Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.06.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

Po končanem asfaltiranju je izvajalec v preteklem tednu končal z izvedbo bankin in s povrnitvijo v prvotno stanje. S tem je odsek 1 od Veterine Kamnik do VH Perovo zaključen. Celotna trasa vodovoda znaša 820 metrov.

ODSEK 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Šmarca - Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. V preteklem tednu je izvajalec končal s pripravo podlage za asfaltiranje. Asfaltiranje se je izvedlo v začetku tedna. V tem tednu je predvidena izdelava bankin in povrnitev v prvotno stanje. S tem bo odsek 3 – II. faza zaključen. Celotna trasa vodovoda znaša 790 metrov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s pripravo podlage za asfaltiranje do križišča za Laniše.

V preteklem tednu so nadaljevali z asfaltiranjem Tunjiške ceste. V torek, 9. junija,  so nadaljevali s polaganjem nosilne plasti na uvozih čez pločnik ter stranske ulice in avtobusni postaji, v sredo, 10. junija, so ročno polagali asfalt na pločniku, v četrtek, 11. junija, so nadaljevali z obrabno zaporno plastjo na glavni Tunjiški cesti ter v petek, 12. junija, pa naredili obrabno zaporna plast na avtobusni postaji in stranski ulici.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi Svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do "Pikovca") od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu juniju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Tako je v juniju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

V preteklem tednu je izvajalec na delu med mostovoma na levem pasu frezal asfalt za izvedbo zamenjave tampona na poškodovanih mestih ter izvedbo dela prevezave TK vodov. Pri spodnjem mostu je bila tekom tedna izveden priklop kanalizacije iz Županjih Njiv. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec začel z deli na kanalizaciji v Spodnjih Stranjah na stranjskem kanalu ST2-1. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. Na delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta.

V preteklem tednu je izvajalec izvedel priklope tlačnega in gravitacijskega voda za oba črpališča v naselju Zagorica nad Kamnikom pri mostu in pri transformatorski postaji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Kanalizacija je položena. Jašek za kanalizacijsko črpališče pri mostu pri Calcitu je vgrajen. Prav tako tlačni vod v cesti do jaška pri Calcitu. Izvedeno je obešanje tlačnega voda na most. Izvajalec se je zato preselil iz Županjih Njiv pri Calcitu na del kanalizacije med kapelico v Kregarjevim in trenutnim obvozom v Županjih Njivah. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode.

Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija struge v Oševku – III. faza (Krajevna skupnost Nevlje)

V naselju Oševek je skoraj vsako leto zaradi premajhne pretočnosti vodotoka Oševek prihajalo do poplavljanja dela stanovanjskih objektov. Zaradi tega problema je Občina Kamnik naročila projekta PZI za zamenjavo dotrajane in premalo pretočne mostne konstrukcije ter za ureditev struge vodotoka. Občina Kamnik je s sanacijo pričela jeseni 2012, ko je bila porušena stara in zgrajena nova večja mostna konstrukcija in je bila sanirana struga Oševka gor vodno in dol vodno od novega mostu v dolžini 35 metrov. Občina je z deli na sanaciji hudournika nadaljevala tudi v letu 2013. Sanirana je bila struga hudournika v dolžini približno 60 metrov. Levi breg je urejen z izgradnjo zložbe iz lomljenca v suho, desni breg pa kot zid iz lomljenca v betonu.

V letu 2015 Občina nadaljuje s sanacijo struge s III. fazo, v kateri bo izvedeno obrežno zavarovanje levega brega in sotočja obeh potokov z izgradnjo zložbe iz lomljenca v suho v dolžini približno 70 metrov, desni breg pa bo urejen kot zid iz lomljenca v betonu dolžine 35 metrov. Trenutno se izvajajo dela na izvedbi suhe zložbe levega brega.

Z zamenjavo mostne konstrukcije in ureditvijo struge se na saniranem odseku zagotavlja bistvena višja pretočnost struge iz obstoječih 6m3/s (Q1-verjetnost vsakoletnih poplav) na 29,3 m3/s (Q100-verjetnost 100 letnih poplav).

Zapora ceste ni potrebna.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2015 do 31. 5. 2015. Zaradi številnih prireditev ob koncu preteklega tedna, je bilo izdanih več odločb za enkratno podaljšanje obratovalnega časa gostinskih lokalov ter soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Skladno z izvedeno reorganizacijo občinske uprave, ki velja od 1. 6. 2015 dalje, so bile izvedene primopredaje delovnih obveznosti. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Rdečemu križu Kamnik in Župnijski Karitas Kamnik so bila nakazana sredstva v višini 4.000 evrov za delovanje obeh društev v letošnjem letu.

Z Rdečim križem Kamnik je bila podpisana pogodba v višini 5.900 evrov, in sicer za izvedbo socialnih letovanj. Socialno ogroženi otroci bodo tako ob finančni pomoči občine tudi letos v vročih poletnih dneh lahko uživali na Debelem rtiču in v Savudriji.

Športna društva, klubi in šole so po zaključku javnega razpisa prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju dejavnosti , šolskega športa in prireditev za leto 2015. V ta namen Občina letos namenja 248.292 evrov.

V sredo, 10. junija 2015, je v prostorih občinske zgradbe potekal sestanek institucij, ki se ukvarjajo z reševanjem potreb starejših občanov, ki ga že vrsto let vodi in koordinira Zavod Oreli.

V preteklem tednu je bilo s področja varstva pred nesrečami opravljenih še nekaj inšpekcijskih pregledov na kamniških osnovnih šolah. V prvi polovici leta so bili opravljeni redni inšpekcijski pregledi s strani Inšpektorata za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami na vseh kamniških osnovnih šolah, vrtcih, drugih zavodih ter tudi Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik in Domu starejših občanov Kamnik. Temu področju so večje osnovne šole že do sedaj zelo dobro sledile, saj so imele v večini primerov izdelane vse zahtevne dokumente (načrt za poverjenike civilne zaščite, sklepe, merila za organiziranje enot in opreme za zaščito in reševanje in podobno). Skupaj z vodstvom Občine Kamnik na tem področju že vrsto let poteka dobro sodelovanje, v primeru večjih nalog se udeležimo tudi aktiva ravnateljev, opravljeni pa so bili tudi individualni obiski na šolah in vrtcih.

Da je potrebno to področje imeti dobro urejeno, se dobro zavedajo ravnatelji tistih šol, ki so v preteklih letih tudi bili udeleženi ob večjih naravnih in drugih nesrečah (neurje z močnim vetrom 2008, poplave, žled 2014  in podobno). V prvi polovici leta so tako na področju varstva pred nesrečami tudi posamezne šole in vrtci realizirali popolnjenost usposabljanja kadra s področja za poveljnike Civilne zaščite in tudi s področja usposabljanja zaposlenih za bolničarje. Skrb za požarno varnost je v okviru šol in vrtcev že stalna naloga, predvsem v mesecu požarne varnosti, ko se na tem področju izvajajo interne seznanitve z letno temo v okviru meseca požarne varnosti, razdeli se gradivo (plakati in letaki) izvajajo se evakuacijske vaje in obiskih gasilskih enot z lokalnimi gasilskimi enotami na njihovem operativnem območju.

Sanacija sanitarij na Osnovni šoli 27. julij Kamnik je zaključena. Pri postavitvi predelnih sten za garderobo je pred dnevi prišlo do neljubega dogodka, ko so pri vrtanju poškodovali vodovodno cev, zato se je zaključek del malce zavlekel. Zadeva je sanirana in učenci se lahko od tega tedna dalje za pouk športa preoblačijo v novih garderobah, kar si po 30 letih več kot zaslužijo.

Oddelek za urejanje prostora

Po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije bodo do konca meseca junija vsem zavezancem poslane odločbe za Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč. Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12).

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, lokacijskih informacij za gradnjo, ter odločb za komunalni prispevek. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

odločitve svetovnih velesil povzročajo številne škodljive posledice za naravno okolje in posledično razdiralno vplivajo na kakovost našega življenja. Na drugi strani sodobne okoljske politike poudarjajo načelo trajnostnega razvoja, ki od vseh nas zahteva, da se zavzemamo za razvoj, ki izpolnjuje zahteve sedanjosti, vendar tako, da ne postavlja ovir prihodnjim rodovom pri zadovoljevanju njihovih potreb. Posledično se tudi na občini Kamnik zavedamo, da bo potrebno s posameznimi ukrepi izboljšati kakovost življenja, zlasti kakovost okolja v urbanih središčih. Glede na to, da so zelene površine osrednji element vseh mest in zagotavljajo ekološko raznolikost, spodbudno vplivajo na zdravje meščanov in počutje družbe, prinašajo pomembne gospodarske koristi ter oblikujejo nujne strukturne in funkcionalne prostore, zaradi katerih je življenje v mestih prijetnejše, smo skupaj z oddelkom za prostor oblikovali projektni predlog za ureditev zelenih javnih površin v mestnem jedru Kamnika, ki bo kandidiral za sredstva Lokalne akcijske skupine Srce Slovenije.

V mestnem jedru Kamnika  se namreč nahaja precej zelenih površin, ki so se (nekatere bolj, druge manj) urejale skozi različna obdobja, zato so nehomogenega izgleda, različno prilagojene sodobnim okoljevarstvenih zahtevam ter niso v celoti odraz trajnostnega razvoja kot ene od ključnih prostorsko-okoljskih smernic. Posledično si želimo s sredstvi LAS-a urediti dostop do Kamniške Bistrice ob Titanovem mostu (princip mestne plaže), urediti posamezne zelene površine v mestnem središču, izvesti vzdrževalna dela na objektu nekdanje vrtnarije pod Zapricami in ga nameniti izmenjavi semen, sadik ter izkušenj vrtičkarjev oz. shranjevanju orodja ter na posameznih mikrolokacijah v mestu zagotoviti enotno urbano opremo (klopi, cvetlična korita, koše za smeti, stojala za kolesa, igrala, usmerjevalne in informativne table, ekološke otoke in podobno).

Na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si) sta trenutno objavljena dva razpisa, in sicer: »Ureditev javnih poti v naselju Šmartno v Tuhinju – 3. sklop«in Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje-Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede.

Uspešno smo izbrali izvajalca za izvedbo naročila Odprava napak na Ljubljanski cesti: odsek od Mercatorja do Pošte (Duplica), saj je v preteklem tednu potekel rok za vložitev revizije, kar pomeni, da je odločitev o oddaji naročila pravnomočna, z izbranim izvajalcem pa bo v naslednjem tednu sklenjena gradbena pogodba. Prav tako pa v sodelovanju z drugimi oddelki poteka preverjanje ponudb, prispelih na razpis Ureditev atletskih površin na stadionu v Mekinjah, gradbeno – obrtniška dela in Ureditev atletskih površin na stadionu v Mekinjah – dobava in montaža opreme.

Na Oddelku proučujemo posamezne projektne ideje za vključitev v evropska partnerstva. Zanimiva je projektna ideja za program INTERREG EUROPE, SPEED UP, ki obravnava podjetništvo. Dobili smo tudi povabilo za sodelovanje v projektu, ki obravnava trajnostni prehrambeni sistem in se namerava prijaviti na URBACT III program.

Na 2. Seji sveta Ljubljanske urbane regije dne 12. 6. 2015 je bil potrjen Regionalni razvojni program  Ljubljanske urbane regije 2014-2020 (RRP LUR). To je temeljni strateški in programski dokument na regionalni ravni, s katerim se uskladijo razvojni cilji v regij ter določijo instrumenti in viri za njihovo uresničevanje. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je predhodno podalo pozitivno mnenje k Regionalnemu razvojnemu programu Ljubljanske urbane regije 2014 – 2020, ki ga je nato, skladno z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja najprej sprejel Razvojni svet LUR, njegovo odločitev pa je nato potrdil še Svet LUR.

Policijska postaja Kamnik

Na policijski postaji se je oglasila 26-letnica in prijavila družinsko nasilje s strani njenega 29-letnega izvenzakonskega partnerja. Po zbranih obvestilih in obravnavi so se policisti odločili, da nasilnemu partnerju izrečejo prepoved približevanja. Na OS Ljubljana pa bodo zoper njega podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o pogrešani 47-letnici. Patrulje Ppolicijske postaje Kamnik so nemudoma pričele z aktivnostmi iskanja pogrešane, v pomoč pri iskanju se je vključil tudi policijski helikopter. Na žalost so policisti pogrešano 47-letnico, pri pregledu terena pozno zvečer, našli mrtvo v vozilu na enem izmed parkirišč v Kamniku.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku v neposredni bližini policijske postaje postopek s 25-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku mu je bil zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.87 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so 25-letniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni o tatvini gradbenega materiala v eni izmed trgovin z gradbenim materialom v Kamniku. Ugotovljeno, da je neznani storilec odtujil nekaj strešnih oken in obrobni material. S tem je trgovino oškodoval za nekaj sto evrov.

Delavka banke NLB na Duplici je policijsko postajo obvestila, da je neznana oseba pri dvigovanju gotovine na bankomatu, denar pustila v reži na bankomatu, poštena najditeljica pa je denar prinesla delavki banke. Denar so policisti proti potrdilu zasegli in bo vrnjen pozabljivemu lastniku.

Policisti so bili obveščeni o vlomu v brunarico v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v času treh dni vlomil v leseno brunarico ter iz notranjosti odtujil ribiško opremo in motorno žago. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Operativno-komunikacijski center je kamniške policiste obvestil o kar dveh gorskih nesrečah, ki sta se zgodili v kamniških Alpah. Aktivirana je bila Gorska reševalna služba, ki je nemudoma pristopila k aktivnostim reševanja ponesrečenih.  V prvem primeru je bilo ugotovljeno, da je 63-letnici pri sestopu z Repovega kota spodrsnilo in je padla 20 metrov v globino. S helikopterjem je bila pripeljana v dolino, nato pa z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma Kamnik v oskrbo v ljubljansko urgenco. K sreči je utrpela le lažje telesne poškodbe. V drugem primeru pa je 23-letni planinki pri hoji v kamniških gorah na hrbet padel kamen. Skupaj z gorskim reševalcem je nato sama prišla v dolino, kjer je zdravniško pomoč poiskala sam, saj tudi pri njej poškodba ni bila hujša.

V Zdravstveni dom Kamniku se je zglasil kolesar, ki je padel pri vožnji. Policisti so z njim opravili razgovor in ugotovili, da je 49-letni kolesar pri vožnji po klancu navzdol premočno zavrl in nato padel po vozišču. Pri padcu je utrpel le lažje telesne poškodbe.

Policisti so bili obveščeni, da se je pri hoji po Veliki Planini poškodovala 9-letna planinka. Gorski reševalci so poškodovano osebo oskrbeli, nato pa je skupaj s starši sama odšla v dolino, kjer je iskala nadaljnjo zdravniško pomoč.

 


<< Nazaj | Novice