Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.08.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Pričetek urejanja hudournika Volovljek v naselju Krivčevo

Po poplavah 2012 sta bila občinska cesta ob hudourniku Volovljek ter struga vodotoka močno poškodovana. Z intervencijskimi ukrepi, ki so bili izvedeni nekaj dni po poplavah, se je začasno preprečilo možnost ogrožanja ljudi in premoženja na tem območju Krivčevega. Agencija Republike Slovenije za okolje je v letu 2013 pričela z urejanjem struge hudournika v I. fazi. Ureditev struge bo preprečevala nadaljnje poškodovanje brežin, plazov in ogrožanje ceste

Zaključena sanacija zidu v Županjih Njivah

Oporni zid v Županjih Njivah, ki je ščitil stanovanjski objekt pred vodotokom Kamniška Bistrica, je bil ob zadnjih poplavah 2012 v celoti poškodovan. Občina Kamnik in Agencija Republike Slovenije za okolje sta pristopili k rešitvi sanacije, saj je bil ogrožen stanovanjski objekt. Dela so bila v celoti uspešno zaključena. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z zakonodajo je bilo pripravljeno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2013.

Na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve so bili posredovani podatki za namen statistike finančnih računov za obdobje od 1. 4. 2013 do 30. 6. 2013 (podatki o stanjih in transakcijah finančnih sredstev in obveznosti).

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano poročilo o realizaciji prihodkov in odhodkov proračuna Občine Kamnik za obdobje 1. 1. 2013 do 31. 7. 2013

V preteklem tednu je bilo v skladu s Pravilnikom o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v Občini Kamnik izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer bo potekal festival Kamfest.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občina je zaključila z obnovo (opleskom fasade, oken, rešetk, vrat, nadstreškov in odtočnih cevi) poslovnega objekta pokrite tržnice. Izvedena vzdrževalna dela so bila nujna za ohranitev kvalitete objekta, z urejenim pročeljem želi Občina prispevati k oživitvi tržnice in mesta Kamnik.

Oddelek za družbene dejavnosti           

Dne 5. 8. 2013 je občinska uprava izdala koncesijsko odločbo za izvajanje programa predšolske vzgoje in varstva edinemu ponudniku na javni razpis Zasebnemu vrtcu Sonček d.o.o., Brezje pri Grosupljem 79, 1290 Grosuplje, in sicer za 11 oddelkov (7 oddelkov I. starostne skupine in 4 oddelki II. starostne skupine). Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 60 dni od podpisa koncesijske pogodbe pričeti z izvajanjem programa predšolske vzgoje in varstva.

Ministrstvo za kulturo je vezano na osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017, ki je še vedno v javni obravnavi, oblikovalo posebno službo za dialog s civilno družbo. V njen delokrog sodi predvsem sodelovanje z občinami – učinkovito sodelovanje med ministrstvom in občinami ter sistematično spremljanje in podpiranje delovanja občin na področju kulture. Glede na to, da je priprava Strategije razvoja kulture v Občini Kamnik močno vezana na Nacionalni program kulture 2014-2017, saj podaja smernice na različnih področjih (glasbena umetnost, likovna umetnost, uprizoritvena umetnost, ohranjanje kulturne dediščine, knjižnična dejavnost, ljubiteljska kulturna dejavnost, film in avdiovizualna dejavnost…), Občina Kamnik aktivno sodeluje z ministrstvom. Intenzivno sodelovanje v tem poletnem času poteka predvsem na področjih evidentiranja nepremičnin, ki sestavljajo javno kulturno infrastrukturo, na podlagi 70. člena ZUJIK-a, ter na področju evidenc javnih zavodov na področju kulture, na podlagi 30. člena ZUJIK-a. Vizija oziroma cilj nacionalnega programa, kateri sledimo tudi na pri pripravi Strategije razvoja kulture lokalni ravni, je izpostavljanje večanja dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin, kar predstavlja optimalno delovanje celotnega sistema kulture: kakovostno produkcijo (poletni tradicionalni festival Kamfest), dobro delujočo kulturno infrastrukturo, uspešno nagovarjanje ciljnih občinstev, razvite projekte kulturno-umetnostne vzgoje (programi, ki jih že pripravljata Medobčinski muzej Kamnik in Matična knjižnica Kamnik) in uspešno promocijo programov (Zavod za turizem in šport v občini Kamnik).

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelek za urejanje prostora je v zakonsko določenem roku prispelo 252 pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek OPN. Ena pritožba ni prispela pravočasno, zato jo v skladu z veljavno zakonodajo ne moremo upoštevati.

Vse pravočasno prejete pripombe smo v preteklem tednu posredovali pripravljavcu, ki bo skupaj z občinsko upravo pripravil stališča do pripomb, katere bo v skladu z veljavno zakonodajo sprejel župan. Stališča do pripomb bodo objavljena na spletni strani Občine Kamnik. Vsi pobudniki pa bodo o sprejetih stališčih obveščeni tudi po pošti. Po objavi stališč do pripomb se bo pripravil predlog OPN, ki ga bo Občina morala še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj.

V preteklem tednu je bilo na Oddelku povečano število strank, ki so želeli dati pritožbo na izdano odločbo za NUSZ. Pritožbo na odločbo je potrebno poslati oziroma podati na Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in ne na Občino Kamnik. Za lažje pisane pritožbe je možno podati pritožbo na obrazcu.

V preteklem tednu smo na Oddelku opravili več terenskih ogledov in se udeležili geodetskih meritev.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so v dopoldanskem času za čas, da se opravijo vsa potrebna zbiranja obvestil, odvzeli prostost 22-letniku iz Kamnika, osumljenem storitve več kaznivih dejanj proizvodnje in prodaje prepovedanih drog. Na podlagi odredbe sodišča je bila pri osumljenem opravljena hišna preiskava, pri kateri je bilo zaseženo skupno okoli 200 gramov prepovedane droge konoplje- rastline, manjša količina prepovedane droge kokaina in pripomočki za preprodajo prepovedane droge. Policisti bodo zoper 22-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni prostor v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil več jeklenk plina. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore stanovanjskega bloka v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v klet stanovanjskega bloka v Kamniku in iz notranjosti odtujil moško gorsko kolo znamke Nakamura, črno-bele barve. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali več vlomov v osebne avtomobile v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v popoldanskem času in preko noči vlomil v več osebnih avtomobilov v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denarnice z vsebino. Z dejanjem je neznani storilec oškodovance oškodoval za skupno okoli 600 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je 52-letna voznica osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčila v pred njo vozeče motorno kolo, ki je po trku skupaj s sopotnico padel po vozišču. V prometni nesreči je nastalo za približno 1000 evrov materialne škode. Voznik motornega kolesa in njegova sopotnica sta v prometni nesreči utrpela lahke telesne poškodbe in sta bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Povzročiteljici je bil zaradi kršitev Zakona pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice