Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.04.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

V Spodnjih Stranjah so se v petek, 8.4. 2011, ob državni cesti R1-225 Kamnik - Stahovica (pri podjetju Granite d.o.o.) pričela gradbena dela za prestavitev transportnega vodovoda v vrednosti 95.480 evrov. Dela izvaja Komunalno podjetje Kamnik d.d., ob delni zapori ceste. Po končani prestavitvi vodovoda je predvidena gradnja nove brvi oziroma mostu preko Stranjskega potoka, ki se bo predvidoma pričela 18.4. 2011. V času gradnje nove brvi oziroma mostu, bo na tem območju izvedena popolna zapora državne ceste R1-225 Kamnik-Stahovica, ustrezen obvoz pa bo urejen preko podjetja Granite d.o.o. O točnem datumu popolne zapore bo občina pravočasno obvestila vse občane. Vsem voznikom in voznicam se zahvaljujemo za potrpežljivost in hkrati opozarjamo na previdno vožnjo preko gradbišča. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V začetku preteklega tedna so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo končnega gradiva predloga Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Kamnik za leto 2011, ki ga bo Občinski svet Občine Kamnik obravnaval na 5. seji, 20.4. 2011.

Občina Kamnik je v preteklih letih v sodelovanju z Arboretumom Volčji Potok organizirala cvetlično akcijo za občane Občine Kamnik. Zaradi racionalizacije v proračunu za leto 2011 ni zagotovljenih sredstev za cvetlično akcijo, vendar bo kljub temu Arboretum Volčji Potok v ponedeljek, 18.4. 2011 organiziral dan ugodnosti za občane Občine Kamnik.

V petek, 8.4. 2011, sta bila objavljena javna razpisa za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev in društev, ki delujejo na področju kmetijstva. Javna razpisa sta objavljena na spletni strani Občine Kamnik. Rok za oddajo vlog je petek, 22.4. 2011.

V petek, 8.4. 2011 so si predstavniki občinske uprave Občine Kamnik v avstrijskem Murecku ogledali bioplinarno. V Murecku je obiskovalce pričakal predstavnik podjetja, ki je bioplinarno projektiralo. Med ogledom objektov in naprav je bil predstavljen celoten postopek, tehnologija in procesi, ki potekajo znotraj fermentorjev (zaprti silosi). Kot vhodni medij uporabljajo predvsem koruzno silažo, gnojevko in biološke odpadke iz gospodinjstva. Ob bioplinarni Mureck stoji še obrat, ki proizvaja biodizel, poleg tega pa proizvajajo energijo tudi z predelavo lesne biomase ter sončnih kolektorjev.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Člani Meščanske korporacije Kamnik so se udeležili sestanka z županom, podžupanom in občinsko upravo v zvezi z razreševanjem odprtih zadev med obema subjektoma; dogovorili smo se, da bomo tudi v prihodnje poizkušali glede čim več odprtih zadev doseči sporazumen dogovor, ki bo v korist vseh vpletenih, predvsem pa v splošno javno korist (ki jo mora občina prvenstveno zagovarjati). 

Pri občinski upravi so se oglasili tudi člani Agrarne skupnosti Pašne skupnosti Velika planina, in sicer v zvezi z ureditvijo medsebojnih pravic in obveznosti, ki izhajajo iz dejstva, da določenih zemljišč na območju Velike planine Agrarne Skupnosti kljub njenemu denacionalizacijskemu zahtevku ni dobila vrnjenih v naravi, ampak so ostala v lasti občine; glede na dejstvo, da omenjena zemljišča izven zimske sezone koristijo tudi člani Agrarne Skupnosti z namenom paše živine, je potrebno skleniti ustrezen dogovor o pravicah in obveznostih, ki iz tega izvirajo.

Oddelek za družbene dejavnosti

V preteklem tednu je bil objavljen javni razpis za sofinanciranje humanitarnih programov in projektov, na katerega se lahko prijavijo izvajalci s humanitarno vsebino. Razpis bo objavljen do 19.4. 2011, razpisno dokumentacijo je možno dobiti na spletni strani občine.

V torek je na Občini Mengeš potekal sestanek glede vzpostavitve dnevnega centra za osebe z motnjami v duševnem razvoju. Srečanje pri županu Občine Mengeš, Francu Jeriču, je potekal s predstavniki Centra za socialno delo Kamnik in strokovno službo Občine Kamnik. Župan je izrazil naklonjenost odprtju dnevnega centra, s tem, da pričakuje transparentnost postopkov za odprtje enote. Podobno srečanje bo v prihodnjem tednu organizirano tudi s predstavniki Občine Komenda in Domžale, saj dogovor poteka v smeri, da bi se dnevni center nahajal v Kamniku, uporabniki pa bi lahko prihajali tudi s sosednjih občin.

S predstavniki Centra za socialno delo smo imeli delovni sestanek glede izplačevanja nadomestil družinskim pomočnikom. Občina in CSD Kamnik morata namreč Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve poslati poročilo o izplačevanju nadomestil od leta 2007 dalje.

Na Ministrstvo šolstvo in šport je bilo poslano statistično poročilo o uvrstitvah staršev v plačilne razrede v letu 2011, glede plačila programa vrtca.

Oddelek za urejanje prostora

Poleg rednih delovnih obveznosti (reševanje vlog za izdajo potrdil, lokacijskih informacij in soglasij, pregleda projektov za izdajo gradbenih dovoljenj ter svetovanje in posredovanje informacij občanom) so v preteklem tednu na Oddelku za urejanje prostora potekale  aktivnosti v zvezi s pripravo OPN (Občinski prostorski načrt). Nadaljevali smo s pregledom in usklajevanjem izvedbenega dela prostorskega akta. Sestanka so se udeležili tudi podžupan in sodelavci z Oddelka za gospodarske javne službe.

Oddelek za urejanje prostora se je v preteklem tednu udeležil predstavitve ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Hudega in Radomelj zaradi Hujskega potoka. Hujski potok ima izvir v občini Kamnik, s svojim vodotokom poplavno ogroža naselje Hudo in Radomlje. Na predstavitvi so bili prikazani možni ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Na sestanek so bili poleg predstavnikov Občine Kamnik in Domžal povabljeni tudi lastniki zemljišč, po katerih bi bili speljani protipoplavni ukrepi.


<< Nazaj | Novice