Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.04.2019

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

T e D n i (K) ObčineOddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja sekundarne kanalizacije v Tuhinjski dolini

Izvajalec del, Gorenjska gradbena družba d.d., je nadaljeval z deli v Tuhinjski dolini, kjer poteka izgradnja sekundarne kanalizacije. Gradnja se bo izvajala po odsekih, zajemala pa bo vasi Vrhpolje pri Kamniku, Soteska, Markovo, Vir pri Nevljah, Podhruška, Srednja vas pri Kamniku, Loke v Tuhinju, Potok, Vaseno, Hruševka in Buč, ki v večji meri spadajo pod aglomeracije 4594 Vrhpolje pri Kamniku, 4606 Soteska, 4399 Poreber, 4413 Srednja vas pri Kamniku, 4432 Vaseno in 4455 Šmartno v Tuhinju.

Dela so v preteklem tednu potekala na območju Soteske, Markovega in Srednje vasi, in sicer v omejenem obsegu zaradi neugodnih vremenskih razmer. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Oddelek za družbene dejavnosti

V soboto, 13. aprila 2019, je v gostišču Marjanca potekal redni občni zbor Društva izgnancev Kamnik, kjer se je zbranim pridružil tudi župan Matej Slapar. Podana so bila poročila preteklega leta in načrti za letošnje leto. Župan jim je zaželel obilo uspehov v letošnjem letu in se zahvalil za ves njihov doprinos naši lokalni skupnosti.

Pretekli teden so prostovoljci Društva abstinent v okviru akcije  “40 dni brez alkohola mimoidoče v Kamniku informirali in osveščali o negativnih posledicah prekomernega pitja alkohola ter vseživljenjske abstinence oseb s sindromom odvisnosti od alkohola. Njihovemu povabilu sta se z obiskom stojnice odzvala župan Matej Slapar in Katja Vegel iz Oddelka za družbene dejavnosti. Delovanje Društva abstinent sofinancira tudi Občina Kamnik.

Zaključen je javni razpis za sofinanciranje domoljubnih in veteranskih programov in projektov, na katerega je prispelo 7 vlog. Strokovna komisija je vloge pregledala in jih skladno s Pravilnikom o sofinanciranju domoljubnih in veteranskih programov in projektov ocenila ter razdelila 10.000 evrov.

Oddelek za urejanje prostora

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja.

Na Oddelku za urejanje prostora smo izdali več lokacijskih informacij za gradnjo, potrdil o namenski rabi ter potrdil o uveljavljanu oziroma neuvlejavljanju predkupne pravice. Na podlagi veljavne zakonodaje, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi 63. člena Zakona o kmetijskih zemljiščih od 9. 4. 2019 do vključno 24. 4. 2019 na Občini Kamnik poteka javna razgrnitev elaborata komasacije Drnovo.

V postopku komasacije se izdelajo in razgrnejo naslednji elaborati: elaborat obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem območju, elaborat vrednotenja zemljišč na komasacijskem območju, idejna zasnova ureditve komasacijskega območja, elaborat nove razdelitve zemljišč na komasacijskem območju. Komasacijski udeleženci lahko podajo na elaborate po tem členu pripombe in predloge na sami razgrnitvi, najpozneje pa v osmih dneh po izteku roka razgrnitve. Pripombe in predlogi na razgrnjene elaborate se obravnavajo v postopku pred izdajo odločbe o novi razdelitvi zemljišč, o njih pa se odloči z odločbo o novi razdelitvi zemljišč.  Komasacijski upravičenci lahko podajo na razgrnjen elaborat pripombe in predloge na sami razgrnitvi  v prostorih Krajevnega doma Šmarca v času vabljenja strank in dne 24. 4. 2019 od 10 do 12. ure  ter od 13. do 16. ure v prostorih Občine Kamnik, Občine Komenda in Občine Mengeš ter na Upravni enoti Kamnik med uradnimi urami v času razgrnitve elaborata.

Oddelek za razvoj in investicije  

Delavnica LAS Srce Slovenije za sklad ESRR

V torek, 9. 4. 2019, smo se predstavniki partnerjev že odobrenih projektov ter zainteresirani potencialni prijavitelji za javne pozive LAS Srce Slovenije za sklad ESRR udeležili Predstavitve usmeritev ob oddaji vlog CLLD in izvajanja operacij v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) v programskem obdobju 2014-2020.

Udeleženci smo se na srečanju seznanili z usmeritvami ob oddaji vlog na javni poziv LAS, usmeritvami ob oddaji zahtevkov za izplačilo (Občina Kamnik pravkar intenzivno pripravlja prvi zahtevek za projekt Preobrazba), s pravili poročanja ter razvijali nove projektne ideje in pobude za nadaljnje delo, zlasti v povezavi z zadnjim razpisom omenjenega sklada in potrebnimi spremembami strategije območja Srca Slovenije. Zbrane je pred pričetkom pozdravil tudi župan Matej Slapar.

Javna naročila

V prejšnjem tednu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno naročilo male vrednosti »Odpadna kanalizacija v naselju Bistričica - 1. faza«. Hkrati je na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 29. 4. 2018, do 9. ure.

Občina Kamnik je izdala Odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti »Nakup kuhinjske opreme za gostinski objekt na Starem gradu«. Le-ta je, po preteku zakonsko določenega roka, postala pravnomočna, tako da se je naročilo oddalo najugodnejšemu ponudniku GOSTINSKA OPREMA GO-ST Servis in trgovina d.o.o.

Prav tako je bila izdana Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku »Izdelava IZP in PZI kolesarske povezave Kamnik – Mengeš – Trzin Ljubljana«. Ta je, po preteku zakonsko določenega roka, postala pravnomočna, tako da se je naročilo oddalo najugodnejšemu ponudniku LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD d. d.

Policijska postaja Kamnik

PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Policisti so na parkirišču v Kamniku obravnavali prometno nesrečo, kjer je neznani voznik s tovornim vozilom zaradi nepravilnega premika trčil v nadstrešek trafike. Po trčenju je s kraja pobegnil ne da bi oškodovancu nudil svoje osebne podatke. Sledi zbiranje obvestil v zvezi izsleditve povzročitelja in ustrezen ukrep po Zakonu v cestnem prometu.

VLOM V PODJETJE NA DUPLICI

Na Duplici je prišlo do vloma v podjetje. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec odtujil štiri bakrene cevi. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo.

TATVINE V TRGOVSKEM CENTRU

V trgovskem centru Qlandija sta dve neznani storilki izvršili tatvino štirih izdelkov v skupni vrednosti 815 evrov. Policisti zbirajo obvestila o dejanju in bodo zoper storilki podali kazensko ovadbo.

TATVINA V ŽUPNIŠČU

Policisti smo bili obveščeni o tatvini v župnišču, pri čemer je bilo na kraju ugotovljeno, da sta dve osebi prišli do župnika prositi za denar. Župnik je vedel, da bosta denar porabila za prepovedano drogo, zaradi česar je odklonil nuditi denarno pomoč in je osebi pospremil do izhoda, ob vrnitvi pa je opazil, da sta mu storilca v času nepazljivosti odtujila fotoaparat. Policisti bodo zoper storilca podali kazensko ovadbo.

DRUŽINSKO NASILJE

V Mostah pri Komendi je prišlo do družinskega nasilja moža nad ženo. Policisti so ugotovili, da je moški pri prepiru fizično napadel ženo in jo poškodoval, zaradi česar mu je bila odrejena Prepoved približevanja, hkrati pa ga bodo policisti ovadili za kaznivo dejanje Nasilja v družini.

INTERVENCIJA NA OBMOČJU KOMENDE

Policisti so bili napoteni na območje Komende, kjer je moški kršil javni red in mir ter vpil na delavce Publicusa, ki so odvažali smeti. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog zaradi kršitve Zakona o javnem redu in miru.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

V naselju Križ smo zasegli neznano zeleno-rjavo posušeno snov, za katero obstaja utemeljen sum, da gre prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

PRIDRŽAN PIJAN MOŠKI

Na bencinskem servisu v Kamniku je prišlo do pretepa. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je pijan moški legel v tuje vozilo na bencinskem servisu nato pa se z lastnikom vozila sprl. Ker se ob prihodu policistov na kraj ni pomiril in je bilo pričakovati, da bo s kršitvami nadaljeval, mu je bila odvzeta prostost ter odrejeno pridržanje do iztreznitve. Prav tako mu je bil izdan plačilni nalog za več kršitev po Zakonu o javnem redu in miru.

SPOR V PODGORJU

Policisti so obravnavali družinski spor v Podgorju, pri čemer je bilo ugotovljeno, da je sin kršil javni red in mir s tem, da je žalil očet. Izdan mu je bil plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

ZASEG PREPOVEDANE SNOVI

Policisti so imeli v naselju Moste v postopku osebo, ki so ji zasegli neznano zeleno-rjavo posušeno snov, za katero obstaja utemeljen sum, da gre snov, ki je po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, prepovedana. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU NA KMETIJSKEM SEJMU V KOMENDI

Policisti so na prireditvenem prostoru Kmetijskega sejma imeli v postopku dve osebi, ki sta se zapletli v spor z varnostniki pred šotorom. Eden je fizično obračunal z varnostnikom, zaradi tega so ga varnostniki zadržali do prihoda policistov, ti pa so mu izdali plačilni nalog na podlagi Zakona o javnem redu in miru.

VLOM V VOZILO V VOLČJEM POTOKU

V Volčjem Potoku je prišlo do vloma v vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec pristopil do parkiranega vozila in z razbijanjem stekla prišel v notranjost slednjega ter odtujil več predmetov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINE TELEFONSKIH APARATOV

Policisti so obravnavali tatvino dveh telefonskih aparatov, ki jih je storilec odtujil otrokom na območju Županjih njiv. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice