Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.05.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Zaključena ureditev Glavnega trga

Ureditev na Glavnem trgu v Kamniku je obsegala odstranitev poškodovanega asfalta, zamenjavo ustroja, zamenjavo poškodovanih granitnih kock in asfaltiranje. Ocenjena vrednost ureditve znaša 42.500 evrov. Kljub prizadevanjem občine Kamnik ni bilo mogoče doseči soglasja oziroma dogovora z lastnico zemljišča na spodnjem delu trga, da bi se izvedla celotna ureditev trga. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki, zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Revidiranje poslovanja, ki se je pričelo v preteklem tednu in bo potekalo v mesecu maju, obsega področje gospodarskih javnih služb (vodooskrba, ravnanje z odpadki ter odvajanje in čiščenje odpadnih vod). Notranja revizija se opravlja tudi v nekaterih javnih zavodih (Vrtec Antona Medveda, OŠ Frana Albrehta, OŠ Marije Vere, OŠ Toma Brejca, OŠ Stranje, Glasbena šola Kamnik ter Medobčinski muzej Kamnik).

Za majsko sejo Občinskega sveta Občine Kamnik je bil pripravljen predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2013, v skladu s sklepom Občinskega sveta Občine Kamnik.

V skladu z Navodili za izdelavo zahtevkov za izplačilo sredstev iz naslova LEADER, so bile pripravljene izjave o dvojnem financiranju za projekte, ki so uvrščeni  v prvi načrt izvedbenih projektov (NIP) LAS Srce Slovenije za leto 2012.

Za potrebe Statističnega urada RS so bili posredovani podatki ostroških dela ter o strukturi delovnega časa za leto 2012. Namen štiriletnega statističnega raziskovanja, v katerega je bila letos vključena tudi Občina Kamnik, je spremljanje stanja in strukture stroškov dela in delovnega časa po različnih karakteristikah poslovnih subjektov. Raziskovanje morajo vsaka štiri leta izvajati države Evropske unije.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Pravna služba je v preteklem tednu opravila ogled na terenu z namenom odkupa zemljišča za vodohran ter dostopne poti do njega. V skladu z veljavno zakonodajo lokalna skupnost namreč skrbi tudi za zdravo pitno vodo in s tem namenom je potrebno formalno-pravno urediti tudi lastništvo na zemljiščih, na katerih se nahajajo infrastrukturni objekti, ki so v upravljanju pooblaščenega koncesionarja.

Opravljeni so bili tudi zadnji pogovori oziroma pogajanja za nakup zemljišča, na katerem se predvideva ureditev športnega igrišča. Za samo sklenitev kupoprodajne pogodbe bo pripravljeno gradivo za eno izmed naslednjih sej Občinskega sveta Občine Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti

V okviru območnosti je Matična knjižnica Kamnik skupaj z Mestno knjižnico Ljubljana digitalizirala vse izvode Kamniških zbornikov. Od maja naprej so dosegljivi na spletnem portalu Digitalne knjižnice Slovenije. S tem je omogočen neomejen dostop do dragocenih vsebin, ki se tako ali drugače dotikajo kamniške okolice, zgodovine, umetnosti, ljudi…. Kamniški zborniki so pomembne kamniške publikacije in so izjemen vir informacij, digitalizacija teh vsebin pa je pomembna zaradi zagotavljanja neomejene dostopnosti vsebin.

Štiri občine v slovenskih Alpah, Kamnik, Kranjska Gora, Bohinj in Bovec, so se v okviru projekta »Povabilo v gozd« posvetile seznanjanju udeležencev, še posebno otrok z naravo. Projekt, sofinanciran s strani programa dynalp climate omrežja »Povezanost v Alpah«, je preko številnih delavnic v šolah in vrtcih močno vplival na udeležence in njihov odnos do narave. Otroci deležni gozdne pedagogike ter aktivnosti kot so delavnice na zeliščnih vrtičkih ali izvajanje »gozdnega ponedeljka«, bolje spoznavajo sebe in svoje okolje ter se že zgodaj in v igri seznanjajo z izzivi, ki jih čakajo v bodočnosti. Po dveh uspešnih letih, se je iz projekta Povabilo v gozd s podporo občin in projekta Odprto učno okolje ter pod okriljem Zavoda RS za šolstvo razvila prva Mreža gozdnih vrtcev in šol v Sloveniji. Predstavitev projekta v obliki razstavljenih fotografij in plakatov si že lahko ogledate v občinski stavbi, uradna otvoritev pa bo v sredo, 15. 5. 2013, ob 15.30 uri.

Pričele so se priprave na organizacijo likovne kolonije v spomin kamniškemu slikarju Dušanu Lipovcu. Likovna kolonija, letos organizirana že deveto leto, se bo odvijala v soboto, 8. 6. 2013, od 9. ure dalje; za pregled del bo poskrbela umetnostna zgodovinarka Anamarija Stibilj Šajn.

Oddelek za urejanje prostora

Na Ministrstvo za prostor in infrastrukturo smo oddali vlogo za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt. Na Oddelku čakamo, da bomo pridobili pozitivno mnenje. Do pridobitve pozitivnega mnenja v skladu z veljavno zakonodajo ne moremo podati datuma za ponovno javno razgrnitev.

V preteklem tednu smo s strani krajevnih skupnosti prejeli pripombe na potek trase za pripravo Državnega prostorskega načrta za plinovod z oznako M9 Kidričevo–Vodice. Prejete pripombe smo posredovali na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor. Številne krajevne skupnosti so posredovale negativno mnenje k predlagani trasi. V tem tednu smo poslali tudi Smernice na pristojni oddelek. Občina se je v smernicah opredelila za varianto št. 2, saj je pri pregledu gradiva ugotovila, da gre varianta št. 1 po jugovzhodnem delu občine Kamnik, kjer veljajo številni varstvenimi režimi na področju varstva kulturne dediščine (zlasti naselje Motnik) in naravne dediščine, Nature 2000, hkrati pa trasa posega tudi na naseljena območja.

V smernicah se je Občina opredelila tudi glede variante št. 1. Na območju predlagane trase so naselja, ki so bila opremljena z novo gospodarsko javno infrastrukturo, obenem pa trasa poteka po izredno morfološko razgibanem terenu, kjer bi bili za izvedbo potrebni veliki ter dragi zemeljski posegi. Zato je Občina opozorila, da je predlagana varianta nesprejemljiva.

Varianta št. 3 posega na območje povodja Motnišnice in predvidene poslovne cone Motnik. Po hidroloških-hidravličnih študijah, ki jih je izdelal Inštitut za vodarstvo d.o.o., Hajdrihova 28a, Ljubljana, gre za poplavno območje. Variantna rešitev št. 3 bi pomenila tudi grob poseg v naravne vrednote, zato je za Občino Kamnik iz okoljskega vidika nesprejemljiva.

Na Oddelek smo prejeli več vlog za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za območja starega mestnega jedra. V skladu s 16. členom Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik je oproščen plačila nadomestila tisti zavezanec, ki je delno obnovil objekt v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine, pri čemer oprostitev velja za dobo 5 let. Za delno obnovo se šteje enotna menjava stavbnega pohištva ali enotna obnova fasade ali enotna menjava strehe. Mnenje o enotni obnovi ali menjavi poda Zavod. Če je zavezanec celovito obnovil ali rekonstruiral objekt v skladu s kulturno-varstvenimi pogoji, oprostitev velja za obdobje 10 let. Za celovito obnovo se šteje najmanj hkratna obnova ali menjava stavbnega pohištva, strehe ali fasade. K vlogi za oprostitev mora zavezanec priložiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, iz katerega izhaja, ali gre za enotno delno obnovo ali za celovito obnovo ali rekonstrukcijo, da je delna ali celovita obnova ali rekonstrukcija že izvedena, kdaj je bila izvedena ter da je ta skladna z izdanimi kulturno-varstvenimi pogoji. Če je bila odločba o 5 oziroma 10 letni oprostitvi izdana pred dokončnostjo odločbe o odmeri nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, začne oprostitev teči v odmernem letu, v katerem je bila odločba izdana. V nasprotnem primeru začne oprostitev teči v naslednjem odmernem letu. Petletne oprostitve, ki se nanašajo na delno obnovo, se med seboj lahko seštevajo.

Na Oddelku za urejanje prostora smo prejeli smernice k osnutku OPPN za območje B26 Polje–del in B24 SP. STOL–del. Po analizi prejetih smernic smo le te posredovali načrtovalcu predmetnega OPPN-ja. Na temo izdelave OPPN za območje B26 Polje–del in B24 SP. STOL–del smo v preteklem tednu imeli tudi usklajevalni sestanek z izdelovalcem prostorskega načrta. Določili smo terminska plana ter umestitve posameznih objektov v prostor. 

V četrtek, 9. 5. 2013, smo na pobudo Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (LUR), imeli v prostorih Občine Kamnik sestanek, katerega tema je bil projekt ''Mreža P+R zbirnih središč''. ''Mreža P+R zbirnih središč'' v LUR je ena izmed prioritetnih operacij v Ljubljanski regiji. Projekt parkiraj in se pelji je opredeljen v Operativnem programu okoljske in prometne infrastrukture (OP-ROPI), kar je osnova za črpanje kohezijskega sklada za izgradnjo sistema. Nadaljnje omejevanje prometa vozil v mestih bo spodbudilo povpraševanje po parkirnih mestih na P+R središčih, ki bodo locirana ob glavnih vpadnicah v urbanih središčih. P+R središče bo del intermodalne prevozne verige za prestope iz osebnih vozil na avtobuse/tirni promet in nemotorizirani promet. Načrtuje se umestitev preko 20 lokacij P+R središč v prostor v Mestni občini Ljubljana in primestnih občinah Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, Kamnik, Litija, Medvode, Moravče, Škofljica, Trzin, Vodice in Vrhnika. Občina Kamnik je pristopila k projektu ''Mreža P+R zbirnih središč''. Na sestanku smo se dogovorili predvsem glede možnosti lokacije, za katero bo treba izdelati projektno in investicijsko dokumentacijo, ki bo ustrezna za črpanje evropskih sredstev.

V veljavo je stopila pogodba med Agencijo RS za okolje (ARSO) in Občino Kamnik, s katero smo zaključili postopek pridobivanja stavbne pravice za gradnjo pešpoti ob reki Kamniški Bistrici, in sicer na odseku od krožišča pri povezovalni cesti B 31 do navezave na javno pot št. 660095 Volčji Potok–Ceglar–Jernač. V reševanju na ARSO je še vloga za pridobitev stavbne pravice za gradnjo kolesarske poti v Šmarci.

V preteklem tednu je bilo opravljenih več terenskih ogledov, kjer se na terenu preverja ustreznost odmikov predvidenih objektov od občinskih cest oziroma zemljišč. Glede na začetek gradbene sezone smo prejeli večje število vlog z omenjenega področja.  

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik motornega kolesa natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali delovno nesrečo na Glavnem trgu. Z zbiranjem obvestil in ogledom so policisti ugotovili, da se je na delavca, ki je opravljal dela na terasi, podrla streha oziroma je na njega padla strešna opeka. Pri tem je bil delavec poškodovan in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UBKC Ljubljana. O nesreči je bil obveščen tudi delovni inšpektor. Policisti bodo o nesreči s poročilom obvestili Okrožno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 44-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,58 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja je bil podan obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

Policisti so obravnavali tatvino iz odklenjenega vozila na Novem trgu. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec pristopil do odklenjenega vozila in iz njega odtujil denarnico ter mobilni telefon. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 400 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom dopoldneva vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil denar, nakit, prenosni računalnik, fotoaparat,... Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 10.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 28-letno voznico osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozila pod vplivom alkohola je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0,75 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zaradi kršitve je bil zoper kršiteljico na Okrajno sodišče v Kamniku podan obdolžilni predlog.

Policisti so posredovali v gostinskem lokalu, kjer naj bi bili preglasni, prav tako pa je glasba motila okoliške stanovalce. Ugotovljeno je bilo, da je glasba dejansko motila okoliške stanovalce, zaradi kršitve je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na Tunjiški cesti. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je voznik tovornega vozila zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo. Vozniku je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice