Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.05.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Na Žalah je izvajalec v pogodbenem roku zaključil sanacijo plazu pod lokalno cesto JP 660372 Kamnik - Žale. Občina Kamnik je sredstva za sanacijo zagotovila v okviru Odloka o uporabi proračunske rezerve za leto 2014. Po projektu sanacije je zgrajen podporni zid iz kamna v betonu dolžine 28 metrov in povprečne višine 3 metre do trdnih temeljnih tal. Izvedena je drenaža za odvajanje voda ter kamniti cestni nasip.

Na pokopališču Zgornji Tuhinj poteka izgradnja novega poslovilnega objekta – mrliške vežice. V prvi fazi je izvajalec porušil staro vežico, izvajajo se AB temelji in AB talna plošča, hišna kanalizacija in oporni zid v sklopu zunanje ureditve. Sledi še javni razpis za izvajalca druge faze in postavitev poslovilnega objekta.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS št. 59/2010 in 111/2013) določa,  da bodo morali proračunski uporabniki od 1. 1. 2015 dalje prejemati račune izključno v elektronski obliki (e-računi). Glede na navedeno bo potrebno od 1. 1. 2015 dalje obvezno prejemati e-račune ter izdajati e-račune, če je prejemnik e-računa proračunski uporabnik. V zvezi z napovedanimi novostmi je Uprava RS za javna plačila organizirala predstavitev z namenom, da se bodo proračunski porabniki lahko pravočasno pripravili na izvajanje zakonskih določil po 1. 1. 2015. Dejstvo je, da bodo morali poslovni subjekti, ki poslujejo z javnim sektorjem z novim letom vse račune izdati v obliki e-računov in ne več v papirni obliki.

Po pravnomočnosti sklepov o sofinanciranju turističnih društev v letu 2014, so bile vlagateljem poslane v podpis pogodbe o sofinanciranju, prav tako so bile pripravljene tudi pogodbe o sofinanciranju društev na področju kmetijstva. Nadaljevale so se aktivnosti pregledovanja vlog, ki so prispele na javni razpis za sofinanciranje malega gospodarstva (pospeševanje zaposlovanja ter zaščita patentov in licenc) ter sofinanciranje kmetijstva (zagotavljanje tehnične podpore, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah  ter naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij).

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Društvo za trajnostni razvoj Kamnika bo na delu občinskega zemljišča za Šutno uredilo funkcionalni javni prostor oziroma prostor za umirjeno preživljanje prostega časa občanov Kamnika. Na javni površini bo med drugim vzpostavljen park z avtohtonimi, živalim prijaznimi rastlinami ter užitnimi grmovnicami, manjši vrt, ki bo služil prikazu/učenju vrtnarjenja, kotiček za mirne dejavnosti (jogo, delavnice, meditacijo), prostor z ležalniki za počitek, druženje, branje, igro, omejen z elementi urbanega vrtnarjenja (visokimi gredami, vertikalnimi gredami, z gojenjem v posodah), na voljo bodo knjige, orodje. Omenjeni koncept ureditve javne površine je namenjen oživljanju zaprtega dela mestnega jedra Kamnika in spodbujanju občanov k samooskrbi, spoznavanju rastlin, druženju ter k mirnemu preživljanju prostega časa v naravnem okolju, vzpostavljenem v mestnem središču, kar sovpada s sodobnimi smernicami rabe javnih površin v mestih pri nas in drugod po svetu. Predlagana ureditev javnega prostora predstavlja okvirni načrt, ki ga bodo občani Kamnika lahko sami napolnili s konkretnimi vsebinami ter aktivno sodelovali pri njegovi izvedbi in razvoju. Društvo za trajnostni razvoj Kamnika zato v soboto, 17. 5. 2014, ob 15. uri, na javni površini za Šutno (natančneje na zelenici pri parkirišču za Šutno - ob Kolodvorski ulici) organizira prvi posvet, na katerem bodo lahko vsi zainteresirani bodoči uporabniki podali svoje predloge, ideje, načrte.

Oddelek za družbene dejavnosti

Po prvomajskih počitnicah se je pouk v Glasbeni šoli Kamnik začel izvajati tudi na novi lokaciji na Ljubljanski 1. Na dosedanjih lokacijah (Gimnazija Kamnik, Dom kulture in prostori Solidarnosti Kamnik) pa se instrumentov več ne poučuje, razen pouka tolkal in baleta.

S tem je naša šola pridobila 16 novih učilnic (2 učilnici za violino, 2 učilnici za violončelo, učilnica za diatonično harmoniko, učilnica za citre, učilnico za saksofon, 2 učilnici za klarinet, 3 učilnice za flavto, 3 učilnice za kitaro in učilnico za nauk o glasbi). V Glasbeni šoli Kamnik ima tako vsak učitelj svojo učilnico, v kateri se lahko na pouk tudi pripravlja in kvalitetno poučuje. Da je šola v isti zgradbi, je zelo dobra prostorska rešitev za šolo, ki je po 40 letih gostovanj na različnih neprimernih lokacijah končno v ustreznih prostorih. Vsa zahvala gre Občini Kamnik, ki je v rešitev prostorske stiske v zadnjih letih vložila mnogo truda. V načrtu pa je tudi izgradnja požarnih stopnic in ureditev baletne učilnice, učilnice tolkal, velike glasbene knjižnice in koncertne dvorane.

S strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, smo za financiranje pravic družinskega pomočnika zaradi stroškov v ta namen, ki so v preteklem letu presegali 0,35 odstotka primerne porabe, prejeli sredstva v višini 43.212,68 evrov. Občina Kamnik trenutno financira stroške za 13 družinskih pomočnikov, ki invalidnim osebam nudijo domačo oskrbo.

Športna društva in klubi bodo v tem tednu prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju njihove dejavnosti za letošnje leto (skupaj razdeljenih 202.000 evrov).

Gradbena dela pri gradnji atletske steze se izvajajo v skladu s terminskim planom.

Sanacija večnamenskega objekta na stadionu Prijateljstva v Mekinjah se danes začenja.

Humanitarna in domoljubna društva so prejela prvo polovico sredstev za svoje delovanje, preostala sredstva prejmejo, ko bodo oddali poročila o opravljenih dejavnostih in izvedenih projektih.

V sejni sobi je potekal sestanek, ki ga je vodil Jože Ramovš z Inštituta Antona Trstenjaka, namenjen pa je bil predstavitvi projekta za družinske oskrbovalcev podporo svojcem, ki v naši občini oskrbujejo onemoglega starega družinskega člana ali se ukvarjajo  z invalidnimi osebami ali osebami s težavami v duševnem zdravju. Podoben sestanek bo potekal tudi to sredo.

V sredo 7. maja, se je v prostorih Doma kulture Kamnik v organizaciji Občine Kamnik in Mladinskega sveta Kamnik odvil posvetovalni forum na temo »Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik za obdobje 2014-2018«, katerega se je udeležila tudi  podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar. Občina Kamnik je v sodelovanju z Mladinskim svetom Kamnik ponovno pripravila dokument »Strategija razvoja na področju mladih v občini Kamnik« za obdobje naslednjih 4 let in ker si želimo, da bi bil dokument čim bolj dodelan in usklajen, smo na posvetovalni forum povabili občinske svetnike, predstavnike študentov in dijakov, mladinska društva ter organizacije, ki izvajajo projekte namenjene mladim.

Razlog za obravnavo in sprejem omenjenega dokumenta je zapolnitev nalog občine na področju uresničevanja javnega interesa v mladinskem sektorju s celovito ureditvijo položaja mladih v občini in v tem okviru predvsem dolgoročna opredelitev podpornega okolja mladinskega organiziranja in mladinskega dela v občini, zagotovitev pogojev za kontinuirano sodelovanje mladih pri odločanju o pomembnih stvareh zanje v lokalni skupnosti ter pospešitev razvoja lokalne mladinske politike, z namenom zagotavljanja za uspešno doseganje avtonomije mladih. Podžupanja mag. Julijana Bizjak Mlakar je pozdravila prizadevanja, da se področje mladih celovito in načrtno uredi, zagotovi pogoje za mladinsko delo in razvoj mladinske politike. Predstavila je problematiko brezposelnosti med mladimi v občini Kamnik, poudarila pomen izobraževanja, pomembnost področja zdravja in dobrega počutja, reševanja stanovanjske problematike in izboljšanja kakovosti življenja. Glede na to, da v jesenskem času 2013 strategija ni bila sprejeta na seji Občinskega sveta, smo pričakovali večje sodelovanje in odzivnost s strani občinskih svetnikov pri noveliranemu, izpopolnjenemu in bolj razdelanemu gradivu strategije. Od občinskih svetnikov so se foruma udeležili le Matej Slapar, Mateja Poljanšek in Ana Marija Suhoveršnik, ki so pozdravili in podprli na novo pripravljeno gradivo ter bili aktivni v razpravi. Predlogi, ki so bili dani s strani razpravljavcev, bodo upoštevani v omenjenem dokumentu. Prav tako so bili vsi enotnega mnenja, da je strategija pomemben dokument, ki mora biti sprejeta še v mandatu tega občinskega sveta, zaveza in obveza vseh, ki delujejo, delujemo na področju mladih pa je, da poskušamo z ukrepi, ki jih že izvajamo na občini Kamnik in tudi v bodoče z novimi ukrepi zagotoviti boljše osnovne življenjske potrebe mladih ter izboljšati kakovost življenja.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora prejeli v reševanje številne vloge za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Na podlagi ustreznih dokazil smo izdali odločbe s katerimi so se zavezancem prizna petletna oprostitev plačila. Ker se bo v letu 2014 namesto razveljavljenega davka na nepremičnine še vedno obračunalo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, obveščamo vse občane, da lahko na podlagi 16. člena Odloka o nadomestilu uveljavljajo oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. vloga

16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik določa, da se  nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča ne plačuje za:

Oprostitev plačila nadomestila za zazidano stavbno zemljišče velja za:

Zahtevek lahko vloži zavezanec, o oprostitvi pa odloča pristojni organ Občine Kamnik.

V preteklem tednu smo dobili prva končna mnenja na dopolnjen osnutek Občinskega prostorskega načrta (OPN). Občina Kamnik mora za omenjeni prostorski akt pridobiti 37 mnenj, pri čemer je treba poudariti, da morajo biti vsa mnenja pozitivna. Zakonski rok za pridobitev mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora je 30 dni, vendar mnoge državne institucije predpisanega roka ne spoštujejo.

Udeležili smo se tudi naroka za sodno določitev meje ter terenskih meritev odmere ceste in hodnika za pešce.

Ker v spomladanskih mesecih občani začenjajo z gradbenimi deli smo imeli na Oddelku povečano število strank s številnimi vprašanji glede pridobivanja dovoljenj za določene gradbene posege. Na tem mestu želimo obrazložiti, da se redna vzdrževalna dela, lahko izvaja brez pridobitve gradbenega dovoljenja.

Med vzdrževalna dela spadajo:

V skladu z določili Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013, sprem. 24/2013) in v skladu s 6. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1D (Uradni list RS, 57/2012) so dopustna redna in investicijska vzdrževalna dela na obstoječem objektu, če je bil objekt zgrajen v skladu z določili zakona, ki ureja graditev objektov.

Če predvidena vzdrževalna dela presegajo zgoraj navedena dela, se v skladu z veljavno zakonodajo uvrščajo med rekonstrukcijska dela, za katera pa je treba pred začetkom del pridobiti gradbeno dovoljenje.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o vlomu v poslovni objekt v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni objekt v Kamniku in iz notranjosti odtujil več kosov električnega in ostalega orodja. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 2.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči na Groharjevi ulici v Kamniku  odtujil osebni avtomobil znamke Audi A3, registrskih številk LJ A7-77Z. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z  mladoletnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper mladoletnika bo podan Obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino dveh koles v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec preko noči iz hodnika stanovanjskega bloka v Kamniku odtujil žensko kolo znamke Nakamura in moško kolo znamke Scott. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1.200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 36-letna voznik osebnega avtomobila vozila po naselju Markovo, pri čemer je zaradi nepravilnega prehitevanja trčil v bočni del traktorja, ki ga je vozil 63-letni voznik. V prometni nesreči sta oba voznika utrpela telesne poškodbe in sta naknadno sama iskala zdravniško pomoč. Nadalje je bilo ugotovljeno, da je 63-letni voznik traktorja vozil neregistriran traktor, brez vozniškega dovoljenja. Zaradi navedenih kršitev je bil 63-letniku začasno zasežen traktor. 36-letnemu vozniku je bil zaradi kršitve določil Zakona o pravilih cestnega prometa izdan plačilni nalog.

Policisti so v popoldanskem času za čas, da se opravijo vsa potrebna zbiranja obvestil, odvzeli prostost 25 letniku iz Kamnika osumljenemu storitve več kaznivih dejanj proizvodnje in prodaje prepovedanih drog. Na podlagi odredbe sodišča je bila pri osumljenem opravljena hišna preiskava, pri kateri je bilo zaseženo skupno okoli 300 gramov prepovedane droge konoplje, manjša količina prepovedane droge kokaina in pripomočki za preprodajo prepovedane droge. Policisti bodo zoper 25-letnika podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o vlomu v stanovanjsko hišo v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v dopoldanskem času vlomil v stanovanjsko hišo od koder je odtujil več kosov predmetov iz rumene kovine. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za približno 3.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice