Mali grad

T e D n i (K) Občine

13.02.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Zimska akcija

V zadnjem tednu je bilo zaradi novozapadlega snega in nizkih temperatur potrebno izvajanje zimske akcije na območju naše občine, zato se je izvajalo pluženje ter preventivno posipanje nevarnih odsekov. Posebna pozornost je namenjena odsekom, kjer se izvajajo organizirani prevozi otrok v šolo. Občina Kamnik opozarja, da pozimi, ko so vremenske razmere nepredvidljive, moramo udeleženci v prometu, predvsem vozniki motornih vozil, računati na možnost hitre spremembe voznih razmer.

Zaključni račun in OPN

Sodelavci Oddelka za gospodarske javne službe so pripravljali poročila za zaključni račun za leto 2011 ter pregledovali gradivo za OPN.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo sodelovali pri pripravi besedila nove družbene pogodbe javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale  - Kamnik, d.o.o.. Pred kratkim je bil na osnovi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spremenjen Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik d.o.o. (prej Odlok o preoblikovanju Javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik v družbo po Zakonu o gospodarskih javnih službah), zaradi česar je z novo sprejetim odlokom potrebno uskladiti tudi družbeno pogodbo omenjene družbe. Glavna novost (oz. sprememba) je v tem, da se v družbi, poleg direktorja in skupščine družbe, organizira še nadzorni svet, ki bo opravljal nadzorstveno funkcijo nad vodenjem družbe

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Evropska komisija je v decembru 2011 sprejela nov sveženj pravil državne pomoči, ki predstavljajo nadomestilo za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena. Njihova uporaba je obvezna za vse republiške in občinske organe, pristojne za organiziranje storitev splošnega gospodarskega pomena. Poglavitno merilo za dopustno uporabo novega pravila pomoči de minimis je, da nadomestilo po posamezni službi oziroma storitvi v obdobju zaporednih let ne preseže 500.000 evrov. Na Ministrstvo za finance je bil s tem namenom posredovan okviren seznam storitev splošnega gospodarskega pomena, za katere se bo s področja pristojnosti občine novo pravilo de minimis uporabljalo.

Ob vsakoletnem popisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  inventurna komisija pripravi elaborat o popisu. V skladu s programom je bilo pripravljeno prvo delno poročilo ter predlog sklepa o odpisu neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev zaradi trajne izločitve iz uporabe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Konec prejšnjega tedna se je zaključil razpis »Sofinanciranje delovanja mestnih godb» za leto 2012. Na razpis je prispela ena vloga, ki je zadostila vsem merilom in kriterijem, in sicer Mestna godba Kamnik. V naslednjih dneh bodo z županom podpisali pogodbo o sofinanciranju delovanja Mestne godbe Kamnik. Orkester deluje v javnem interesu in veliko pripomore k vzgoji in izobraževanju glasbenega kadra kot tudi k izoblikovanju mladih kulturnikov.

Na spletni strani Občine Kamnik je prav tako objavljen razpis za sofinanciranje sakralnih objektov, ki bo odprt do začetka marca meseca.

V tem tednu bodo objavljeni tudi razpisi za sofinanciranje programov in projektov tako na področju kulture kot tudi na področju mladine.

Občina Kamnik je pristopila k intenzivnim pogovorom s predstavniki Rimskokatoliške cerkve za ureditev statusa lastništva rojstne hiše generala Rudolfa Maistra. Za uresničitev predvidene programske vsebine hiše – spominska soba Rudolfa Maistra, ki jo želi občina umestiti, je pomembno predvsem dejstvo, da mora biti hiša v javni lasti. V kolikor se bodo pogovori zaključili še v tem tednu, bomo gradivo in Predlog slepa k sklenitvi pogodbe o priznanju solastniškega deleža med Občino Kamnik in Župnijo Kamnik predstavili tudi na februarski seji OS.

V preteklem tednu smo pripravili razpis za sofinanciranje humanitarnih programov, ki se bodo izvajali v letu 2012. Podpisana je bila novelirana pogodba za najem prostorov v Lokah, ki ga uporablja Društvo Sožitje, in sicer do leta 2017. S strani Športne zveze je bil pripravljen in nato z občino usklajen seznam dobitnikov priznanj na področju športa za leto 2011.

V zadnji številki Kamniškega občana je bil objavljen poziv k vpisu novincev v vrtce v občini Kamnik, ki bo v vseh kamniških vrtcih potekal med 5. in 16. 3. 2012. Hkrati je bil poziv z dodatno informacijo o specifikah, ki zadevajo letošnji vpis in izhajajo iz sprememb pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, objavljen na občinski spletni strani kot tudi na oglasni deski in spletnih straneh vrtcev. Objavljen je tudi nov obrazec vloge za vpis.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na oddelku za urejanje prostora skupaj s predstavniki Zavoda za gozdove izvedli preliminarno usklajevanje gozdarskih vsebin v občinskem prostorskem načrtu z namenom priprave čim bolj usklajenega dopolnjenega osnutka.

V torek, 7. februarja, je potekala zaključna predstavitev urbanističnih delavnic v okviru priprave OPN. Gradivo z rezultati delavnic bo v kratkem predstavljeno na spletni strani, v občinski stavbi pa bomo pripravili tudi razstavo izdelkov.

Na 9. seji Vlade dne, 9. februarja 2012, je bil sprejet sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za daljnovod DV 2x110 kV Kamnik–Visoko. Več si lahko ogledate tukaj<< Nazaj | Novice