Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.03.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Izvajanje aktivnosti v zvezi s pridobivanjem EU sredstev (kanalizacija, vodovod)

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik«

V preteklem tednu je Občina Kamnik v skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor oddala dokumentacijo za finančno perspektivo 2014 – 2020. Občina Kamnik je nosilka skupnega kohezijskega projekta občin Cerklje na Gorenjskem, Domžale, Kamnik, Komenda, Mengeš, Trzin pri operaciji »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik«. Ta skupna operacija zajema Nadgradnjo CČN Domžale – Kamnik na 149.000 PE, dograditev kanalizacijskega sistema v občini Kamnik v skupni dolžini prribližno 29 kilometrov s 13 črpališči, dograditev kanalizacijskega sistema v občini Komenda v skupni dolžini približno 14 kilometrov s 6 črpališči ter dograditev kanalizacijskega sistema v občini Mengeš v skupni dolžini približno 4 kilometre z 1 črpališčem.

»Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik«

V preteklem tednu je Občina Kamnik v skladu z navodili Ministrstva za okolje in prostor oddala dokumentacijo za finančno perspektivo 2014 – 2020. Občina Kamnik je nosilka skupnega kohezijskega projekta občin Domžale, Kamnik, Mengeš, Moravče, Trzin pri operaciji »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik«. Ta skupna operacija zajema nadgradnjo vodovodnih sistemov v vseh občinah investitoricah. 

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v občini Kamnik

Odsek 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Pretekli teden je izvajalec nadaljeval z deli na odseku od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo.

Izvajalec polaga vodovod DN 150 od Veterine Kamnik do vodohrana Perovo. Trenutno izvajalec izvaja dela na Perkovi ulici. Na vrhu hriba gre nato preko gozda do vodohrana Perovo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

Odsek 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

Vodovod na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je položen. Manjka še izvedba podvrtavanja pod Kamniško Bistrico ter izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na stranskem kanalu TM4, ki poteka od potoku Tunjiščica proti naselju Tunjice. Celotna dolžina kanala znaša približno 965 metrov. Trenutno je izvajalec izvedel približno 460 metrov kanala (78 odstotkov). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM2. Z deli je končal. V tem tednu je predvideno polaganje tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje doline« nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

Iz smeri Košiš proti Tunjiški Mlaki je druga ekipa nadaljevala s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno. Hkrati se izvaja:

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 8.30 do 13.30.

V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo. V tem tednu bo veljala še ta zapora, saj se dela da izvajati še pod delno zaporo izven termina popolne zapore, v naslednjem pa je predvideno podaljšanje. O spremembi prometnega režima vas bomo obvestili preko uradne spletne strani Občine Kamnik.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Spodnje Stranje

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na lokalni cesti v Spodnjih Stranjah. Trenutno polaga fekalno kanalizacijo DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. Celotna dolžina kanala znaša približno 318 metrov.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih, od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa gre od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste, uporabe opažev za varovanje gradbene jame in skale dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d. Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d. Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Trenutno se izvajajo dela na novem biološkem bloku 2 – betoniranje sten in rušitvena dela na obstoječem bazenu.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode ter ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode.

Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji za vsaj prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Geometričnem središču Slovenije je v četrtek, 12. marca 2015, 39 predstavnikov javnih institucij, podjetij, društev, zavodov, organizacij in posameznikov iz občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji s podpisom konzorcijske pogodbe formalno vzpostavilo Lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije. S tem se bo nadaljevalo javno-zasebno partnerstvo za sodelovanje in učinkovito črpanje evropskih sredstev za razvoj podeželja, ki je bilo do sedaj med najuspešnejšimi v Sloveniji. Več informacij je dostopnih na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Objavljen je bil javni razpisi za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva, za oblike pomoči:

Razpisna dokumentacija je od danes, 16. marca 2015, objavljena na uradni spletni strani Občine Kamnik.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) se v skladu z zakonom o javnih financah pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014, ki ga bo občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji. Pričele so se tudi aktivnosti za izdelavo premoženjskih bilanc krajevnih skupnosti za leto 2014.

Oddelek za družbene dejavnosti

V četrtek, 19. marca 2015, ob 16. uri bo na Ministrstvu za zdravje potekala predaja zbranih podpisov proti ukinitvi izvajanja nujne medicinske pomoči v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Vseh 11.599 zbranih podpisov bosta delovni skupini za reorganizacijo službe nujne medicinske pomoči predala župan Marjan Šarec in direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik Sašo Rebolj, dr. med.

Strokovna komisija je po zaključenem javnem razpisu za sofinanciranje domoljubnih društev pregledala in ovrednotila vseh 8 prispelih vlog. Prijaviteljem je bil že posredovan sklep o višini sofinanciranja domoljubnih društev v letošnjem letu. Občina Kamnik je v ta namen v proračunu zagotovila 10.000 evrov.

Z Rdečim križem Kamnik smo podpisali pogodbo o sofinanciranju delovanja v letu 2015, v proračunu smo v ta namen zagotovili 8.000 evrov.

Letno pogodbo o izvajanju javne službe pomoč družini na domu smo podpisali s koncesionarjem Zavod za socialno oskrbo Pristan. Cene pomoči na domu ostajajo nespremenjen od leta 2011, in sicer trenutno znašajo:

Občina Kamnik sofinancira vsem občankam in občanom 78,55 odstotkov cene storitve pomoči na domu, upravičenci in ostali zavezanci pa so dolžni plačati razliko med veljavno ceno storitve moči na domu, znižano za subvencijo Občine in eventualno subvencijo države. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša 3,46 evrov za opravljeno uro storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika v nedeljskem času znaša 6,05 evra za opravljeno uro storitve. Cena storitve pomoči na domu za uporabnika znaša za praznične dni 6,57 evrov za opravljeno uro storitve. Za izvajanje javne službe pomoč družini na domu Občina Kamnik letno nameni slabih 150.000 evrov. Pomoč na domu v povprečju letno koristi 50 občank in občanov.

V petek, 13. marca 2015, se je zaključil javni vpis v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2015/2016. V petek priporočeno oddana vloga za vpis je veljala za pravočasno oddano pošiljko.

Javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik za leto 2015 je bil objavljen na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer od 26. februarja 2015 do 6. marca 2015 do 10. ure. Na razpisu so lahko kandidirala društva, ki delujejo na področju mladinskega sektorja. Do roka je prispelo 16 pravočasno in pravilno opremljenih vlog. Strokovna komisija je v petek, 13. marca 2015, pravočasno prispele in pravilno opremljene vloge pregledala in pričela z ovrednotenjem posameznih prijavljenih programov in projektov na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Kamnik. V naslednjih dneh bodo prijavitelji s sklepi tudi obveščeni.

Pod organizacijskim okriljem kamniške območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, so se včeraj, 15. marca 2015, ob 17. uri v Domu kulture Kamnik, na prireditvi z naslovom »Radi pojemo, igramo – se po vižah sukat'znamo«, javnosti predstavile različne starostne skupine ohranjevalcev, poustvarjalcev in posrednikov pesemskih in plesnih folklornih izročil. Udeležilo se je 15 folklornih skupin iz občin Domžale, Mengeš, Lukovica, Trzin, Moravče, Komenda in Kamnik. Prireditev je imela značaj območnega srečanja tovrstnih skupin, hkrati pa so bili s predstavitvijo javnosti podvrženi tudi strokovni presoji; ta udeležencem prinaša uvrstitve in zastopanost na regijskem in državnem nivoju.  Strokovna spremljevalca in svetovalca območnega srečanja sta bila Petra Nograšek in Vasja Samec.

Oddelek za urejanje prostora

V Uradnem listu RS, št. 14/2015 je bil 28. 2. 2015 objavljen Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin(ZUUJFO), ki začne veljati 15. marca 2015. Zakon prinaša nekatere spremembe na posameznih področjih delovanja samoupravnih lokalnih skupnosti, tudi na področju urejanja prostora.

Zgoraj navedeni zakon spreminja tudi tretji odstavek 105. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Potrdilo o namenski rabi zemljišča ima naravo potrdila iz uradne evidence in se izda skladno s predpisi o upravnem postopku ter proti plačilu upravne takse, pri čemer se šteje, da zemljiške parcele znotraj katastrske občine predstavljajo en zahtevek. En zahtevek lahko obsega največ deset posameznih zemljiških parcel.«

Glede na spremembe zakonodaje to pomeni, da se od 15. marca 2015 tudi za izdajo potrdila o namenski rabi plačuje upravno takso v višini 22,66 evrov, pri čemer se lahko na en zahtevek navede največ deset zemljiških parcel v isti katastrski občini. Zavedamo se, da bo sprememba zakonodaje predstavljala dodatni strošek za občanke in občane, zato jih obveščamo, da naj omenjena potrdila naročajo le takrat, ko jih dejansko potrebujejo za izvedbo določenega pravnega posla. V primeru, ko želijo samo preveriti ali je njihovo zemljišče zazidljivo ali ne, naj se za informacije oglasijo na Oddelku za urejanje prostora (Občina Kamnik, Glavni trg 24, III. nadstropje) oziroma lahko tudi sami preverijo stanje namembnosti zemljišč s pomočjo http://www.geoprostor.net/, pod tematskim sklopom prostorski plan.

Potrdila, ki so starejša od treh mesecev, lahko občanke in občani prinesejo tudi v ponovno potrditev na Oddelek za urejanje prostora (Občina Kamnik, Glavni trg 24, III. nadstropje).

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana smo bili obveščeni o poteku trase prenosnega plinovoda. Predvidena trasa prenosnega plinovoda M9 Kidričevo – Vodice poteka od KP Kidričevo naprej proti jugu, nato preko nižinskega dela Črete, od Slovenske Bistrice poteka v avtocestnem koridorju do Dramelj, nato poteka skozi gostejšo poselitev pri Ljubečni, južno od Šmartinskega jezera, od Lopate do Ločice pri Savinji poteka v koridorju avtoceste in prenosnih plinovodov, po Tuhinjski dolini mimo Motnika, se vzpne na južno pobočje doline, pri Dolenjem se združi s koridorjem obstoječih prenosnih plinovodov, poteka skozi gosto poselitev ob Kamniški Bistrici, nato čez kmetijska zemljišča do načrtovane KP Vodice.

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo je z javnim naznanilom obvestilo javnost o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Javna razgrnitev bo potekala od 9. marca do 9. aprila 2015, in sicer:

Javno naznanilo

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Pripombe in predlogi k razgrnjenemu gradivu se v času javne razgrnitve lahko dajo pisno na mestih javne razgrnitve, lahko se pošljejo na naslov Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska cesta 47, Ljubljana, s pripisom ''DPN Kidričevo – Vodice'' ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer se v rubriki ''zadeva'' navedejo ključne besede ''DPN Kidričevo – Vodice.'' Za lažjo pomoč prilagamo obrazec "PRIPOMBA/PREDLOG k študiji variant in okoljskemu poročilu za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice". 

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi bodo smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave DPN.

Povzetek za javnost

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek z 38-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.78 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je 38-letnik vozil osebni avtomobil po preteku veljavnosti registracije. Policisti so 38-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 35-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 35-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega so policisti 35-letniku začasno zasegli osebni avtomobil znamke VW Caddy in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v okolici Kamnika postopek s 46-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.03 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 46-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino odpadne kovine v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da sta neznana storilca v dopoldanskem času izpred poslovnega prostora v okolici Kamnika odtujila za približno dve toni odpadne kovine. Z dejanjem sta neznana storilca povzročila za približno 600 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino registrskih tablic v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času iz parkiranega osebnega avtomobila snel in odtujil obe registrski tablici LJ KV-309. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 40 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino oblačila v trgovini v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 34-letnica iz Kamnika v eni od trgovin v Kamniku odtujila jakno, pri čemer jo je pri dejanju videl varnostnik trgovine, ki jo je zadržal do prihoda policistov. Z dejanjem je 34-letnica povzročila za približno 30 evrov materialne škode. Policisti bodo zoper 34-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 23-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bil navedenemu zasežen aluminijasti zvitek, v katerem je bila neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 23-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

 


<< Nazaj | Novice