Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.08.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Gradnja lokalne ceste Tunjice – Zadnji vrh

Na lokalni cesti Tunjice – Zadnji vrh intenzivno potekajo gradbena dela za izgradnjo 200 metrov dolgega odseka ceste. Rekonstrukcija ceste zajema zamenjavo ustroja vozišča, izgradnjo meteorne kanalizacije, jaškov itd. Vrednost investicije znaša približno 50.000 evrov, zaključek del je predviden konec meseca avgusta. Ob nadzoru gradbišča je bilo ugotovljeno, da izvajalec, podjetje Žurbi Team d.o.o. dela izvaja v skladu s terminskim planom.

 

Inšpekcijski nadzor – Črna 12

V sredo je inšpektor za državne ceste skupaj s pristojnimi službami (DRSC, ARSO, Občina Kamnik, CPL d.d. in KPK d.d.) opravil terenski ogled in ustno obravnavo, na kateri so bili prisotni tudi predstavniki stanovalcev Črna 12. Po opravljenem ogledu in podanih možnih rešitvah je inšpektor odredil pristojnim službam, da morajo nemudoma pričeti z ustreznimi postopki za izvedbo sanacije, ter problematiko sanirati do 15.10. 2011. Občina Kamnik bo zato že naslednji teden izvedla sestanek z ARSO, DRSC in projektanti z namenom, da skupaj določimo najbolj optimalno rešitev, ki dokončno odpravila neurejeno odvodnjavanje hudournika in ceste.

Sofinanciranje sanacij plazov

Ministrstvo za okolje in prostor ter Občina Kamnik sta podpisali pogodbo o sofinanciranju sanacije plazov Gabrovnica - Krašnja in Mali Rakitovec.  Pogoj za pridobitev finančnih sredstev je uspešna sanacija in predložitev ustrezne dokumentacije v mesecu oktobru 2011. Občina Kamnik bo zagotavljala nadzor nad  sanacijami z namenom pravočasne in kvalitetne sanacije, saj je le-to pogoj za pridobitev sredstev s strani MOP-a.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z zakonodajo je bilo pripravljeno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2011.

Na Ministrstvo za finance oziroma AJPES je bilo posredovano:

Potekal je tudi pregled in ocenjevanje 7 vlog, ki so pravočasno prispele na javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2011 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči.

V preteklem tednu je bilo v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik, izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer poteka festival Kamfest.

Na podlagi Zakona o lovstvu in divjadi je Občina Kamnik upravičena do koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Po nakazilu koncesijske dajatve iz državnega proračuna so bila 15-im upravičenim lovskim družinam, ki imajo lovišča na območju občine Kamnik, poslana obvestila o razdelitvi sredstev v skladu s sprejetim odlokom o porabi koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Glede na to, da sta avgust in september meseca, ko v Kamniku in okolici potekajo številne prireditve, je oddelek izdal številna dovoljenja za najem javnih površin, med njimi tudi za Dneve narodnih noš, ki bodo letos potekali od 9. do 11. septembra. Del Glavnega trga bo od 15. avgusta do 9. septembra 2011 namenjen postavitvi fotografske razstave, ki jo pripravlja Foto klub Kamnik. Izdano je bilo tudi dovoljenje za najem površine za izvedbo prireditve Poletni večeri v Motniku, ki bo potekala pri gasilnem domu v Motniku od 19. do 21. avgusta 2011. Prav tako v tem času potekajo pogovori z interesenti za prodajo kostanja na Glavnem trgu, ki bo potekala od 1. oktobra dalje.

Ob tem opozarjamo vse zakupnike vrtičkov, ki še niso poravnali zakupnin za leto 2011, naj to storijo čim prej, sicer bo občina prisiljena pristopiti k odpovedi zakupnih pogodb zaradi neplačila.

Oddelek skupaj s podžupanjo, mag. Julijano Bizjak Mlakar intenzivno dela na pregledu vseh najemnih razmerij ter razreševanju problematike neplačil s strani nekaterih najemnikov občinskih neprofitnih stanovanj. V torek, 16.8. 2011 so nekateri najemniki, ki imajo pri poračunavanju obveznosti največ težav, že vabljeni na pogovor k podžupanji, in sicer z namenom iskanja rešitev glede poravnavanja obveznosti.

V prihodnjem tednu bodo prosilci, ki so se prijavili na javni razpis za oddajo neprofitnih stanovanj v najem in so oddali nepopolne vloge, pozvani k dopolnitvi vlog.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na Oddelku za družbene dejavnosti je v preteklem tednu potekal sestanek glede priprave gradiva, ki ga bo občinski svet obravnaval na eni izmed jesenskih sej in sicer glede nadaljevanje projekta »Razvoj podpornih sistemov za varstvo starejših občanov«. Sestanka sta se udeležila tudi direktorica Zavoda Oreli, Martina Ozimek in Roman Rener, ki sta izvajalca omenjenega projekta.

Vloge za obvezno zdravstveno zavarovanje in enkratne denarne pomoči se rešujejo tekoče.

Na portalu javnih naročil je Občina Kamnik 1. julija 2011 objavila naročilo: Upravljanje in izvajanje kulturnega programa v Domu kulture Kamnik za obdobje 5 let. Javno povabilo je bilo odprto do 10. avgusta 2011. Do roka je prispela ena ponudba. Konec septembra 2011, ko se izteče dosedanja pogodba, bo župan Občine Kamnik z izbranim na razpisu podpisal pogodbo za upravljanje in izvajanje kulturnega programa v Domu kulture Kamnik za obdobje 5 let.

Prav tako v teh dneh potekajo dela v Domu kulture Kamnik in sicer: postavitev akustične zavese ter dobava in montaža odrskih enot. Dela bodo realizirana do konca meseca avgusta 2011.

Za sanacijo ostrešja in stropa na objektu Plečnikove železniške postaje so pridobljeni vsi popisi in kar je najbolj pomembno,  potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenija, OE Kranj. Na podlagi tega, se izvajajo postopki za izbor izvajalca, v naslednjih dneh pričakujemo, da bo izvajalec izbran in, da se bodo dela lahko pričela.

V začetku meseca avgusta je na občino prispela vloga z željo, da se »Korbarjeva domačija v Tunjicah« razglasi za kulturni spomenik lokalnega pomena. Takoj smo stopili v kontakt s pristojnim zavodom ZVKDS, ki je izdelalo strokovne podlage za razglasitev prej omenjenega objekta za kulturni spomenik lokalnega pomena. Na podlagi strokovnih podlag, se je pripravil Odlok o razglasitvi Korbarjeve domačije v Tunjicah za kulturni spomenik lokalnega pomena, katerega bi lahko občinski svet Občine Kamnik obravnaval že na prvi jesenski seji.

V torek, 9. avgusta je na področju športa potekala 5. redna seja Komisije za šport, ki je obravnavala vloge, prispele na Javni razpis za sofinanciranje športno rekreativnih in promocijskih prireditev v Občini Kamnik za leto 2011. Na razpis se je prijavilo 32 športnih društev/klubov.

Oddelek za urejanje prostora

V začetku tedna je potekala predstavitev osnutka okoljskega poročila za potrebe izdelave OPN, ki ga je strokovni službi UOP Občine Kamnik ter izdelovalcu OPN, podjetju LOCUS, prestavil izdelovalec okoljskega poročila, podjetje Lučka. S tem se je začel proces usklajevanja OPN ter okoljskega poročila, ki bo po planu zaključeno do jeseni, temu pa bo sledila oddaja okoljskega poročila za pridobitev mnenja okoljskega ministrstva o njegovi ustreznosti.


<< Nazaj | Novice