Mali grad

T e D n i (K) Občine

16.01.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V prostorih Občine Kamnik je potekal prvi operativni sestanek med Oddelkom za gospodarske javne službe, Oddelkom za urejanje prostora, Komunalnim podjetjem Kamnik in KS Novi trg. Na sestanku je bilo obravnava tematika investicij in planov v letu 2012, medsebojno sodelovanje in obveščanje, ZN B8 Perovo in tekoči projekti, zadeve. Tovrstni sestanki so potekali že v preteklem letu, kar se je izkazalo kot dobra praksa, zato se bodo sestanke nadaljevali tudi v letu 2012. 

V četrtek, 12. januarja, je Komisija za nivojske prehode s strani Ministrstva za promet obravnavala vlogo Občine Kamnik o ugotovitvi dejanskega stanja zagotavljanja ustrezne prometne varnosti na nivojskem prehodu državne ceste R1-225/1140 Mengeš-Duplica  - železniško postajališče Šmarca.
 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je bil zoper najemnika javne površine zaradi neplačevanja najemnine na sodišče posredovan predlog za dovolitev izvršbe na podlagi verodostojne listine. Najemniku je bilo posredovano tudi opozorilo, da mu bo najemna pogodba odpovedana, v kolikor svojih zapadlih obveznosti ne bo v celoti poravnal.

Pri tem bi želeli opozoriti vse neplačnike, ki imajo v najemu občinske javne površine, da poravnajo že zapadle zneske najemnine, saj bo v nasprotnem primeru zoper takšne neplačnike predlagana izvršba, v naslednji fazi pa tudi odpoved najemne pogodbe.

Občina Kamnik bo v tem tednu na svoji spletni strani ter na oglasni deski objavila seznam upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so zavezanci za plačilo varščine na LISTI "B"; upravičenci bodo pozvani tudi k podpisu najemnih pogodb.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Za januarsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik smo sodelovali pri pripravi naslednjih gradiv: predlog Odloka o turistični taksi, predlog Odloka o lokalnem turističnem vodenju na območju Srca Slovenije, Načrt ravnanja s finančnim premoženjem, predlog Sklepa o soglasju k statutu in sistemizaciji Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik ter Informacijo o stanju kmetijstva v občini Kamnik. 

V zvezi s pripravo zaključnega računa proračuna občine Kamnik za leto 2011 je bilo izdano navodilo za pripravo obrazložitev zaključnega računa, z DURS so se usklajevale odprte terjatve iz naslova turistične in občinskih taks. Poleg tega je bil zaključen popis osnovnih sredstev v občinski upravni stavbi (letna inventura).

V okviru Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance, ki je v največji meri zadolžen za opravljanje finančno računovodskih opravil, ki so stalna in ponavljajoča, se število obdelanih dokumentov (računov in zahtevkov) v zadnjih letih bistveno povečuje. V letu 2011 je bilo obdelanih skoraj 12.000 knjigovodskih listin oziroma 1000 več kot v letu 2010. Razlog za tolikšno povečanje je izplačilo transferov na področju predšolskega varstva in vzgoje (pomoči ob rojstvu otroka, subvencije otrokom, ki niso vključeni v vrtec), bistveno pa se je povečalo tudi število izdanih računov.

V ponedeljek, 9. januarja, je v Šmartnem pri Litiji potekala 10. seja skupščine LAS »Srce Slovenije«. Na skupščini se je obravnavalo poročilo o delovanju ter izvajanju razvojne strategije LAS za leto 2011, program dela za leto 2012 ter sprejem novih članov v LAS »Srce Slovenije«. Poleg tega pa je bila imenovana tričlanska komisija za ocenjevanje prijavljenih projektov, v kateri je tudi predstavnica Občine Kamnik.

V četrtek, 12. januarja, je na Zgornji postaji nihalke potekalo uradno odprtje nove strojnice nihalke na Veliki planini.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu so potekala še zadnja usklajevanja s Športno zvezo Kamnik pri pripravi novega Pravilnika o vrednotenju športnih programov in Letnega programa športa za leto 2012. S Športno zvezo Kamnik smo se tudi dogovorili o obsegu del, ki jih bodo opravljali za Občino oziroma Zavod za turizem in šport.

S Plavalnim klubom Kamnik je potekal sestanek glede različnih možnosti ureditve bazenskega kompleksa Pod Skalo. Strokovne službe bodo pripravile različne variante za ureditev oz. sanacijo bazena.

Župan občine je na podlagi javnega razpisa podpisal pogodbo v višini 30.000 evrov z Zavodom Oreli za nadaljevanje projekta “»Razvoj občinskega modela za reševanje potreb starejših v Občini Kamnik”.

Z Zdravstvenim domom Domžale je bila podpisana pogodba o sofinanciranju mamografskih pregledov za občanke Občine Kamnik.

Dnevni center za osebe s težavami v duševnem zdravju je uspešno pričel s svojim delovanjem. Občina Kamnik je v proračunu za leto 2012 zagotovila namenska sredstva v višini 15.500 evrov za sofinanciranje udeležbe na »kulturni olimpijadi«, ki se bo odvijala tik pred začetkom olimpijskih iger – julija 2012. Iz tega naslova se je pripravil razpis, ki je tudi objavljen. Cilj sofinanciranja je udeležba na elitnem festivalu mednarodnega srečanja moških pevskih zborov, kjer se zbere več kot 800 pevcev in ni le čast in ponos, temveč tudi izjemna promocijska priložnost za slovensko in kamniško kulturno zborovsko petje. Realiziran je bil sestanek z Zavodom za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, kjer smo se dogovorili o prioritetnem vrstnem redu sanacije spomenikov NOB; sprva je nujno potrebno urediti grobišče talcev, Črna pri Kamniku, kjer si 51 talcev zasluži spominsko nagrobno obeležje; po pridobitvi smernic s strani strokovnih služb ZVKD OE Kranj, bomo pričeli z vsemi potrebnimi postopki. Za zamenjavo oken na objektu gradu Zaprice, kjer deluje Medobčinski muzej Kamnik, smo prav tako v teh dneh pridobili kulturno varstvene pogoje s strani ZVKD OE Kranj in se v naslednjih dneh dogovorili o nadaljevanju in realizaciji le te. Z vsemi kulturnimi akterji, ki sodelujejo pri kulturnem programu na nivoju občinskih ali pa državnih praznikov, smo imeli sestanek, na katerem smo se točno dogovorili o vseh ključnih projektih, njihovi organizaciji,…za celotno leto 2012.

Na podlagi prošnje staršev otrok, vključenih v enoto Polžki v Motniku, da se zaradi oddaljenosti enote v Šmartnem, kamor morajo starši pripeljati otroka, enota Polžki v času praznikov in krajših počitnic ne bi zapirala, je bil na skupnem sestanku vrtca s predstavniki občine, staršev in ob prisotnosti občinskega svetnika Marjana Semprimožnika sprejet zaključek, da se enota Polžki zapira samo v času poletnih počitnic in največ 3 krat v tekočem šolskem letu, ne glede na število prisotnih otrok v enoti Polžki, t.j. v času jesenskih počitnic, v času božičnih počitnic in v času prvomajskih počitnic.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo izvedli javno obravnavo dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev za UN K9, ki pa je bila s strani javnosti slabo obiskana, udeležili so se je pretežno občinski svetniki. Pripomb na gradivo ni bilo, prisotni pa so postavljali le vprašanja o razgrnjenem gradivu. Izvedli smo tudi nekaj delovnih sestankov v zvezi z razgrnjenim gradivom, in sicer z Upravno enoto ter s projektanti obeh šol.

<< Nazaj | Novice