Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.09.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Glede problematike odvodnjavanja ob državni cesti R1-225 Stahovica - Črnivec v kraju Črna je potekal sestanek vseh pristojnih služb (ARSO, DRI, CPL d.d., KPK d.d., Občina Kamnik), kjer je bila pregledana projektna rešitev. Dogovorjeno je bilo, da je potrebno stroške projekta in sanacije ustrezno razdeliti med pristojne organe, za kar bo v prihodnje sklican sestanek.

Ureditev ceste Srednja vas – Zaplečje  je uspešno zaključena v dolžini približno 330 metrov. Poudariti je potrebno, da so krajani tega območja pripomogli k celotni rešitvi tega odseka, saj so z lastnim delom in financiranjem omogočili celotno ureditev ceste. Vrednost investicije, katero je financirala Občina je znašala približno 17.000 evrov.

 

 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek, 9. septembra je bil objavljen javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik v letu 2011, in sicer za naslednje ukrepe:

Javni razpis ter razpisni obrazci so objavljeni na občinski spletni strani. Rok za oddajo vlog je 21. oktober 2011.

V okviru javnega razpisa za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2011 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči so bili izdani sklepi o dodelitvi sredstev.

V preteklem tednu je bilo v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer so potekali Dnevi narodnih noš. Izdana so bila tudi soglasja za stojnično prodajo v okviru omenjene prireditve.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na javni razpis za dodelitev finančnih sredstev za obnovo spomeniško zaščitenih stanovanjskih objektov v občini Kamnik (fasad, strešne kritine in stavbnega pohištva) je do zaključka razpisnega roka prispela ena vloga in sicer za sofinanciranje obnove strehe.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na področju športa se je v preteklem tednu pripravljal proračun za leto 2012. Zaradi sprejetja novele Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. List RS 43/2011), ki je uvedla nekatere novosti v zvezi z uporabo protikorupcijske klavzule so se na področju športa pripravljali aneksi k pogodbam, ki presegajo vrednost nad 10.000 evrov.

V ponedeljek, 5. septembra je potekala seja delovne skupine za pripravo Strategije razvoja športa v Občini Kamnik od leta 2011 do leta 2020. Župan je dne, 28. junija 2011 v delovno skupino za pripravo Strategije razvoja športa v Občini Kamnik imenoval kot predsednico delovne skupine mag. Julijano Bizjak Mlakar, kot člane delovne skupine pa Damjana Hribarja, Mateja Slaparja, Francija Kramarja in Sandro Žumer Štupar.

Pripravljali smo odločbe za znižano plačilo vrtca, odločbe za enkratno denarno pomoč za novorojence, odločbe za mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje.

Zaradi pričetka sanacije prostorov stavbe na Plečnikovi železniški postaji, si je s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Kranj strokovna služba še enkrat ogledala prostore.

Oddelek za urejanje prostora

Danes prične teči 30 dnevni rok, v katerem se lahko podajo pripombe k dokumentaciji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, za katerega je zaprosilo podjetje ETI Elektroelement d.d., Izlake. Postopek vodi Agencija RS za okolje. Vse informacije so na voljo na spletni povezavi http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/vloge/.

Na oddelku smo v preteklem tednu v sodelovanju z Oddelkom za finance pripravljali rebalans proračuna, nadaljevali pa smo z rednimi delovnimi sestanki v zvezi s pripravo občinskega prostorskega načrta.


<< Nazaj | Novice