Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.09.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Obnovo vodovoda in kanalizacije na Vremšakovi ulici

T e D n i (K) ObčineObnovitvena dela na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na Vremšakovi ulici so se v preteklem tednu nemoteno nadaljevala.

Izvajalec je vgradil vodovodno in kanalizacijsko infrastrukturo. Izvedel bo tudi ponikovalnico meteorne vode ob Jenkovi ulici.

Zaradi del je spremenjen prometni režim, zato vse stanovalke in stanovalce naprošamo za razumevanje in strpnost v času trajanja del.

Zrušitev zidu na občinsko cesto Žaga – Podstudenec

V dopoldanskem času se je na občinsko cesto Žaga – Podstudenec zrušil zid, zato je bila cesta nekaj časa neprevozna.

Na kraju so občinske službe skupaj s policijo in vzdrževalcem cest opravile ogled stanja. Občina Kamnik je nemudoma aktivirala vzdrževalca cest, Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o., ki je začel z odstranjevanjem porušenega materiala in bo vzpostavil delni obvoz za osebna vozila, ki bo potekal ob omenjeni občinski cesti.

Tekom jutrišnjega dne bo izveden ogled strokovnjaka za plazove, ki si bo kraj dogodka ogledal skupaj z občinskimi službami in lastnikom zemljišča ter sprejel nadaljnje odločitve. 

Ureditev ceste Motnik – Zg. Motnik 

Na občinski cesti Motnik Zgornji Motnik Bela gradbena dela potekajo na trasi v dolžini 412 metrov. Ureditev ceste bo zajemala zamenjavo ustroja vozišča, ureditev prepustov, asfaltiranje in ureditev odvodnjavanja

Asfaltiranje ceste je predvidno konec tega tedna, v kolikor bodo vremenske razmere dopuščale.  

Dela se izvaja pod popolno zaporo, zato je obvoz urejen po vzporednih cestah.

Sanacija struge Tunjščica

Na območju vodotoka Tunjščica (v kraju Laniše) vzdrževalec, Hidrotehnik d. d., izvaja sanacijo poškodbe na brežini, ki je posledica neurij v preteklem letu in ogroža poplavno varnost na tem območju.

Sanacija bo po terminskem planu zaključena v prihodnjem tednu. 

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se od P 11 do P 21 opravili naslednja dela, in sicer: vgradnja granitnih robnikov in kock, zamenjava spodnjega ustroja in izgradnja opornega zidu.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

– zdravstveno tehnične zahteve (odmik od sosednjega objekta, vpliv bližnje okolice, osončenje, prevetritev, intervencijske poti).

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

Gibanje za zdrave možgane

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja je v prejšnjem tednu odobrila projekt Gibanje za zdrave možgane. Skupna vrednost projekta, ki bo trajal do januarja leta 2023, znaša 123.183,02 evrov (brez DDV; od tega vrednost sofinanciranja ESKRP 79.352,14 evrov). Občina Kamnik je, skupaj z Osnovno šolo Janka Modra Dol pri Ljubljani, Vrtcem Antona Medveda Kamnik in Osnovno šolo Stranje, partner pri projektu, katerega nosilec je Občina Dol pri Ljubljani.

Operacija Gibanje za zdrave možgane naslavlja izziv sodobne družbe, ki se sooča s posledicami splošne digitalizacije, odvisnosti od računalnikov ter sedentarnim načinom življenja. Delovna mesta, ki bodo iskana v naslednjih nekaj letih, bodo zahtevala najvišje možganske funkcije. Da bi se možganske strukture, ki otrokom omogočajo procese učenja, razvoja kognicije ter predelovanje stresa, ustrezno oživčile, otroci potrebujejo dnevno kontinuirane gibalne dejavnosti za stimulacijo možganov, katerih osnovo predstavlja aktivacija ravnotežnostnega organa.

Ob omenjenih dveh vrtcih bodo v okviru projekta obstoječe zunanje površine nadgrajene v možgansko stimulativna igrišča, postavile se bodo tudi visoke grede. V drugi fazi projekta bodo izpeljana izobraževanja, posveti ter delavnice za strokovne delavce zavodov in pedagoške delavce. Izvedene bodo tudi delavnice za starostnike, predšolske otroke in njihove stare starše ter šola za starše. Na ta način se bo ciljne skupine ozaveščalo o pomembnosti gibanja za zdrave možgane. Po postavitvi igral bo narejena raziskava, ki bo obravnavala gibanje otrok na igrišču pred in po izvedbi vzdrževanih del.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Policijska postaja Kamnik

REALIZIRANA PRIVEDBA NA SODIŠČE

Policisti so na podlagi odredbe za privedbo Okrajnega sodišča v Kamniku opravili privedbo osebe na sodišče, saj se ta tam ni hotela sama zglasiti in prevzeti pošte.

PRIJAVA GOLJUFIJE      

Občan si je na podlagi vavčerja rezerviral letovanje v Portorožu, a je bil v nadaljevanju iz turističnega podjetja obveščen, da je njegov bon neveljaven, saj naj bi ga neznanec v njegovem imenu že izkoristil in užival na njegov račun. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA OKRASNIH CIPRES   

Neznanec je v Šmarci izpred salona izvršil tatvino dveh plastičnih korit grafitne barve, v katerih sta bili zasajeni dve cipresi v obliki krogle. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA   

Na Ljubljanski cesti je prišlo do prometne nesreče, kjer voznik ni omogočil varnega prečkanja cestišča deklici, ki je v tistem trenutku že prečkala cestišče in je utrpela lahke telesne poškodbe ter skupaj s starši iskala zdravniško pomoč. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.

POŠKODOVANJE DVIŽNE RAMPE 

Preko noči je neznanec na Klavčičevi ulici s fizično silo poškodoval zapornico in motorni pogon zapornice na garažni hiši, pri tem pa povzročil večjo materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PRIJET PRI TATVINI 

V trgovini Spar je bil prijet storilec kaznivega dejanja tatvine, ki je poskušal odtujiti tri artikle, vendar mu je varnostnik to preprečil. Po dejanju je storilec artikle kupil, zoper njega pa sledi kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.  

POŠKODOVANJE VOZILA     

Neznanec je na Jakopičevi ulici z ostrim predmetom poškodoval lak na zadnjih levih vratih vozila in celotni desni strani vozila. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

GLASNA GLASBA    

Policisti so v Kamniku obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru zaradi predvajanja glasne glasbe v stanovanju kršitelja, ki se na zvonjenje in trkanje na vrata policistov na kraju najprej ni odzval. Po vztrajnem trkanju in zvonjenju policistov je kršitelj glasbo ugasnil, vendar vrat ni odprl. Kršitelju bo izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA

Voznik tovornega vozila je na parkirišču pri premiku z vozilom vzvratno poškodoval parkirano moško električno kolo in povzročil materialno škodo. Vozniku je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu v cestnem prometu.  

SPUŠČEN PES        

Po Zikovi ulici in okolici se je prosto sprehajal pes, ki se je zapodil v otroka, ki se je tam sprehajal. K sreči je najhujše preprečila njegova prijaviteljica, ki nas je dogodku tudi obvestila. Sledi zbiranje obvestil in plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.  

VINJEN VOZNIK 

V Kamniški Bistrici je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 1.16 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

GLASNA GLASBA   

Policisti so v Motniku zaradi glasne glasbe in druženja pozno v noč obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog.

PRIDRŽANJE DO IZTREZNITVE    

V enem izmed gostinskih lokalov v Kamniku se je zglasil vinjen občan in od zaposlene zahteval alkoholno pijačo, ki pa mu je zaradi njegova stanja ni hotela postreči. Kršitelj je začel vpiti in razmetavati po lokalu ter se ob prihodu policistov na kraj vedel izrazito agresivno, vpil in krilil z rokami. Kljub ukazu policista, da preneha s kršitvami, se ni umiril. Odvzeta mu je bila prostost in odrejeno pridržanje do iztreznitve. Za njegovo razgrajanje pa je dobil še plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

VLOM V HIŠO  

Neznanec je z neznanim predmetom na vzvod odprl balkonska vrata na terasi in prišel v notranjost stanovanjske hiše iz katere je odtujil zlatnino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice