Avguštin.

S strani ZVKD OE Kranj, Renata Pamič, je bilo pridobljeno strokovno mnenje na podlagi vloge z dne 03.05. 2011 za strokovni pregled spomenika Antonu Medvedu.


<< Nazaj | Novice