Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.11.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Ureditev ceste Hrib pri Kamniku (JP661112)

Na občinski cesti št. JP 661112 Hrib pri Kamniku so se pričela gradbena dela za ureditev tega odseka, ki zajemajo zamenjavo tampona, ureditev odvodnjavanja meteorne vode in asfaltiranje vozišča. Celotna sredstva za izvedbo investicije je zagotovila KS Nevlje in občani. Glede na terminski plan izvajalca Komunalnega podjetja Kamnik d.d. bodo dela zaključena v mesecu novembru.

Ureditev ceste Studenca

Zaključena je ureditev ceste Studenca v dolžini približno 160 metrov. Izvedena je bila zamenjava tampona, ureditev odvodnjavanja meteorne vode in asfaltiranje vozišča. Celotna sredstva za izvedbo investicije so zagotovili občani in KS. Izvajalec ureditev ceste Studenca je bilo Komunalno podjetje Kamnik d.d.

Gradnja protipoplavnega nasipa v Šmarci

Glede na ugodne vremenske razmere gradnja protipoplavnega nasipa ob Kamniški Bistrici v Šmarci intenzivno poteka. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne, bodo dela po zagotovilih izvajalca Žurbi Team d.o.o. in nadzora zaključena v mesecu novembru. Z izgradnjo nasipa se bo na tem območju bistveno izboljšala poplavna varnost, kar je glavni cilj tega projekta.

Gradnja pločnika Šmarca - Nožice

Občina Kamnik in Domžale sta na podlagi medsebojnega dogovora o sofinanciranju izgradnje pločnika na območju Šmarce pričeli z gradnjo pločnika na območju naše občine. Občina Kamnik je od lastnikov zemljišč pridobila ustrezna soglasja za gradnjo pločnika v dolžini približno 60 metrov. Vrednost sofinanciranja občine Kamnik znaša približno 13.000 evrov. Gradnja pločnika ob državni cesti Šmarca - Nožice bo zaključena v mesecu novembru.

Na osnovi razgovora s predstavniki Ekološkega društva EkO KaM v mesecu septembru glede sanacije starih, obsežnih in težko dostopnih divjih odlagališč je bilo prejšnji teden uspešno sanirano divje odlagališče v gozdu nad vasjo Studenca.

S pomočjo predsednika krajevne skupnosti Sela smo se s kmetom – domačinom iz vasi Studenca, ki ima ustrezno mehanizacijo dogovorili, da razpadle avtomobile, gospodinjske aparate in ostale odpadke izvleče iz grape in jih odloži na svojem dvorišču. Podjetje Karbon d.o.o., ki ima državno koncesijo za odvoz odsluženih vozil, je v petek odpeljalo ostanke vozil, ostale odpadke pa je odpeljal Publicus d.o.o..

 

Sanacija tega divjega odlagališča je primer dobrega sodelovanja med občinsko upravo, ekološkim društvom in krajani, za kar se vsem zahvaljujemo in upamo, da bomo na podoben način očistili še katero od ostalih problematičnih divjih odlagališč v naši občini. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V četrtek, 10. novembra je bilo v prostorih občine Kamnik izvedeno javno odpiranje ponudb za izbiro najugodnejšega ponudnika za oddajo Kavarne Veronika v najem. V razpisnem roku je na naslov občine prispelo sedem ponudb, prepozno prispelih ponudb ni bilo. Javnega odpiranja ponudb se so se udeležili vsi ponudniki. Komisija za oddajanje poslovnih prostorov v najem bo v tem tednu presodila, če vsi ponudniki izpolnjujejo razpisne pogoje. Med popolnimi ponudbami bo komisija na podlagi razpisnih kriterijev (cena in število ur kulturnega programa), izbrala najugodnejšega ponudnika.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Po potrditvi Predloga odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi na 9. seji Občinskega sveta, dne 26.10. 2011, so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo gradiva predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v drugi obravnavi (usklajevanja,  oblikovanje stališč do pripomb in predlogov, posredovanih na prvi obravnavi proračuna občine Kamnik za leto 2012).

V ponedeljek, 7. novembra 2011 ob 16.00 uri je v sejni sobi Občine Kamnik potekala brezplačna informativno - promocijska delavnica z naslovom "Predstavitev podpornega okolja in dobrih praks". Delavnico je organiziral Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije - Mrežni spin-off inkubator Univerze v Mariboru.

Na AJPES je bilo posredovana statistika finančnih računov in naložb za obdobje 1.7. 2011 – 30.9. 2011.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je Oddelek za družbene dejavnosti pripravljal gradivo za prihajajočo sejo občinskega sveta.

V sredo, 9. novembra se je  občinska uprava udeležila izredne skupščine Nogometnega kluba Kamnik, na kateri je bilo izvoljeno novo vodstvo Nogometnega kluba Kamnik z vsemi organi kluba. Isti dan je na Oddelku za družbene dejavnosti potekal sestanek z direktorico Agencije za razvoj turizma in podjetništvo ter predsednikom Tenis kluba Kamnik na temo šport in turizem.

V četrtek, 10. novembra se je na Osnovni šoli Frana Albrehta odvil celodnevni projekt Ne-odvisen.si. Projekt je preko Lokalne akcijske skupine (LAS) izdatno finančno podprl tudi župan Občine Kamnik.

Občinska uprava si je ogledala enoto Pedenjped VVZ Antona Medveda, ki je potrebna celovite obnove. V proračunskem letu 2012 so za ta namen predlagana sredstva. V primeru zagotovitve sredstev se bomo prenove lotili v prihodnjem letu.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora sodelovali pri pripravi gradiva za novembrsko sejo Občinskega sveta, saj na seji sodelujemo pri kar nekaj točkah.

K osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta K9 Šole smo prejeli smernice za področje distribucije zemeljskega plina na območju Občine Kamnik, ki nam jih je posredoval Adriaplin d.o.o., pristojen za to področje. Za področje vodovoda, kanalizacije, javne razsvetljave in ceste pa je s Komunalnim podjetjem Kamnik potekal usklajevalni sestanek, kjer prav tako smernice v kratkem pričakujemo.


<< Nazaj | Novice