Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.12.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 


Intenzivna gradnja na državni cesti R1-225 Stahovica-Črnivec - Črna 12

Intenzivna gradnja odvodnjavanja meteorne kanalizacije v kraju Črna ob državni cesti R1-225 Stahovica-Črnivec uspešno poteka. Po planu izvajalca Cestnega podjetja Ljubljana d.d. naj bi se dela zaključila v tednu dni, v kolikor bodo vremenske razmere ugodne. Z ureditvijo bo rešen večletni problem ogroženosti stanovanjskega bloka Črna 12.

Zaključna dela pred asfaltiranjem ceste na Vegrad

Zaključna dela na cesti proti domu na Vegrad se bližajo zaključku. V naslednjih dneh bo izvedeno asfaltiranje tega odseka v dolžini 260 metrov. Na podlagi zagotovil izvajalca podjetja Garnol d.o.o. bodo dela zaključena pred predvidenim rokom, saj so bile vremenske razmere ugodne. Občinska uprava opozarja stanovalce in voznike, da na območju gradbišča spoštujejo varnostne ukrepe in popolno zaporo ceste.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti oddelka za gospodarske dejavnosti in finance poleg rednih nalog – finančno računovodskih opravil, usmerjene v zaključevanje proračuna za leto 2011. Izvajati se je začela tudi letna inventura popisa osnovnih sredstev.

Pripravljeno je bilo gradivo za obravnavo na Občinskem svetu Občine Kamnik, in sicer: predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Agencija za razvoj turizma in podjetništva v občini Kamnik« v drugi obravnavi ter predlog Odloka o turistični taksi v občini Kamnik – prva obravnava.

Oddelek za družbene dejavnosti

V sredo, 7. decembra smo se v prostorih občine Kamnik sestali s predstavniki Mladinskega sveta Kamnik ter Mladinskega centra Kotlovnica, kjer smo govorili o nadaljevanju mladinskega dela in mladinskih organizacijah, ki delujejo v občini Kamnik. Vsi delimo enako mnenje, da je za potrebe mladih v lokalni skupnosti potrebno oblikovati primerne mladinske programe, promovirati prostovoljno delo med mladimi, ustvarjati preventivne projekte na področju preprečevanja drog, nasilja, nestrpnosti med mladimi, itd… Mladinski programi morajo tudi v nadaljevanju obsegati področje športa, kulture, izobraževanja,… Pohvalno je, da Mladinski center Kotlovnica pripravlja vlogo za pridobitev »statusa za uresničevanje javnega interesa v mladinskem sektorju«, ki ga podeli Urad za mladino RS.

Občina Kamnik želi pridobiti nova okna na objektu grad Zaprice, zato smo zaprosili Zavod za varstvo kulturne dediščine OE Kranj, da nam poda kulturno varstvene pogoje in mnenje ter vrstni red po prioriteti zamenjave oken na gradu Zaprice. Po pridobitvi le teh, bomo pričeli s postopki, ki so potrebni za zamenjavo oken v letu 2012.

Vezano na ureditev obnove rojstne hiše generala Rudolfa Maistra na lokaciji v Kamniku, Šutna 23, smo v pregled posredovali osnutek »Pogodbe o priznanju solastniškega deleža« le-te, Župniji Kamnik. Poudarili bi radi, da bomo pogodbo podpisali samo v primeru, ko bo tudi za Župnijo Kamnik sprejemljiva. Glede na to, da so med občino Kamnik in Župnijo Kamnik stekli dogovori verjamemo, da bomo tudi v nadaljevanju zadeve reševali sproti in v obojestransko zadovoljstvo.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu  je po dolgotrajnem obdobju megle in slabega vremena končno posijalo sonce, s čimer so bili vzpostavljeni ustrezni vremenski pogoji za izvedbo Lidar snemanja območja ob rekah Kamniška Bistrica, Nevljica in Motnišnica, kar je pogoj za zaključitev projekta izdelave hidrološko hidravlične študije. Študijo je občina naročila v maju 2011, njena izdelava pa je pogojena z izdelavo geodetskih posnetkov (LiDAR), ki pa jih je moč izdelati šele v času, ko odpade listje z dreves, kajti poletni čas je zaradi poraščenosti terena neprimeren za letalsko lasersko snemanje terena.

Glede na predhodne seznanitve občine Kamnik s strani Geodetske uprave o nameravani ukinitvi Geodetske pisarne Kamnik, o čemer je občina Kamnik že večkrat izrazila nestrinjanje, smo o tem zavzeli tudi uradno stališče, ki ga je župan posredoval Geodetski upravi RS.


<< Nazaj | Novice