Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.08.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oskrba s pitno vodo na območju Domžale–Kamnik, vodooskrba v Občini Kamnik–vodovod Duplica–Volčji Potok (I. faza)

V preteklem tednu je Komunalno podjetje Kamnik d. d. zaključilo z asfaltiranjem na odcepu od Radomeljske ceste do odcepa za Golf Arboretum, s tem pa je cesta na tem odseku odprta za dvosmerni promet.

Od odcepa za Golf Arboretum do trgovine Arboretum ostaja enosmerni promet v smeri Radomelj. Obvoz v nasprotni smeri (proti Kamniku) poteka preko vasi Volčji Potok, kjer ostaja dvosmerni promet. Obvoz je ustrezno označen. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo.

Izvajalec je pretekli teden izvedel obešanje vodovodne cevi na most čez Kamniško Bistrico ter začel s pripravo Radomeljske ceste za asfaltiranje.

V tem tednu je predvideno nadaljevanje asfaltiranja od odcepa za Golf Arboretum do trgovine Arboretum. Sledi asfaltiranje Radomeljske ceste.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo kanalizacije Tunjice na Tunjiški cesti, zaradi česar je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste.

V času zapore bo urejen OBVOZ preko Košiš v smeri Kamnika ter OBVOZ preko Stolnika v smeri Tunjic. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Gorenjska gradbena družba je nadaljevala z deli na kanalu G10-1 v naselju Zagorica nad Kamnikom ter na kanalu G v naselju Bistričica.

Komunalno podjetje Kamnik je nadaljevalo z deli na kanalu G5 na območju Zgornjih Stranj.

V prihodnjem tednu je predvideno nadaljevanje gradnje na obeh območjih.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Zapore vseh javnih površin zaradi izgradnje kanalizacijske in vodovodne infrastrukture so objavljene tudi v rubriki OBVESTILA.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z zakonodajo je bilo pripravljeno poročilo o izvrševanju proračuna Občine Kamnik za prvo polletje leta 2014.

V preteklem tednu je bilo na podlagi s Pravilnika o merilih in pogojih za določitev obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Kamnik, izdanih več odločb o podaljšanju obratovalnega časa gostinskim lokalom, ki se nahajajo na območju, kjer poteka festival Kamfest 2014. V času tradicionalnih lokalnih prireditev lahko gostinski obrati na območju, kjer potekajo prireditve obratujejo do ure, ki je določena kot čas trajanja prireditve v odločbi, s katero upravna enota dovoli javno prireditev. Gostinec lahko obratuje v podaljšanem obratovalnem času, če za to pridobi pisno soglasje občinske uprave. Gostinec mora vložiti vlogo za podaljšanje obratovalnega časa ob tradicionalni lokalni prireditvi in jo oddati na vložišču Občine Kamnik.

Na podlagi Zakona o javnih financah, Zakona o financiranju občin ter Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je bilo s strani Ministrstva za finance pridobljeno soglasje k zadolžitvi Občine Kamnik v letu 2014, v višini 3.800.000 evrov. Desetletna kreditna pogodba bo podpisana s SKB banko d.d. Ljubljana kot najugodnejšo med prejetimi ponudbami bank.

Oddelek za družbene dejavnosti

Nadaljujejo se dela, ki predstavljajo energetsko sanacijo objekta Podružnične šole Nevlje. Do tega trenutka so izvedena dela v obsegu 80 odstotkov pogodbeno določenih del.

Zakaj se je naročnik odločil za izvedbo investicije?

Cilji »projekta« so naslednji:

V preteklem tednu so bila na in v objektu izvedena naslednja dela:

Zaključna dela na predmetni investiciji bodo predstavljala še izvedbo slikopleskarskih del (barvanje fasadnega ovoja), končna finalna dela, vgradnjo spominskega obeležja z novo polico, odstranitev gradbiščnega odra ter ureditev zunanje okolice (dvoslojni asfaltni ustroj).

Počitniško varstvo kamniških osnovnošolcev prve triade poteka na Osnovni šoli 27. julija že sedmi teden. Med poletjem se odvija več tematskih zgodb, ki osmislijo tedenske aktivnosti v varstvu. Pri zgodbi Kekčeve ukane so otroci spoznali pastirja z Velike planine, obiskali lekarno in spoznali različna zelišča. Poslušali so Eko-pravljice, kjer so se učili o recikliranju in se je otrokom predstavila Reciklarnica na Šutni ter obiskali trgovino Polonika, kjer so izvedeli več o zdravi prehrani.

Prejšnji teden je potekal na temo zgodbe Hvaležni medved, kjer so se mentorji z otroki pogovarjali o domačih živalih, kako se obnašamo do njih in o delu zavetišča za živali. Ta teden pa so zapluli v pravljico Sneguljčica. Spoznali bodo tudi zgodbo o grofici Veroniki in mesto Kamnik.

Ostanejo še trije zabavni tedni počitnic. Otroke čaka obisk gasilcev, Centra za socialno delo Kamnik in še bi lahko naštevali. Seveda ne bo manjkalo športnih iger, ustvarjalnih delavnic in obisk kamniškega bazena. Počitniško varstvo izvaja Društvo Počitniško varstvo Kamnik. Utrinke počitniškega varstva pa si lahko ogledate na njihovi spletni strani: http://pocitniskovarstvo.si.

V četrtek, 7. avgusta, se je z uradno otvoritvijo pričel 8. Mednarodni likovni bienale »Velika planina« v organizaciji KUD Tone Kranjc. Letos se je zbralo približno 30 slikarjev iz Slovenije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Španije in Rusije, ki bodo uživali v neokrnjeni naravi in ustvarjali podobe Velike planine. Vsak udeleženec bienala bo organizatorju odstopil eno likovno delo. V jesenskem času bodo dela razstavljena v prostorih Občine Kamnik. 

Pričel se je poletni festival »Kamfest«, ki ga Občina Kamnik tudi finančno podpira, in sicer v višini  42.000 evrov. Festival traja med 8. in 17. avgustom 2014, na različnih lokacijah: staro mestno jedro, Samčev predor, glavni oder na Malem gradu, Keršmančev park, idr.. Zvrstilo se bo več kot 80 dogodkov – otroških predstav, komedij za odrasle, koncerti, kino projekcija, likovne razstave.

Projekt z naslovom »Križnikov pravljični festival«, ki sta ga organizirala Matična knjižnica Kamnik in Kulturno društvo Motnik, je prejel priznanje NAŠA SLOVENIJA 2014 v kategoriji Raziskovanje in uveljavljanje dediščine. Občina Kamnik vselej prisluhne pobudam za ohranjanje dediščine, med drugim tudi Križnikovem pravljičnem festivalu, ki ga je finančno podprla v višini 2.000 evrov. Svečana podelitev priznanj bo 28. septembra v okviru projekta Slovenija brez meja na sejmu BONACA v Portorožu.

Zaradi slabega vremena dela na večnamenskem objektu na stadionu Prijateljstva v preteklem tednu niso bila dokončana. Predvidevamo, da bosta objekt in okolica zaključena v tem tednu.

Dela na Osnovni šoli 27. julij so zaključena. Ploščice v kletnih prostorih so položene, stene pobeljene, nameščeni razvlažilci bodo tudi odstranjeni. S tem je sanirana prisotnost vlage in plesni, ki sta pred sanacijo načela prostore šole.

Po podpisani gradbeni pogodbi se v tem tednu, na podlagi uvedbe v delo, z dnem 4. 8. 2014, začenja tudi I. faza izdelave požarnih stopnic pri Glasbeni šoli Kamnik. Rok za dokončanje del je 31. 8. 2014. Do petka, 8. 8. 2014, je bil izveden izkop za temelje za konstrukcijo požarnega stopnišča.

V preteklem tednu je tretjič zasedala tudi Komisija za sprejem otrok v vrtec v okviru Vrtca Antona Medveda Kamnik. Glede na prosti mesti v enoti Pestrna bo omogočen sprejem dvema otrokoma letnika 2012. Ostali otroci naknadno prispelih vlog tega letnika se razporedijo na čakalni seznam vrtca.

Oddelek za urejanje prostora

Veliko občanov se še vedno obrača na Oddelek za urejanje prostora z vprašanjem, kako je z gradnjo enostavnih objektov, za katere po Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/2013, spremembi 24/2013 in 26/2013) ni potrebno pridobiti gradbenega dovoljenja.

Zaradi zgoraj navedenega ponovno podajamo pojasnilo, da ne glede na to, da enostavni objekt izpolnjuje pogoje za enostavni objekt, določene v tabelah in ustreza definiciji enostavnega objekta (ni namenjen prebivanju, ni objekt za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje po predpisih o varstvu okolja), mora biti investitor pri gradnji takšnega objekta pozoren še na naslednje:

Zgoraj navedene zahteve se uporabljajo tudi za gradnjo nezahtevnega objekta, vendar se preverjajo v postopku izdaje gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt.

Kateri prostorski pogoji veljajo na območju konkretnega zemljišča se pridobi s potrdilom o namenski rabi zemljišča, ki glede na 105. člen ZPNačrt vsebuje:

Poleg tega potrdilo o namenski rabi zemljišča vsebuje tudi podatke o varovanju in omejitvah po posebnih predpisih (opredelitev vodovarstvenih območij; opredelitev ekološko – pomembnih območij; opredelitev območij Nature 2000; opredelitev naravnih in kulturnih spomenikov oz. območij ter opredelitev varovalnih pasov objektov gospodarske javne infrastrukture). V potrdilu o namenski rabi zemljišča so prav tako navedeni podatki v zvezi s pripravo sprememb obstoječih prostorskih aktov in podatki v zvezi s pripravo novih.

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu poleg rednega dela nadaljevali tudi s postopki v zvezi s sprejemom Občinskega prostorskega načrta (OPN).

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v roku enega tedna vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil motoristično čelado, merilec tlaka in osebni računalnik. Z dejanjem je storilec povzročil za približno 1.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 29-letnim voznikom osebnega avtomobila, pri katerem je bilo ugotovljeno, da je voznik vozil neregistriran osebni avtomobil, na vozilu pa je imel nameščeni registrski tablici, ki ne pripadata vozilu, s katerim je upravljal. Prav tako je bilo ugotovljeno, da je bila ena izmed registrskih tablic odtujena. Policisti so kršitelju izdali plačilni nalog, zoper 29-letnika pa podana kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. 38-letni voznik je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je sam iskal zdravniško pomoč. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je 49-letni voznik v okolici Kamnika zaradi nepravilnega premika z vozilom trčil v parkirano vozilo. Po prometni nesreči je 49-letnik odpeljal s kraja prometne nesreče, ne da bi oškodovancu nudil podatke ali o prometni nesreči obvestil policijo. Samo prometno nesrečo je videl oškodovanec, ki je z vozilom zapeljal za 49-letnikom in ga po nekaj kilometrih vožnje tudi ustavil. Policisti so pri postopku ugotovili, da je 49-letnik vozil vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja, prav tako pa je bilo 49-letniku zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.24 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V prometni nesreči je nastalo za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti so 49-letniku začasno zasegli osebni avtomobil in bodo zoper omenjenega podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z mladoletnim voznikom kolesa z motorjem. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je mladoletnik v cestnem prometu vozil neregistrirano kolo z motorjem, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, z nameščenimi registrskimi tablicami, ki ne pripadajo vozilu. Zaradi navedenih kršitev je bilo mladoletniku začasno zaseženo kolo z motorjem, zoper mladoletnika pa sledi obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 34-letnim voznikom neregistriranega kolesa z motorjem. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.61 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Zoper kršitelja bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v poslovni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči vlomil v poslovni prostor v Kamniku in iz notranjosti odtujil registrsko blagajno. Z dejanjem je storilec povzročil za približno 500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 

 


<< Nazaj | Novice