Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.07.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Dograditev sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju

Izvajalec del Komunalno podjetje Kamnik d. o. o., je v preteklem tednu končal z izgradnjo sekundarne kanalizacije v naselju Šmartno v Tuhinju, ki bo omogočala priklop štirih stanovanjskih hiš na javni kanalizacijski sistem. Dogradilo se je 75 metrov kanalizacijskih cevi DN 200, ki so se gravitacijsko priključile na obstoječi povezovali fekalni kolektor Šmartno v Tuhinju – Kamnik.

Hkrati se je uredilo meteorno odvajanje padavinskih voda po obstoječi dostopni poti. V preteklem tednu je izvajalec del asfaltiral odsek dostopne občinske poti ter s kamnito zložbo utrdil ter zavaroval brežino nad omenjeno potjo. V tem tednu je predvidena samo še ureditev gradbišča, zatravite bankin ter izvedba talne zanke za semafor.

Odprtje povezovalne ceste Tunjice - Cerkljanska dobrava

V petek, 10. julija 2020, se je odvijalo odprtje povezovalne ceste Tunjice - Cerkljanska dobrava, ki sta ji prisostvovala tudi župana obeh občin župan Matej Slapar in župan Franc Čebulj skupaj s z ministrom za obrambo Republike Slovenije mag. Matejem Toninom in predstavniki izvajalca, nadzora, občinskih uprav, občinskega sveta in krajevnih skupnosti in vaške skupnosti.

V Občini Kamnik se je uredilo približno 600 metrov ceste širine 3,5 metra z bankinami in deloma asfaltnimi muldami, zgradila se je meteorna kanalizacija iz PVC in betonskih cevi s prepusti in jaški v dolžini 125 metrov ter 70 metrov jarka iz betonskih kanalet. Vrednost celotne investicije na strani Občine Kamnik je znašala 84.000 evrov z DDV. Občina Cerklje na Gorenjskem je na svojem območju uredila 3 kilometre omenjene ceste.

Ob tej priložnosti sta župana poudarila dobro medsebojno sodelovanje in pomembnost investicije, saj smo z njo rešili tudi dolgoletne investicije v samo vzdrževanje makadamske ceste.

Cesto sta blagoslovila župnika Slavko Kalan in Jernej Morenko, za glasbeno popestritev je poskrbel harmonikar Denis Kregar. Zabavno točko nam je namenil Jože Ipavc, preplet misli in besed pa je pripadal Mileni Klanšek.

Ureditev makadamske ceste na Menino planino

V preteklem tednu je bila zaključena sanacija makadamske občinske ceste na Menino planino. Ureditev je zajemala poravnavo makadamske ceste, odstranjevanje grebenov in zasip udarnih jam, dovoz materiala s profiliranjem ter utrjevanje ceste.

Tovrstna vzdrževalna dela na makadamskih cestah se bodo v tem tednu nadaljevala še na območju Kamniške Bistrice in Velike planine.  

Usklajevanje projektne dokumentacije – Kamniška Bistrica

Med občino in državo aktivno potekajo postopki za dokončno uskladitev dokumentacije in projektov za začetek nadaljevanja protipoplavnih ukrepov na Kamniški Bistrici na odseku od Šmarce do Nožic. Direkcija Republike Slovenije za vode in Občina Kamnik usklajujeta dokument    identifikacije investicijskega projekta (DIIP), ki je podlaga za sklenitev sporazuma o sofinanciranju projekta, katere ocenjena vrednost znaša približno 1,6 milijona evrov.

Namen predvidene investicije je zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Šmarca – Nožice, preprečevanje neposredne poplavne ogroženosti za krajane v primeru večjih poplav, preprečevanje nesreč in gmotnih škod na stanovanjskih in gospodarskih objektih v primeru večjih poplav in zagotavljanje boljšega življenjskega okolja za krajane občine Kamnik in občine Domžale.

Oddelek za družbene dejavnosti

100. rojstni dan gospe Valerije Klemenc

Župan Matej Slapar je s košarico zdravje in cvetjem danes, v ponedeljek, 13. julija 2020, iskreno čestital gospe Valeriji Klemenc, ki natanko na današnji dan praznuje 100. rojstni dan. Čestitkam sta se pridružila tudi Emil Grzinčič, predstavnik Združenja borcev za vrednote NOB Kamnik, saj je gospa že preko 70 let članica omenjenga združenja, in predsednik Društva upokojencev Kamnik Vinko Polak.

Kot so zapisali njeni bližnji, ima še vedno rada življenje. Sama v svojem stanovanju skrbi zase, si vsak dan skuha kosilo, kuha pa tudi sokove in marmelade, peče pecivo, bere, šiva, kvačka in gleda televizijo. Rojena je bila v Raki pri Krškem. Prihaja iz družine, ki je imela veliko kmetijo, oče pa je kmetijske pridelke in živino običajno prodajal na sejmu in potem tam kupil tisto, kar mu je naročila mama. Takoj, ko je Valerija oziroma Valči, kot jo kličejo domači, malo zrastla, je mami iz potoka nosila pitno vodo. Na glavi je imela iz blaga okrogel svitek in nanj je dala škaf poln vode.

Leta 1941 so jih okupatorji izselili v Nemčijo na prisilno delo, stanovali pa so v taborišču. Natančno se spominja, da so prišli nazaj domov 13. julija 1945. Na prisilnem delu je gospa Valerija spoznala tudi bodočega moža. V zakonu sta se jima rodila 2 otroka, Miro in Tatjana, danes pa ima štiri vnuke in štiri pravnuke. Delala je v tovarni Svit in se upokojila leta 1975. Kot pravi so za njeno visoko starost pomembni dobra genetika, življenjski slog in sreča.

ISKRENE ČESTITKE GOSPA VALERIJA KLEMENC.

Poletne počitniške aktivnosti za otroke

Na oddelku smo v preteklem tednu prijaviteljem, ki so se prijavili na javni razpis za sofinanciranje počitniških aktivnosti, posredovali odločbe o ugotovitvi upravičenosti do sofinanciranja (Plavalni klub Kamnik, Triatlon klub Trisport Kamnik, Plesni klub Šinšin). Namen razpisa je osnovnošolskim otrokom omogočiti kakovostno, ustvarjalno in aktivno preživljanje prostega časa, jih spodbujati k raziskovalnemu delu in ustvarjalnosti v času šolskih počitnic.

Vsi, ki bi želeli vključiti otroka k omenjenim dejavnostim, vabljeni, saj programi potekajo vse poletje, do začetka novega šolskega leta.

Oddelek za urejanje prostore

S strani Finančne uprave RS smo bili v preteklem mesecu obveščeni, da bo le-ta v tem tednu začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.  

Na oddelku smo v preteklem tednu izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti. Pri pregledu prejete dokumentacije ugotavljamo, da investitorji dostikrat ne upoštevajo določil OPN glede odmikov in pogojev za gradbeno parcelo. Na tem mestu bi opozorili, da je v izogib težavam pri izdaji mnenj treba predhodno preveriti ali so pridobljena vsa ustrezna soglasja. Prav tako upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17).

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Izjavo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino in pooblastilo lastnika, če le-ta ni vlagatelj.

Občina Kamnik obvešča, da se je končala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem (lokacijskem) načrtu B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del št. 3 (Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 39/19 dne 21. 6. 2019). Gradivo je objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt

Oddelek za razvoj in investicije

Postavitev WC-jev na Veliki planini

Na Veliki planini smo postavili dva dehidracijska ekološka WCja, tip KAZUBA Kekec KL-1, ki stojita na parkirišču Rakove ravni in Ušivca. V sodelovanju z Agrarno skupnostjo Velika planina še letos načrtujemo postavitev WC-ja tudi na območju planšarskega naselja Velika planina. Ta tip WC-ja je razširjen na podobnih »gorskih« območjih v Sloveniji in drugod v Alpah in se je izkazal kot najprimernejši.

Za svoje delovanje ne potrebujejo vode, elektrike in kemikalij. S tem bo obiskovalcem Velike planine zagotovljeno opravljanje osnovne potrebe, ki so jo v preteklosti opravljali kar na prostem ali pa v WC-jih planinskih domov, ki pa niso prilagojeni tako velikemu številu obiskovalcev.

Projekt Durasoft

V torek, 7. julija 2020, je v prostorih Občine Kamnik potekal sestanek projektnih partnerjev projekta Interreg Slovenija – Italija Durasoft. Projekt obravnava inovativne tehnologije za izboljšanje trajnosti tradicionalnih lesenih struktur v socialno-ekološko občutljivih okoljih. Cilj je avtohtonemu lesu in trsju zagotoviti željeno odpornost in s tem povezano življenjsko dobo. To bo omogočilo večjo uporabo teh naravno obnovljivih materialov, kar bo v sozvočju s trajnostnimi pristopi in popolnoma združljivo z ohranjanjem okolja, kulturne krajine in potrebami po ohranjanju kulturne dediščine lesa.

V projektu sodeluje 7 partnerjev. Slovenski partner Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo je povabil Občino Kamnik in Družbo Velika planina d.o.o. k sodelovanju. Na Veliki planini nameravajo testirati premaze na različnih vrstah lesa. Hkrati je namen projekta tudi ozaveščanje o pomenu uporabe naravnih vrst zaščite za les in opozarjanju na škodo, ki jo povzročajo neprimerne zaščite, kot so na primer odpadno olje. Premaze za les bodo testirali tudi na drugih ekološko občutljivih območjih, kot so Beneška laguna, Gradeški zaliv, Doberdobsko jezero in Bilje pri Novi Gorici.

Projekt se je začel marca 2020 in bo trajal 24 mesecev. Celotni znesek projekta znaša 866.384,19 evrov, od tega je 736.426,56 evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Policijska postaja Kamnik

INTERVENCIJA  

Policisti so v Mengšu obravnavali intervencijo, kjer je sosed kršil javni red in mir s tem, da je vpil in verbalno žalil soseda. Kršitelju je bil na kraju izdan plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. 

VINJEN VOZNIK 

Na Gori pri Komendi je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal, da ima voznik 0.97 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

MED KOŠNJO TRAVE SE JE PREVRNIL  

Ob 20.30 je domačin iz Košiš s kmetijskim traktorjem, s priklopljeno rotacijsko bočno kosilnico kosil travo na njegovem privatnem travniku v bližini naslova. Zaradi strmega pobočja se je traktor najprej prevrnil na bok nato nazaj na kolesa. Pri tem se je bil občan hudo telesno poškodoval. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.

VLOM V HIŠO V KOMENDI     

Neznani storilec je pristopil do stanovanjske hiše v Komendi na vzvod skozi vrata terase vstopil v hišo in premetal vse prostore. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na pristojno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA     

Na Ljubljanski cesti se je zgodila prometna nesreča s pobegom zaradi nepravilnega premika z vozilom povzročitelja, ki je s kraja le-te odpeljal, na da bi udeleženki nudil podatke. Po zbranih obvestilih sta policista izsledila povzročitelja prometne nesreče, sicer državljana Srbije v tranzitu, ki je plačal globo za prekršek po Zakonu v cestnem prometu. 

GLASNA GLASBA   

Policisti so v Kamniku zaradi glasne glasbe obravnavali kršitev po Zakonu o varstvu javnega reda in miru. Kršitelju bo po razgovoru izdan plačilni nalog.

POMOČ PRI PREVOZU      

Na podlagi zaprosila zdravnika Zdravstvenega doma dr, Julija Polca Kamnik so policisti nudili pomoč pri prevozu bolne, agresivne in nepredvidljive osebe v psihiatrično kliniko v Ljubljano, kjer je ostala na zdravljenju.

ZLORABA ZNAMENJ ZA POMOČ    

Neznani storilec je osumljen storitve kaznivega dejanja zloraba znamenj za pomoč s tem, da je poklical na številko 113 in naznanil dogodek, za katerega je bilo kasneje na kraju ugotovljeno, da do dogodka ni prišlo. Na kraj so bili poslani gasilci in policisti iz Policijske postaje Kamnik in Domžal. Neznani storilec je s to prijavo povzročil, da so državni organi ali druge pristojne organizacije ukrepale brez potrebe ali neupravičeno uporabile sredstva sistema zaščite, reševanja in pomoči. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

ZASEG VOZILA      

Policista sta imela v naselju Soteska v postopku voznika osebnega vozila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja in pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti potrdilu o zasegu predmetov začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

VLOM V VOZILO  V KAMNIŠKI BISTRICI      

Neznani storilec je z neznanim predmetom na vzvod skozi prednja leva vrata vozila vlomil v parkirano vozilo v Kamniški Bistrici in iz vozila odtujil denar ter bančno kartico, s katero je opravil dvig denarja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo. Občane naprošamo, da ne puščajo denarnic in vrednih predmetov v svojih vozilih.

NAJDEN DENAR NA BANKOMATU   

Občan se je zglasil na policijsko postajo in povedal, da je 11. 7. 2020 na Bakovniku pri trgovini Tuš na bankomatu Nove Ljubljanske banke našel denar. Napisan je bil zapisnik o najdenih stvareh, občan/ka, ki je pozabil/a denar pa se lahko zglasi na policijski postaji in denar prevzame.

PREHITRI KOLESAR       

Na Ljubljanski cesti je prišlo do prometne nesreče oziroma padca kolesarja. Po zbranih obvestilih je bilo ugotovljeno, da se je kolesar peljal po Ljubljanski cesti in v križišču z Rozmanovo ulico sunkovito zavrl in zaradi neprilagojene hitrosti padel s kolesa na pločnik ter se pri tem hudo telesno poškodoval. S kraja je bil odpeljan z reševalnim vozilom Zdravstvenega doma dr. Julija Polca Kamnik. Kolesarju bo izdan plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.


<< Nazaj | Novice