Mali grad

T e D n i (K) Občine

15.02.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Dela v preteklem tednu, zaradi slabega vremena, niso potekala.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

T e D n i (K) Občine

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Ogled Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO Ljubljana

V sredo, 10. februarja 2016, smo organizirali ogled Regijskega centra za ravnanje z odpadki - RCERO Ljubljana, ki so se ga udeležili nekateri člani Občinskega sveta Občine Kamnik in občinske uprave Občine Kamnik. RCERO, ki velja za največji tovrstni center v Sloveniji in je opremljen z najmodernejšo okoljsko tehnologijo, gradnja pa je bila v višini 65 odstotkov sofinancirana iz evropskega kohezijskega sklada, je 6. novembra 2015 dobil dovoljenje za poskusno obratovanje, ki se izvaja v letošnjem letu.

Osnovni namen RCERO Ljubljana je predelava odpadkov iz 37 slovenskih občin, ki so vključene v projekt. Prvih 17 občin, med njimi Občina Kamnik, je konec leta 2009 sklenilo pogodbo o pristopu k projektu nadgradnje RCERO, v času izvedbe pa se je število vključenih občin povečalo na 37. Iz približno polovice od teh občin se odpadki že vozijo v predelavo v RCERO, v občini Kamnik kot tudi v preostalih občinah, pa je treba najprej dokončati  postopek podelitve koncesije za obdelavo in odlaganje.

Predstavniki strokovnih služb RCERO so nas seznanili s potekom izvedbe projekta gradnje RCERO, nam razkazali objekte in naprave ter postopke obdelave odpadkov. Ključni del regijskega centra so trije objekti, v katerih poteka mehansko-biološka obdelava odpadkov za dve vrsti odpadkov: ločeno zbrane biološke odpadke in preostanek mešanih komunalnih odpadkov. Sprejemajo in sortirajo tudi kosovne odpadke. Preostanek odpadkov, to so odpadki, ki jih uporabniki odložimo v črne zabojnike, v obratu  zmeljejo in presejejo, ločijo v težko frakcijo, to so organski odpadki, in lahko frakcijo, ki je v glavnem gorljiva. Ta gre v drugi objekt, kjer odstranijo primesi in jo obdelajo do kakovosti goriva z višjo (za cementarne) ali nižjo (za termoelektrarne) kalorično vrednostjo. Težka frakcija gre v biološke reaktorje, kjer poteka anaerobna razgradnja. V dveh tednih iz teh odpadkov nastane bioplin in digestat, ki ga posušijo in pošljejo v termično obdelavo. Bioplin se uporablja za proizvodnjo elektrike in toplote za potrebe RCERO. Po obdelavi pa se na odlagališče odloži manj kot pet odstotkov nepredelanih odpadkov.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V januarju je bila pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani sklenjena sodna poravnava v zadevi mobilnega drsališča, ki je bilo odtujeno Občini Kamnik. S sodno poravnavo je bilo dogovorjeno, da je tožena stranka, družba Lucky Luka d.o.o. Ljubljana, dolžna premično drsališče v 30 dneh od podpisa poravnave vrniti Občini Kamnik. Občina je v petek, 5. februarja 2016, mobilno drsališče tudi prevzela.  

Oddelek za družbene dejavnosti

V torek, 16. februarja 2016, se je strokovna sodelavka oddelka Tina Trček skupaj z vodjo Oddelka za razvoj in investicije Borisom Ravbarjem ter višjo svetovalko za javna naročila Romano Lanišek udeležila sestanka na Občini Sevnica. Tema sestanka so bili šolski prevozi, ki jih je Občina Sevnica znatno racionalizirala in pri tem prihranila kar precejšen del proračunskih sredstev. Prisotni smo se seznanili s postopki, ki jih je občinska uprava izvedla z namenom racionalizacije, izmenjali pa smo si tudi nekaj drugih koristnih izkušenj, tako s področja družbenih dejavnosti, kot tudi s področja pridobivanja evropskih sredstev.

Na pustni torek so nas obiskale prav posebne pustne šeme, in sicer varovanci Društva Sožitje Kamnik. V preddverju občinske stavbe jih je sprejel podžupan Igor Žavbi, skupaj z višjo svetovalko za področje družbenih dejavnosti Katjo Vegel, in jim ob norčavem popoldnevu zaželel obilo slastnih krofov.

V petek, 12. februarja 2016, smo na uradni spletni strani Občine Kamnik objavili Javni poziv za vpis v vrtce v šolskem letu 2016/2017. Vpisi bodo potekali od 29. 2. 2016 do 11. 3. 2016. Vlogo, ki jo lahko dobite tukaj, starši osebno ali po pošti oddate na sedež vrtca, ki ga navedete kot prvo izbiro. Obvestila o sprejemu oziroma zavrnitvi boste starši prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Pri Podružnični šoli Mekinje smo začeli z investicijo izgradnje učilnice na prostem, trenutno se pridobiva vsa potrebna dokumentacija, ki bo podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Učilnica bo zgrajena iz obstoječe, prenovljene garaže in nadstrešnice, ki bo postavljena ob garaži in bo namenjena pouku na prostem.

Zaključen je javni razpis o sofinanciranju koordinacije in izvajanja dejavnosti s področja LAS, ki vključuje preventivno dejavnost oziroma preprečevanje odvisnosti od prepovedanih drog. Projekt se izvaja po vseh kamniških osnovnih šolah ter Gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Maistra Kamnik. Sredstva v višini 8.500 evrov so bila s sklepom dodeljena edinemu prijavitelju, in sicer Zavodu Mladinski center Kotlovnica. 

Na Zavod za varstvo kulturne dediščine Kranj smo poslali vlogo za posredovanje smernic oziroma kulturno varstvenih pogojev za zamenjavo dotrajanih oken na gradu Zaprice. V ta namen je v proračunu zagotovljenih 50.000 evrov.

Zaradi spremembe števila pacientov v Domu starejših občanov Kamnik (od prvotnih 223 postelj, jih je zaradi strogih normativov sedaj na voljo 191), je bil pripravljen nov aneks h koncesijski pogodbi s koncesionarjem dr. Igorjem Muževičem.

Na Oddelku smo pripravili obrazložitve zaključnega računa prihodkov in odhodkov v preteklem letu.

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu smo na Oddelku sodelovali pri odpiranju vlog, prispelih na javni razpis »Sofinanciranje športa v občini Kamnik v letu 2016«, ki ga je opravila Komisija za šport. Na razpis je pravočasno prispelo 58 vlog. Občinska uprava bo v petih delovnih dneh od odpiranja vlog, vlagatelje, katerih vloge niso popolne, pozvala, da le-te dopolnijo. Pravočasno prispele in popolne vloge bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik in Letnega programa športa v občini Kamnik za leto 2016.

Na Oddelku smo pripravili poročilo o delu pri odločanju v upravnih zadevah za leto 2015. V skladu s Pravilnikom o vodenju evidence o upravnem postopku (Uradni list RS, št. 18/03 in 7/06) so organi lokalnih skupnosti namreč dolžni pripraviti letno poročilo o upravnih postopkih in ga posredovati na ministrstvo, pristojno za upravo, v roku 45 dni po preteku koledarskega leta.

Policijska postaja Kamnik

Policisti smo prejeli prijavo kaznivega dejanja zalezovanje. Ugotovljeno je bilo, da je osumljenec na osebni avtomobil oškodovanca namestil GPS sledilno napravo, s katero si je pomagal pri sledenju in nadlegovanju dveh oškodovancev. Opravljen je bil ogled vozila in zasežena sledilna naprava. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo zoper znano osebo podali kazensko ovadbo.

Obveščeni smo bili, da je v eni izmed trgovin trgovskega centra Qlandija v Kamniku, neznanec odtujil več kozmetičnih izdelkov. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec dejansko odtujil enajst parfumov v skupni vrednosti 570,89 evrov. Policisti o storilcu še zbiramo obvestila.

V stanovanjski hiši v Šmartnem v Tuhinju je prišlo do dimniškega požara. Policisti so ugotovili, da so se vnele saje v dimniku. Na kraj so prišli tudi štirje gasilci PGD Kamnik in šest gasilcev PGD Šmartno v Tuhinju. Nastala je manjša materialna škoda, tuja krivda je izključena, sledi pa poročilo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v Šmarci obravnavali kaznivo dejanje fizično nasilje. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je nekdanji partner, ki je kazal znake alkoholiziranosti, verbalno in fizično obračunal z nekdanjo ženo. Ta je ob tem utrpela telesne poškodbe, zdravniško pomoč pa je sama iskala v Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik. Ker je bil storilec že večkrat obravnavan za omenjena dejanja, mu je bila skladno z določili 60. člena Zakona o naloga in pooblastilih policije izrečena prepoved približevanja.  Kljub izrečeni prepovedi o približevanju osumljenec tega 9. 2. 2016 ni upošteval, zato so mu policisti izrekli globo v višini 300 evrov. A tudi to ni storilca odvrnilo od neupoštevanja odredbe, saj je istega dne ponovno kršil prepoved približevanja, takrat pa so mu policisti odvzeli prostost in ga pridržali.

V naselju Tunjice smo policisti Policijske postaje Kamnik obravnavali prometno nesrečo z udeležbo avtobusa. Voznik slednjega namreč ni vozil po svojem smernem vozišču in je trčil v sprednji levi del nasproti vozečega osebnega vozila. V avtobusu je bilo dvajset otrok, vendar nihče ni bil telesno poškodovan. Nastala je materialna škoda za približno 1.000 evrov. Policisti so povzročitelju izdali plačilni nalog po Zakonu o pravilih cestnega prometa.  

Na Policijski postaji Kamnik je oškodovanec prijavil kaznivo dejanje goljufije. Policist je v razgovoru ugotovil, da je neznanec na spletu zlorabil njegovo bančno kartico in med 26. 12. 2015 in 27. 12. 2015 opravil več spletnih transakcij. Nastala je materialna škoda v skupni vrednosti 444,50 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so v križišču pri Zdravstvenem domu dr. Julija Polca Kamnik obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznica osebnega vozila v križišču Šolske ulice in regionalne ceste Duplica-Kamnik trčila v pešca, ki je za utrpel hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik odpeljan v Urgentni blok Kliničnega centra Ljubljana. Prometno nesrečo so obravnavali policisti Postaje prometne policije Ljubljana.  

V naselju Soteska so policisti Policijske postaje Kamnik obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznica z osebnim vozilo v kraju Soteska zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo zapeljala izven vozišča in obstala v obcestnem jarku. Na kraj so prišli tudi gasilci PGD Kamnik in z dvigalom dvignili vozilo iz jarka. Nastala je materialna škoda za približno 2.000 evrov, povzročiteljici pa je bila izrečena globa po Zakonu o pravilih cestnega prometa. 

Na Policijsko postajo Kamnik se je oglasil občan in podal prijavo kaznivega dejanja zloraba osebnih podatkov. V razgovoru je bilo ugotovljeno, da je neznana oseba ustvarila elektonski naslov na ime oškodovanca in v podjetje podala povpraševanje za nakup turistične usmerjevalne table ter tako zlorabila osebne podatke oškodovanca. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so na Ljubljanski cesti obravnavali prometno nesrečo s pobegom. Do prometne nesreče je prišlo zaradi nepravilnega premika z vozilom. Povzročitelj prometne nesreče je s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil osebne podatke, policisti zato nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali več vlomov v osebne avtomobile na mestnih ulicah v Kamniku. V vsa vozila je bilo vlomljeno na isti način, in sicer z razbijanjem stekla na voznikovih vratih. Iz vozil so bili odtujeni različni premeti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

   


<< Nazaj | Novice