Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.07.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V preteklem tednu smo na terenu pospešeno zbirali služnosti za projekt izgradnje kanalizacijskih sistemov v Občini Kamnik iz kohezijskega sklada, saj se rok za oddajo vloge za nepovratna sredstva nezadržno približuje. V drugi polovici tega meseca bomo predvidoma oddali vlogo za pridobitev kohezijskih nepovratnih sredstev na Ministrstvo za okolje in prostor. Za enkrat smo s pridobivanjem služnosti za izgradnjo kanalizacije, ki so pogoj za pridobitev nepovratnih sredstev, najuspešnejši na področju Tunjic in Stranj. V prihodnje pa se nameravamo intenzivneje ukvarjati tudi z odsekom tuhinjske doline – s služnostmi od Kamnika do Šmartnega. Do jeseni tega leta je namreč potrebno pridobiti še vse manjkajoče služnosti in gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanalizacije.

Drugače pa se na področju kanalizacije v naši občini te mesece zelo veliko dogaja, saj se leto 2015, ko je potrebno v gosto naseljenih območjih dokončno izgraditi kanalizacijo hitro bliža. V letošnjem letu se bo namreč izgradil manjkajoči odsek kanalizacijskega omrežja med Godičem in Stahovico (vse do Iverja). V preteklem tednu smo za izgradnjo tega odseka izbrali in v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje objavili na portalu javnih naročil, izvajalca gradnje. Po izteku pritožbenega roka in celotnemu zaključku javnega naročila, se bodo dela lahko začela izvajati. Za izvedbo tega odseka smo ravno pred kratkim (30.6.2011) oddali tudi vlogo za pridobitev nepovratnih sredstev iz naslova financiranja občin v višini 453.999 evrov, ki naj bi skoraj v celoti pokril to investiciji (edino DDV ni opravičljiv strošek). Dogradili se bodo tudi manjkajoči povezovalni odseki, ki bodo povezali kanale na obeh straneh Bistrice in s tem omogočili transport odpadne vode na centralno čistilno napravo v Domžalah.  V sklopu slednjega, smo v petek zaključili izvedbo krajšega manjkajočega odseka v Godiču pri črpališču 2, kjer bo predvidoma danes položen tudi asfalt in s tem zaključena dela v sklopu črpališča 2 v Godiču.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V petek  je bil objavljen javni razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik v letu 2011 – ukrep: zagotavljanje tehnične pomoči. Javni razpis je bil objavljen na spletni strani www.kamnik.si. Rok za oddajo vlog je 8.8.2011.

Na Ministrstvo za finance je bilo posredovano:

V preteklem tednu je bilo izdano tudi navodilo za pripravo poročila o izvrševanju proračuna Občine Kamnik v prvem polletju leta 2011, poleg tega pa tudi navodilo notranje organizacijskim enotam za pripravo proračuna občine Kamnik za leto 2012.

Oddelek za družbene dejavnosti

V tednu od 4.7. do 8.7.2011 so bile na področju športa sklenjene pogodbe z izvajalci športnih/razvojnih programov v Občini Kamnik za leto 2011. V četrtek, 7.7.2011 je potekal sestanek na temo postavitve Skate parka za Domom kulture Kamnik. V petek, 8.7.2011 je bil na spletni strani Občine Kamnik objavljen Razpis za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih skupnosti. Rok za prijavi na razpis je do vključno 19.8.2011. Razpisni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

V Samski dom je bil nastanjen še en brezdomec, za katerega bo stroške bivanja plačevala občina. Strokovno vodenje mu bo nudil CSD Kamnik. Občina sedaj stroške nastanitve plačuje za 5 brezdomcev.

Zaradi spremembe zakonodaje pri prijavi brezposelnih občanov v zavarovanje (obrazec M1) smo v preteklem tednu izvedli posodobitev  računalniškega programa, vloge se rešujejo sproti.

Podpisan je bil sklep za ŠCRM o dodelitvi sredstev na podlagi zaključenega razpisa o sofinanciranju srednješolskih naravoslovnih projektov v letu 2011. Izvedeno je bilo povpraševanje za izvedbo notranje revizije v 3 zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter pregleda večjih plinskih kotlovnic  v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja in Domu. Reševale so se tekoče vloge s področja predšolske vzgoje, za enkratne pomoči za novorojence in subvencije, ter enkratno pomoč za študij v tujini.

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve

Oddelek za premoženjsko pravne in splošne zadeve je v preteklem tednu urejal seznam premoženja, ki je v lasti Občine Kamnik ter se nahaja izven njenega območja. Seznam občinskega premoženja ima občina sicer urejen že nekaj let, izjema so le nekatere nepremičnine, ki se, kot navedeno, nahajajo izven območja občine. Gre predvsem za formalno-pravno preveritev že obstoječega seznama premoženja, ki ga je občina dolžna voditi v skladu z veljavno zakonodajo.

Oddelek je sodeloval tudi pri dogovorih za formalno-pravno zagotovitev lastništva površin, na katerih bi občina v prihodnje lahko uredila športno igrišče. Prav tako je oddelek sodeloval pri pripravi in vodenju  javnih razpisov, ki so v teku (priprava razpisne dokumentacije, odpiranje ponudb, sklep o izbiri, zaključek postopka,…).

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu so na oddelku potekale sledeče aktivnosti:

Poročilo z urbanističnih delavnic si lahko ogledate tukaj


<< Nazaj | Novice