Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.05.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

8. seja Komisije za urejanje prometa - KTUP

Komisija za tehnično urejanje prometa Občine Kamnik je na svoji 8. seji obravnavala predloge in pobude občanov ter strokovnih služb za izboljšanje prometne ureditev. Obravnavala je 15 predlogov in izvedla terenske oglede prometne problematike. Na podlagi zaključkov komisije bodo sprejeti ustrezni ukrepi (sprememba oziroma dopolnitev prometne signalizacije itd.) za izboljšanje prometne varnosti.

Poostren nadzor na Veliki planini

Redarska služba je skupaj s policijo v soboto izvedla poostren nadzor na območju Velike Planine, v zvezi kršitev nedovoljene vožnje in parkiranja v naravnem okolju

Zaključek del Velika Lašna

V petek, 11. maja, so se zaključila gradbena dela ureditev JP št. 661052 Velika Lašna v dolžini 260 m. Zaradi zagotavljanja primerne nosilnosti javne poti in varnosti udeležencev v prometu, so bila opravljena naslednja dela: širitev vozišča, zamenjava ustroja v debelini 50 cm, ureditev odvodnjavanja ter asfaltiranje. Vrednost investicije je znašala 44.000 evrov. V času del bila je vzpostavljena občasno popolna zapora ceste.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik in Zadružna zveza Slovenije sta v preteklem tednu sklenili poravnavo, za katero sta že pred tem podala soglasje tako Kmetijsko gozdarska zadruga Kamnik kot tudi Občinski svet Občine Kamnik. Gre za poravnavo v zvezi z denacionalizacijo nekaterih zemljišč, katerih zavezanka za vrnitev je Občina Kamnik. Občina je zaradi zgoraj navedenega na pristojno ministrstvo že podala umik pritožbe zoper prvostopno odločbo. V nadaljevanju bo potrebno ustrezno (smiselno enako) poravnavo skleniti še pred pristojnim organom, ki vodi denacionalizacijski postopek.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja, ki se je pričelo v preteklem tednu in bo potekalo v mesecu maju, obsega področje zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2011 s poudarkom na plačah ter družbenih dejavnostih.

V preteklem tednu so bili izdani sklepi o sofinanciranju društev na področju kmetijstva. Po pravnomočnosti sklepov bodo društvom posredovane v podpis tudi pogodbe o sofinanciranju.

Za majsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik je bilo v okviru Oddelka pripravljeno poročilo o razvojnem povezovanju Občine Kamnik na subregijski ravni (povezovanje v okviru Območnega razvojnega partnerstva središča Slovenije).

Oddelek za družbene dejavnosti

Izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Kamnik dokončno zapušča prostore na objektu Japljeva 2 in že deluje v novih urejenih prostorih Doma kulture Kamnik. Občina Kamnik je še enkrat dokazala, da se lahko zadeve izpeljejo hitro in v zadovoljstvo vseh, tako zaposlenih na JSKD RS izpostava Kamnik kot tudi uporabnikov. Prav tako zadovoljstvo po uspešnem sodelovanju izkazuje tudi direktor JSKD RS Igor Teršar. Uradna otvoritev novih prostorov bo v drugi polovici meseca maja.

Vsem prijaviteljem, ki so uspeli na razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in projektov bodo v tem tednu posredovane pogodbe o sofinanciranju s strani Občine Kamnik.

Prav tako potekajo aktivnosti vezane na ureditev Maistrove spominske sobe; častni občan dr. Sadnikar želi donirati občini posamezne predmete, ki bi jih lahko uporabili, zato ga bomo na njegovo željo v sredo, 16. maja obiskali na njegovem domu.

Izdanih je bilo 31 sklepov o sofinanciranju programov športa v občini Kamnik v letu 2012.

Na podlagi razpisa je bil izdan tudi sklep o sofinanciranju počitniškega varstva otrok v občini Kamnik v letu 2012.

Objavljen je bil tudi razpis za prvo fazo gradnje OŠ Toma Brejca.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora skupaj z izdelovalci Občinskega prostorskega načrta ter Okoljskega poročila pripravljamo gradivo za javno razgrnitev, ki se bo pričela v četrtek, 17. maja 2012. Besedilo javne objave si v celoti lahko preberete tukaj. O terminih, kje in  kdaj si bo mogoče ogledati gradivo tudi v posameznih krajevnih skupnostih, bomo objavili dodatno obvestilo. O vseh nadaljnjih aktivnostih glede javne razgrnitve OPN bomo obvestila objavljali sproti.

V preteklem tednu smo z vrtnarskimi deli zaključili z ureditvijo za enkrat zadnjega počivališča ob kolesarski in pešpoti ob Kamniški Bistrici. Počivališče je locirano pri priključku na novo povezovalno cesto, točneje ob brvi čez potok Kračjek.

Pri urejanju rekreacijske poti smo želeli omenjeno območje urediti tudi kot parkovno površino. V ta namen vsako leto z obrezovanjem pomlajujemo obstoječo drevesno in grmovno vegetacijo, ter jo tudi dopolnjujemo. Letos smo posadili tri vrbe žalujke, saj posebno skrb namenjamo prav avtohtoni obvodni vegetaciji. Le-to so na nekaterih predelih brežine Kamniške Bistrice že povsem izpodrinile invazivne tujerodne rastline, med katerimi prevladujta Žlezava nedotika (Impatiens Glandulifera) in Japonski dresnik (Fallopia japonica). Zato smo v preteklih dneh že začeli z uničevanjem omenjenih rastlin. Vse občane prosimo, da so pozorni na invazivne rastline v okolici svojih domov in jih odstranjujejo še pred cvetenjem, ki povzroči njihovo hitro širjenje.


<< Nazaj | Novice