Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.04.2014

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2014 pripraviti premoženjske bilance na dan, 31. 12. 2013. Posamezne premoženjske bilance so bile pregledane in vključene v konsolidirano premoženjsko bilanco Občine Kamnik na dan, 31. 12. 2013, ki smo jo pripravili in oddali na Ministrstvo za finance.

Potencialnim vlagateljem je bilo posredovanih več informacij glede aktualnih javnih razpisov za:

  1. zagotavljanje tehnične podpore,
  2. naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah,
  3. naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij.

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog pa poteče 22. 4. 2014.

Med pristojnosti Oddelka za gospodarske dejavnosti in finance sodi tudi izdajanje soglasij za stojnično prodajo. Pred prihajajočimi velikonočnimi prazniki, je bilo izdanih več soglasij za prodajo na premičnih stojnicah.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja, ki se je pričelo v preteklem tednu, v letošnjem letu obsega področje zadolževanja Občine v preteklem letu.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP-H), ki je v upravni postopek vpeljal nov način sprejemanja vlog. Omenjeni zakon stranki omogoča, da uradna oseba namesto nje izpolni obrazec in ji le-tega predloži  v podpis.

Na Občini Kamnik je bila že do sedaj občinska uprava na razpolago za pomoč stranki pri izpolnjevanju obrazcev, kot tudi strokovna pomoč za urejanje različnih zadev. Trudili se bomo, da tudi v prihodnje strankam zagotovimo strokoven in prijazen odziv na njihove zahteve.

Oddelek za družbene dejavnosti

V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Kamnik, se je v nedeljo, 6. aprila 2014, v Domu kulture Kamnik, odvijala Območna revija plesnih šol Občine Kamnik pod naslovom »Finesa plesa«.  S svojimi različnimi plesi, v različnih starostnih obdobjih, so se predstavili KUOD BAYANI, Plesni klub Šinšin, baletni oddelek GŠ Kamnik, Plesna šola ART ter Retronom, Studio Dansa. Vseh dvajset plesnih točk je bilo spremljanih pod budnim očesom strokovne ocenjevalke in selektorice za višje nivoje plesnih prireditev (regijsko in državno) Andreje Rauch Podrzavnik.

KUD Tone Kranjc Kamnik in Čebelarsko društvo Kamnik z uradnim odprtjem razstave »Razstava slik in panjskih končnic«, ki je bila v sredo, 9. aprila 2014, v prostorih Občine Kamnik, s svojimi deli prikazujeta pomen ohranjanja narave in kulturne tradicije. Razstava bo v preddverju, prvem in drugem nadstropju Občine Kamnik na ogled do začetka meseca junija.

Občina Kamnik je v letošnjem letu izdala Kamniški zbornik št. XXII/2014, ki je uradno predstavitev doživel v četrtek, 10. aprila 2014, v prostorih Medobčinskega muzeja Kamnik. Letošnji kamniški zbornik vsebuje 40 različnih prispevkov, in sicer predstavitev dela Občine v letih 2012, 2013 in deloma tudi 2014, teme iz področja naravoslovja, zgodovine, kmetijstva, strokovne razprave, bibliografiji, pogovori z znanimi Kamničani, s svojimi deli predstavljeni trije pesniki in trije slikarji, ki so se rodili ali delovali v Kamniku itd. Uredniški odbor je štel 10 članov, glavna urednica je bila dr. Marjeta Humar, za angleške povzetke je poskrbel prof. Milan Mandeljc, oblikovanje naslovnice, grafična oprema in oblikovanje je delo Dušana Sterleta, lektorja sta bila dr. Marjeta Humar in Milan Šuštar, računalniško obdelavo in izvedbo tiska Kamniškega zbornika v nakladi 700 izvodov pa je realiziral Studio Dataprint Kamnik. Celotno uradno predstavitev je s svojim glasbenim programom popestrila družina Skalar-Demšar, godalni trio: Monika Skalar, violina, Stane Demšar, violončelo in Tim Skalar Demšar, violina. Predstavili so se tudi recitatorji Darinka Slanovec, Jože Pavlič ter Marina Drolc.

Skupni organ Občine Kamnik in Občine Komenda za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik, je na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik podal soglasje k programu dela in finančnemu načrtu, ki vključuje tudi kadrovski načrt za javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik v letu 2014 ter soglasje k potrditvi obstoječega delovnega časa na oddelku fizioterapije v omenjenem javnem zavodu.

Skupni organ občin Kamnik, Komenda, Domžale, Litija, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Moravče za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda Mestne lekarne, je podal soglasje za zaposlitev kadrov, ki velja do 31. 12. 2014. Prav tako je Skupni organ občin Kamnik, Komenda, Domžale, Litija, Mengeš, Šmartno pri Litiji in Moravče za izvrševanje ustanoviteljskih pravic skupnega javnega zavoda sklenil, da izda soglasje k finančnemu načrtu in programu dela za leto 2014, razen v delu, ki se nanaša na investicijo v upravne prostore Mestnih lekarn.

Oddelek za urejanje prostora

Ustavno sodišče je 28. marca 2014 razveljavilo Zakon o davku na nepremičnine in presodilo, da je v neskladju z Ustavo Republike Slovenije tudi Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin, kolikor se nanaša na množično vrednotenje zaradi obdavčenja nepremičnin.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je odločilo, da pristojni organi za leto 2014 odmerijo nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč in pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest od 1. aprila 2014 dalje v celoletni višini.

Glede na prej omenjeno dejstvo, na tem mestu obveščamo vse občanke in občane, ki so na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu opravičeni do oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč, da vložijo vlogo.

16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik določa, da se nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za:

Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:

Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Kamnik:

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, tatvin vozil in prepovedane proizvodnje ter prodaje prepovedanih drog, odvzeli prostost 36-letniku iz okolice Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je osumljeni v letu 2014 izvršil najmanj dve tatvini osebnih avtomobilov znamke BMW in več tatvin vozil drugih znamk. Pri izvedbi hišne preiskave na naslovu bivanja osumljenega, ki je bila opravljena na podlagi odredbe sodišča, sta bila zaseženi dve vozili in večje število delov različnih osebnih avtomobilov. Prav tako je bil pri hišni preiskavi najden prirejen prostor za hidroponično gojenje prepovedane droge konoplje – rastline, pri čemer je bilo zaseženo okoli 110 sadik prepovedane droge konoplje- rastline in oprema za hidroponično gojenje. 36-letnik je bil s kazensko ovadbo priveden k dežurnemu preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovne prostore v Kamniku in iz notranjosti odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 39-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.64mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v garažne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v garažne prostore v Kamniku in iz notranjosti odtujil motorno žago. Neznani storilec je z dejanjem povzročil za več 100 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Pred nami so lepši in toplejši dnevi, ko med drugim za vožnjo vse več uporabljamo kolesa, kolesa z motorjem, motorna kolesa in druga enosledna vozila. Zaradi navedenega voznikom motornih koles in koles z motorjem policisti svetujejo:

Da bi bila udeležba kolesarjev v cestnem prometu bolj varna tako zanje kot za ostale udeležence, morajo kolesarji spoštovati cestnoprometna pravila:

Policisti kolesarjem svetujejo tudi uporabo čelade, vidnih oblačil in drugih odsevnih pripomočkov. Poskrbeti je treba za tehnično brezhibnost kolesa, nikakor pa ne smemo pozabiti niti na primerno psihofizično stanje.

 


<< Nazaj | Novice