Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.03.2012

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Vodovod Dom kulture Kamnik

V zaključni fazi je sanacija vodovodnega omrežja za Dom kulture Kamnik, ki zajema cca. 100 metrov novega vodovodnega omrežja. Dosedanja oskrba z vodo ni bila ustrezna, zato je bila v mesecu marcu izvedena interventna  sanacija v znesku 20.000 €. Po terminskem planu izvajalca t.j. KPK d.d. bodo dela zaključena v tednu dni.

Velika požarna ogroženost

Od srede, 7. 3. 2012 dalje je razglašena velika požarna ogroženosti naravnega okolja na območju celotne države. V obdobjih velike požarne ogroženosti je prepovedano:

Vse gasilske enote v občini Kamnik so organizirale  opazovanje in obveščanje  o nevarnosti požarov ter požarne straže na svojem operativnem območju in opozarjajo krajane na prepoved kurjenja in sežiganja ter prepoved uporabe odprtega ognja. Tovrstna poostrena dejavnost se izvaja na podlagi načrta požarnega varstva v občini Kamnik do preklica razglasa.

V zadnjem tednu so gasilci posredovali pri naslednjih intervencijah, kljub razglasu o veliki požarni ogroženosti;

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo se udeležili izrednega občnega zbora Kmetijsko gozdarske zadruge Kamnik (v nadaljevanju: KGZK), ki je odločal o tem, ali naj KGZK sklene poravnavo z Občino Kamnik v zvezi zemljišči, za katere je Zadružna zveza Slovenije v imenu KGZK vložila denacionalizacijski zahtevek. Razprava je bila pričakovano dolga in intenzivna, vendar so člani občnega zbora v zaključku vendarle sprejeli sklep, da se poravnava z vsebino, kakor jo je že sprejel tudi Občinski svet Občine Kamnik, lahko sklene.

Poleg zgoraj navedenega je bil sprejet še sklep, da bo Občina potem, ko bo Zadruga prejela v last in posest še tri parcele v Podhruški in Motniku, na katerih oziroma okoli katerih so zgrajeni objekti, od Zadruge te parcele odkupila oziroma zamenjala za zazidljivo zemljišče na drugi lokaciji v izmeri od 3000 do 5000 m2, in sicer v roku 2 let. Posebej je potrebno poudarit, da je omenjeni sklep sprejela KGZK in zato Občine Kamnik ne zavezuje. V kolikor bo Občinski svet Občine Kamnik sprejel dodaten sklep v zvezi z omenjeno problematiko (oziroma navedenimi nepremičninami v k.o. Podhruška in k.o. Motnik), bo Občina Kamnik lahko pristopila tudi k sklenitvi poravnave za te nepremičnine, vendar le v okviru in striktno upoštevajoč vsebino sprejetega sklepa.

Občina Kamnik si v teh dneh prizadeva tudi za ureditev prostorov v Domu kulture Kamnik, ki bodo v prihodnje namenjeni delovanju Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD).

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z Zakonom o javnih financah se pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2011 z obrazložitvami, ki ga bo Občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji.

Občinska uprava Občine Kamnik je že pred časom opozarjala na problematiko potepuških mačk. Zakon o zaščiti živali občinam nalaga obveznost oskrbe potepuških mačk, kar posledično pomeni vsakoletno povečevanje proračunskih sredstev za oskrbo zapuščenih živali (v lanskem letu je bilo za ta namen porabljenih približno 16.000 evrov). Zaradi navedenih problemov in potrebne po racionalizaciji sredstev je bil v preteklem tednu organiziran sestanek s pristojno veterinarsko inšpekcijo, na katerem so bili sprejeti določeni dogovori o enotnem pristopu pri oskrbi potepuških mačk. Na tem mestu naj ponovno opozorimo na odgovorno lastništvo, več o tem pa si lahko preberete na spletni strani Veterinarske uprave RS http://www.vurs.gov.si/.

Skupnost občin Slovenije je v sredo, 7. marca, organizirala posvet na temo "Poslovanje lokalnih skupnosti – najpogostejše napake in kako jih preprečiti«. Na posvetu so bila predstavljena lanskoletna poročila in ugotovitve Računskega sodišča RS, v zvezi z nadzorom porabe javnih sredstev v občinah. Poseben poudarek je bil namenjen področjem, kjer se pojavlja največ nepravilnosti (javna naročila, ravnanje s stvarnim premoženjem, plače…).

Občine Kamnik, Mengeš, Moravče in Komenda so pristopile k skupni prodaji kapitalskega deleža v družbi Veterina Kamnik d.o.o.. V skladu z Uredbo o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin je bila v preteklem tednu imenovana komisija (sestavljajo jo predstavniki vseh štirih občin), ki je zadolžena za izvedbo skupne prodaje. Občinski svet Občine Kamnik je letni program prodaje finančnega premoženja, v katerega je vključena tudi prodaja kapitalskega deleža Občine Kamnik v Veterini Kamnik d.o.o., potrdil na januarski seji.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je komisija za vrednotenje humanitarnih programov in projektov odprla in pregledala vse prispele vloge. Na razpis se je prijavilo 25 izvajalcev, višina razpoložljivih sredstev pa je 15.400 evrov. Strokovna služba Oddelka za družbene dejavnosti bo vse vloge finančno ovrednotila, komisija pa bo o predlogu razdelitev sredstev ponovno odločala v ponedeljek, 12. marca.

S predstavniki ZVKD, OE Kranj je potekal sestanek glede odstranitve grafitov na stavbi železniške postaje, kjer ima svoje prostore Dnevni center. Po posredovanju smernic se bo pristopilo k odstranjevanju grafitov, stene pa bodo ustrezno pobarvane s prvotno bravo (apneno bela).

Športna zveza Kamnik je pripravila predlog cenika za uporabo zunanjih športnih objektov v letu 2012, ki se bo obravnaval na sestanku s predstavniki Občinske uprave ter Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik.

Občinska uprava je pripravila predlog pogodbe, s katero se bodo športni objekti s 1. 4. 2012 prenesli v upravljanje na Zavod za turizem in šport v občini Kamnik, pogodba je že usklajena z Zavodom.

S predstavniki Odbojkarskega kluba Kamnik in Lokostrelskega kluba Kamnik smo se uskladili glede predloga višine najema uporabe športnih objektov (odbojka na mivki, lokostrelsko igrišče-zunanje).

Vse potrebne aktivnosti za izdajo Kamniškega zbornika so že  v zaključni fazi in posredovane v tisk. Predstavitev Kamniškega zbornika bo v petek, 13. 4. 2012 na gradu Zaprice (Medobčinski muzej Kamnik).

Konec prejšnjega tedna se je zaključil razpis za »sofinanciranje sakralnih objektov«; na podlagi prejetih vlog in analize le teh se bo določila višina sofinanciranja. Z izbranimi bo župan Občine Kamnik podpisal pogodbe o deležu sofinanciranja za leto 2012.

Intenzivno potekajo zaključne aktivnosti na področju požarne varnosti v Domu kulture Kamnik: nakup gasilnih aparatov ter pregled aktivne požarne zaščite, v katera sodi sistem zasilne razsvetljave, sistem javljanja požara javljalnikov požara ter sistem javljanja plina. Predvidevamo, da se bodo aktivnosti zaključile v prvi polovici meseca aprila.

Vezano na končno ureditev lastniških razmerij na objektu Japljeva 2, se pripravlja vse potrebno za selitev JSKD OE Kamnik v prostore Doma kulture Kamnik. Vsi vpleteni smo si prostore ogledali ter pripravili popis nujnih potrebnih del za sanacijo prostorov. Pričakujemo, da se bodo aktivnosti odvijale ažurno. S selitvijo Javnega sklada za kulturne dejavnosti OE Kamnik lahko govorimo o zelo močni zasedbi in kulturni aktivnosti v Domu kulture Kamnik.

S prejetjem dopisa s strani Urada RS za mladino, da se Mladinskemu centru Kotlovnica ne podeli status organizacije za mlade v javnem interesu v mladinskem sektorju, smo se sestali na delovnem sestanku med občinsko upravo in županom ter v.d. direktorjem in predstavnikom Mladinskega sveta, na katerem so dobili zagotovilo s strani Občine, da mladinsko delovanje podpira, njihova naloga pa je, da v najkrajšem času podajo odgovor, kakšno delovanje in organizacijo si želijo v bodoče.

Potekajo vse aktivnosti vezane na razpisno dokumentacijo za nakup »bibliobusa«; nosilec je Matična knjižnica Kamnik v sodelovanju z Knjižnico Domžale in občinama Kamnik in Lukovica.

V torek, 6. marca, je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik organiziral posvet z naslovom "Kako se (najenostavneje) prijaviti na javni razpis in kako najučinkoviteje črpati proračunska sredstva namenjena športnim programov v letu 2012". Posvet je vodil Olaf Grbec, ki je kot strokovni sodelavec Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik odgovoren za spremljanje izvajanja LPŠ. Udeležencem posveta je predstavil novosti tako v razpisni dokumentaciji kot tudi v obrazcih za oddajo poročil o izvajanju posameznih programov.

 


<< Nazaj | Novice