Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.04.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik

1. Vodooskrba v Občini Kamnik

ODSEK 1: vodovod DN 150 od VH Perovo do obstoječega vodovoda DN 125

V preteklem tednu je izvajalec po končani spojitvi vodovoda DN 100 na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza) nadaljeval z deli v gozdu pred vodohranom Perovo ter izvedel prekop čez cesto do vodohrana Perovo. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del s prevezavami na nov vodovod ter pripravo za asfaltiranje.

ODSEK 2: vodovod DN 200 – Kovinarska ulica

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Duplica – Volčji Potok (I. faza)

Dela na tem odseku so končana.

ODSEK 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza)

Na odseku 3: vodovod Šmarca – Volčji Potok (II. faza), ki poteka od Volčjega Potoka do Šmarce, je vodovod v celoti položen. Manjka še izvedba asfaltiranja na delu Pibernikove ceste, ki je predviden v aprilu.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale-Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

Predvideno je, da se v prvi fazi asfaltira odsek v »Kurji dolini« do levega uvoza (do Sitarja).

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do Kurje doline vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval s polaganjem tlačnega voda in vodovoda iz »Kurje doline« nazaj proti mostu čez Tunjiščico.

Dela potekajo v dveh fazah, in sicer:

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu na končanih kanalih TM4 in TM6 izvajal povrnitev v prvotno stanje (zasip jarka ter humuziranje).

Prav tako nadaljeval z deli na kanalu TM12 v travniku proti naselju Tunjice. Trenutno se izvedejo dela samo v travniku. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Tunjice

V tem tednu je predviden začetek del na kanalu TM3, ki poteka od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Zaradi del bo izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do "Pikovca") od 7. ure do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu maju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, katerega bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v maju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Spodnje Stranje

V preteklem tednu je izvajalec začel z asfaltiranjem obrabne plasti na že dokončanih odsekih kanalizacije (kanal G4, G8 in G9) v Spodnjih Stranjah. Decembra lani je bila položena nosilna plast, sedaj pa se je izvedla obrabna plast.

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z deli na kanalu ob državni cesti.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. V delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Dela potekajo na dveh območjih od zgoraj navzdol. Ena ekipa gre mimo Hafnerja do križišča, kjer poteka obvoz, druga ekipa pa od križišča, kjer poteka obvoz do Calcita. Zaradi ozke ceste in uporabe opažev za varovanje gradbene jame dela potekajo počasneje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3.  Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik. Trenutno se izvajajo dela na biološkem bloku  – betoniranje.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Asfaltiranje križišča v Mekinjah

V mesecu aprilu se na občinski cesti Mekinje – Godič izvaja sanacija ceste, ki je bila v preteklem letu poškodovana zaradi izvedbe plinifikacije Kamnik – Stahovica. Prva faza sanacije je zajemala ureditev ceste pri samostanu v Mekinjah, kjer se je izvedel zaključni sloj asfalta. V nadaljevanju sledi druga faza sanacija ceste, kjer so bile izvedene gradbene jame zaradi podvrtavanja. Po terminskem planu je zaključek ureditve ceste predviden do konca meseca aprila. Vse voznice in voznike opozarjamo na spoštovanje postavljene prometne signalizacije in semaforjev na gradbišču v času izvajanja del.

Urejanje vodotoka Črna v Podstudencu

Gradbena dela urejanja vodotoka so se začela na vodotoku Črna v kraju Podstudenec. Agencija Republike Slovenije za okolje je omenjeno sanacijo uvrstila v okviru urejanja vodotokov. Sanacija bo izboljšala stabilnost brežin vodotoka in poplavno varnost na tem območju, dela izvaja koncesionar za vodotoke.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

S pričetkom pomladi se je močno povečalo povpraševanje po najemu javnih površin za postavitev stojnic s sadjem in zelenjavo, za razširitev ponudbe pred poslovnimi objekti ter za postavitev gostinskih vrtov.

Zainteresirane občanke in občane ponovno obveščamo, da Občina oddaja v najem javne in nezazidane površine v svoji lasti (površine trgov, zelenic, pločnikov, parkov in podobno) za izvajanje trgovske, gostinske, kulturne in drugih dopustnih dejavnosti, v kolikor omenjenih površin ne potrebuje sama in so le-te primerne za izvajanje dejavnosti najemnika ter niso s predpisi predvidene izključno za določeno vrsto rabe. Ob tem opozarjamo, da postavitev stojnic, gostinskih vrtov, stojal z artikli, kioskov, prodajnih kombijev in podobnega na površinah, po katerih potekajo kolesarske poti ter na parkirnih površin ni dopustna. Najemnik mora vsa potrebna dovoljenja za opravljanje svoje dejavnosti pridobiti pred predvidenim pričetkom najema. Za najem javne površine mora bodoči najemnik vložiti izpolnjeno pisno vlogo (obrazec – vloga za najem javne površine je na voljo na vložišču ali spletni strani Občine Kamnik). V primeru pozitivne rešitve vloge bo po potrebi opravljen skupni ogled javne površine s predstavnikom Občine, na katerem bosta dogovorjena natančna lokacija ter pogoji najema, nato pa bo sklenjena ustrezna najemna pogodba. V kolikor predlagana lokacija ne bo primerna za oddajo ali bo šlo za površino, ki jo je Občina že oddala v najem ali jo potrebuje zase, si bomo prizadevali poiskati drugo primerljivo ter prosto javno površino. Za prodajo blaga zunaj prodajaln (na stojnicah, prodajo s prodajnimi avtomati - mlekomati, kavomati in podobno ter potujočo prodajalno) mora trgovec pridobiti pisno soglasje lastnika ali pooblaščenega upravljavca prostora, na katerem se prodaja blago (v kolikor gre za javne površine je to soglasje Občine). Pisno vlogo s podatki o času in kraju najema ter dokazilom o dovoljenju za opravljanje dejavnosti prodaje je potrebno nasloviti na Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance.

Za vse dodatne informacije v zvezi z najemom, vključno z zasedenostjo javnih površin, višino najemnine in drugimi pogodbenimi obveznostmi, se lahko bodoči najemniki obrnete na Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve (Katja Kunstelj, telefon: 01 831 82 47, elektronska pošta: katja.kunstelj@kamnik.si), za informacije v zvezi s soglasjem za prodajo zunaj prodajaln pa se lahko obrnete na Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Potencialnim vlagateljem je bilo posredovanih več informacij glede aktualnih javnih razpisov za dodeljevanje proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva (sofinanciranje zaposlovanja ter zaščite patentov in licenc). Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Kamnik. Rok za oddajo vlog poteče 17. aprila 2015.

Na seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 8. aprila 2015, se je Občinski svet Občine Kamnik seznanil z letnimi poročili javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Kamnik. Potrjen je bil tudi Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2014. Občinska uprava ocenjuje, da je bila realizacija lanskoletnega proračuna dobra, poleg tega pa je tudi financiranje javne porabe na vseh področjih za katere je zadolžena in odgovorna Občina potekalo nemoteno.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno-računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov) je bilo v preteklem tednu  pregledanih 19 vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva ter pripravljene dopolnitve vlog.

V sredo, 8. aprila 2015, je v Ljubljani v organizaciji Skupnosti občin Slovenije potekala okrogla miza s predstavitvijo informacijskega sistema MFERAC, ki ga uporablja državna uprava. MFERAC, katerega lastnik je MF, je celovit informacijski sistem (ERP), ki pokriva ključne funkcije izvrševanja proračuna, vodenja računovodstva, vodenja kadrovske evidence, obračuna plač in drugih stroškov dela. Podprte so tudi nekatere druge funkcije: potni nalogi, evidenca in upravljanja avto-parka, podjemne pogodbe in avtorske pogodbe. Ministrstvo meni, da je ena od možnosti zmanjšanja stroškov poslovanja občin tudi možnost uporabe sistema v občinskih upravah.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni poziv za dodelitev sredstev za sofinanciranje nakupa in postavitve vetrnih elektrarn za pretvorbo kinetične energije vetra v električno energijo za potrebe planinskih koč.

Vodstvo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik nas je obvestilo, da jim na podlagi povečanja programa ginekologije (0,5 programa) s strani Ministrstva za zdravje, kljub že objavljenemu in zaključenemu javnemu razpisu, še ni uspelo zaposliti novega ginekologa (kronično pomanjkanje zdravnikov specialistov). Razpis bo ponovljen.

Javni zavod Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik bo v kratkem objavil javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda, saj se trenutnemu direktorju mandat izteka.

Strokovna komisija za vrednotenje socialno-humanitarnih programov je ocenila in razdelila sredstva med 28 prijaviteljev. Razdeljenih je bilo 20.000 evrov, sklepi o višini sofinanciranja bodo prijavitelji prejeli v tem tednu.

V okviru postavke Medobčinskega muzeja Kamnik »sofinanciranje muzejskih programov« so tudi različni programi, kot so muzejski, Maistrovi in galerijski večeri. To so večeri, ki so organizirani v vseh treh enotah MMK in so namenjeni strokovnim predavanjem na določene teme. Medobčinski muzej za tovrstne programe povabi tudi zunanje strokovnjake, ki so specialisti za določene teme. Iz tega razloga so posredovali prošnjo za pridobitev soglasja za delo preko avtorskih pogodb na podlagi 2. odstavka 184. člena in 186. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ. S podajanjem soglasja dodatnih finančnih posledic na proračun Občine Kamnik za leto 2015 ni. Prav tako jim je soglasje podalo tudi Ministrstvo za kulturo, kot pooblaščenemu muzeju na področju kulturne dediščine.

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen razpis za sofinanciranje sakralnih objektov v letu 2015. Namen in cilj javnega razpisa je ohranjanje kulturne dediščine tudi na področju sakralnih objektov v občini Kamnik. Upravičenci morajo k vlogi nujno priložiti Kulturno-varstvene pogoje s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Javni sklad za kulturne dejavnosti RS, Območna izpostava Kamnik, nadaljuje s svojim programom. V nedeljo, 12. aprila 2015, je v Domu kulture Kamnik, v organizaciji in v vlogi producenta JSKD OI Kamnik, izvedel območno revijo plesnih skupin »Finesa plesa«, na kateri je nastopilo 21 različnih plesnih skupin. Strokovno spremljanje prireditve in vodenje posveta z analizo nastopov je opravila Teja Reba.

Foto klub Kamnik je v času od 9. aprila do 11. aprila 2015 izvedel fotografski tečaj za ljubitelje fotografije. Predavanja so se realizirala v prostorih Foto kluba Kamnik (zadnja stran Doma kulture Kamnik). Predavanje je vodil profesionalni fotograf, Klemen Brumec.

Po zasedanju Komisije za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 2015/2016, v skladu s Pravilnikom v vrtcih, vrtec v osmih dneh po seji Komisije pošlje vlagateljem  obvestilo z izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so vlagatelji navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca. Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka lahko vlagatelji v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Zoper odločitev sveta zavoda lahko vlagatelji sprožijo upravni spor. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni dopusten.

Oddelek za urejanje prostora

V četrtek, 9. aprila 2015, se je zaključila javna razgrnitev študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice. Vsa dokumentacija je še vedno dostopna:

Namen javne razgrnitve študije variant, strokovnih podlag in okoljskega poročila je bil seznanitev javnosti z načrtovanimi prostorskimi ureditvami v skladu z 32. členom Zakona o prostorskem načrtovanju. Kot najustreznejša varianta poteka trase je bila izbrana varianta 1, ki poteka po jugo-vzhodnem delu občine Kamnik, kjer veljajo številni varstvenimi režimi tako na področju varstva kulturne dediščine, naravne dediščine, hkrati pa posega tudi na naseljena območja. Občina Kamnik je glede na zgoraj navedena dejstva podala mnenje Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, da je izbrana varianta 1 najmanj sprejemljiva od možnih variant in je zato predlagala, da se na odseku, ki poteka po delu občine Kamnik ponovno preuči variante za umestitev prenosnega plinovoda M9 Kidričevo - Vodice.

Tudi krajevne skupnosti (Krajevna skupnost Vranja peč, Krajevna skupnost Tuhinj, Krajevna skupnost Motnik in Krajevna skupnost Špitalič) preko katerih poteka predvidena trasa se z izbrano varianto 1 ne strinjajo, kar so potrdile tudi s pripombami k študiji variant in okoljskemu poročilu za prenosni plinovod M9 Kidričevo – Vodice v času javne razgrnitve. Pripombe in predloge so podali tudi številni občani. Vseh pripomb in predlogov je bilo 54.

Ministrstvo za okolje in prostor bo v roku 60 dni preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče, ki ga bo objavilo na svoji spletni strani ter ga poslalo vpletenim občinam. Utemeljene pripombe in predlogi naj bi bili smiselno upoštevani pri izdelavi dopolnitve študije variant in pri nadaljnjih fazah izdelave državnega prostorskega načrta.

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali tudi več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so bili obveščeni o vlomu v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo in iz notranjosti odtujil več predmetov iz rumene kovine in gotovino. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 5.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli v Kamniku postopek s 34-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je navedeni vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Prav tako je pri postopku odklonil preizkus alkoholiziranosti. Zaradi tega so mu policisti začasno zasegli osebni avtomobil znamke Audi A4 in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 62-letnik zapeljal iz dovozne poti na prednostno regionalno cesto Moste – Duplica, pri čemer je zaprl pot 33-letnemu vozniku tovornega vozila s priklopnikom, ki je pravilno vozil po regionalni cesti v smeri proti Kamniku. V prometni nesreči je nastalo za približno 11.000 evrov materialne škode. V prometni nesreči se ni nihče telesno poškodoval. Na kraju prometne nesreče je bil zaradi suma, da je 62-letnik vozil pod vplivom alkohola opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.03 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper povzročitelja nesreče bo podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni o tatvini dveh koles v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času v okolici Kamnika vlomil v vrtno lopo in iz notranjosti odtujil treking kolo znamke Cross Fun Road Disc in moško gorsko kolo znamke Author, tip Dexter, črno rumene barve. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 1.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek z 29-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku mu je bil zasežen cigaretni zvitek in aluminijasta folija, v katerih je bila neznana snov zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 29-letnika bo izdana Odločba v hitrem postopku.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 23-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.41 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Prav tako je bilo pri postopku ugotovljeno, da je 23-letnik vozil osebni avtomobil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenega mu je bil začasno zasežen osebni avtomobil in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 29-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.68 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 54-letnim voznikom osebnega avtomobila iz Kamnika. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.58 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

 


<< Nazaj | Novice