Mali grad

T e D n i (K) Občine

14.02.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Občina Kamnik je s strani podjetja Elektro Ljubljana d.d. prejela Pogodbo o priključitvi na distribucijsko omrežje za javno razsvetljavo ob lokalni cesti Podgorje-Kamnik. Pogodba je bila podpisana in vrnjena podjetju Elektro, ki bo izvedlo priključitev javne razsvetljave. V teku je postopek za podpis pogodbe z dobaviteljem električne energije, ki bo zagotovil napajanje izgrajene javne razsvetljave ter postopek podpisa služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih potekajo vodi javne razsvetljave.

Na območju Tuhinjske doline je bil izveden izredni nadzor nad občinskim cestami, po katerih se izjava nedovoljena vlaka hlodovine. V skladu z Odlokom o občinskih cestah je po le-teh prepovedano vlačiti hlodovino po cesti (46. člen, I. odstavek, 19. točka Odloka o občinskih cestah). Zbrana obvestila izrednega nadzora so bila posredovana prekrškovnemu organu občine Kamnik, ki bo nadaljeval s tovrstnimi nadzori ter dosledno ukrepal zoper vse kršitelje.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so se zaključili razgovori s predstavniki svetniških skupin občinskega sveta občine Kamnik glede predloga proračuna občine Kamnik za leto 2011. Občinska uprava bo poskušala v predlog proračuna vključiti čim več pobud in zahtev, seveda v okviru finančnih zmožnosti. 

Občina Kamnik že vrsto let sofinancira svojim občanom letne karte za vstop v park Arboretum, vstopnice za Terme Snovik ter otroške vozovnice za Veliko planino. V podpisu so sporazumi za sofinanciranje za leto 2011 v nižji vrednosti kot preteklo leto, zaradi začasnega financiranja in omejenih proračunskih sredstev. Občani občine Kamnik bodo pakete vstopnic za Terme Snovik (2 urni vstopi) ter otroške vozovnice za Veliko planino lahko koristili do porabe zagotovljenih proračunskih sredstev, cena letne karte za vstop v park Arboretum znaša 25 evrov, otroška 14 evrov (od tega znaša sofinanciranje občine Kamnik 20 evrov oziroma pri otroški 11 evrov).    

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina Kamnik, Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve, Prekrškovni organ, vedno znova in znova ugotavlja, da nekateri uporabniki javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki ne upoštevajo določil Odloka načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Kamnik. Vse prepogosto se dogaja, da nekateri občani komunalne odpadke odlagajo ob zabojnike na ekoloških otokih,  jih ne odlagajo v zabojnike, ki so namenjeni določeni vrsti odpadkov, saj so zabojniki na ekoloških otokih namenjeni ločenemu zbiranju odpadkov ali celo komunalne odpadke odpeljejo v naravno okolje.
Občina Kamnik v sled navedenemu prosi vse občane, ki jim ni vseeno za izgled mesta,  naselij in naravnega okolja, da v primeru, ko takšna ravnanja opazijo, sporočijo na občino kakršnekoli koristne informacije, ki bodo pripomogle k odkrivanju kršiteljev predpisov o ravnanju z odpadki. Informacije se lahko poda tudi anonimno.

Občina Kamnik bo v letu 2011 obnovila osem izpraznjenih neprofitnih stanovanj, ki bodo predmet oddaje v najem. Štiri stanovanjske enote bodo po izvedenih obnovitvenih delih dodeljene upravičencem s seznama za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki so oproščeni plačila varščine na listi A, oblikovanega na podlagi javnega razpisa za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, objavljenega 26.2. 2009. Upravičencem so bila že poslana obvestila o dodelitvi razpoložljivih neprofitnih stanovanj v najem. Preostala obnovljena nezasedena stanovanja pa bodo oddana upravičencem s seznama za oddajo neprofitnih stanovanj v najem, ki bo oblikovan na podlagi javnega razpisa, objavljenega v letu 2011.

Oddelek za družbene dejavnosti

V prejšnjem tednu smo svoje delo usmerili v izdajanje odločb za znižano plačilo vrtca. Nadaljevale so se tudi aktivnosti v zvezi z odprtjem vrtca Kamenček, ter aktivnosti v zvezi z gradnjo mestnih šol.

V teh dneh se zaključuje Analiza demografskih gibanj ter ocena kapacitet vrtcev in osnovnih šol v občini Kamnik, ki je bila že predstavljena.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale tudi aktivnosti v zvezi s pripravo Sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta B8– Zgornje Perovo. Na sestanku s pripravljavcem prostorskega akta so bila opravljena strokovna usklajevanja glede prostorskih rešitev predlaganih posegov. Na podlagi tega bo pripravljavec pridobil smernice in pogoje k osnutku prostorskega akta.
Oddelek je opravil analizo posredovanega gradiva in pripravil smernice k prostorskemu aktu OPPN za območje B 26-1 Polje SZ. 
Potekale so tudi redne aktivnosti v zvezi s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN).
Opravljeno je bilo redno usklajevanje podatkov za Register nepremičnin (REN). 

Velika planina d.o.o.

Velika planina v aktualni zimski sezoni praktično še ni (bila) zasnežena. Kljub temu, da družba Velika planina d.o.o. daje poudarek letni sezoni in, da naj bi bil v zimski sezoni organiziran le omejen obseg sankaških in smučarskih dejavnosti, z naravnimi danostmi tudi v februarju nismo zadovoljni. Za sedaj ostaja le upanje, da bodo v času zimskih počitnic snežne razmere primerne.

V preteklem podaljšanem vikendu (kulturni praznik), ko so bile na planini tako rekoč povsem spomladanske razmere, pa je bilo na nihalki in sedežnici veliko obiska. Prav tako je bilo v gostišču Zeleni rob. Skratka v tipično zimskem mesecu je bilo spomladansko živahno in uspešno.

 

 

 


<< Nazaj | Novice