Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.06.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Predstavnika oddelka za gospodarske javne službe Resnik Franc in Srša Matjaž, sta se udeležila strokovnega posveta z naslovom »Podnebni ekstremi in varna oskrba s pitno vodo«, ki ga je organizirala Naravoslovnotehniška fakulteta v okviru projekta CC-WaterS - Climate Change and Impacts on Water Supply (program Jugovzhodna Evropa). Rdeča nit posveta je bila vpliv podnebnih sprememb in padavinskih ekstremov na oskrbo s pitno vodo. Različni strokovnjaki so udeležencem predstavili trende in scenarije podnebnih sprememb v obdobju 2021 do 2050 in 2071 do 2100, ter njihove vplive na oskrbo s pitno vodo.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V postopku oddaje javnega naročila za vzdrževanje gozdnih cest v občini Kamnik za leto 2011 je bil izdan sklep o izbiri izvajalca. Programu vzdrževanja za leto 2011, ki so ga pripravile strokovne službe Zavoda za gozdove, naj bi bil realiziran do konca septembra 2011.

Skladno s sprejetim sklepom na 6. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, je bil v preteklem tednu spremenjen Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Velika planina d.o.o. v delu, ki se nanaša na upravljanje gospodarske družbe. Najvišji organ družbe je družbenik, ki ga po novem zastopajo trije predstavniki, ki jih imenuje Občinski svet Občine Kamnik, ponovno pa se je uvedel tudi institut tričlanskega Nadzornega sveta.

V preteklem tednu so bili turističnim društvom in društvom, ki delujejo na področju kmetijstva posredovane v podpis pogodbe o sofinanciranju njihovih dejavnosti v letu 2011.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve - nadzorna služba prekrškovnega organa, je v preteklem tednu poleg rednega nadzora obravnavala poškodovanje zaščitne ograje na mostu povezovalne ceste med kamniško obvoznico in Ljubljansko cesto. Občina bo od povzročitelja poškodbe zahtevala povrnitev nastale škode.

Kljub temu, da smo že pisali o izvajanju poostrenega nadzora nad razraščenimi živimi mejami, grmovnicami in vejami dreves, ki zastirajo pogled, prometno signalizacijo ali posegajo na javne površine (predvsem ceste) ugotavljamo, da lastniki slednjih še vedno odlašajo z obrezovanjem, zato jih ponovno pozivamo, naj odpravijo nepravilnosti in naj ne čakajo na prihod in odredbe represivne službe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju športa so bila sklenjena zavarovanja za športne objekte (Bazenski kompleks "Pod Skalco", Teniška igrišča in Odbojkarsko igrišče.) Na Ministrstvo za šolstvo in šport je bila posredovana analiza o izvajanju Letnega programa športa za leto 2010. V petek, 10. junija se je zaključil Javni razpis za najem in koriščenje prostih terminov v športnih objektih, ki so občinskega pomena. Potekal je delovni sestanek na temo priprave Strategije razvoja športa v Občini Kamnik.

V preteklem tednu si je strokovna služba oddelka skupaj z vodstvom Zavoda Oreli ogledala prostore, kjer naj bi v mesecu avgustu pričeli s svetovalno pisarno za starejše občane.

V sklopu razpisov za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter kulturnih programov in projektov so bile v petek, 10. junija posredovane prijaviteljem pogodbe o sofinanciranju le-teh, in sicer za mladinske programe in projekte 11 pogodb; sredstva so razdeljena v višini 11.300 evrov in za kulturne programe in projekte 54 pogodb; sredstva razdeljena v višini 86.500 evrov.

Ogled Doma kulture Kamnik in mnenje o akustični kakovosti dvorane: S strani akustičnega inženiringa Decibel d.o.o. je bil opravljen ogled in podano mnenje vezano na akustiko v veliki dvorani DKK. Sistemsko reševanje zatečenega stanja dvorane je za določitev možnih/potrebnih izboljšav za izboljšanje akustike potrebno izvesti meritve akustike tako avditorija kot odra. Na podlagi rezultatov naj bi se izdelal elaborat prostorske akustike, ki bi vseboval ukrepe za sanacijo stanja, predvidel ustrezne akustične elemente na odru in v avditoriju ter določil vrstni red izvedbe ukrepov.

Parcialno reševanje akustike: predlagana akustična školjka se odsvetuje; delno izboljšanje slišnosti zvoka v dvorani (za soliste in zbore) se bo izvedlo s postavitvijo dvižne zvočno odbojne zavese (echo curtain), ki se jo namesti tik za odrskim portalom. Po pridobitvi ocene investicije vezane na echo curtain, bomo takoj v naslednjih dneh začeli s postopki za realizacijo investicije.

Vezano na razpis za pridobitev nepovratnih EU sredstev za ureditev Multimedijske sobe v Budnarjevi muzejski hiši smo s strani ZVKD OE Kranj pridobili kulturno varstvene pogoje, ki jih moramo za nadaljevanje realizacije projekta upoštevati.

Za sanacijo ostrešja na Plečnikovi železniški postaji se v teh dneh pričakuje popis in ocena investicije s strani projektanta, na podlagi katere bomo pričeli s postopki za nadaljevanje realizacije projekta.

Prav tako je pripravljen razpis za upravljanje Doma kulture Kamnik za obdobje 5 let; dosedanjemu upravljalcu poteče pogodba konec septembra 2011. Razpis bo objavljen na evropskem portalu.

Oddelek za urejanje prostora

Z izvajalcem občinskega prostorskega načrta je potekal redni delovni sestanek v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta.

S predstavniki Zavoda za gozdove je potekal ogled lokacije sprememb zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo zaradi pridobitve smernic k osnutku prostorskega akta.

S predstavniki Zavoda za varstvo kulturne dediščine je potekal sestanek v zvezi z varstvom kulturne dediščine v občinskem prostorskem načrtu. Dogovorili smo se o nadaljnjem postopku usklajevanja s področja varstva kulturne dediščine.

Predstavniki strokovne javnosti so bili povabljeni k sodelovanju na urbanistične delavnice z naslovom »Kakšna je vizija razvoja mesta Kamnik«, ki bodo potekale 23. junija 2011 v prostorih Golfa Arboretum v Volčjem potoku.


<< Nazaj | Novice