Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.09.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik - vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) nadaljeval z izgradnjo vodovoda DN 150 v vasi Volčji Potok. Predvideno je, da se priključi na obstoječi vodovod DN 100 pri domu Krajevne skupnosti Volčji Potok.

Med gradnjo se izvajajo povezave z obstoječim vodovodnim sistemom. Poleg tega se bo pred objektom Volčji Potok 7a razširil nepregleden ovinek na delu javne poti št.JP 660071na pobudo lastnika zemljišča.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del proti domu Krajevne skupnosti Volčji Potok.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec (SGP Graditelj d.d.) nadaljeval z izgradnjo kanalizacije Tunjice na Tunjiški cesti v smeri Tunjic (kanal TM). S polaganjem kanalizacije je končal, zato je z deli nadaljeval na stranjskem kanalu TM0-1 na Tunjiški cesti. V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu TM0-1 ter začetek del na kanalu TM0-2.

Prav tako je z deli nadaljevala druga ekipa iz naselja Košiše proti Kamniku (kanal TM1). Izvajalec trenutno izvaja gradbena dela z polaganjem kanalizacijske cevi DN 250. Hkrati se izvajajo predvideni odcepi DN 160 za hišne priključke. V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na kanalu TM1 ter pričetek del na opornem zidu ter polaganju tlačne kanalizacije TM1.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste. V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Izvajalec (Gorenjska gradbena družba d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu Gv Zagorici nad Kamnikom ter Bistričici. Na obeh odsekih je končal s polaganjem kanalizacije. Na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom je prišel do predvidenega črpališča Č1, medtem ko je v Bistričici povezal kanalizaciji med mostovoma. Izvajalec je zato z deli nadaljeval na kanalu G v Zagorici nad Kamnikom in sicer od predvidenega črpališča Č2 v smeri proti Kregarjevim.

Prav tako je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu G13 (Županje Njive) in kanalu G10 (Zagorica nad Kamnikom – pri cerkvi). V naslednjem tednu je predvideno nadaljevanje del na obeh kanalih ter pričetek z deli na kanalu G13-1 (Županje Njive) – 1. faza za katero se je uredil predviden obvoz. Občanke in občani na območju gradnje so bili dne 10. 9. 2014 seznanjeni s fazami gradnje in predvidenimi obvozi.

V sredo, 10. 9. 2014, je v Osnovni šoli Stranje potekal sestanek s krajani Županjih Njiv, in sicer na temo izgradnje kanalizacijske infrastrukture na tem območju. Sestanek je bil sklican na predlog župana Marjana Šarca, na katerega so bili poleg krajanov povabljeni tudi izvajalci del, strokovni nadzor in predstavniki občinske uprave. Na sestanku je bilo krajanom predstavljen sam potek gradnje, terminski okvirji in potek obvozov ter popolnih zapor v času gradnje. Prebivalce Županjih Njiv prosimo, da se za informacije o poteku izvajanja projekta obrnejo neposredno na investitorja Občino Kamnik (01/8318-208 ali po elektronski pošti info.kohezija@kamnik.si) oziroma na izvajalca del GGD d.d. (Jurij Rutar 051/391-948). 

Izvajalec (Komunalno podjetje Kamnik d.d.) je nadaljeval z deli na kanalu G9 na območju Zgornjih Stranj in na stranskih kanalih kanala G5 (Zgornje Stranje). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje in ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale-Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana začela s pripravljalnimi deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Pripravljalna dela obsegajo: pripravo gradbiščne poti, ureditev gradbišča s postavitvijo gradbišča itd.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sama gradnja CČN se bo izvajala postopoma, sistem bo tudi v času gradnje v polnem obratovanju in procesi čiščenja odpadne vode bodo potekali skladno z zakonskimi zahtevami, razen v kratkih prekinitvah, v času povezav novih in obstoječih linij. Nadgradnja bioloških stopenj bo predvidoma zaključena pravočasno oziroma najkasneje do avgusta 2016.

Pričetek del na javni poti Nevlje-Oševek-Kužna

V ponedeljek, 8. septembra 2014, so se začela gradbena dela ureditev JP št. 660681Nevlje-Oševek-Kužna. Dela v dolžini 220 metrov bodo obsegala: zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja, izgradnja ponikovalnice ter asfaltiranje. V času del je vzpostavljena popolna zapora ceste.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Mesec dni pred volilno nedeljo se je uradno pričela volilna kampanja za lokalne volitve, zaradi česar se je močno povečalo povpraševanje po najemu javnih površin za postavitev stojnic v podporo kandidatom, za prirejanje različnih predvolilnih prireditev ter drugih dogodkov, namenjenih predstavitvi  oziroma promociji kandidatov za župana, člane občinskega sveta, svetov krajevnih skupnosti in njihovemu druženju z občankami in občani.

Vse zainteresirane organizatorje volilnih kampanj zato obveščamo, da Občina oddaja v najem javne in nezazidane površine v svoji lasti (površine trgov, ulic, pločnikov in podobno) za izvajanje najrazličnejših dopustnih dejavnosti (kamor sodi tudi izvajanje predvolilne kampanje), v kolikor omenjenih površin ne potrebuje sama in so le-te primerne za izvajanje dejavnosti najemnika. Za najem javne površine mora bodoči najemnik vsaj 14 dni pred predvidenim datumom najema (glede na to, da je do volitev manj kot mesec dni, smo sklenili upoštevati tudi pozneje vložene vloge) vložiti pisno vlogo. Obrazec – vloga za najem javne površine je na voljo na vložišču Občine Kamnik ali na spletni strani Občine Kamnik. V primeru pozitivne rešitve vloge bo (po potrebi) opravljen skupni ogled s predstavnikom Občine, na katerem bosta dogovorjena natančna lokacija ter pogoji najema, nato pa bo sklenjena ustrezna najemna pogodba. V kolikor v vlogi predlagana lokacija ne bo več na voljo za oddajo, ne bo primerna za oddajo ali pa bo šlo za površino, ki jo Občina sama potrebuje, si bomo prizadevali poiskati drugo, za najem ustrezno lokacijo.

Za vse dodatne informacije, vključno z višino najemnine in drugimi pogodbenimi obveznostmi, se lahko obrnete na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve (Katja Kunstelj, tel.: 01/8318-247). Vsem zainteresiranim svetujemo, da pred vložitvijo vloge preverijo razpoložljivost želenih javnih površin, saj je precej lokacij v mestnem jedru v dneh, tik pred lokalnimi volitvami že zasedenih.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2014 do 31. 8. 2014.

V preteklem tednu je bilo v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer je potekala tradicionalna prireditev 44. Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine. V času tradicionalnih lokalnih prireditev lahko gostinski obrati na območju, kjer potekajo prireditve obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev. Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave.Izdana so bila tudi soglasja za prodajo na stojnicah v okviru omenjene prireditve.

Oddelek za družbene dejavnosti

V prostorih Občine Kamnik je postavljena nova razstava, in sicer »Razstava študentskih projektov Fakultete za arhitekturo, s seminarja prof. Koželja«. Razstava kaže možnosti prostorskega razvoja v Občini Kamnik. Predstavljeni so projekti stanovanjskih vzidav v ožjem mestnem središču, večji strateški projekti ter urbanistična zasnova razširitve Šmarce. Seminar profesorja Koželja velik poudarek pri izobraževanju študentov daje na razvoj trajnostnega nesta in arhitekture, raziskovanju praks razvitih svetovnih mest, a hkrati ostaja pri načelu, da je arhitektura tisto, kar se lahko zgradi.

V organizaciji Foto kluba Kamnik je bila v četrtek, 11. septembra 2014, v Domu kulture Kamnik otvoritev razstave »Skupine 75«.Skupina 75 je nastala z združitvijo goriških ljubiteljev fotografije leta 1975. Prvo aktivno obdobje je trajalo do leta 1980. V tem času so si z aktivnim delovanjem, organizacijo tečajev, predavanj in razstav utrdili svoje mesto v zamejskem kulturnem prostoru. V Galeriji Doma kulture Kamnik se člani Skupine 75 kamniški javnosti predstavljajo prvič, in sicer z izborom svojih najboljših del. Razstava je na ogled do 19. oktobra 2014.

Medobčinski muzej Kamnik in Slovenski šolski muzej sta ob zaprtju gostujoče razstave Slovenskega šolskega muzeja »Kaj naj oblečem za šolo«, v sredo, 5. septembra 2014, predstavila knjigo »Obleka v šoliPregled oblačilnega videza učiteljev in učencev na Slovenskem skozi čas«. Knjigo je predstavila avtorica, mag. Marjetka Balkovec Debevec, za glasbeni program pa so poskrbeli Muzealije, glasbena skupina Slovenskega šolskega muzeja.

V torek, 9. septembra 2014, se je v Domu kulture Kamnik nadaljeval tečaj za družinske oskrbovalce, ki ga izvaja Inštitur Antona Trstenjaka. Udeležence je pozdravil tudi župan Marjan Šarec.

S strani Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik smo prejeli obvestilo, da bo javni zavod prevzel celoten program koncesionarke dr. Alojzije Šlebir (odraslo zobozdravstvo), kar pomeni, da Občina ne bo izvedla razpisa za podelitev nadomeste koncesije in se program tako seli nazaj na javni zavod.

Lovska družina Sela je pretekli teden praznovala 60-letnico društva. Slavnostne prireditev se je udeležil direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda in članom Lovske družine Sela iskreno čestital ob okroglem jubileju, v imenu Občine Kamnik pa jim je podelil priznanje za njihovo skrb, požrtvovalnost, pomoč in podporo vseh njenih članov pri varstvu narave in okolja ter upravljanju z lovišči in divjadjo tudi za naslednje generacije.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi vprašanj glede plačila položnic za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. Vse občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2014.

Podatki o nepremičninah, za katere je po Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Vse občane občine Kamnik, ki so po Odloku zavezani plačilu nadomestila in se s prejeto Odločbo ne strinjajo, morajo pritožbo vložiti na Obrazcu in jo poslati na Ministrstvo za finance, Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Pritožbe morajo biti vložene v zakonsko določenem roku. Prepozno vložene pritožbe se v skladu z veljavno zakonodajo zavržejo.

Tudi v preteklem tednu smo imeli usklajevalni sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo Locus d.o.o., iz Domžal na temo usklajevanja prejetih mnenj.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o delovni nesreči v eni od tovarn v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 20-letniku pri delu z rotacijskim podajalnikom poškodovalo prst na roki. Delavec je bil z reševalnim vozilom odpeljan v ljubljanjski UBKC. Kraj dejanja si je ogledal tudi delovni inšpektor. Policisti bodo o zadevi napisali poročilo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o tatvini osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec, preko noči, iz parkirnega prostora v Kamniku odtujil osebni avtomobil znamke Renault Clio, sive barve, registrskih številk LJ PT-456. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 9.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 27-letnik vozil po Ljubljanski cesti, v smeri proti Duplici, in v križišču pri trgovini Lidl z Ljubljansko cesto zavijal levo v smeri proti trgovini Lidl, pri tem pa izsilil prednost 30-letni voznici, ki je v tem trenutku pravilno peljala po Ljubljanski cesti v smeri proti centru mesta. V prometni nesreči je nastalo za približno 4.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči je 27-letnik utrpel lahke telesne poškodbe in je bil s strani delavcev Zdravstvenega doma Kamnik oskrbljen na kraju prometne nesreče. Povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino goriva iz dveh delovnih strojev v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v rezervoarja dveh parkiranih delovnih strojev in iz njih odtujil približno 100 litrov dizelskega goriva. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 300 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek z 58-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je mu je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti bodo zoper 58-letnika podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 74-letni voznik osebnega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji z vozilom trčil v spredaj vozeč osebni avtomobil, ki ga je pravilno vozil 22-letnik. V prometni nesreči je nastalo za približno 1.000 evrov materialne škode. V prometni sta 22-letnik in sopotnica v vozilu udeleženca prometne nesreče utrpela lahke telesne poškodbe in sta bila oskrbljena v Zdravstvenem domu Kamnik. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

 

 

 


<< Nazaj | Novice