Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.07.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1.  Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od obvoza Košiše do križišča za Laniše

V preteklem tednu je bilo izvedeno asfaltiranje pločnika na delu od obvoza Košiše do križišča za Laniše.

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je nadaljeval z deli od mostu navzgor proti Tunjicam. Trenutno poteka izdelava kanalizacije DN 250 proti križišču za Komendo. Hkrati se izvajajo odcepi DN 160 za hišne priključke. V preteklem tednu je začela druga ekipa od mostu navzgor z izgradnjo vodovoda.  V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

V tem tednu je predvideno, da se izvede še zapora od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice. Občani, ki živijo naprej od šole, bodo morali uporabiti obvoz do Komende preko Zadnjega vrha. Občani znotraj zapore dnevno smiselno prilagajajo pot glede na lokacijo strojev na gradbišču.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

V preteklem tednu je izvajalec na delu med mostovoma na levem pasu izvedel pripravo za asfaltiranje nosilne plasti, katera je bila izvedena v četrtek, 9. julija 2015. V petek, 10. julija 2015, in v soboto, 11. julija 2015, je izvajalec od kapelice pri Mariji do Bistričice izvedel nosilno plast asfalta. V tem tednu sledi izvedba bankin in čiščenje asfalta v jaških, muldah in podobno.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z pripravo podlage za asfaltiranje na vseh končanih kanalih v Spodnjih Stranjah. Asfaltiranje je predvideno v tem tednu. Občanke in občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakajo da večera ter vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Zagorica nad Kamnikom

V preteklem tednu je izvajalec izvedel pripravo za asfaltiranja na delu na katerem manjka še obrabno zaporna plast asfalta mimo gradbiščnih zabojnikov ter na stranski cesti nasproti gradbiščnih zabojnikov, kjer manjkata tako nosilna kot obrabno zaporna plast asfalta. Nosilna plast asfalta na tem delu je bila izvedena v sredo. V tem tednu sledi izvedba obrabno zaporne plasti tako na glavni cesti mimo gradbiščnih zabojnikov ter na stranski cesti nasproti gradbiščnih zabojnikov. Občanke in občane naprošamo, da z vožnjo po novem asfaltu počakajo da večera ter vozijo umirjeno (brez naglih in sunkovitih zaviranj in speljevanj ter obračanj težjih vozil na mestu).

Županje Njive

Izvajalec se je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije od kapelice do Županjih Njiv, kjer poteka obvoz. Po končanju tega dela bo kanalizacija, ki je bila zgrajena lani v Županjih Njivah, povezana z ostalo kanalizacijo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost.

Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Koncesijska pogodba za opravljanje izbirne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v Občini Kamnik«

V petek, 10. 7. 2015, je bila sklenjena med Občino Kamnik in Komunalnim podjetjem Kamnik d.d. koncesijska pogodba za opravljanje izbirne gospodarske javne službe »Urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve v Občini Kamnik«. S podpisom te pogodbe je koncedent Občina Kamnik podelil koncesionarju posebno in izključno pravico za opravljanje dejavnosti gospodarske javne službe za čas trajanja koncesijskega razmerja, to je 5 let od sklenitve pogodbe. Koncesionar bo opravljal dejavnost vzdrževanja in urejanja pokopališč ter oddajanja prostorov za grobove v najem in dejavnost opravljanja pogrebnih storitev na pokopališčih Žale, Mekinje, Podgorje in Nevlje.

Koncesionar je bil izbran z upravno odločbo št. 354-0045/2014-3/14 z dne 23. 6. 2015, ki jo je na podlagi 58. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu /ZJZP/ (Uradni list RS, št. 127/2006) in Odloka o opravljanju gospodarske javne službe na področju urejanja in vzdrževanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebnih storitev v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 31/97), v upravni zadevi podelitvi koncesije izdala Občinska uprava Občine Kamnik. Postopek izbire koncesionarja je vodila šest članska komisija, ki jo je imenoval župan Marjan Šarec. Izveden je bil postopek s pogajanji po predhodni objavi, ob smiselni uporabi 28. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/2014 in 90/14-ZDU-1I; ZJN-2). Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 12/2015 z dne 27. 2. 2015.

Strokovna komisija je do 30. 3. 2015 do 10. ure, to je do roka za oddajo končnih ponudb, prejela eno ponudbo zainteresiranega ponudnika za podelitev koncesije, in sicer ponudbo Komunalnega podjetja Kamnik d.d., Cankarjeva cesta 11, 1241 Kamnik. Javno odpiranje prispele ponudbe je bilo opravljeno istega dne ob 11. uri. Nato je bil izveden upravni postopek podelitve koncesije z upravno odločbo, pred tem pa je bila opravljena tudi ustna obravnava s pogajanji. Po dokončnosti upravne odločbe je bila nato sklenjena koncesijska pogodba, katere sestavni del je tudi cenik opravljanja storitev, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

 Z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je bila podpisana pogodba o vzdrževanju gozdnih cest v letu 2015. Program vzdrževanja v skladu s pogodbo pripravi Zavod Republike Slovenije za gozdove. Vrednost vzdrževalnih del je za letošnje leto ocenjena na približno 36.000 evrov, financira pa se delno iz pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest, ki jo plačujejo lastniki gozdov, delno pa iz državnega proračuna.

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je bilo na Ministrstvo za finance poslana  zahteva za soglasje k začetku postopka zadolževanja za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Na podlagi prejetega soglasja se bo pripravila vsebina javnega zbiranja ponudb.

V skladu z Zakonom o javnih financah je bilo izdano navodilo za pripravo poročila o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2015, saj mora župan  poročati Občinskemu svetu Občine Kamnik o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta.

Oddelek za družbene dejavnosti

Gradbena dela v enoti Pestrna Vrtca Antona Medveda Kamnik potekajo v skladu predvidenim terminskim planom in brez zapletov.

Na podlagi podpisane pogodbe za izvedbo druge faze del se je pričela obnova atletskega stadiona v Mekinjah, kjer se bo uredilo južno vadbišče, ki obsega met kopja, skok v višino in skok ob palici ter vadbišče s skokom v daljino in izmetnim mestom za met krogle. Izvajalec je v nekaj dneh pripravil temeljno podlago in začel z nadaljnjo ureditvijo.

Zavodu za turizem in šport v občini Kamnik smo podali soglasje za nakup opreme za korekcijo pH vrednosti bazenske vode. Ročno doziranje, ki je v uporabi trenutno, se je izkazalo za neustrezno, zato je bilo potrebno pristopiti k sprejemu ustrezne rešitve.

Z izvajalcem, izbranim na podlagi javnega razpisa o sofinanciranju poletnega festivala za leto 2015, je bila sklenjena pogodba o sofinanciranju. Občina Kamnik bo izvajalcu po predložitvi ustreznega dokumenta za zavarovanje predplačila, skladno s pogodbo, nakazala polovico sredstev. Drugo polovico sredstev bo izvajalec prejel po posredovanju poročila o izvedbi kulturnega programa in njegovi potrditvi s strani strokovne komisije Občine Kamnik.

Starše otrok, vključenih v vrtec, za katere je Občina Kamnik po veljavnih predpisih pristojna kriti del cene programa, obveščamo, da lahko v času med 1. julijem in 31. avgustom uveljavljajo poletne rezervacije, in sicer pod pogojema, da je otrok najmanj 30 koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca ter da starši strokovnim sodelavkam v oddelkih poletno rezervacijo predhodno napovedo - (praviloma) na obrazcu za koriščenje poletnih rezervacij. Za čas koriščenja poletnih rezervacij se obračuna 75 odstotkov zneska plačila, ki je določen v odločbi centra za socialno delo o upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Razliko krije Občina Kamnik iz naslova rezervacij.

Oddelek za urejanje prostora

V mesecu juniju so bila gradbeno zaključena oziroma dokončana dela izgradnje sekundarnega vodovoda na Bakovniku (odsek Lidl – Metuljček) za katere je bila z izbranim izvajalcem Komunalnim podjetjem Kamnik v začetku meseca maja podpisana pogodba v vrednosti 32.737,24 evrov. V preteklem tednu smo z izvajalcem in pooblaščenim nadzorom izvedli pregled razpoložljive dokumentacije za prevzem del. Določen je bil rok za komisijski pregled  izvedenih del ter datum predvidene primopredaje, pred katerim mora izvajalec naročniku posredovati še zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki je vezano na ugotovljeno končno vrednost pogodbenih del.   

V zaključni fazi izvedbe del je tudi izgradnja sekundarnega kanalizacijskega in vodovodnega omrežja na delu območja B11 Titan – Svit ter delu območja B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del. Vrednost pogodbenih del na tem odseku znaša 62.485,06 evrov. V preteklem tednu so bila izvedena vsa potrebna instalacijska dela na tem odseku ter izvedba zasipavanja z utrditvijo. Za dokončanje del je potrebno izvesti še pripravo za asfalt in odsek poasfaltirati.  

Obe opisani investiciji se izvajata iz proračunske postavke 6620 – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč. Izvedena infrastruktura bo služila dvema novo predvidenima objektoma, za katera so investitorji že podali zahtevek za izračun komunalnega prispevka kot tudi še trem predvidenim, ki so umeščeni v zazidalnem načrtu (LN) območja B12 Bakovnik in B7 Kovinarska – zahodni del. Izvedeno vodovodno omrežje pa bo pripomoglo tudi k izboljšanju požarne varnosti, saj so bili v sklopu investicije izvedeni oziroma nameščeni tudi dodatni hidranti.  

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu dobili pozitivno mnenje k Občinskemu prostorskemu načrtu, in sicer s strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije Republike Slovenije za okolje.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo se udeležili več geodetskih meritev občinskih cest. 

Oddelek za razvoj in investicije

Nadaljujejo se gradbeno obrtniška dela v zvezi s sanacijo ostrešja in ureditve mansardnih prostorov v Osnovni šoli 27. julij Kamnik. Pogodbeni izvajalec del je porušil oziroma odstranil vse dimovodne napeljave, ki niso več služili temeljnim potrebam oziroma namenu, prav tako je odstranil vse predelne stene v celotni mansardi. Z omenjenimi deli se sledi ugotovitvam in predlogom Zavoda za raziskavo materiala in konstrukcij, ki so bili predlagani k zagotovitvam ustreznejše  statične konstrukcije objekta. Nadaljevanje del bo opredmeteno v ureditvi sanitarnih prostorov v mansardi objekta. Dela potekajo v skladu s terminskim planom.

Nadaljujejo se postopki preverjanja ponudnikov za izvedbo načrtovane investicije za sanacijo stavbe na štadionu v Mekinjah – 4. faza ter za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan – Svit v občini Kamnik, in sicer na odseku od jezu Titan do mostu pri trgovskem centru Spar. Predmet preveritve zajema ugotavljanje in preverjanje osnovne sposobnosti kandidata oziroma ponudnika (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti), ekonomske in finančne sposobnosti in tehnične in ali kadrovske sposobnosti. Po končanem preverjanju ponudnikov oziroma njihovih ponudb, bo podan predlog za dokončno odločitev oziroma izbor ponudnika.

Zaključuje se projekt Urejanja nasada starih sadnih sort v Tunjicah, ki je sofinanciran s strani programa dynAlp Natura. Projekt izvaja Občina Kamnik v sodelovanju s Sadjarsko vrtnarskim društvom Tunjice. V Tunjicah je na zemljišču v velikosti 1,5 hektarov urejen nasad starih sadnih sort. Nasad predstavlja prvo fazo razvoja sadjarskega centra, namenjenega izobraževanju in razvoju avtohtonih vrst sadja.

Nasad se je začel urejati v letu 2014. Člani sadjarsko vrtnarskega društva so najprej pripravili zemljišče, posekali in odstranili več kot 100 starih dreves, izkopali štore in 125 jam za zasaditev. Spomladi 2015 so posadili 125 dreves, različnih sort jablan, hrušk in češenj. Nasad so ogradili z ograjo. Zapuščeno zemljišče ob nasadu so očistili in splanirali, tako da je na njem možno parkirati. Ostali sta 2 vrsti (12 starih dreves), da bodo lahko primerjali obe metodi (cepljenje starih dreves in sajenje novih podlag).

Kot del tega projekta se pripravlja tudi spletna stran in spletni katalog starih sadnih sort in zasnova »turistične-sadne« poti.

Projekt je bil v letošnjem juniju predstavljen  na Konferenci Omrežja alpskih občin v Franciji in je požel zelo pozitivne odzive.

Policijska postaja Kamnik

Policijska postaja je bila obveščena o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v večernem času, ko stanovalcev ni bilo doma, vlomil v hišo, ter iz notranjosti odtujil več kosov zlatnine. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za nekaj tisoč evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Šmarci postopek z mladoletnim voznikom kolesa z motorjem. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da voznik nima ustreznega vozniškega dovoljenja ter da je kolo z motorjem neregistrirano. Zaradi tega so kolo z motorjem zasegli, zoper mladoletnika pa podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v naselju Podhruška postopek s 45-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku mu je bil zaradi suma, da je vozila pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.08 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Policisti so vozniku začasno odvzeli vozniško dovoljenje in zoper njega podali obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

Na policijski postaji se je oglasil občan in podal prijavo za tatvino dveh koles iz kolesarnice stanovanjskega bloka na Ljubljanski cesti. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec iz kolesarnice odtujil moško in žensko kolo ter s tem lastnika oškodoval za 500 evrov.

Na policijsko postajo je poklical občan in podal prijavo za tatvino kolesa z motorjem znamke Tomos APN, reg. štev. LJ SV-76 izpred stanovanjske hiše v naselju Laze v Tuhinju. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec kolo z motorjem odtujil preko noči, ter s tem lastnika oškodoval za 500 evrov.

Policisti so bili obveščeni, da je v stanovanju na območju Kamnika padel starejši moški in klical pomoč, ker sam ne mogel vstati. Po posredovanju gasilcev je bil moški, ki je utrpel poškodbe kolka, z reševalnim vozilom odpeljan na zdravniško oskrbo.

Policisti so bili obveščeni, da si je pri hoji po Veliki planini 57-letni planinec poškodoval nogo. Gorski reševalci so oskrbeli planinca in ga odpeljali do Zdravstvenega doma Kamnik, nato pa je bil odpeljan v Ljubljano, kjer mu je bila nudena nadaljnja zdravniška pomoč.


<< Nazaj | Novice