Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.12.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

ODSEK 3: vodovod Duplica - Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval z deli na območju ob Arboretumu v Volčjem Potoku. Izvaja se vodovodna povezava DN 100 do občinske meje z občino Domžale s prevezavo obstoječega sekundarnega vodovoda. Hkrati se izvaja sanacija ceste z dograditvijo pločnika. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena zapora ceste. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu izvedel čiščenje terena po končani gradnji z povrnitvijo zemljišč v prvotno stanje. Na delih, kjer je izvajalec končal z asfaltiranjem, so bile izvedene bankine.  

Tunjice

Izvajalec del je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskih kanalov na območju okoli Podružnične šole Tunjice. Na končanih stranskih kanalih je bilo v preteklem tednu izvedeno asfaltiranje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec del je nadaljeval z deli po kolovozni poti do Vrhpolj pri Kamniku. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Podhruška

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Podhruške proti Srednji vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Vasena proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu smo si predstavniki Oddelka skupaj z nadzorom in predstavniki Vrtca Antona Medveda Kamnik ogledali zamakanje sten v kotlovnici enote Pestrna. Ker je v tem delu enote med drugim predvidena celostna sanacija v prihodnjem koledarskem letu, ter glede na to, da vzrok težave ni znan, smo po predlogu strokovnjaka sprejeli začasno rešitev za preprečitev nastajanja škode v kotlovnici.

Udeležili smo se sestanka na Podružnični šoli Sela, kjer smo si skupaj s podžupanom Igorjem Žavbijem in predstavnikom krajevne skupnosti ogledali prostore in igrišče. V kolikor bodo v prihodnjem letu na voljo zadostna proračunska sredstva, bomo pristopili k izvedbi nekaj manjših investicij.

Podžupan Igor Žavbi se je v petek, 11. decembra 2015, skupaj s predsednikom Krajevne skupnosti Duplica Francem Sveteljem udeležil odprtja novih prostorov Krajevne skupnosti Duplica. Krajevna skupnost ima sedež na Jakopičevi 11, kjer so imeli do sedaj na voljo dve sobi v nekdanjem Kino domu, v letošnjem letu pa so dokupili še dva sosednja prostora, v katerih je bila nekdaj knjižnica.

S pridobitvijo dodatnih 66 m2 prostorov ter 5 parkirnih mest so se izboljšali pogoji za delovanje krajevne skupnosti in društev, ki delujejo na Duplici. Skupaj s pohištvom je bilo v prenovo prostorov vloženih približno 68.000 evrov, Občina Kamnik je namenila 15.000 evrov, in sicer za odkup dostopne poti in 5 parkirnih mest.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo imeli v preteklem tednu povečano število strank, ki so želele pogledati v grafični del Občinskega prostorskega načrta. Za vse zainteresirane občane je Grafični del OPN dostopen na uradni spletni strani Občine Kamnik na www.geoprostor.net/piso, tekstualni del OPN je dostopen na uradni spletni strani Občine http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt ter na http://www.kamnik.si/obcina kamnik/predpisi/odloki.

Na Oddelku smo imeli v zadnjem tednu povečano tudi število prejetih vlog tako za Potrdila o namenski rabi kot tudi za Lokacijske informacije za gradnjo.

Vse občanke in občane, ki že imajo izdana Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, na tem mestu obveščamo, da s sprejemom OPN, prej navedene listine ne veljajo več. Občanke in občani, ki potrebujejo Potrdila o namenski rabi in Lokacijske informacije za gradnjo ter Potrdila o neuveljavljanju predkupne pravice Občine, morajo vloge ponovno vložiti na elektronski  naslov obcina@kamnik.si ali na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. Vsi obrazci so dostopni na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora intenzivno pripravljali podatke za odmero nadomestila za stavbna zemljišča za leto 2016. Ponovno pozivamo, da morajo vsi lastniki nepremičnin, katerih se spreminjajo podatki, ki vplivajo na odmero nadomestila, spremembo javiti na Občino Kamnik. Spremembo lahko javijo na obrazcu, ki je dostopen na elektronskem naslovu: http://www.kamnik.si/vloge-in-obrazci.

Oddelek za razvoj in investicije

V prostorih Mestne občine Ljubljana je v četrtek, 10. decembra 2015, potekala 3. seja Sveta Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju LUR). Med drugim se je Svet LUR seznanil s predlagano listo regijskih projektov za uvrstitev v osnutek Dogovora za razvoj LUR. Na seznamu je 22 projektov, ki so izbrani na podlagi točkovanja (obravnavanih je bilo več kot 300 regijskih projektov). Veseli nas, da je med njimi tudi nekaj predlogov Občine Kamnik (Zelena os regije, Prenova mestnega jedra Kamnik, Turistični razvoj Velike planine), poleg tega pa je Občina Kamnik vključena v nekatere širše regijske projekte (Zmanjšanje poplavne ogroženosti LUR, Gradnja mreže P+R v LUR, Mreža regionalnih kolesarskih povezav, Trajnostna samooskrba v Osrednjeslovenski regiji, Domači pridelki in izdelki Ljubljanske urbane regije). Največ trije regijski projekti bodo predmet neposrednega sofinanciranja v okviru evropske kohezijske politike v letih 2016-2017. Zakonodaja sicer določa, da je Dogovor za razvoj regije sklenjen, ko ga sprejme razvojni svet regije, potrdi svet regije ter podpišeta predsednik razvojnega sveta regije in minister.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je 9. decembra 2015 v Celju organizirala uvodno prireditev, namenjeno predstaviti Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška, za katerega je v obdobju 2014-2020 organ upravljanja. Predstavitve smo se udeležili tudi predstavniki Oddelka za razvoj in investicije. V okviru programa sodelovanja med Slovenijo in Hrvaško so 3 prednostne osi, in sicer:

Na voljo je 46,1 milijonov evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekte, ki bodo financirani do 85 odstotkov. V programsko območje je vključenih devet regij iz Slovenije (tudi Osrednjeslovenska regija) in osem regij iz Hrvaške. Razpis v okviru tega programa bo objavljen v januarju 2016. Več o programu najdete na spletni strani http://84.39.218.255/si2/domov-5/.

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Komendi. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je za enkrat še neznani storilec v popoldanskem času na vzvod, s primernim orodjem, vlomil skozi balkonsko okno, vstopil v notranjost hiše, jo pregledal, vendar ničesar odtujil. Nastala je materialna škoda za približno 800 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi terasno okno in tako vstopil v notranjost hiše. Ropot je prebudil oškodovanko in hkrati pregnal nepridiprava. Nastala je materialna škoda na objektu. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policijska postaja Kamnik je bila s strani ravnateljice Osnovne šole Marije Vere obveščena, da so učencu zasegli škatlo s petardami. Na kraju je policistka proti potrdilu zasegla original zapakirano škatlo s 100 kosi petard in 1 kos nepakirane petarde, oboje z napisom Original Schweizer Kracher, ter bel vžigalnik z napisom Muller. Petarde bodo poslane na uničenje. Sledi zbiranje obvestil in ustrezen ukrep.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali vlom v avto salon na Perovem. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznanec preko noči s primernim orodjem na vzvod vlomil skozi večja dvokrilna vrata trgovine in si tako omogočil vstop v notranjost objekta, kjer je izvršil tatvino zimskih avtoplaščev različnih dimenzij in znamk. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so v Šmarci obravnavali prometno nesrečo, kjer je voznik zaradi vožnje po nasprotnem voznem pasu zapeljal v drog javne razsvetljave in se pri ni poškodoval. Nastala je skupna materialna škoda za približno 5.000 evrov. Povzročitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po ZPRCP 37-5-2.   

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na območje Bele, kjer je prišlo do delovne nesreče. Na kraju ugotovljeno, da je občan namestil jekleno vrv okoli drevesa in ga s pomočjo vitla, ki je bil nameščen na traktor, poskušal izvleči. Pri tem se je traktor prevrnil na občana. Omenjeni je utrpel hude telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik odpeljan v UBKC.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili poslani na intervencijo na Klavčičevo ulico. Na kraju ugotovljeno, da je lastnik lokala mimoidočega občana ogovoril, udaril v obraz in mu zagrozil, da ga bo ustrelil. Oškodovanec se je zglasil na Policijsko postajo Kamnik in podal kazensko ovadbo zaradi ogrožanja varnosti. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Sem zvezda ... NE mečem petard!

Policisti vsako leto obravnavajo množično uporabo petard in drugih pirotehničnih izdelkov. Medtem, ko je takšno početje določenim posameznikom in skupinam v zabavo, je za večino ljudi neprijetno in pomeni svojevrstno nasilje nad njimi. Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroča telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči in drugo), vznemirja ljudi in živali ter onesnažuje okolje.

V zakonu o eksplozivih in pirotehničnih izdelkih (Uradni list RS 35/2008) je na področju pirotehničnih izdelkov kot najpomembnejše zapisana prepoved prodaje, posesti in uporabe ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči).

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 1 in 2 dovoljena tudi fizičnim osebam, mlajšim od 14 oziroma 16 let, če so pod nadzorstvom staršev ali skrbnikov.

Prodaja ognjemetnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena od 26. decembra do 2. januarja.

Vendar tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. V stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih je dovoljeno uporabljati le ognjemetne izdelke kategorije 1, ki so namenjeni takšni uporabi.

Policisti bodo dosledno ukrepali proti vsem, ki bodo kršili določbe o uporabi pirotehničnih izdelkov. Za posameznike je predvidena globa od 400 do 1.200 evrov.

Uporaba pirotehničnih izdelkov vsem ni všeč, še posebej starejšim ljudem in bolnikom. Zato pirotehnične izdelke, če jih že uporabljajte, uporabljajte tako, da bo uporaba varna in čim manj moteča za okolico! Pri tem tudi ne smemo pozabiti na živali, ker mnoge preživljajo hud stres, še posebej ob objestni uporabi in dejstvu, da se nimajo kam umakniti.

S skupnimi prizadevanji se je mogoče izogniti marsikateri nevarnosti in usodni posledici zato pozivamo vse, predvsem pa starše, skrbnike, učitelje, vzgojitelje, da s svojim lastnim zgledom in opozarjanjem na nevarnosti in hude posledice, pripomorejo k preprečevanji in zmanjševanju uporabe petard in drugih pirotehničnih izdelkov.

Naj zaključimo opozorilo z vprašanjem, katerega odgovor je znan:  »ALI SO OSLEPITVE, OPEČENI IN POŠKODOVANI PRSTI, PRESTRAŠENI IN RAZBURJENI SOSEDI, UBOGE PRESTRAŠENE ŽIVALI IN POVZROČENA ŠKODA VREDNI POKA PETARDE?«


<< Nazaj | Novice