Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.09.2021

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja usedalnika na Vranji Peči

Pod lokalno cesto Kamnik – Zg. Palovče – Vranja Peč – Velika Lašna – Vaseno je bil v kraju Vranja Peč za potrebe odvodnjavanja priključka z makadamske javne poti 661042 zgrajen usedalnik. Nad usedalnikom se bo za povečanje varnosti postavila tudi cestna varovalna ograja, sam usedalnik pa se bo na vrhu zaščitil z mrežo.

Izgradnja usedalnika na Vranji Peči

Ureditev ceste skozi vas Podgorje

V preteklem tednu je izbrani izvajalec opravil številna dela za ureditev ceste skozi vas Podgorje. Naredili so drenažno kanalizacijo, široki izkop, kamnito gredo, vodovod, javno razsvetljavo, prepuste in planum temeljnih tal. Izvajalec del sočasno polaga in zasipa cevi zaradi širitve optičnega omrežja od Telekoma in T2.

Oddelek za družbene dejavnosti

Energetska sanacija Doma Kulture Kamnik

Na objektu Dom Kulture Kamnik se je po pripravljalnih delih intenzivno začelo z deli na obodu stavbe. Okrog objekta je že postavljen gradbeni oder, sanirani oz. na novo izvedeni so bili novi peskolovi, v naslednjih  dneh bodo začeli z zamenjavo oken in ostalega stavbnega pohištva.

Po zamenjavi oken bo izvedena toplotna izolacija fasade, v notranjosti pa se že izvajajo dela, ki so povezana z zamenjavo kotla in ogrevalnim sistemom.

Energetska sanacija Doma kulture Kamnik bo predvidoma zaključena v mesecu novembru.

Sanacija atletske steze pri Osnovni šoli Marije Vere in površin za skok v daljino

Sanacija atletske steze in površin za skok v daljino pri Osnovni šoli Marije Vere poteka skladno s terminskim planom. 

Izgradnja večnamenskega športnega igrišča Gozd

V preteklem tednu je bila z izbranim izvajalcem, KPL d.o.o., izvedena uvedba v delo. Pogodbeni rok za dokončanje del je 45 dni. V sklopu investicije bo urejeno večnamensko športno igrišče, kjer bo mogoče igrati košarko, nogomet, odbojko, med dvema ognjema… Uredile se bodo parkirne površine in pokablil elektro daljnovod, ki poteka ob meji igrišča in se nadaljuje po dolini do hišne številke Gozd 15a.

Vrednost investicije ureditve igrišča znaša 130.000 eur, 22.916,66 eur je občina pridobila s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Na Gozdu trenutno v neposredni bližini bodočega igrišča investitor PGD Gozd izvaja gradbena dela novega prizidka k gasilnemu domu, tako da je dogajanje na Gozdu zelo pestro.

Do konca leta bo tako na Gozdu novo športno igrišče, pokablen daljnovod ter posodobljen gasilski dom in vse to so pomembne pridobitve za kraj.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi 7. odstavka 131. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20) je Občina Kamnik objavila javno naznanilo. V njem se javnost obvešča, da bo javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za prostorsko enoto EUP KA-88, številka elaborata LP 2020/VI-08, julij 2021, izdelovalec ARHITRIP Irena Pavlič s.p., Velika Lašna 3, 1241 Kamnik (ID št. PA: 2440). Poleg elaborata je javno razgrnjena tudi pobuda za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil njen pobudnik. Območje lokacijske preveritve predstavljajo zemljišča s parcelno št. 1356/15, 1356/17, 1356/19 in 1356/20, vse k.o. 1908 – Podgorje.

Stavba na naslovu, Ljubljanska cesta 1, je evidentirana kot poslovna stavba in obsega vertikalni gabarit pritličje, nadstropje in mansarda, pri čemer zadnja, mansardna etaža, zaradi prenizke višine etaže ne zagotavlja ustreznih sanitarnih pogojev za uporabo. To pomeni, da stavba ne izpolnjuje bistvenih zahtev za objekte, kot jih določa 15. člen Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.), saj ne izpolnjuje pogojev s področja higienske in zdravstvene zaščite. Etaža je klasificirana kot uporabna površina stavbe, zato je treba neustrezno stanje sanirati in stavbo nadzidati. Pobudnik želi, da se delu obstoječe stavbe, ki jo želi nadzidati, spremeni namembnost v stanovanjsko stavbo, pri čemer stavba kot celota še vedno ohrani poslovni namen. Pobudnik prav tako želi, da se obstoječi fasadi objekta doda obešena fasada. Ob tem se energetsko sanira celoten objekt. Javna razgrnitev bo za zainteresirano javnost potekala od 1. septembra 2021 do vključno 16. septembra 2021.

Ogled je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na uradni strani Občine Kamnik, in sicer na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, do njih zavzela stališča ter jih objavila na spletni strani občine.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Oddelek za razvoj in investicije

Okrogla miza – voda, vir življenja

V sredo, 8. septembra je v Preddvoru, na vrtu grada Dvor, potekala okrogla miza Voda, vir življenja. Na njej so govorili o pomenu kvalitete vode v Kamniško - Savinjskih Alpah (KSA) in njenega ohranjanja za zdravje in kvaliteto življenja prebivalcev ter uspešen sonaravni razvoj. Okrogla miza je potekala v organizaciji Centra za trajnostni razvoj podeželja Kranj.

Na okrogli mizi so sodelovali Maria Ana Kolman, predavateljica in pisateljica ter poznavalka ljudske medicine, Dr. Lidija Globevnik, raziskovalka, predavateljica in direktorica TC Vode, Maks Vrečko, ustanovitelj in direktor podjetja Flaška d.o.o., Barbara Strajnar iz Občine Kamnik ki je aktivna na področju predstavljanja vodnega bogastva KSA in njegove zaščite ter Gregor Zupin predstavnik Vodovodne zadruge Preddvor.

Pogovor je potekal o pomenu zdrave (naravne) vode za telesno in duševno zdravje oz. dobro počutje človeka. Strinjali so se, da je voda - eliksir življenja, da je zelo pomembna za naše zdravje. Posebno kvalitetna je izvirska in ledeniška voda, potrebno pa jo je gledati celostno od izvira do izliva in še širše, celoten vodni krogotok.

V občini Preddvor imajo Vodovodno zadrugo, katere začetki segajo že v 30. leta 20. stoletja in skrbi za oskrbo z vodo prebivalcev občine Preddvor, kar je prav gotovo primer dobre prakse.

Okrogla miza je potekala v okviru  projekta Mreža vodnih poti v KSA, ki ga sofinancira Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), pristop CLLD – izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020.

Natečaj »ClimaHost« – varstvo podnebja v hotelirstvu in turističnih namestitvah.

ClimaHost je prvi in edini natečaj za varstvo podnebja namenjen celotnemu alpskemu prostoru. Odlikovani bodo izstopajoči ukrepi na področju varstva podnebja v hotelirstvu alpskega prostora.

Sodelujejo lahko vsi ponudniki nočitvenih zmogljivosti v alpskem prostoru. Predpogoj je, da se obrat angažira na področju varstva podnebja in trajnostnega turizma. Lahko sodeluje hotel, hostel, mladinski dom, gostišče, penzion ali gorska koča, bodisi v dolini ali v gorah.

Zmagovalec leta 2019 – Hotel Theiner’s na južnem Tirolskem z lastno proizvodnjo elektrike Zmagovalec leta 2019 – Hotel Theiner’s na južnem Tirolskem z lastno proizvodnjo elektrike

Pogoj za udeležbo je, da imata varstvo podnebja in trajnostni razvoj v podjetju osrednjo vlogo. Po dva najbolje uvrščena obrata v kategorijah »Obstoječa gradnja« in »Novogradnja« ter zmagovalec v kategoriji za posebno nagrado »Local Hero«, ki je namenjena mikropodjetjem, bodo prejeli profesionalno pripravljen videoposnetek, v katerem bo predstavljen posamezen obrat in njegovi ukrepi za varstvo podnebja, ki ga bodo podjetja lahko uporabila v marketinške namene. Poleg tega bodo vsi nagrajeni obrati predstavljeni na spletni strani Omrežja alpskih občin in promovirani na celotnem območju Alpske konvencije.

 Kandidatke in kandidati se lahko od 1. septembra 2021 prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani ClimaHost!. Ob prijavi izpolnite spletni vprašalnik s podatki o obratu in konceptu za varstvo podnebja ter trajnostni razvoj, ki ga obrat izvaja (izpolnjevanje obrazca vam bo vzelo približno 2 uri).

Odlikovanje nagrajencev bo potekalo v okviru XVII. Alpske konference, ki se bo odvijala jeseni 2022 v Brigu (Švica).

Podrobnejše informacije in pogoje za udeležbo najdete na spletni strani www.climahost.eu. Udeležba je brezplačna in možna samo preko spletne strani.

Prijave lahko oddate do 31. decembra 2021 preko spletne strani ClimaHost!

Policijska postaja Kamnik

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU
Občan  iz  Kamnika  je  na  območju Radomelj na bankomatu pred trgovino TUŠ našel  denar.  Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh in v kolikor se ne najde lastnik denarja, sledi hramba denarja.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA PARKIRNEM PROSTORU TERM SNOVIK
Policisti  so  obravnavali  prometno nesrečo s pobegom, ki se je zgodila na
parkirnem  prostoru  Term  Snovik  in  sicer  je  neznani voznik z neznanim
vozilom,  zaradi  nepravilnega  premika   trčil  v pravilno parkiran osebni
avtomobil  in  s  kraja  nesreče  odpeljal, ne da bi udeležencu nudil svoje
podatke. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA PARKIRNEM PROSTORU NA FRANČIŠKANSKEM TRGU
Policisti  so  obravnavali  prometno nesrečo s pobegom, ki se je zgodila na
parkirnem  prostoru  na  Frančiškanskem  trgu v Kamniku, in sicer je neznani voznik  z  neznanim  vozilom,  zaradi nepravilnega premika trčil v pravilno parkiran  osebni avtomobil in s kraja nesreče odpeljal, ne da bi udeležencu nudil svoje podatke. Policisti o nesreči še zbirajo obvestila.

PROMETNA NESREČA
V Nevljah se je zgodila prometna nesreča zaradi nepravilnega
premika z vozilom. Na kraju je bil povzročitelju izdan plačilni nalog po
zakonu v cestnem prometu.

VLOM V STANOVANJSKO HIŠO
Policisti  so  obravnavali  vlom v stanovanjsko hišo v naselju Vrhpolje pri
Kamniku.  Neznani storilec je na vzvod odprl okno garaže in iz stanovanjske hiše  odtujil  gotovino. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

INTERVENCIJA  V MERCATOR CENTRU V KAMNIKU
Policisti  so  v Mercator centru v Kamniku obravnavali intervencijo zaradi
nesoglasja glede nošenja maske. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni
nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

INTERVENCIJA NA ZAVODU ZA ZAPOSLOVANJE
Policisti  so na Zavodu za zaposlovanje V Kamniku obravnavali intervencijo zaradi  nesoglasja glede nošenja maske. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru.

INTERVENCIJA NA DOBAJEVI ULICI V KAMNIKU
Policisti  so na Dobajevi ulici v Kamniku obravnavali intervencijo zaradi
nesoglasja tasta in snahe. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog
po zakonu o javnem redu in miru.

INTERVENCIJA V MEKINJAH
Policisti  so  v  Mekinjah obravnavali intervencijo zaradi nesoglasja med
sestrama. Na kraju je bil kršitelju izdan plačilni nalog po zakonu o javnem
redu in miru.

KAZNIVO DEJANJE PREPOVEDANO PREHAJANJE MEJE ALI OZEMLJA DRŽAVE
Policisti so v naselju Črna pri Kamniku obravnavali kaznivo dejanje Prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države, saj so v kamionu našli tri državljane Afganistana. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na
pristojno tožilstvo.

POŽIG ZABOJNIKA, KJER POTEKA COVID TESTIRANJE
Policisti   so  bili  obveščeni  o  požaru  zabojnika,  kjer  poteka  Covid
testiranje.  Požar  se  je  nato  razširil še na kombinirano vozilo ter dva
osebna  avtomobila,  ki  sta  bila  parkirana v bližini zabojnika. Požar so
pogasili  gasilci  PGD  Kamnik,  Kamniška  Bistrica   in Duplica. Policisti
nadaljujejo  z  zbiranjem  obvestil  in  sledi kazenska ovadba na pristojno
državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA NA GLAVNI CESTI MOSTE – BRNIK
Policisti so na GLAVNI CESTI Mote – Brnik izven naselja Lahovče obravnavali prometno   nesrečo,   ki  se  je  zgodila  zaradi  neprilagojene  hitrosti. Povzročitelju  je  bil  na  kraju  izdan plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

INTERVENCIJA V KAMNIKU
Policisti  so  na  Jakopičevi  ulici  obravnavali  intervencijo  v  zasebne
stanovanju. Zaradi kršitve Zakona o varstvu javnega reda in miru so izrekli denarno globo.

POŠKODOVANJE OSEBNEGA AVTOMOBILA V MOSTAH
Policisti  so obravnavali poškodovanje osebnega avtomobila v naselju Moste. Neznani  storilec  je  s  fizično  silo večkrat brcnil in udaril po osebnem avtomobilu  in  s  kraja  odšel  neznano  kam.  Sledi  zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo

TATVINA TORBICE Z VSEBINO
Neznani  storilec je iz tovornega vozila, ki je bilo parkirano na parkirnem
prostoru  pred  Mercator  centrom v Kamniku, odtujil torbico z vsebino in s
kraja odšel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno
državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA LJUBLJANSKI ULICI
Policisti  so na Ljubljanski ulici v Kamniku obravnavali prometno nesrečo s
pobegom  zaradi  premika  z  vozilom.  Neznani voznik  je z neznanim vozilom in registrskimi številkami trčil v parkiran osebni avtomobil in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje  podatke. Sledi zbiranje
obvestil  in v primeru izsleditve voznika plačilni nalog po zakonu v
cestnem prometu.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA LJUBLJANSKI ULICI
Policisti  so  na  Ljubljanski ulici v Kamniku, v bližini lokala Carpe diem
obravnavali  prometno nesrečo s pobegom zaradi premika z vozilom. Neznani voznik je z  neznanim vozilom in registrskimi številkami trčil v parkiran osebni avtomobil in s kraja odpeljal, ne da bi oškodovancu nudil svoje podatke. Sledi  zbiranje  obvestil  in  v  primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

POSKUS TATVINE LUČI IZ OSEBNEGA AVTMOBILA
Policisti so obravnavali poskus tatvine luči iz osebnega avtomobila.
Neznani storilec iz parkiranega osebnega avtomobila poskušal odtujiti
zadnjo desno luč, vendar je nato iz neznanega razloga od dejanja odstopil.
Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

TATVINA REGISTRSKE TABLICE
Neznani storilec je v naselju Srednja vas odtujil registrsko tablico iz
motornega kolesa in s kraja odšel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska
ovadba na pristojno državno tožilstvo.

TATVINA TABLE V KAMNIŠKI BISTRICI
Neznani storilec je v Kamniški Bistrici odtujil obvestilno tablo in s kraja
odšel. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno
tožilstvo.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM PRED TRGOVINO EUROSPIN
Policisti  so  na  parkirišču  pred  trgovino Eurospin obravnavali prometno
nesrečo s pobegom zaradi premika z vozilom. NN voznik je z neznanim vozilom
in  registrskimi  številkami  trčil  v parkiran osebni avtomobil in s kraja
odpeljal,  ne  da  bi  oškodovancu  nudil  svoje  podatke.   Sledi zbiranje
obvestil  in  v primeru izsleditve voznika sledi plačilni nalog po zakonu v
cestnem prometu.

INTERVENCIJA V ŠMARCI
Policisti so v Šmarci obravnavali intervencijo, kjer sta se med seboj sprla
izven zakonska partnerja. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA TC PEROVO
Policisti  so  v  TC  Perovo obravnavali prometno nesrečo, ki se je zgodila
zaradi nepravilnega premika z vozilom.  Povzročitelju je bil na kraju izdan
plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

SAMOMOR
Policisti so v občini Kamnik obravnavali samomor z obešanjem. Tuja krivda
je izključena. Sledi poročilo na ODT.


<< Nazaj | Novice