Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.04.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Izvedba javne razsvetljave v Nevljah

Na skupnem sestanku in terenskem ogledu, ki je potekal v četrtek, 12. aprila, je bila določena »okvirna« trasa poteka javne razsvetljave. Predstavniki Krajevne skupnosti bodo pridobili soglasja lastnikov zemljišč, Občina Kamnik pa bo z vzdrževalcem javne razsvetljave pripravila dokončni popis del ter finančno oceno projekta. Skupni cilj vseh udeleženih je čim prejšnja izvedba projekta javne razsvetljave.

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Kamnik je v sodelovanju z ZŠAM Kamnik priredil delavnico »Osvežitev znanja o prometu za upokojence« v prostorih Društva upokojencev Kamnik, ki sta ga pripravila in vodila predsednik SPV Franc Pivk in ustanoviteljica in izvajalka programa »Brez strahu za volanom« Marjetka Kramžar. Namenjen je bil vsem udeležencem v prometu, predvsem pa voznikom osebnih vozil, ki se soočajo s kakršnimi koli strahovi, ki jim povsem onemogočajo samostojno udeležbo v prometu.

Okoli dvajset udeležencev delavnice se je v dobri uri in pol seznanilo z nekaterimi problematičnimi aspekti sodobnega prometa ter z ustreznim ravnanjem in ukrepi, ki jim bodo v prihodnje v pomoč pri čim bolj varni udeležbi v prometu. Imeli so tudi priložnost preizkusiti svoje poznavanje cestno prometnih predpisov z reševanjem krajšega testa iz le-teh. Po zaključku delavnice  je predsednik kamniškega društva ZŠAM in SPV Občine Kamnik Franc Pivk prisotne udeležence obdaril s priložnostnimi darilnimi vrečkami, katerih vsebina bo prispevala k večji varnosti v prometu.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina je v preteklem tednu skladno z objavljenim seznamom upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A, pozvala dve upravičenki k sklenitvi najemnih pogodb. Ena stanovanjska enota bo vseljiva po obnovi stanovanja, druga pa po izselitvi najemnice, predvidoma v mesecu juniju 2012.

V preteklem tednu je bil zaključen razpis za dodeljevanje posojil mladim družinam. Na razpis se je prijavil en prosilec.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bilo v preteklem tednu pregledanih 17 vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva ter pripravljene dopolnitve vlog.

Oddelek za družbene dejavnosti

V času od 9. do 13. aprila, so v vseh vrtcih potekala zasedanja Komisije za sprejem otrok v vrtec. Na letošnji razpis za šolsko leto 2012/2013, ki je v javni vrtec in oba koncesijska vrtca potekal v marcu 2012, je prispelo skupaj 636 vlog. Komisija je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec oblikovala prednostni vrstni red, na podlagi katerega bodo vrtci v 8 dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedili v vrtec prve izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na program, ki se izvaja v vrtcu. Otroci, ki ne bodo sprejeti, se bodo uvrstili na čakalni seznam.

Komisija za šport, ki vrednoti prispele vloge na razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2012, ki je bil odprt do vključno 15. 3. 2012, je obravnavala skupaj 35 pravočasno prispelih vlog. Od tega je 2 vlogi javnih zavodov odstopila Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik, saj izvajanje programov znotraj javnih zavodov ni bil predmet javnega razpisa. Od 33 vlog, ki so ostale za obravnavo je bilo 17 vlog nepopolnih. Glede na predhodno - v razpisu - navedeni rok za dopolnitev (3 dni), je bilo vloge potrebno dopolniti. V roku za dopolnitev je vlogo dopolnilo 15 klubov. Od tega je bila ena dopolnitev oddana na obrazcu, ki ni bil predmet letošnjega razpisa, dve vlogi pa sta prispeli prepozno. Tako je bilo v skladu z upravnim postopkom potrebno zavreči 3 vloge.  

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo zaključili s pripravo gradiv za obravnavo na 14. seji Občinskega sveta. Spremembe Odloka o UN K9 Šole so pripravljene za sprejem, gradivo je usklajeno z nosilci urejanja prostora, mnenja so pridobljena. Po uveljavitvi odloka bodo takoj lahko pričele teči aktivnosti za pridobitev gradbenih dovoljenj za šole ter ureditev okolice.

Prav tako je pripravljeno gradivo za prvo obravnava Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik. Po sprejemu se bo po prvomajskih praznikih pričela javna razgrnitev, ki je predvidena v trajanju 30 dni. V tem času bo mogoče na razgrnjeno gradivo OPN in okoljskega poročila podati pripombe, sodelovanje javnosti pa bo omogočeno tudi na javnih obravnavah. O točnih terminih in lokacijah razgrnitve ter javnih obravnav bomo objavili posebno obvestilo.

 

 


<< Nazaj | Novice