Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.05.2015

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek Košiše (»Kurja dolina«) - Tunjiška Mlaka

Izvajalec je iz Košiš proti Tunjiški Mlaki nadaljeval s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo zgornjega ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Predvideno je, da se v prvi fazi (sredina maja) asfaltira odsek v »Kurji dolini« do levega uvoza (do Sitarja), kasneje v drugi fazi pa do mostu čez Tunjiščico.

Prav tako je izvajalec v preteklem tednu vgradil jašek za kanalizacijsko črpališče v »Kurji dolini.«

Tlačni vod in vodovod je položen do mostu čez Tunjiščico. V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z izgradnjo druge kamnite zložbe, ki se nahaja nižje v križišču za Košiše, kjer poteka obvoz. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zaradi del je predvidena popolna zapora Tunjiške ceste od uvoza za obvoz Košiše do »Kurje doline« vsak dan od ponedeljka do sobote med 7. in 16. uro. V času popolne zapore bo urejen obvoz preko Košiš v smeri Kamnika ter preko Stolnika v smeri Tunjic. Po preteku popolne zapore se dela izvajajo pod delno zaporo.

Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

Odsek Tunjiška Mlaka

Izvajalec je v preteklem tednu končal z deli na kanalu TM11 v travniku proti naselju Tunjice. Sledi povrnitev zemljišč v prvotno stanje (humuziranje). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Odsek Tunjice

V preteklem tednu je izvajalec nadaljeval z deli na kanalu TM3, ki potekajo od obstoječe transformatorske postaje proti cerkvi svete Ane. Zaradi del je izvedena popolna zapora ceste proti cerkvi svete Ane (od transformatorske postaje do »Pikovca«) od 7. do 16. ure od ponedeljka do sobote. Po preteku popolne zapore se cesta vzpostavi v prevozno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Bistričica

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Za ostali del je predvideno asfaltiranje v mesecu maju. Na odseku med mostovoma je potrebno na levem pasu zamenjati zgornji ustroj – tampon – dela bodo potekala pod polovično zaporo s semaforjem tako, kot je potekala izgradnja kanalizacije v desnem pasu. Poleg tega se bo, levo za zgornjim mostom nahajalo črpališče, ki ga bomo izvedli pred finim asfaltom. Tako je v maju predvideno asfaltiranje v celoti, in sicer od Kregarjevega pa vse do Bistričice.

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec začel z izgradnjo kanalizacije na stranskem kanalu v Spodnjih Stranjah proti Stolniku ter izvajal pripravo za asfaltiranje na kanalu G5 v Zgornjih Stranjah (»Borovlje«). V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Zagorica nad Kamnikom

Del asfaltiranja se je izvedlo v marcu. Asfaltiranje ostalega dela bo izvedeno kasneje, saj je potrebno pri transformatorski postaji postaviti črpališče. V delu proti Kregarjevim se bo asfaltiranje obrabne plasti izvedelo po končanih delih, saj je poleg nje deponija materiala, da ne umažemo novega asfalta. Izvajalec je v preteklem tednu po končanih delih začel z izvedbo bankin in čiščenjem terena ob gradnji.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo kanalizacije na območju Županjih Njiv. Kanalizacija je položena. V preteklem tednu je izvajalec vgradil jašek za kanalizacijsko črpališče pri mostu pri Calcitu. Sledi izvedba tlačnega voda, ki poteka od črpališča in se obesi na most ter nato do obstoječega kanalizacijskega jaška pri Calcitu. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

V preteklem tednu je izvajalec končal z izvedbo obrabnozaporne plasti asfalta v zgornjem delu Županjih Njiv na kanalih, katerih je bila nosilna plast asfalta izvedena v lanskem decembru. Po končanem asfaltiranju se izvaja povrnitev zemljišč v prvotno stanje. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d.d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d.d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode.

Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Ob ogledu občinskih javnih površin je bilo ugotovljeno, da se zemljišča s parc. št. 309/1, 309/2, 311/8 ter 311/13, vsa k.o. 1911 – Kamnik (zemljišča ob večstanovanjskih stavbah na Kajuhovi poti v Kamniku) ter zemljišča s parc. št. 453/8, 457/1 ter 457/6, vsa k.o. 1908 – Podgorje (zemljišča ob večstanovanjskih stavbah na Klavčičevi 11 in 13), brez sklenjenih zakupnih pogodb z lastnikom ali kakšnega drugega pravnega naslova uporabljajo za pridobivanje povrtnin. Ker predpisi lokalni skupnosti dopuščajo oddajo nepremičnin v brezplačno uporabo samo v točno določenih, redkih primerih, morajo ostali uporabniki za uporabo oziroma obdelovanje občinskega zemljišča skleniti ustrezno najemno ali zakupno pogodbo in plačati ustrezno najemnino/zakupnino.

Glede na povedano pozivamo vse obdelovalce zgoraj navedenih nepremičnin, da nemudoma oziroma najkasneje do vključno petka, 22. maja 2015, vložijo vlogo za najem javne površine oziroma prenehajo z zasedanjem zgoraj navedenih občinskih zemljišč ter na njih vzpostavijo stanje, kakršno je bilo pred pričetkom neupravičene uporabe. V kolikor do navedenega datuma ne bomo prejeli vlog za najem javne površine, bomo zgoraj navedene površine oddali v zakup kateremu od številnih zainteresiranih občanov.

Vlogo za najem javne površine dobite na vložišču Občine Kamnik (Glavni trg 24, pritličje občinske stavbe) ter na uradni spletni strani Občine Kamnik, in sicer tukaj. Prosimo vas, da v vlogi jasno zapišete, da zemljišče že obdelujete. Izpolnjeno vlogo lahko vložite na navedenem vložišču ali jo pošljete na elektronski naslov: obcina@kamnik.si.

Za vsa pojasnila v zvezi pogodbenimi obveznostmi zakupnika se lahko obrnete na kontaktno osebo Katjo Kunstelj, telefonska številka: 01 831 82 47, elektronski naslov: katja.kunstelj@kamnik.si.   

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Na 7. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, ki je bila v sredo, 6. maja 2015, je bil sprejet Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik za programsko obdobje 2015 -2020. Na podlagi sprejetega pravilnika mora Občina Kamnik pred objavo razpisa pridobiti še mnenje o skladnosti  sheme državnih pomoči  s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Za  de minimis pomoči pa je pozitivno mnenje Ministrstva za finance že pridobljeno. 

Pravilnik določa pogoje uporabe, pogoje, vrste pomoči s posameznimi ukrepi in druge ukrepe Občine Kamnik za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja. Za programsko obdobje 2015 – 2020 so v pravilniku opredeljeni naslednji ukrepi:

Vrste pomoči

Ukrepi:

Državne pomoči po skupinskih izjemah v kmetijstvu (na podlagi  Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014

UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo

UKREP 2: Pomoč za naložbe v zvezi s premestitvijo kmetijskih poslopij 

UKREP 3: Pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov 

UKREP 4: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij

UKREP 5: Pomoč za naložbe za ohranjanje kulturne in naravne dediščine na kmetijskih gospodarstvih

De minimis pomoči

(na podlagi Uredbe
Komisije (EU) št. 1407/2013)

UKREP 6: Pomoč za zagotavljanje tehnične podpore 

UKREP 7: Sofinanciranje izgradnje gozdnih vlak

UKREP 8: Sofinanciranje nakupa gozdarske mehanizacije

Ostali ukrepi občine

UKREP 9: Šolanje v poklicnih in srednješolskih kmetijskih programih

Posamezni ukrepi in sredstva za izvedbo ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v občini Kamnik se zagotavljajo v proračunu Občine. Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto. Za leto 2015 je za posamezne ukrepe v proračunu Občine Kamnik planiranih skupaj 117.600 evrov.

Vlagateljem, ki so se prijavili na spomladanski javni razpis za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Kamnik, so bili v preteklem tednu izdani sklepi o odobritvi sredstev.

Oddelek za družbene dejavnosti

Zaključen je javni razpis za preureditev enote Pestrna na Duplici – 1. faza. Ponudbe za izvedbo del je oddalo 8 ponudnikov. Merilo za izbor ponudnikov je najnižja ponudbena cena, naročnik pa bo po proučitvi vseh ponudnikov v najkrajšem možnem času izbral ponudnika, ki bo v drugi polovici junija lahko pričel z deli, in sicer:

Za celotno projektno dokumentacijo, gradbeno-obrtniška dela in strokovni nadzor, je Občina Kamnik letos v proračunu zagotovila 200.000 evrov.

Slovenska matica in Medobčinski muzej Kamnik sta v sredo, 6. maja 2015, predstavila knjigo »KAMNIŠKA KNJIGA«, v kateri je pesmi, zgodbe in pričevanja o Kamniku zbral in uredil Vlado Motnikar. Vlado Motnikar, prof. slovenskega jezika in književnosti zaposlen kot novinar-urednik v Uredništvu za kulturo Radia Slovenija, se ukvarja predvsem s spremljanjem sodobne slovenske književnosti. Kot Kamničan je sprva priložnostno, potem pa vedno bolj sistematično zbiral motive Kamnika in okolice v leposlovju in tako je nastala »Kamniška knjiga«. Obsežna antologija kaže drugačno sliko, kot jo vidi znanstvenik ali publicist, ne prinaša dokumentov in strokovnih člankov, pač pa s poezijo, odlomki iz proznih, dramskih in spominskih besedil ter z likovnimi upodobitvami prikazuje ljudi iz preteklosti tega območja, kot ga vidijo književnik, slikar, pričevalec. Objektivna resnica se umakne subjektivni, pa vendar na svoj način nič manj resnični.

Prav tako je bila v sredo, 6. maja 2015, v Domu kulture Kamnik pod okriljem Foto kluba Kamnik odprta razstava Egona Bajta z naslovom Razkritje. Serija 14 fotografij je nastala v preteklih letih, kot neke vrste naključje v raziskovanju človeškega telesa. Fotografije so nastale s pomočjo digitalne obdelave v naprej kadriranih in premišljenih dvojnih ekspozicij. Razstava je na ogled v Domu kulture Kamnik do 15. junija 2015.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se na Oddelku za urejanje prostora intenzivno ukvarjali s postopkom priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta. Do sedaj smo prejeli vsa mnenja, razen treh mnenj, in sicer čakamo še na mnenje Ministrstva za kulturo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Direktorata za prostor in Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Agencije Republike Slovenije za okolje, Urad za upravljanje z vodami. Na Finančno upravo Republike Slovenije smo v preteklem tednu oddali podatke za izračun Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Pri pripravi podatkov smo ugotovili, da številni občani in poslovni subjekti, ki so zavezanci za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ne javljajo spremembe svojih nepremičnin. Glede na veljavno zakonodajo morajo lastniki javiti vse spremembe s svojimi nepremičninami, saj Občina podatke za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč prevzema iz uradnih evidenc, kot je določeno z Odlokom o Nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/11, 99/12).

V preteklem tednu smo na Oddelku izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč in potrdil o uveljavljanju oziroma neuveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali tudi večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje in lokacijskih informacij za gradnjo. Udeležili smo se tudi več terenskih meritev za odmere ceste in hodnikov za pešce.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v stanovanjsko hišo v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil denar. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanca oškodoval za skupno približno 1.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek s 24 letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila 24-letniku zasežena neznana zeleno-rjava snov, rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo – rastlino. Policisti so navedeno snov zasegli in bodo kršitelju izdali odločbo v hitrem postopku.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je 38-letni voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal z vozišča. V prometni nesreči je nastalo za približno 2.000 evrov materialne škode. Voznik je v prometni nesreči utrpel lahke telesne poškodbe in je sam iskal zdravniško pomoč. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z 51-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, mu je bil odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 1.06 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bilo začasno odvzeto vozniško dovoljenje in bo zoper njega podan obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom popoldneva vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil denarnico z vsebino. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj sto evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli pri cestno-prometni kontroli postopek s 46-letnikom iz Kamnika. Pri postopku je bilo ugotovljeno, da je 46-letnik vozil neregistriran osebni avtomobil, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, na vozilu pa je imel nameščeni dve registrski tablici, ki nista pripadali vozilu. Ker gre za hujše prekrške, prav tako pa je bil omenjeni že pred tem večkrat pravnomočno sankcioniran za hujše prekrške zoper varnost cestnega prometa, mu je bil na kraju začasno zasežen osebni avtomobil. Zoper omenjenega bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

V letošnjem letu na območju Policijske uprave Ljubljana opažamo, da se je povečalo število drznih tatvin iz stanovanjskih hiš in stanovanj. Ugotovljeno je, da so žrtve predvsem starejši občani, ki jih osumljenci pod pretvezo (odkup odpadnega materiala, zaprošajo za vodo, čisto »navaden« pogovor o urejenosti okolice hiše, ponujajo prodajo raznih priročnih predmetov in podobno) zvabijo iz hiše, tako da oškodovanec nima več nadzora nad objektom in preusmerijo njegovo pozornost s pogovorom. Medtem drugi ali več storilcev vstopi/jo v notranjost, od koder v večini primerov odtujijo denar, nakit ali druge vrednejše predmete. Da so bili okradeni, pa občani opazijo šele več ur po dogodku.

Občankam in občanom zato svetujemo, da naj poskušajo imeti pod nadzorom osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, naj jih brez potrebe ne vabijo v prostore in naj vedno zaklenejo hišo, objekt…. Ključ naj vzamejo s seboj, četudi »stopijo samo za vogal«. Ob tem pa naj bodo pozorni na videz oseb, znamko, barvo in registrsko številko vozila, s katerim so se pripeljali in podobno.

V kolikor občanka ali občan kljub temu postane žrtev kaznivega dejanja, naj takoj obvesti Policijo na številko 113.

 


<< Nazaj | Novice