Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.03.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V sredo, 9. marca je na Občini Kamnik potekal sestanek z direktorjem Energetske agencije Ljubljanske urbane regije (ENALUR). Namen sestanka je bil predstavitev ENALUR, ki je bila ustanovljena konec leta 2010. 
Konkretne aktivnosti so precej odvisne od tega, če občina že ima sprejet lokalni energetski koncept (LEK) ali pa ga mora še izdelati. Predstavniki Občine Kamnik so direktorju ENALUR povedali, da imajo izdelan LEK, ki ga bo 23. marca na seji obravnaval občinski svet. Ko bo LEK sprejet, bo Občina v skladu z akcijskim programom planirala nadaljnje aktivnosti.

V četrtek, 10. marca so v Ljubljani prisostvovali seminarju z naslovom "Podpora občinam pri pristopu h konvenciji županov in zmanjševanju izpustov CO2" v organizaciji inštituta ZRMK.
Predavatelji so predstavili evropski projekt "come2Com", v katerega se vključujejo občine v EU z namenom, da bodo do leta 2020 za 20 odstotkov zmanjšale emisije toplogrednih plinov glede na izhodiščno leto 1990. Konvencija je odprta za vse občine, ne glede na njihovo velikost in spodbuja občinske uprave in prebivalce v boju proti globalnemu segrevanju. Prisotna sta bila tudi bivša ministra mag. Janeza Kopača in dr. Henrika Gjerkeša.

V oddelku smo pripravili sklep o določitvi pogojev za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest za referendumsko kampanjo na referendumu o Zakonu o malem delu, kjer so določeni način in pogoji plakatiranja na območju občine Kamnik, lokacije plakatnih mest ter pravice in obveznosti organizatorjev glede plakatiranja.

S strani podjetja Elektro Ljubljana d.d. je občina Kamnik prejela pogodbo o ureditvi medsebojnih odnosov, služnosti ter upravljanja z elektro vodi. Občina Kamnik je pred leti vgradila oziroma napeljala kabelsko kanalizacijo, ko je prenovila javne površine na območju starega mestnega jedra (Parmova, trg Svobode). Cilj Občine in podjetja Elektro Ljubljana je, da se stara nadstrešna električna napeljava na tem območju odstrani in izvedene v podzemno vgrajeno kabelsko kanalizacijo. Po zagotovilih podjetja Elektro Ljubljana d.d., ki je investitor pokablitve, naj bi do realizacije prišlo predvidoma v letu 2011. To bo zagotovo pripomoglo k boljšemu estetskemu izgledu starega mestnega jedra.

V petek, 11. marca sta potekala dva koordinacijska sestanka za izvedbo kohezijskih projektov. Šesti koordinacijski sestanek za pripravo projekta »Oskrba s pitno vodo na območju Domžale-Kamnik« ter osmi koordinacijski sestanek za pripravo projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale–Kamnik (CČN+kanalizacija)«. Sestanka so se udeležili, poleg koordinatorke dr. Metke Gorišek, predstavniki sodelujočih občin pri projektih.

Udeležili smo se tudi 50. sejma »Dom« na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer so strokovni sodelavci obiskali ponudnike, s katerimi smo v preteklosti že uspešno sodelovali na različnih področjih, ter z novimi navezali stike za morebitno nadaljnje sodelovanje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Po potrditvi Predloga odloka o proračunu Občine Kamnik v prvi obravnavi so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo končnega gradiva predloga Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2011 v drugi obravnavi. V okviru oddelka za gospodarske dejavnosti in finance smo pripravili tudi predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik ter predlog Odloka o porabi sredstev proračunske rezerve, ki ju bo občinski svet obravnaval na marčevski seji.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov), so bili opravljeni tudi trije terenski ogledi za posege na kmetijska zemljišča.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

OPPSZ je v tem tednu intenzivno delal na sklepanju najemnih pogodb za najem javnih površin ter zakupnih pogodb za vrtičke – določili smo 2 lokaciji (zemljišče ob Cesti 27. julija in zemljišče ob Jakopičevi ulici na Duplici), kjer se "vrtičkanje" lahko izvaja, povsod drugod je prepovedano.

OPPSZ tudi sporoča, da bo razpis za neprofitna stanovanja na spletni strani Občine Kamnik in v časopisu Kamniški občan objavljen v prvi polovici leta 2011.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na podlagi sprejetega Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec smo pripravili informacijo o letošnjem vpisu v vrtec in objavili besedilo javnega poziva k vpisu v vrtce za šolsko leto 2011/2012 na območju občine Kamnik.

Vrtec Kamenček, ki bo deloval kot nova enota VVZ Antona Medveda, je v tem tednu odprl svoja vrata in sprejel otroke.

Sestali smo se z ravnateljem OŠ Frana Albrehta, ravnateljico VVZ Antona Medveda, predstavniki KS Nevlje ter predstavnikom Zavoda za razvoj kabelskega sistema, ter poizkušali najti rešitev za ublažitev prostorske stiske v POŠ Nevlje.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale aktivnosti v zvezi s pripravo OPN (Občinski prostorski načrt).

Na sestanku s pripravljavcem prostorskega akta so se nadaljevala strokovna usklajevanja glede prostorskih rešitev predlaganih posegov in usklajevanja v zvezi z izvedbenim delom prostorskega akta. Usklajevalnega sestanka sta se udeležila še župan Občine Kamnik, Marjan Šarec in podžupan, Robert Kokotec.

Na Oddelku smo organizirali sestanek na temo nadaljevanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje starega Stola – OPPN B 20 Stol in OPPN B 24 Spodnji Stol. Na Oddelku smo se ukvarjali tudi z pripravo kartografskih podatkov za OPN in s pripravo podatkov za ažuriranje geoinformacijskega sistema PISO.

Prejšnji teden smo opravili tudi nekaj terenskih ogledov, predvsem v povezavi z inšpekcijskimi ukrepi glede nedovoljenih posegov v prostor in glede odmikov predvidenih objektov od parcelnih meja, ki so v lasti Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice