Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.07.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev pločnika ob DC R3-923

V mesecu juliju se zaključujejo gradbena dela »Ureditev pločnika ob DC R3-923, odsek 1087 od priključka v km 0.200 do priključka za kamnolom Calcit«. V četrtek, 11. julija 2013, si je dela na tem območju ogledal tudi župan Marjan Šarec.

Direkcija Republike Slovenije za ceste je financirala 50 odstotkov investicije za cesto, 30 odstotkov za pločnik, 30 odstotkov za javno razsvetljavo in 70 odstotkov za zid P8-P11 ter 30 odstotkov za zid P12. Vomatic d. o. o. je financiral 30 odstotkov na zidu P8-P11, Občina Kamnik pa je investirala 50 odstotkov za cesto, 70, odstotkov za pločnik, 70 odstotkov za javno razsvetljavo ter 70 odstotkov za zid P12. Izvajalec del Komunalno podjetje Ljubljana d. d. Ljubljana je bil uveden v delo dne, 3. 10. 2012, s fizičnim začetkom del pa nastopil dne, 20. 11. 2012, to je z dnem pridobitve odločbe o zapori ceste.

Do vključno 10. 7. 2013 so izvedena naslednja dela:

Ocenjujemo, da bi fizično izvedbo del zaključili pred pogodbenim rokom oziroma najkasneje do 19. 7. 2013. Primopredajo objekta, z vso potrebno dokumentacijo in komisijskim pregledom in prevzemom objekta, pa v roku 60 dni od fizičnega zaključka del.

Začetek del na JP Tunjice

V četrtek, 11. julija 2013, so se začela gradbena dela »Ureditev JP št. 661372 Tunjice«, ki si jih je ogledal tudi župan Marjan Šarec. Dela v dolžini 610 m bodo obsegala: zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja vozišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Vrednost investicije znaša 50.000 evrov. Izvajalec bo dela zaključil oziroma dokončal do 16. 8. 2013. V času del je vzpostavljena občasno popolna in delna zapora ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo izdano navodilo za pripravo poročila o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2013, saj mora župan  poročati občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Oskrba zapuščenih živali na območju občine Kamnik se zagotavlja kot obvezno javno službo s podelitvijo koncesije koncesionarju v skladu z določili Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 18/13). Na podlagi javnega razpisa, je bila izdana odločba o izbiri izvajalca, in sicer Zavetišče Horjul, zavod za oskrbo, nego, zaščito in vzgojo hišnih in izgubljenih živali. Z izbranim izvajalcem je bila v preteklem tednu podpisana 5-letna koncesijska pogodba.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, spremljanje izvajanje proračuna, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnična prodaja, itd.) je bilo za potrebe bank, ki pripravljajo ponudbo za najem kredita Občine Kamnik, pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil. Vsem dolžnikom so bili posredovani tudi opomini za plačilo zapadlih obveznosti.

Zavezancem za plačilo turistične takse, ki so v obdobju oktober – december 2011 nakazovali turistično takso na poseben PDP račun, je Davčna uprava Republike Slovenije naknadno zavezancem vplačana sredstva vrnila in jih hkrati obvestila, da morajo sredstva ponovno nakazati na podračun Občine Kamnik za vplačilo turistične takse. V preteklem tednu so bili  zavezancem posredovani dopisi, s katerimi so bili pozvani za ponovno nakazilo turistične takse iz leta 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu se je močno povečalo povpraševanje po najemu javnih površin za postavitev stojnic z različnimi izdelki (kmetijski pridelki, kostanj, izdelki domače obrti, sveče, izmenjava igrač) ter za razširitev ponudbe pred gostinskimi lokali in drugimi poslovnimi objekti. Vse zainteresirane občanke in občane zato obveščamo, da občina oddaja v najem javne in nezazidane površine v svoji lasti (površine trgov, ulic, pločnikov in podobno) za izvajanje trgovske, gostinske in drugih dejavnosti, v kolikor omenjenih površin ne potrebuje sama. Za najem javne površine mora bodoči najemnik vložiti pisno vlogo (obrazec Vloga za najem javnih površin dobi na vložišču Občine Kamnik ali na spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj). V primeru pozitivne rešitve vloge bo opravljen skupni ogled s predstavnikom Občine, na katerem bosta dogovorjena lokacija ter pogoji najema, nato pa bo sklenjena ustrezna najemna pogodba. Za vse dodatne informacije, vključno z višino najemnine, se lahko obrnete na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve, na telefonsko številko: 01/8318-247.

Poleg povpraševanja po najemu javnih površin ste se v zadnjih dneh na nas pogosto obrnili tudi z vlogami za odkup ceste. Lastnike nepremičnin, po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste, zato obveščamo, da je Občina Kamnik za letošnje leto že sprejela načrt vseh predvidenih odkupov nepremičnin. Preostale vloge se bodo, skladno s predvidenimi proračunskimi sredstvi, reševale v prihodnjih letih. Prednost bodo imele starejše vloge.

Oddelek za družbene dejavnosti           

Na Podružnični šoli Nevlje nadaljujemo s posameznimi sanacijskimi deli v smislu učinkovitejše rabe energije. Trenutno potekajo dela v kotlovnici. Obstoječo dotrajano peč na kurilno olje bomo zamenjali z novo, sodobno pečjo na biomaso. Investicija je sofinancirana s strani Občine Kamnik in z državnimi sredstvi.

V enoti Tinkara, Vrtca Antona Medveda Kamnik, kjer je v teku sanacija pohodnih teras:

Pri Podružnični šoli Zg. Tuhinj je bil v okviru sanacije fasade izveden izkop okoli stavbe šole, tekom tedna bodo izolirani temelji in postavljeni odri za sanacijo fasade.

V zadnjih letih je bil velik poudarek namenjen tudi izgradnji in prenovi športnega igrišča pri Osnovne šole Šmartno v Tuhinju. Tako je bila izvedena celovita obnova igrišča in vgrajena ter postavljena potrebna športna in druga oprema. S tem je bila podana podlaga za dejavnost športne vzgoje tako šoloobveznih otrok, kot tudi drugih uporabnikov športnega objekta. S tem je tako Občina zagotovila možnost generacijam krajanov, da imajo dovolj možnosti za šport in rekreacijo. Pred kratkim je bila izvedena tudi prva faza obnove oziroma zamenjave iztrošene ograje z novo, s katero je zagotovljena varna uporaba športnega objekta.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelek se je prejšnji teden zglasilo večje število občanov, ki so imeli vprašanja v zvezi z razgrnjenim Občinskim prostorskim načrtom (OPN) in Okoljskim poročilom. Občane je zanimalo predvsem, kako bi spremenili namensko rabo iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča. Informacije so želeli pridobiti zaradi napovedanega davka na nepremičnine, ki ga država napoveduje v prihodnjem letu. Zaradi omenjenega davka na Oddelku zaznavamo tudi bistveno povečanje vlog za izdajo potrdil o namenski rabi zemljišč.

Ponovno poudarjamo, da poteka ponovna javna razgrnitev v času od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve in obravnave lahko vsi zainteresirani podajo pripombe in predloge na razgrnjen dopolnjen osnutek. Pripombe in predloge se lahko posreduje:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 1. 8. 2013.

Na javno razgrnjeno gradivo se bodo v času ponovne javne razgrnitve zbirale pripombe, do katerih bo Občina Kamnik zavzela stališče. Na podlagi sprejetih stališč se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

Tudi v preteklem tednu smo prejeli več vlog za oprostitev nadomestila stavbnega zemljišča. Na Oddelku pričakujemo, da bo Davčni urad Republike Slovenije pričel z izdajo odločb za uporabo stavbnega zemljišča.

V preteklem tednu smo se udeležili tudi več mejnih obravnav in opravili nekaj terenskih ogledov, na podlagi vlog strank, ki so zaprosile za soglasje k manjšemu odmiku od parcelne meje, kot je predpisan v zakonskih določilih.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva iz parkiranega tvornega vozila v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani storilec iz rezervoarja parkiranega tovornega vozila odtujil gorivo in se s kraja dejanja odpeljal z osebnim vozilom znamke Renault Clio. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 18-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen ročno zvit cigaret, v katerem se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 18-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z  18- in 20- letnico iz okolice Kamnika. Pri postopku je bila zasežena PVC samozapiralna vrečka, alu zavitek in plastična posodica, v katerih se je nahajala neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 18- in 20-letnico bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so obravnavali tatvino gospodarskega stroja v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči odtujil mešalec za seno. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 3000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 39-letnica v trgovini izvršila tatvino prehrambenih artiklov. Pri dejanju jo je videl varnostnik, ki jo je na kraju zadržal  do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 39-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v stanovanje in iz rumene kovine odtujil denar in predmete. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 3500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice