Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.03.2016

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Nevlje

Izvajalec je v tem tednu pričel z deli na regionalni cesti R2-414/1349 Kamnik-Ločica. Zaradi del je izvedena delna zapora ceste v naselju Vrhpolje pri Kamniku. Po izgradnji posameznega odseka kanalizacije se bo območje delne zapore pomikalo v smeri proti Tuhinju. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

T e D n i (K) Občine

Srednja vas

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Srednje vasi. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 300 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Loke

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Lok. Izvajalec polaga fekalno kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150 proti Lokam. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Vaseno

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Brezovice proti Buču. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Buč

Izvajalec del je nadaljeval z deli na območju Buča proti Šmartnem v Tuhinju. Izvajalec polaga kanalizacijo DN 250 in vodovod DN 150. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za družbene dejavnosti

Udeležili smo se dobrodelnega koncerta Društva staršev otrok s posebnimi potrebami, katerega izkupiček je namenjen ureditvi prostorov na Usnjarska cesti 9 v Kamniku, kjer člani društva že urejajo svoje prostore. V kolikor bi želeli na kakršen koli način pomagati članom društva, se lahko obrnete na gospo Andrejo Potočnik, na mobilni telefon: 031 453-844.

Dobrodelni koncert Društva staršev otrok s posebnimi potrebami

Centru za socialno delo Kamnik smo posredovali soglasje za nastanitev brezdomca in plačilo stroškov te nastanitve v Penzionu in baru Kamrica. Občina Kamnik plačuje stroške nastanitve za skupaj šest brezdomcev, strokovno pomoč pri reševanju njihovih stisk pa jim vseskozi nudi strokovna služba na Centru za socialno delo. Vsi brezdomci so prejemniki denarne socialne pomoči in dnevno obiskujejo Razdelilnico brezplačnih toplih obrokov.

Od 7. do 11. marca 2016 je potekal slovenski teden boja proti raku. V Evropi in drugod po svetu so rakave bolezni iz leta v leto vse večji javnozdravstveni problem. V Sloveniji je po ocenah Registra raka Republike Slovenije leta 2015 za rakom na novo zbolelo že okrog 14.600 ljudi, več kot polovica od njih za enim od petih najpogostejših rakov: za kožnim rakom, rakom debelega črevesa in danke, prostate, dojke in pljuč.. Zdravljenje večine rakov je uspešnejše, če so odkriti na začetni stopnji razvoja. S presejalnimi programi lahko odkrivamo raka ali predrakave spremembe, še preden se pojavijo simptomi ali znaki bolezni. V Sloveniji se izvajajo trije presejalni programi za zgodnje odkrivanje raka, ki jih je že leta 2003 priporočil Svet Evropske zveze: ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb materničnega vratu; DORA – zgodnje odkrivanje raka dojk; SVIT – zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in zgodnejših oblik raka na debelem črevesu in danki. Osnovni namen vseh presejalnih programov za raka je zmanjšati umrljivost zaradi te bolezni, z zdravljenjem predrakavih sprememb pa tudi incidenco teh rakov (število novih rakov). Da bi bili ti programi uspešni, je poleg ustrezne kakovosti vseh postopkov v programu pogoj tudi to, da se jih udeleži vsaj 70 odstotkov ciljne skupine prebivalstva. Zato strokovnjaki pozivajo ljudi k sodelovanju v teh programih.

Oddelek za urejanje prostora

Z uveljavitvijo Občinskega prostorskega načrta (OPN) je bilo narejenih kar nekaj sprememb na področju  prostorskih ureditev lokalnega pomena, spremenjeni pa so tudi pogoji umeščanja objektov v prostor.

Radi bi poudarili spremembe na področju izvajanja parcelacij, ki so določene v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/2015). Pomembna novost je, da mora biti parcela objekta pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostavljena kot praviloma ena oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel. Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska, je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del. Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč.

Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o OPN. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o OPN ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije.

V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o OPN glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Policijska postaja Kamnik

Policisti smo bili obveščeni o tatvini iz stanovanja v Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznana oseba vstopila v odklenjeno stanovanje oškodovanke, ki je bila v tem času v kopalnici. Ko je prišla nazaj, je opazila, da ji je neznanec iz torbice odtujil denar. Nastala je materialna škoda za približno 40 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Prejeli smo prijavo tatvine osebnega avtomobila. Policist je na kraju ugotovil, da je neznanec preko noči iz parkirišča izvršil tatvino osebnega vozila znamke VW Passat, sive barve, letnik 2001, v katerem je imel oškodovanec tudi različno orodje. Nastala je materialna škoda za približno 3.100 evrov. Na kraju je bil opravljen ogled in zavarovane sledi. Napisana kazenska ovadba.

Policisti so imeli v naselju Kamnik v postopku pijanega voznika. Policista sta opravljala nadzor prometa v zvezi hujših kršitev cestno-prometnih pravil in pri tem ustavila voznika, ki je peljal skozi rdečo luč. Omenjeni je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zato mu je bil odrejen preizkus z alkotestom, ki pa ga je odklonil. Odrejeno mu je bilo pridržanje. V času postopka je omenjeni še kršil določila Zakona o javnem redu in miru, zaradi česar mu je bil izdan plačilni nalog. Kršitelj je bil po postopku odpeljan v prostore za pridržanje.

Na policijsko postajo je poklicala občanka in povedala, da je v lokalu v Kamniku vinjena oseba, ki noče zapustiti lokala. Na kraju sta policista ugotovila, da je občan vinjen že prišel na teraso lokala, natakarica pa ga ni pustila v gostinski lokal. To ga je razburilo, pričel je z žaljenjem in  vpitjem. Kljub prepovedi, je odšel v lokal. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. Po postopku je kraj zapustil.

Policisti so na parkirišču pred Zdravstvenim domom dr. Julija Polca Kamnik obravnavali prometno nesrečo. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v drugo parkirano vozilo. Pri tem je nastala materialna škoda za približno 120 evrov. Na kraju je bil povzročitelju izdan plačilni nalog po Zakonu o cestnem prometu. 

Pri kontroli prometa sta policista v Kamniku zaustavila in kontrolirala voznika osebnega avtomobila. Pri samem postopku je bilo ugotovljeno, da je kršitelj vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Ker omenjeni izpita ni nikoli opravil, mu je bilo v skladu z določili Zakona v cestnem prometu vozilo zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper kršitelja sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so imeli v naselju Križ v postopku vinjenega voznika. Preizkušen je bil z alkotestom, ki je pokazal 0,71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Vozniku je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in prepovedana nadaljnja vožnja. Pridržanje ni bilo potrebno, saj je bil ustavljen v bližini doma in je odšel peš domov. Kršitelju bo zaradi nedostojnega vedenja do uradne osebe pri uradnem poslovanju poslan plačilni nalog po določbah Zakona o javnem redu in miru. Za omenjene kršitve pa sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti smo bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v naselju Moste. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznan moški romskega videza na vzvod in s silo telesa vlomil skozi vrata terase stanovanjske hiše, pri tem pregledal prostore in odtujil več kosov nakita. Pri dejanju ga je zalotila prijaviteljica, zaradi česar je storilec hišo zapustil skozi okno prvega nadstropja, pri tem je izgubil večji del nakita. Nastala materialna škoda za približno 3.000 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

Policista sta imela v postopku dva občana, ki sta sedela v vozilu in uživala prepovedane substance (prepovedana droga). Občanu je bila zasežena vrečka z rjavo grudasto snovjo, okajeno folijo in okajen tulec. Zaseženo bo poslano v analizo, po tem pa sledi zoper kršitelja ustrezen ukrep.

Policisti smo bili obveščeni, da je v Kamniku prišlo do poskusa vloma v prostore pisarn podjetja. Na kraju ugotovljeno, da je neznani storilec z neznanim predmetom na vzvod poskušal priti v prostore pisarne in stanovanjske prostore. Pri dejanju ga je pregnal lastnik tako da v notranjost ni prišel. Na kraju so policisti zavarovali sledi. Po zbiranju obvestil bo podana kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice