Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.10.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Košiše

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo stranskega kanala na delu, kjer je potekal obvoz v smeri Kamnika v času izgradnje na glavni Tunjiški cesti. Izvajalec trenutno polaga kanalizacijo DN 250.

Odsek od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice

Izvajalec je od križišča za Komendo do Podružnične šole Tunjice nadaljeval z asfaltiranjem tega odseka. Sledi ureditev bankin in povrnitev zemljišč v prvotno stanje.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Dela v Stranjah so končana. Trenutno se ureja dokumentacija (PID, oskrba črpališč z el. energijo in podobno) za izvedbo tehničnega pregleda.

3. Povezovalni kanali od Kamnika do Šmartnega v Tuhinju

Po dolgih letih prizadevanj za pridobitev kohezijskih sredstev, je Občina Kamnik v mesecu avgustu, s strani Ministrstva za okolje in prostor, pridobila Odločitev o podpori projektov izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture.

Kljub temu, da nepovratnih sredstev dejansko še ni bilo pridobljenih, sta bili v lanskem letu podpisani kohezijski gradbeni pogodbi za izvedbo nadgradnje kanalizacije in vodovoda v občini Kamnik. V prvi fazi se je v lanskem letu začela izgradnja kanalizacije v Stranjah in Tunjicah ter nadgradnja vodovoda v Volčjem Potoku, ker pa se dela na teh območjih počasi zaključujejo, se bodo v letošnji jeseni dela pričela tudi na območju Tuhinjske doline (Sklop C).

Izvajalec del je začel z deli za cerkvijo v Nevljah. Trasa gre nato po kolovozni poti ter bivši strugi Nevljice do Vrhpolj pri Kamniku.

4. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V ponedeljek, 5. 10. 2015, je potekel rok za prijavo na javni razpis za pospeševanje malega gospodarstva v občini Kamnik. Do roka je prispelo 22 vlog, tako da je pristojna služba vloge pregledala, na Ministrstvo za finance je bilo posredovano preverjanje podatkov o višini dodeljenih državnih pomoči. Vloge je pregledala tudi komisija za dodelitev sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva ter pripravila dopolnitve vlog.

Na podlagi 7. člena Pravilnika o zaključku izvrševanja državnega in občinskih proračunov za leto 2015 je bilo za notranje organizacijske enote pripravljeno navodilo o zaključku izvrševanja proračuna občine Kamnik za leto 2015.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnične prodaje), so bile aktivnosti usmerjene v pripravo rebalansa proračuna Občine Kamnik za leto 2015 ter sprememb proračuna Občine Kamnik za leto 2016.

Oddelek za družbene dejavnosti

Še vedno so na voljo sredstva za dodelitev finančne pomoči dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2015/16. Več informacij je na voljo na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj.

S predstavniki Društva staršev otrok s posebnimi potrebami smo imeli razgovor o možnostih sofinanciranja odprtja Dnevnega centra Kamnik v jeseni 2016. Predstavniki društva trenutno sami, z različnimi donacijami in podporniki društva, urejajo prostore na Usnjarski 9 v Kamniku. V roku dveh tednov bomo skupaj pripravili finančno konstrukcijo delovanja centra.

Pospešeno se pripravlja projektna dokumentacija za ureditev razsvetljave na stadionu Prijateljstva v Mekinjah. Potrebno bo povečanje električne moči na transformatorski postaji na Drnovškovi poti, kar posledično pomeni, da moramo pridobiti služnosti na vseh parcelah, kjer se bodo polagali novi, močnejši kabli. Za samo postavitev štirih stebrov z več reflektorji moramo na Upravni enoti Kamnik pridobiti tudi ustrezno gradbeno dovoljenje.

Predstavnica Oddelka se je v sredo, 7. oktobra 2015, udeležila posveta z naslovom »Optimizacija izvajanja šolskih prevozov v občini«. Na delovnem posvetu so predstavniki ministrstev predstavili predloge sprememb trenutno veljavne zakonodaje z namenom zmanjšanja stroškov prevozov, na kar smo predstavniki občin podali svoja stališča. Vodja oddelka za družbene dejavnosti Občine Sevnica Mojca Sešlar je predstavila izvajanje šolskih prevozov v občini Sevnica. Poudarila je pomen kakovostne razpisne dokumentacije, dobre komunikacije med šolo, starši in občino ter odgovornosti staršev do javnih sredstev za zagotavljanje šolskih prevozov. Po posvetu in izmenjavi izkušenj z ostalimi občinami ugotavljamo, da so šolski prevozi v občini Kamnik organizirani kakovostno, poglavitni cilj v prihodnjih letih pa bo vsekakor dodatna optimizacija stroškov, ki bo skladna s smernicami ministrstva.

Na novo je urejeno otroško igrišče na Klavčičevi ulici na Duplici.

Na stavbi, ki jo uporabljajo varovanci Društva Sožitje na Lokah v Tuhinju, smo na novo postavili spominska obeležja padlim borcem v času NOB.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo pridobili vsa pozitivna končna mnenja k predlogu Občinskega prostorskega načrta (OPN). Občinski prostorski načrt je temeljni strateški ter izvedbeni prostorski akt, ki določa cilje in izhodišča za prostorsko načrtovanje v občini. Po sprejemu bo nadomestil do sedaj veljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana, prostorske ureditvene pogoje ter nekatere druge prostorske izvedbene akte (ZN, UN, LN, OLN), ki se bodo s sprejetim OPN razveljavili. Oddelek intenzivno pripravlja gradivo za vzpostavitev prostorsko informacijskega sistema za OPN.

Na Oddelku smo izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega, smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Oddelek za razvoj in investicije

Občina Kamnik namerava kandidirati na razpisu za evropska sredstva, namenjena izdelavi Celostne prometne strategije. Javni razpis za ta namen bo predvidoma še v letošnjem letu. V zvezi s tem smo se v torek, 6. 10. 2015, udeležili dogodka o smernicah za izdelavo Celostnih prometnih strategij. Organizator dogodka je bila Slovenska platforma za trajnostno mobilnost v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo. Celostna prometna strategija je ključno orodje novega pristopa k načrtovanju prometa. Prizadeva si rešiti izzive občin, ki so povezani s prometom, s čimer jim pomaga uresničiti njihove ključne razvojne potenciale. V nadaljevanju bodo s strani Evropske unije sofinancirani tudi posamezni ukrepi iz Celostne prometne strategije.

V sredo, 7. 10. 2015, se je v organizaciji Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odvil informativni dan ob prvem razpisu programa Podonavje, ki bo še slab mesec dni (natančneje do 3. 11. 2015) odprt za prijave. Gre za izjemno zanimiv program, iz katerega smo slovenski partnerji kljub sicer skromni, 7-odstotni uspešnosti prijav, v pretekli finančni perspektivi 2007-2013 počrpali kar 20 milijonov evrov. Program bo financiral 4 prioritete: inovativnost, okolje in kulturni viri za razvoj, povezanost območja (promet, energija) ter institucionalne zmogljivosti v povezavi s ključnimi družbenimi izzivi. Na prvem razpisu bo na voljo približno 90 milijonov evrov. Sofinanciranje je 85-odstotno, sredstva se zalagajo, prva izplačila pa bodo predvidoma izvedena v začetku leta 2017. Trenutno potekajo še zadnje priprave projektnih predlogov in zaključevanje konzorcijev, v katere se vključujejo različni partnerji: izobraževalne ustanove, inštituti, osebe javnega prava, regionalne razvojne agencije in podobno. Glede na to, da bodo razpisana sredstva namenjena tudi ukrepom v primerih naravnih nesreč, različnim načinom nadgradnje obstoječe turistične ponudbe ter inovativnosti vseh vrst, s čimer imamo v Kamniku izkušnje, na Oddelku za razvoj in invensticije trenutno, ob pomoči Srca Slovenije, intenzivno iščemo in oblikujemo potencialne projekte z omenjeno vsebino, v katerih bi prevzeli vlogo projektnega partnerja.

Poleg programa Podonavje je trenutno odprt tudi program Mediteran, ki financira podobne prioritete kot Podonavje (inovativnost in konkurenčnost, nizkoogljična družba, zaščita ter promocija naravnih in kulturnih virov), v decembru pa se odpira tudi čezmejni program SLO-AT.

Trenutno smo vključeni v 3 evropska transnacionalna partnerstva:

Policijska postaja Kamnik

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali tatvino trosilnika v Komendi. Neznanci so v času kmetijskega sejma v Komendi podjetju, ki je na sejmu razstavljalo kmetijsko mehanizacijo, odtujili trosilnik. Policisti zbirajo obvestila.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v Mekinjah, kjer je do trčenja med dvema avtomobiloma prišlo zaradi prekratke varnostne razdalje. V prometni nesreči sta voznik in sopotnica v udeleženem vozilu utrpela lahke telesne poškodbe, prav tako pa je nastala materialna škoda za približno 300 evrov. Povzročitelju bo izdan plačilni nalog.

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasil oškodovani gradbinec, ki je policistom podal kazensko ovadbo zoper znanega storilca zaradi tatvine gradbenega materiala, in sicer v vrednosti 1.733 evrov. Policisti bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali prometno nesrečo, v kateri je voznik osebnega vozila na prehodu za pešce na Ljubljanski cesti trčil v mladoletno peško. Peška je bila zaradi lažjih telesnih poškodb z reševalnim vozilom odpeljana na UBKC.

Policisti Policijske postaje Kamnik so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Ugotovljeno je bilo, da je neznani storilec preko noči oškodovancu odtujil osebni avtomobil znamke Renault Laguna in lastniku vozila povzročil za 15.000 evrov materialne škode. Policisti zbirajo obvestila.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je pri kontroli prometa v Kamniku ustavila voznika tovornega vozila, ki je v cestnem prometu vozil tovorno vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. V skladu z zakonodajo mu je bilo tovorno vozilo zaseženo in odpeljano v hrambo, prekršek pa bo obravnavalo Okrajno sodišče v Kamniku.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila poslana na parkirišče pred Qlandijo, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila kršil cestno-prometne predpise in prehitro vozil. Patrulja je pregledala parkirišče, a voznika ni izsledila.

Policisti Policijske postaje Kamnik so bili obveščeni o povoženju srne v Mostah. Na kraju je patrulja ugotovila, da je voznik osebnega avtomobila pri vožnji v smeri Križa povozil srno, ki je pritekla na vozišče. Pri trčenju je na vozilu nastala škoda za približno 500 evrov, za srno pa je poskrbel lovec.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je obravnavala tatvino registrskih tablic z vozila na parkirišču v Kamniku. S tem je bil lastnik vozila oškodovan za 50 evrov.

Patrulja Policijske postaje Kamnik je imela v postopku mlajšega moškega, ki mu je bila zasežena neznana rjavo-zelena posušena rastlina, za katero se sumi, da je prepovedana droga. Rastlina bo poslana v analizo.


<< Nazaj | Novice