Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.04.2013

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek, 8. aprila 2013, je potekel rok za oddajo vlog za dodelitev sredstev za pospeševanje malega gospodarstva ter za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2013ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči. Na javni razpis za malo gospodarstvo je prispelo 13 vlog (pospeševanje zaposlovanja ter sofinanciranje zaščite patentov in licenc), za ukrep tehnična podpora v kmetijstvu pa je prispelo 8 vlog. Vloge so bile pregledane ter pripravljene dopolnitve vlog.

Potekal je tudi pregled in ocenjevanje vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013.

Ministrstvo za pravosodje je v preteklem tednu organiziralo seminar na temo »Bančne garancije v postopkih javnega naročanja«, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Občine Kamnik.

Pred oddajo konsolidirane premoženjske bilance Občine Kamnik na dan 31. 12. 2012 je s posrednimi proračunskimi uporabniki občine Kamnik (javnimi zavodi)  intenzivno potekalo usklajevanje ter korigiranje njihovih premoženjskih bilanc na dan 31. 12. 2012.

Za 23. sejo občinskega sveta Občine Kamnik je bil pripravljen predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2012, Letno poročilo družbe Velika planina d.o.o. za leto 2012 ter letna poročila javnih zavodov za leto 2012, s katerimi se mora v skladu s statutom občine seznaniti občinski svet.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Med Občino Kamnik in Krajevno skupnostjo Nevlje je bila za objekt Podružnične šole Nevlje podpisana  pogodba o ustanovitvi etažne lastnine, priznanju lastninske pravice in medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki. Pogodba je bila realizacija dogovora Občine Kamnik in Krajevne skupnosti Nevlje iz leta 1989, s katerim je bilo dogovorjeno, da se iz naslova finančnih vlaganj ob izgradnji in adaptaciji šole, krajevni skupnosti prizna lastninska pravica na prostorih v predmetnem objektu v izmeri 49 kvadratnih metrov. V letu 2012 je bil za celoten objekt izdelan etažni načrt, tako, da so sedaj izpolnjeni vsi formalni pogoji, da se na prostoru, ki je bil dodeljen krajevni skupnosti, tudi formalno v zemljiški knjigi vpiše lastnik krajevna skupnost.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu je Oddelek za urejanje prostora prejel petkratno povečano število vlog, še posebej se je povečalo število potrdil o namenski rabi zemljišč. Poleg teh vlog so bile tudi zahtevnejše vloge za izdajo lokacijskih informacij za gradnjo objektov, kjer je potrebno poleg osnovnih podatkov o namenski rabi določiti tudi omejitve in vse pogoje za gradnjo posameznih objektov.

Za postopke, ki so povezani z izdajo gradbenih dovoljenj, je bil Oddelek za urejanje prostora v preteklem tednu štirikrat pozvan s strani Upravne enote Kamnik, in sicer kot stranka v postopku.

Na Oddelku smo intenzivno nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta (OPN). Aktivno pregledujemo tudi gradivo, ki ga je v pregled poslal izdelovalec Okoljskega poročila. Pri pregledu ugotavljamo, da so številni nosilci prostora zahtevali izločitev zazidljivih zemljišč zaradi novih strokovnih podlag. Iz navedenega dejstva izhaja, da bo nov OPN izločal tudi že zazidljiva zemljišča. V naslednjem tednu planiramo usklajevalni sestanek tako z izdelovalcem OPN, kot izdelovalcem Okoljskega poročila, da bi bilo teh izločitev zemljišč čim manj. Treba je poudariti, da je poplavna študija pokazala, da so številna obstoječa zazidljiva zemljišča v poplavnem območju, kar po veljavni zakonodaji pomeni, da se morajo izločiti iz zazidljivih območij.

Na podlagi vloge, ki smo jo dne, 29. 1. 2013, posredovali na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencijo Republike Slovenije za okolje, smo v preteklem tednu dobili mnenje, da so strokovne podlage »Hidrološko-hidravlična presoja območja Nevljice za potrebe OPN Kamnik«, »Hidrološko-hidravlična presoja območja Kamniške Bistrice za potrebe OPN Kamnik« in »Hidrološko-hidravlična presoja območja Motnišnice za potrebe OPN Kamnik« izdelane v skladu s Pravilnikom o metodologiji za določanje območij ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razredu ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/2007).

V preteklem tednu smo na Oddelku prejeli številna vprašanja v zvezi z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (NUSZ) za staro mestno jedro. Oprostitev plačila NUSZ pripada zavezancu, ki je delno obnovil objekt v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine (v nadaljevanju: Zavod), pri čemer oprostitev velja za dobo 5 let. Za delno obnovo se šteje enotna menjava stavbnega pohištva ali enotna obnova fasade ali enotna menjava strehe. Mnenje o enotni obnovi ali menjavi poda Zavod. Če je zavezanec celovito obnovil ali rekonstruiral objekt v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji, oprostitev velja za obdobje 10 let. Za celovito obnovo se šteje najmanj hkratna obnova ali menjava stavbnega pohištva, strehe in fasade. K vlogi za oprostitev mora zavezanec priložiti mnenje Zavoda, iz katerega izhaja, ali gre za enotno delno obnovo ali za celovito obnovo ali rekonstrukcijo, da je delna ali celovita obnova ali rekonstrukcija že izvedena, kdaj je bila izvedena ter da je ta skladna z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji. Zahtevek lahko vloži zavezanec v sprejemni pisarni Občine Kamnik, o oprostitvi pa odloča Oddelek za urejanje prostora v skladu z veljavo zakonodajo.

V preteklem tednu smo na Oddelku prejeli številna vprašanja v zvezi z oprostitvijo plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik. Prav tako smo prejeli povečano število vlog zavezancev.

Veljavna zakonodaja določa, da so zavezanci za plačilo nadomestilo uporabe stavbnega zemljišča vsi občani, ki imajo nepremičnine v občini Kamnik. Za oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z določili 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11, 99/12), mora vsak upravičenec sam vložiti vlogo in priložiti dokaze, na podlagi katerih organ lahko izda odločbo za oprostitev plačila.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so imeli postopek s 33-letnico iz Kamnika, katera je pri postopku izročila vrečko z neznano rjavo prašnato snovjo, za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo heroin. Navedena snov je bila 33-letnici zasežena. V zvezi zasežene snovi policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper 33-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji z vozilom trčil v zadnji del pred njim vozečega vozila, le-tega pa je odbilo še v pred navedeno vozeče vozilo. V prometni nesreči je nastalo za okoli 5000 evrov materialne škode. Oba voznika udeležencev sta v prometni nesreči utrpela telesne poškodbe in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 60-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je pokazal 1,27 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom tedna vlomil v poslovni prostor in iz notranjosti odtujil več steklenic alkoholne pijače. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 31-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je pokazal 0,91 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so obravnavali kršitev javnega reda in miru v okolici prireditve v Komendi. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da sta se v okolici prireditvenega prostora v Komendi verbalno in fizično sprla, očitno pod vplivom alkohola, 18-letnik in 26-letnik iz okolice Kamnika. Ker navedena kljub opozorilom in ukazom policistov nista prenehala s kršitvami in je bilo utemeljeno pričakovati, da bosta s kršitvami nadaljevala, je bilo zoper oba odrejeno pridržanje do iztreznitve. Policisti so obema kršiteljema izdali plačilni nalog.

OPOZORILO VOZNIKOM MOTORNIH KOLES, KOLES Z MOTORJEM IN KOLESARJEM

Pred nami so lepši in toplejši dnevi, ko med drugim za vožnjo vse več uporabljamo kolesa, kolesa z motorjem, motorna kolesa in druga enosledna vozila. Zaradi navedenega voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujemo:

Da bi bila udeležba kolesarjev v cestnem prometu bolj varna tako zanje kot za ostale udeležence, morajo kolesarji spoštovati cestnoprometna pravila:

Kolesarjem svetujemo tudi uporabo čelade, vidnih oblačil in drugih odsevnih pripomočkov. Poskrbeti je treba za tehnično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na primerno psihofizično stanje.


<< Nazaj | Novice