Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.08.2018

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Ureditev Maistrove ulice in Glavnega trga

Dela na Maistrovi ulici kljub vročinskemu valu še naprej potekajo po planu. V preteklem tednu so se polagale granitne kocke in drenažni asfalt na površinah, ki bo namenjen pešcem in kolesarjem. Izkopavanja na Glavnem trgu potekajo sladno s pričakovanji pooblaščenih arheologov.

Gradnja na Kamniški obvoznici

Na Kamniški obvoznici je podjetje Strabag d. o. o. uspešno zaključilo I. fazo zamenjave ustroja vozišča, ki ji sledi II. faza, in sicer od krožišča Volčji Potok do mostu preko Kamniške Bistrice. Dela II. faze bodo predvidoma zaključena v drugi polovici avgusta. Vsem udeležencem v prometu se na tem mestu zahvaljujemo za strpnost in upoštevanje prometnih znakov ter usmerjevalcev na vzpostavljenih obvozih.

Oddelek za družbene dejavnosti

V Domu kulture Kamnik v poletni sezoni nadaljujejo s prenovo prostorov. Tokrat so se lotili prenove zaodrja. Med drugim se bodo prenovila dotrajana skladiščna vrata, ki služijo za dostavo scene in rekvizitov, uredile se bodo luči in skladiščne omare ter števec za elektriko in električna napeljava iz leta 1962. Prenova bo predvidoma zaključena do konca avgusta.

Prejšnji teden se je v Domu kulture Kamnik končal tudi poletni projekt Poletje pod krošnjo, ki je v osmih četrtkovih večerih gostil najrazličnejše festivalske dogodke. V Domu kulture Kamnik so namreč želeli Kamniku predstaviti znane in manj znane slovenske festivale, ki se odvijajo med letom. Več o Poletju pod krošnjo in programu Doma kulture Kamnik si preberite na njihovi spletni strani, in sicer na tukaj.

Dela na Podružnični šoli Zg. Tuhinj se nadaljujejo, v preteklem tednu je izvajalec pričel z odkrivanjem kritine, v tem tednu pa  se bo nadaljevalo s pripravljalnimi deli za izdelavo armaturne plošče, nadvišanjem in drugimi, po pogodbi in terminskem planu predvidenimi deli.

Na Podružnični osnovni šoli Sela in na Osnovni šoli Marije Vere se dela izvajajo skladno z pogodbenimi določili in terminskim planom.

V tem tednu bo izbrani najugodnejši izvajalec, Minis d.o.o., pričel tudi z odstranitvijo dotrajane in postavitvijo nove panelne ograje okoli igrišča pri Podružnični šoli Sela.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij.

V preteklem tednu je bila izvedena primopredaja izgradnje javnega vodovodnega in javnega kanalizacijskega omrežja v Mekinjah na območju KA-163 za potrebe priključevanja načrtovanih petih stanovanjskih objektov. Z lastnikom zemljišča je bila predhodno sklenjena služnostna pogodba. Dela so bila končana v dogovorjenem pogodbenem roku.

Oddelek za urejanje prostora je v preteklem tednu zaprosil nosilce urejanja prostora da v tridesetih dneh od poziva predložijo mnenje k  občinskem podrobnem, prostorskem načrtu z oznako OPPN KA-133 Novi trg. Na območju, ki ga obdeluje predmetni OPPNje predvidena izgradnja enostanovanjskih objektov. Severni del območja je bil komunalno urejen in v pretežni meri tudi že pozidan pred sprejetjem OPN Kamnik. Po sprejemu tega je za preostanek območja in tista zemljišča na severni strani območja, na katerih še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, treba izdelati OPPN. Na ureditvenem območju OPPN je predvidena izvedba 26 individualnih stanovanjskih objektov in potrebne komunalne infrastrukture. Dostopni cesti sta ločeni za severni del, ki je že izveden in južni del, katerega izvedbo predvidimo v predmetnem OPPN. V centralnem delu območja se predvidi izvedba ekološkega otoka in otroškega igrišča. Odlok o OPPN regulira tudi način izvedbe nezahtevnih in enostavnih objektov ter pogoje izvajanja komunalne in energetske infrastrukture.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora izdelali več mnenj k pritožbam na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Iz pritožb izhaja, da zavezanci še vedno ne javljajo sprememb lastništva in druge spremembe na nepremičninah. Veliko pritožb se nanaša tudi na odmero pravnih subjektov, ki del nepremičnin oddajo, oziroma prodajo drugim pravnim subjektom. Za točno odmero nadomestila morajo vsi lastniki nepremičnin javiti spremembo na Občino Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, ali na e-naslov obcina@kamnik.si na obrazcu: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi , to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na  https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim problemom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

Oddelek za razvoj in investicije

Sodelovali smo pri pripravi vloge, s katero Zavod Mekinjski samostan kandidira za nepovratna sredstva kulturnega razpisa Ambasade ZDA. Omenjeni razpis je namenjen spodbujanju slovensko-ameriške kulturne izmenjave oziroma umetniškega sodelovanja in povezovanja ter sofinancira različne projekte, ki vzpostavljajo kulturne vezi in učijo medsebojnega razumevanja in strpnosti preko spoznavanja druge kulture in ljudi. V vlogi smo predlagali gostovanje izbranih ameriških umetnikov v Samostanu Mekinje v okviru Tedna ameriške kulture v Kamniku. Pri promocijskih in organizacijskih aktivnostih projekta bosta prijavitelju nudila podporo Občina Kamnik ter Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, prijavitelj pa bo k sodelovanju povabil tudi lokalne kulturne organizacije.      

Policijska postaja Kamnik

INTERVENCIJA NA JAVNEM KRAJU

Policisti so na območju Mlake pri Komendi obravnavali intervencijo na javnem kraju zaradi glasne glasbe. Kršitelju jee bila izdana globa zaradi kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru.

PROMETNA NESREČA NA CANKARJEVI CESTI

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila napotena na Cankarjevo cesto v Kamniku, kjer je prišlo do prometne nesreče. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila spregledala pešca, ki je na prehodu za pešce pravilno prečkal vozišče in s prednjim delom vozila trčila vanj. Pri prometni nesreči ni bil nihče telesno poškodovan, preizkus alkohola pa negativen. Zoper voznika osebnega avtomobila sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

NESREČA PRI DELU

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila napotena v industrijsk cono Komenda-Moste, kjer je v podjetju prišlo do delovne nesreče. Na kraju je bilo ugotovljeno, da sta zaposlena v podjetju natovarjala blago na tovorni del vozila vsak s svojim ročnim viličarjem in vsak na svoje tovorno vozilo oziroma svojo nakladalno rampo. Pri tem pa je enemu od zaposlenih z viličarjem stisnil desno nogo. Zaposleni je pri delu uporabljal predpisana zaščitna sredstva (primerna obuvala, odsevne jopiče), za delo z ročnim viličarjem pa ne potrebujeta izpita. O dogodku je bil obveščen delovni inšpektor, tuja krivda je bila izključena. Sledi poročilo.

UGRIZ PSA

Policisti so na območju naselja Zduša obravnavali intervencijo na javnem kraju zaradi ugriza psa. Kršitelju je bil izdan plačilni nalo. 

POSKUS VLOMA V STANOVANJSKO HIŠO

Policisti so obravnavali poskus vloma v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec poskušal vlomiti v stanovanjsko hišo, in sicer na vzvod skozi vhodna vrata, vendar je od dejanja odstopil. Materialna škoda znaša približno 100 evrov. Policisti v zvezi poskusa vloma zbirajo obvestila in bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

PRIJET STORILEC TATVINE V TRGOVINI SPAR

Policisti so obravnavali tatvino več artiklov v trgovini Spar. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je osumljenec v trgovini izvršil več artiklov v skupni vrednosti 50 evrov. Policisti v zvezi tatvine zbirajo obvestila in bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

TATVINA REGISTRSKIH TABLIC

Patrulja Policijske postaje Kamnik je obravnavala tatvino registrskih tablic na območju Kamnika. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec odtujil obe registrski tablici. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

VOŽNJA BREZ VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA

Patrulja Policijske postaje Kamnik je obravnavala voznika osebnega vozila, za katerega so med postopkom ugotovili, da vozilo vozi brez vozniškega dovoljenja. Vozilo mu je bilo zaseženo, na Okrajno sodišče Kamnik pa bo poslan predlog za uvedbo postopka


<< Nazaj | Novice