Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.10.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na glavni avtobusni postaji v Kamniku se je v petek, 12. oktobra, v okviru rednega vzdrževanja izvedla delna sanacija najbolj poškodovanega vozišča. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti voziščne konstrukcije in varnosti so bila opravljena naslednja dela: rezkanje asfaltne površine, podbetoniranje obstoječe armature, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje, ki se bo izvedlo do konec tega tedna. V času del je bila vzpostavljena delna zapora.

V soboto, 13. oktobra, so se zaključila rekonstrukcijska dela JP št. 161041 Podhruška - Znojile - Trobelno - Poljana - Črnivec v dolžini 50 m. Rekonstrukcija je bila izvedena na odseku Znojile, kjer je bilo potrebno v celotni dolžini trase izvesti drenažo, zamenjati ustroj v debelini 60 cm, urediti odvodnjavanje ter asfaltirati. V času del je bila vzpostavljena občasna popolna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V torek, 9. oktobra, je v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov foruma RDO Osrednja Slovenija (RDO – regionalne destinacijske organizacije), na katerem so bile predstavljene letošnje aktivnosti ter predvidene aktivnosti v letu 2013. V projekt, ki ga vodi Javni zavod Turizem Ljubljana, je vključenih preko 20 partnerjev, med njimi tudi Občina Kamnik ter Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. Namen projekta je okrepiti povezovanje in sodelovanje pri skupnem načrtovanju, oblikovanju in trženju slovenskega turizma preko RDO-jev. Cilj vzpostavitve RDO-jev pa je povezava turističnih subjektov, ki delujejo na območju Osrednje Slovenije, skupna promocija, vzpostavitev skupnih produktov, izdelava promocijskih materialov ter podpora razvoju turizma na tem območju

V preteklem tednu je bilo s strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje posredovano obvestilo o ocenjevanju škode na kmetijskih pridelkih zaradi suše v letu 2012. Vlada Republike Slovenije v izdanem sklepu o pričetku ocenjevanja škode zaradi nastale suše ljubljanske regije ni določila, kar pomeni, da se ocenjevanje škode zaradi suše v letu 2012 na območju občine Kamnik ne bo izvajalo.

Ministrstvo za finance Republike Slovenije je v preteklem tednu organiziralo več izobraževalnih delavnic, ki so se jih udeležili nekateri predstavniki Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance. Za spremljanje zadolževanja občin in javnega sektorja na ravni občin je bila pripravljena spletna aplikacija E-dolg, s pomočjo katere bodo občine v prihodnje poročale o zadolževanju občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine. Poleg tega pa so bile predstavljene tudi nekatere novosti v zvezi z izvajanjem, spremljanjem in poročanjem državnih pomoči, na področju gospodarskih javnih služb ter na področju ravnanja z nepremičnim premoženjem občin.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Upravičencem Javnega razpisa za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva) bodo po pravnomočnosti sklepov o dodelitvi sredstev nakazana odobrena finančna sredstva.

Občina Kamnik je pridobila kulturnovarstvene pogoje za menjavo dotrajanih vrat v skladišče poslovnega objekta na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku, ki bodo osnova za uskladitev oblikovanja novih vrat z odgovornim projektantom.

V mesecu novembru 2012 bosta dvema upravičencema, s seznama za oddajo neprofitnih stanovanj, oddani stanovanjski enoti v najem.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaradi dotrajane ograje na Budnarjevi domačiji v Zgornjih Palovčah smo v rebalansu proračuna Občine Kamnik zagotovili sredstva in tudi že pridobili ponudbe, da se le-ta ustrezno sanira.

Z Zavodom Oreli so potekala še zadnja usklajevanja in se pripravljala dela za izvedbo največjega vseslovenskega prostovoljskega projekta Simbioz@. Danes, 15. oktobra 2012, ob 16. uri, bo Svetovalno pisarno za starejše občane na Tomšičevi ulici 23 v Kamniku (zraven tržnice) obiskala tudi varuhinja človekovih pravic Republike Slovenije dr. Zdenka Čebašek Travnik.

V soboto, 13. oktobra, je na Podružnični šoli Mekinje potekala kulturna prireditev ob 100. obletnici šole.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je bilo izdelanih več lokacijskih informacij za gradnjo, zelo pa se je povečalo število vlog za izdajo potrdil o namenski rabi. Za Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije smo v preteklem tednu izdelali več potrdil o namenski rabi zemljišč, kjer je bilo treba poleg potrdil o trenutno veljavni namenski rabi zemljišč, izdelati tudi historični izpisek namenske rabe v preteklih obdobjih. Za tovrstna potrdila je značilno, da poleg predpisanih podatkov vsebujejo potrdila še podatke iz starih planskih aktov, ki pa so zgolj v analogni obliki. Izdelava tovrstnih potrdil je zelo zamudna.

Na podlagi prejetih vlog za 5-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča smo izdali odločbe vlagateljem.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku intenzivno izdelovali mnenja k pritožbam občanov na izdane odločbe nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).

Poleg rednega dela smo v preteklem tednu imeli sestanek s potencialnim investitorjem adrenalinskega parka, ki nam je predstavil svojo poslovno idejo. Na oddelku smo se udeležili tudi sestanka s predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Kranj. Namen sestanka je bil pregled in uskladitev izhodišč v zvezi s pripravo Odloka o zaščiti starega mestnega jedra Kamnika.

V preteklem tednu smo se ponovno sestali s predstavnikom Sklada za vode Republike Slovenije. Namen sestanka je bil pregled dosedanjih aktivnosti na področju menjave vodnih zemljišč med občino Kamnik in Republiko Slovenijo. Na sestanku smo določili prioritetne zadeve, ki jih bomo skupaj poskušali rešiti v najkrajšem času.

Policijska postaja Kamnik

Na policijsko postajo je prišla oškodovanka in prijavila tatvino denarnice v trgovskem centru v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je imela oškodovanka dne, 27. 9. 2012, denarnico v nakupovalnem vozičku. Neznani storilec je to izkoristil in denarnico z vsebino odtujil. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

S strani Zdravstvenega doma Kamnik smo bili obveščeni o prometni nesreči s telesnimi poškodbami v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila pri zavijanju izsilila prednost kolesarju. Le-ta je bil v nesreči telesno poškodovan in bil odpeljan z reševalnim vozilom. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa.

Na policijsko postajo je prišla občanka in povedala, da je njenega sina v okolici Kamnika ugriznil pes. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper lastnika ustrezno ukrepali.

Obveščeni smo bili o tatvini vozila v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec pristopil do prostorov podjetja in odtujil ključe osebnega avtomobila Volvo S60, kovinsko sive barve, registrska številka LJ 71-7TF. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Policijska patrulja je bila poslana na parkirni prostor v Kamniku, od koder je klical oškodovanec in prijavil poškodovanje vozila. Policisti so ugotovili, da je tega dne neznani voznik trčil v vozilo oškodovanca, ga poškodoval in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem  obvestil in bodo zoper storilca ustrezno ukrepali.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Patrulja je ugotovila, da je voznik motornega kolesa zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno, izven vozišča ter se telesno poškodoval. Policisti bodo podali obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so pri kontroli terena v okolici Kamnika opravili postopek z dvema moškima. Pri postopku je imel en moški pri sebi snov za katero sta policista sumila, da gre za prepovedano drogo. Snov je bila zasežena in poslana na analizo. V primeru pozitivnega rezultata bo kršitelju izdana odločba o prekršku.

Sodišče je zaradi neodzivanja na vabilo Okrajnega sodišča v Kamniku razpisalo odredbo za privedbo moškega iz Kamnika. Policisti so ga v dopoldanskem času izsledili in odpeljali na sodišče v Kamniku.

Obveščeni smo bili, da pred trgovskim centrom v Kamniku dve osebi nadlegujeta mimoidoče in beračita. Policisti so na kraju opravili postopek in kršiteljema izdali plačilni nalog zaradi ugotovljene kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Patrulja je pri kontroli terena opravila postopek z moškim iz okolice Kamnika. Pri postopku je moški policistoma izročil dva zavitka z neznano snovjo. Zaradi suma, da gre za prepovedano drogo, je bila snov zasežena in poslana na analizo. V primeru pozitivnega rezultata bo kršitelju izdana odločba o prekršku.

Na policijsko postajo je prišel občan in izročil žensko torbico z vsebino, ki jo je tega dne našel na avtobusnem postajališču v Ljubljani. Policisti so torbico vrnili lastnici.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila pri zavijanju levo izsilil prednost voznici osebnega avtomobila, ki je pravilno pripeljala iz nasprotne smeri. Ker so udeleženci v nesreči utrpeli telesne poškodbe, so bili z reševalnim vozilom odpeljani. Policisti bodo kršitelju izdali plačilni nalog zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa.

Na policijsko postajo sta prišla oškodovanca in prijavila poskus vloma v njuni vozili. Policisti so ugotovili, da sta imela vozili parkirani v okolici Kamnika. Njuno odsotnost je izkoristil neznani storilec in skušal vlomiti v vozili, vendar iz vozil ni odtujil ničesar. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili, da so gostje v gostinskem lokalu v Kamniku preglasni, kar moti stanovalce. Policisti so na kraju ugotovili, da lokal obratuje po poteku obratovalnega časa. O kršitvi bo obveščen Tržni inšpektorat Republike Slovenije.

Na policijsko postajo je poklical občan in povedal, da je tega dne popoldan na relaciji Krivčevo – Stahovica izgubil denarnico z vsebino. Gre za črno denarnico z napisom Billabong. V primeru najdbe prosi, da se ga obvesti.


<< Nazaj | Novice