Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.09.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno. 

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo in ne ovirate gradnje med delavnikom. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občanke in občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

Šolski prevozi

Šolski avtobus vozi otroke v šolo po ustaljeni poti iz Kamnika ne več čez Komendo. Del poti opravi čez gradbišče. Za otroke, ki obiskujejo Podružnično šolo Tunjice, bo za čas gradbišča vzpostavljen koridor.

V petek, 18. septembra 2015, in v soboto, 19. septembra 2015, je predvideno asfaltiranje ceste v Tunjicah od križišča za Laniše do križišča za Komendo. To pomeni, da bo v petek, 18. septembra 2015, avtobus zjutraj normalno pobral otroke, nazaj grede pa bo moral otroke iz Tunjic in Tunjiške Mlake odložiti pred zaporo v križišču za Laniše. Otroci bodo nato nadaljevali pot po že asfaltiranem pločniku in koridorju, kateri je bil vzpostavljen za čas gradbišča. V četrtek, 17. septembra 2015, je predvideno asfaltiranje pločnika do križišča za Komendo, tako da bo na odseku, kateri se bo asfaltiral v petek in soboto, mogoč peš prehod po novem pločniku. V ponedeljek, 21. septembra 2015, bo nato avtobus opravljal normalno prevoze zjutraj in popoldne, le da ostaja samo še odsek od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice kot gradbišče.

Seveda je plan zastavljen trenutno ob pogoju, da bo vreme primerno za asfaltiranje. Trenutna 10-dnevna napoved Agencije Republike Slovenije za okolje asfaltiranje omogoča. V primeru spremembe vremena se bo asfaltiranje zamaknilo.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Dela v Stranjah so končana. Potekajo še manjši popravki in pospravljanje gradbišča.

Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C). Začetek del načrtujemo za cerkvijo v Nevljah, trasa gre nato po kolovozni poti ter nekdanji strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku. V teh dneh poteka priprava gradbišča, zakoličba ter ostala pripravljalna dela.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Sanacija pretočnosti prepusta na občinski cesti v kraju Oševek

V kraju Oševek je bila izvedena sanacija prepusta na občinski cesti 160091 Nevlje-Oševek-Briše ter struge Oševek. Sanacija je zajemala čiščenje rastja na brežinah vodotoka nad in pod mostom, ureditev brežin ter podslapja s ciljem izboljšati pretočnost prepusta.

V letu 2007 je bila občinska cesta poplavljena, ravno tako tudi stanovanjski objekti na tem območju. S sanacijo je poplavna varnost na tem območju izboljšana, kar je tudi cilj preventivnih ukrepov na vodotokih, katere izvaja ter financira Občina Kamnik.

Pričetek del na lokalni cesti št. 160011 Podgorje - Kamnik

Jutri, 15. septembra 2015, se bodo pričela gradbena dela »Rekonstrukcija LC št. 160011 Podgorje – Kamnik, I. faza od krožišča Podgorje do uvoza za tehnične preglede«. Dela v dolžini 530 metrov bodo obsegala: rekonstrukcijo ceste, izgradnja hodnika za pešce in avtobusni postajališči.

Z deli naj bi izvajalec del končal predvidoma do konca novembra, če bodo vremenske razmere dopuščale. Vrednost projekta je 265.000 evrov. V času del je vzpostavljena delna zapora ceste.

Program javnih del v občini Kamnik

V preteklem tednu so delavci programa javnih del opravili naslednja dela: čiščenje starega mestnega jedra z okolico, čiščenje plevela (Kolodvorska ulica, Ulica Josipa Močnika, Parmova ulica, Usnjarska ulica, Šutna, avtobusni postaji na Šolski ulici, Dom kulture Kamnik, Glavni trg, Medvedova, Tunjiška cesta), košnja zelenih površin (Park Evrope, Kršmančev park) in ureditev žive meje pri Ideji. V času 45. Dnevov narodnih noš in oblačilne dediščine pa so poskrbeli, da so bile javne površine v prireditvenem prostoru in izven prireditvenega prostora očiščene.  

Delavci iz programa javnih del tako z vestnim in skrbnim urejanjem javnih površin pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu Kamnika.

Oddelek za družbene dejavnosti

Pripravili smo cenike za najem telovadnic v šolskem letu 2015/2016. Občina Kamnik bo v skladu s sprejetim proračunom za letošnje leto še vedno vsem kamniškim športnim klubom in društvom, ki se ukvarjajo z vrhunskim športom, sofinancirala polovico cene najema telovadnic (odbojka, košarka, nogomet). Razlog za tovrstno pomoč dvoranskim športom  je predvsem v drastičnem zmanjševanju sponzorskih sredstev za športno dejavnost.

Svet ustanoviteljic je v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik izdal soglasje k Statutu zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik in Poslovniku o delu sveta zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik.

Župan Marjan Šarec in direktor področja Energetika in okolje (po pooblastilu) Petrol d.d. mag. Janez Grošelj sta dne 10. 9. 2015 podpisala pogodbo o energetski sanaciji nekaterih objektov v lasti Občine Kamnik. S pripravljalnimi deli bo družba Petrol pričela v naslednjih dneh, v prvi fazi na objektih: Vrtec Antona Medveda Kamnik – enoti Palček in Pestrna, Medobčinski muzej Kamnik, Osnovna šola Frana Albrehta-podružnični šoli Tunjice in Mekinje, Osnovna šola Stranje in Galerija Miha Maleš. Rok za dokončanje pripravljalnih del za objekte, ki sodijo v prvo fazo energetske sanacije, je do 15. 10. 2015. 

V Vrtcu Antona Medveda Kamnik – enota Kamenček je 7. 9. 2015 potekal sestanek v zvezi s sanacijo plošč v atrijih vrtca. Lastnik stavbe in izvajalec sta sklenila okvirni dogovor glede sanacije, ki pa bo potrjen v tem tednu, ko bo izvajalec natančneje specificiral predvidene stroške.

Letošnji slovenski superfinalisti v Žogariji so učenci Osnovne šole Toma Brejca. Mednarodni finalni turnir se bo odvijal v petek, 18. septembra v Ljubljani. Šolo so zastopali učenci 4. razreda (Maša M., Luka K., Sven S., Nik Š., Jaka J.), 5. razreda (Ana L., Maša V., Žan P.) in 6. razreda (Maša Z., Alex Č., Maks B., Tim T., Gašper G.). Žreb ekip je določil, da se bodo učenci kamniške šole v predtekmovalni skupini pomerili s predstavniki Hrvaške, Italije, Madžarske in Makedonije. Vsem nastopajočim želimo veliko športne sreče.

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS-D), ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 57/2015. Spremenjen zakon bo razširil število upravičencev do subvencioniranega kosila učencev. S spremembo bo še vedno priznano brezplačno kosilo učencem, pri katerih neto povprečna plača v Republiki Sloveniji ne presega 18 odstotkov na družinskega člana. Od 1. 1. 2016 pa bo pripadala subvencija kosila tudi učencem, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku znaša do 36 odstotkov povprečne neto plače v Republiki Sloveniji, in sicer v naslednji višini:

Sprememba subvencije kosila učencev bo torej veljala od 1. 1. 2016, do 31. 12. 2015 pa bo subvencija kosila učencev enaka kot doslej.

Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije je 4. septembra 2015, na svoji spletni strani in na portalu e-Uprava objavil nov razpis za štipendije za deficitarne poklice. Hkrati z razpisom je objavljena tudi nova vloga, ki pa jo je možno oddati od petka, 11. septembra 2015, od 9. ure dalje. Vloge, oddane pred začetkom roka za oddajo vlog, bodo zavržene. Razpis je namenjen dijakom oziroma udeležencem izobraževanja odraslih, ki se izobražujejo za poklice, ki so v Politiki štipendiranja opredeljeni kot deficitarni. Odprt bo za vse dijake, ne glede na letnik, ki ga obiskujejo. K vlogi bo potrebno priložiti fotokopijo spričevala šolskega leta 2014/2015. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje razpisa, bodo za štipendiranje izbrani po vrstnem redu prispelih popolnih vlog, glede na datum in uro vložitve posamezne popolne vloge, do porabe sredstev. Prijava na razpis je možna od petka, 11. 9. 2015, od 9. ure dalje do porabe sredstev oziroma najdlje do vključno ponedeljka, 21. 9. 2015. Vlagatelji lahko vlogo oddajo osebno na sedežu sklada (Dunajska c. 22, Ljubljana) ali priporočeno po pošti.

Oddelek za razvoj in investicije

Na Oddelku smo v preteklem tednu pripravili končna poročila za oddana javna naročila. Naročnik mora v skladu s 105. členom Zakona o javnem naročanju sestaviti pisno poročilo o vsakem oddanem naročilu, razen v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti, ki je sicer najpogostejši postopek, ki ga pri oddaji naročil uporablja Občina Kamnik.

Postopek oddaje naročila malih vrednosti se namreč uporablja, če je vrednost predmeta javnega naročila brez DDV:

Na Oddelku za razvoj in investicije trenutno pripravljamo še nekaj razpisnih dokumentacij, ki bodo predvidoma v mesecu septembru objavljene na Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/) in na uradni spletni strani Občine Kamnik (http://www.kamnik.si/javna-narocila-in-razpisi).  

Ekipa Oddelka za razvoj in investicije je bila na delovnem srečanju v Centru za trajnostni razvoj podeželja Kranj. Diskutirali smo o možnih skupnih razvojnih projektih s področja lokalne samooskrbe, podjetniških priložnostih oživljanja tradicionalnih ogroženih rastlinskih vrst, ozaveščanju pomena in vrednosti vodnih izvirov in drugih. V oktobru bo v Tunjicah organiziran zaključek projektov »Urban areas and ecological green space«, v okviru katerega je urejen nasad starih sadnih sort v Tunjicah in »Sadni mozaik«, ki se izvaja s pomočjo sredstev Norveškega mehanizma.

Zaključilo se je šolsko leto 2014/2015 in s tem tudi sofinanciranje štipendij sedmim dijakom in študentom iz občine Kamnik, ki so bili vključeni v Regijsko štipendijsko shemo Ljubljanske urbane regije. Projekt Regijske štipendijske sheme Ljubljanske urbane regije je sofinanciran iz sredstev Evropske unije, in sicer Evropskega socialnega sklada. Do konca leta pričakujemo ponoven razpis za vključitev v ta projekt, tako za delodajalce kot za dijake in študente. Osnovni cilj Regijske štipendijske sheme je spodbujanje kadrovskega štipendiranja ter povezovanje gospodarskih potreb in izobraževalne sfere.

Policijska postaja Kamnik

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in povedala, da ji je pri nakupovanju v trgovini v Kamniku odtujili denarnico. Policisti so v razgovoru z njo ugotovili, da je imela v denarnici približno 250 evrov gotovine, dokumente in bančne kartice. Policisti zbirajo obvestila in bodo na sodišče podali kazensko ovadbo.  

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni, da neznanci brez ustreznih dovoljenj v okolici trgovin nedovoljeno zbirajo prostovoljne prispevke. Policisti zbirajo obvestila in bodo zoper neznance ob izsleditvi ustrezno ukrepali.   

OKC je kamniško policijo obvestil, da je v enem izmed domov na Veliki Planini stepla dva moška. Policisti so po zbranih obvestilih ugotovili, da je prišlo do spora med dvema gostoma, pri čimer je en gost drugega udaril po glavi tako, da je potreboval zdravniško pomoč. Kršitelju bodo policisti izdali plačilni nalog.

Policijska postaja Kamnik je bila s strani Osnovne šole Marije Vera obveščena, da je neznana oseba na Ljubljanski cesti z igračo v svoje vozilo vabil dva otroka. Policisti so z zbranimi obvestili ugotovili, da se neznanec s sivim vozilom z zatemnjenimi stekli, pripeljal po Ljubljanski cesti in skozi sopotnikovo okno dva otroka z igračo vabil v svoje vozilo. Otroka sta brez besed odšla domov. Voznik je bil moški temnejših las, s črnimi očali. Policisti zbirajo obvestila in bodo v primeru ugotovitve neznanca zoper njega ustrezno ukrepali.

Policijska postaja Kamnik je bila obveščena, da je v trgovini v Kamniku prišlo do tatvine artiklov. Policisti so na kraju storilca dobili. Ugotovljeno je bilo, da je odtujil nekaj prehrambnih izdelkov, zoper njega pa bodo podali kazensko ovadbo.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je v Kamniku obravnavala prometno nesrečo, v kateri je povzročiteljica zaradi prekratke varnostne razdalje trčila v pred seboj vozeče vozilo. Udeleženca v udeleženem vozilu bila lahko telesno poškodovana in sta sama iskala zdravniško pomoč. Povzročiteljici je bil izdan plačilni nalog.

Na Policijski postaji Kamnik se je zglasil moški in povedal, da so mu s parkirišča v Kamniku odtujili osebni avtomobil. Patrulja Policijske postaje Kamnik je kmalu po obvestilu vozilo našla na bližnjem parkirišču. Ugotovljeno je bilo, da je moški zaradi nepoznavanja mesta, parkirano vozilo iskal na nepravem parkirišču.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na regionalni cesti Duplica – Mengeš. Ugotovljeno je bilo, da je voznica osebnega avtomobila izsilila prednost voznici, ki v križišču pravilno pripeljala z njene leve. Voznica, ki je pravilno pripeljala, se je trčenju poskušala izogniti in je zavila levo, pri čimer pa je trčila v nasproti vozeče tovorno vozilo. Povzročiteljica je s kraja odpeljala, vendar je bila s strani policistov izsledena. Pri trčenju sta bili voznica udeleženega vozila in sopotnica lahko telesno poškodovani in sta sami iskali zdravniško pomoč. Zoper povzročiteljico bodo policisti podali ovadbo na pristojno tožilstvo.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in povedal, da mu je neznanec na parkirišču na Medvedovi trčil v njegovo parkirano vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik pri vožnji po parkirišču oplazil osebni avtomobil občana in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v primeru ugotovitve povzročitelja bodo zoper njega ustrezno ukrepali.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil občan in povedal, da mu je neznanec na parkirišču na Žalah trčil v njegovo parkirano vozilo. Ugotovljeno je bilo, da je neznani voznik pri vožnji po parkirišču oplazil osebni avtomobil občana in s kraja odpeljal. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, v primeru ugotovitve povzročitelja bodo zoper njega ustrezno ukrepali.


<< Nazaj | Novice