Mali grad

T e D n i (K) Občine

12.01.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Izvajanje kohezijskih projektov je zaradi vremenskih razmer (zmrzali) in kolektivnih dopustov izvajalcev v preteklem tednu potekalo v manjšem obsegu. V tem tednu se je gradnja pretežno vršila na kanalizacijski veji izven glavnih cestnih površin, zato promet ni bil oviran.

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale – Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik

Začenja se gradnja odseka navezave na Šmarco (lokacija ob Bistrici, pred Arboretumom). Če bo vreme dopuščalo, se bo kmalu začela vgradnja vodovoda in podvrtavanje pod Kamniško Bistrico.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«)

Na tem delu je izvajalec SGP Graditelj d.d. zaradi zmrzali in vremenskih razmer v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju, kjer z deli ni bistveno oviral lokalni promet. Gradnja kanalizacije na tem območju se bo nadaljevala glede na vremenske razmere.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

Izvajalec SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GaH Holding d.d., Ljubljana nadaljuje z deli v skladu s terminskim planom. Delo otežuje talna voda pri gradnji bazena, saj jo je potrebno stalno črpati.

Sanacija plazu na Ravnah

Sanacija zemeljskega plazu pod občinsko cesto na Ravnah poteka. Gradbena dela zajemajo izgradnjo podporne konstrukcije, kombinacijo sidranih armirano betonskih gred in kamnite obloge v betonu v dolžini 22,60 metrov ter sistem odvodnjavanja.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Čeprav smo sredi zime in se nova obdelovalna sezona še lep čas ne bo pričela, želimo v izogib nadaljnjim nejasnostim v zvezi z izvrševanjem pogodbenih določil zakupnike občinskih vrtičkov ponovno opomniti, da so obvezani ustrezno ravnati z zakupljenim zemljiščem. Ob vsakokratnem ogledu lokacij z občinskimi vrtički namreč opažamo, da kljub opozorilom nekateri zakupniki vrtičkov ne spoštujejo pogodbenih določil glede izvajanja dejavnosti vrtičkarstva. Največ kršitev je povezanih z najrazličnejšim ograjevanjem vrtičkov in s postavitvijo objektov, namenjenih shranjevanju orodja in ostale opreme za vrtičkarstvo ter prosti čas (mize, stoli, klopi, senčniki, zaščitne ponjave, pergole in podobno). Nekateri zakupniki kljub našim izrecnim prošnjam še vedno niso zakoličili vrtičkov in jih na vidnem mestu označili s pogodbeno dodeljenimi zaporednimi številkami, s čimer nam močno otežujejo njihovo iskanje ter določanje obsega, kar predstavlja oviro pri odmeri novih vrtičkov. Zakupnike ponovno opozarjamo tudi na to, da na vrtičkih iz varnostnih razlogov ni dopustno kurjenje ostankov rastlin oziroma postavljati kakršnih koli vrtnih kurišč. Hkrati želimo poudariti, da gre za dejavnost, ki se izvaja na prostem, v neposredni bližini naselij ter v sobivanju z ostalimi zakupniki in ki naj med drugim služi prenosu znanja, prakticiranju medgeneracijskega sodelovanja in krepitvi družbenih odnosov, ne pa motenju ostalih zakupnikov, merjenju moči ter kršenju javnega reda in miru. Zakupnike naprošamo, da navedene kršitve v najkrajšem možnem času odpravijo.

S strani zakupnikov in občanov, ki si vrtička želijo, smo bili opozorjeni tudi na to, da nekateri zakupniki puščajo svoje vrtičke neobdelane in zarasle s plevelom, zato jih pozivamo, da nas nemudoma pisno na naslov Glavni trg 24, Kamnik ali po elektronski poti obcina@kamnik.si obvestijo, da ne želijo biti več zakupniki občinskih vrtičkov. Čakalna lista občanov, zainteresiranih za zakup morebitnih odpovedanih vrtičkov, je namreč vsak dan daljša.

Za vsa pojasnila v zvezi z odpovedjo vrtičkov in pogodbenimi obveznostmi zakupnikov se lahko obrnete na Katjo Kunstelj na telefon: 831 82 47 ali po elektronski pošti katja.kunstelj@kamnik.si.   

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu je bila večina aktivnosti usmerjena v usklajevanje in pripravo gradiva predloga proračuna Občine Kamnik za leto 2015 in 2016 v drugi obravnavi. Pripravljena so bila stališča do pripomb danih pri prvi obravnavi proračuna.

V okviru priprave zaključnega računa proračuna Občine Kamnik za leto 2014 je bilo z UJP usklajeno stanje denarnih sredstev na dan 31. 12. 2014 (proračun in krajevne skupnosti), z javnimi zavodi  se usklajujejo sredstva dana oziroma prejeta v upravljanje in še številne druge aktivnosti, ki so potrebne pred izdelavo letnih poročil. Letna inventura popisa sredstev poteka v skladu s terminskim načrtom.

Oddelek za družbene dejavnosti

Nacionalni svet za kulturo je neodvisno telo, ki usmerja nacionalno strategijo za kulturo. Poslanstvo Nacionalnega sveta za kulturo je spremljanje in ocenjevanje vplivov kulturne politike na kulturni razvoj, daje mnenje k nacionalnemu programu za kulturo, obravnava predloge zakonov in drugih predpisov s področja kulture, daje pobude in predloge za urejanje posameznih vprašanj na področju kulture ter  med drugim spremlja dogajanje javnega proračuna tako na državnem kot na lokalnem nivoju na področju javnega interesa kulture. Na Občino Kamnik so prav tako naslovili dopis z vprašanji odnosa do kulturne politike v našem okolju, razumevanjem kulture, višino deleža v proračunu občine in podobno. Z zavedanjem pomembnosti kulture, usmerjanjem in povezovanjem ljubiteljske kulture, ki v mestu prevladuje, z namenom doseči kvalitetnejše vsebine, ustrezno organiziranostjo ter partnerstvom med nosilci kulturnih programov, kontinuitete kulturnega dogajanja, se občina Kamnik lahko pohvali kar dokazuje tudi s sredstvi v proračunu, ki jih vsako leto namenja področju kulture.

Matična knjižnica Kamnik nadaljuje s svojimi potopisnimi večeri, in sicer v sredo, 7. januarja 2015, ob 19. uri se je odvijal večer naslovom »Kitajska zhong guo«, ki sta ga predstavila Jernej Markelj in Gregor Čadež.

Sanacija (zamenjava talnih oblog v pritličju v predprostoru in delu hodnika) v enoti vrtca Kamenček, Vrtec Antona Medveda Kamnik, se ni zaključila do božično- novoletnih praznikov, kot je bilo načrtovano, saj ni bilo dobavljene oziroma v Sloveniji na voljo zadostne PVC nemškega proizvajalca. Izvajalec del Efcom Group je po tem, ko je 7. januarja prejel potrditev proizvajalca o pošiljki dodatnega PVC, Jelovici javil, da je nov terminski plan za sanacijo predviden v času od 16. 1. do 20. 1. 2015.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu začeli z javno razgrnitvijo občinskega prostorskega načrta z oznako OPPN B 24 Spodnji Stol- del, B26 Polje-del in Okoljskega poročila. Po veljavnih prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Kamnik je obravnavano območje namenjeno za proizvodnjo in skladišča. V večjem delu območja obdelave prostorskega akta je nepozidano zemljišče, le na severovzhodni strani je del območja pozidan. Prostorski akt predvideva pozidavo objektov za proizvodnjo in skladišča ter poslovnih prostorov. Prostorski akt bo omogočal gradnjo objektov v okviru prostorskih enot. V skladu z veljavno zakonodajo se v prostorskem aktu določa tudi prometna in komunalna opremljenost zemljišča ter drugo potrebno infrastrukturo. Javna razgrnitev traja od 6. 1. 2015 do 6. 2. 2015.  

Gradivo dopolnjenega osnutka Odloka o sprejetju občinskega podrobnega prostorskega načrta B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del in gradivo Okoljskega poročila za Občinski podrobni prostorski načrt B26 POLJE-del in B24 SP. STOL-del je dostopno na uradni spletni strani Občine Kamnik: http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Pri pripravi podatkov za odmero Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča smo ugotovili, da številni poslovni subjekti, ki so v letu 2014 prenehali delovati, niso javili spremembe poslovnih prostorov na Geodetsko upravo in na Občino Kamnik. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12). To so podatki Geodetske uprave RS (Register nepremičnin, Kataster stavb in Zemljiški kataster), podatki Zemljiške knjige, podatki Centralnega registra prebivalcev (podatek o stalnem ali začasnem prebivališču) ter Poslovni register (podatki o poslovnih subjektih).

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Na temo usklajevanja mnenj in pripravo gradiv za usklajevanje Občinskega prostorskega načrta smo imeli sestanek z izdelovalcem Občinskega prostorskega načrta, družbo LOCUS d.o.o. iz Domžal. Oddelek je v preteklem tednu pripravljal gradivo, in ga tudi poslal pristojnim nosilcem urejanja prostora za izdajo drugega mnenja k dopolnjenemu predlogu OPN. Pristojni nosilci urejanja prostora se morajo opredeliti tudi do sprejemljivosti vplivov OPN na okolje s stališča svoje pristojnosti in ga poslati ministrstvu pristojnemu za varstvo okolja.

Na Oddelku smo pripravljali gradivo za razstavo prejetih idejnih rešitev za postavitev spominskega obeležja v Kamniški Bistrici. Razstavljeni bodo projekti – idejne rešitve natečaja, ki ga je Občina Kamnik izvedla novembra 2014. Razstava bo na ogled do meseca marca 2015.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v gostinski lokal v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v gostinski lokal v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar, cigarete in več steklenic alkoholne pijače. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v kletne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v kletne prostore večstanovanjske hiše v Kamniku in iz notranjosti odtujil moško gorsko kolo znamke GHOST ARM-LT, črne barve. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 23-letnikom iz okolice Kamnika. Pri postopku je bil zasežen manjši skupek neznane snovi zeleno-rjave barve, za katerega se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Zoper 23-letnika bodo policisti napisali odločbo o prekršku.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 31-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.61 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 28-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.79 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila iz okolice Kamnika zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča zapeljal na cestno bankino, kjer je nato izgubil nadzor nad vozilom in z vozilom trčil v drog javne razsvetljave, nakar je vozilo po prevračanju obstalo na obcestnem travniku. V prometni nesreči je 23-letni sopotnik v vozilu zadobil telesne poškodbe in je bil z reševalnim vozilom odpeljan v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 4.000 evrov materialne škode. 25-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice