Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.03.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V mesecu februarju so bila prekinjena gradbena dela »Ureditev pločnika ob DC R3-923, odsek 1087 od priključka v km 0.200 do priključka za kamnolom Calcit«, zaradi obilnih snežnih padavin tako, da je izvajalec del z nadaljevanjem začel v ponedeljek, 4. 3. 2013.

Dela se izvajajo po projektni dokumentaciji št. P-1/2009, ki jo je izdelal GPI gradbeno projektiranje in inženiring d.o.o., in projekta št. 1/10 (sprememba podporne konstrukcije od profila P8 do profila P11), ki ga je izdelalo podjetje LEGRO Ivan Golob k.d..

Do vključno meseca februarja 2013 so izvedena naslednja dela:

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu z Zakonom o javnih financah se pripravlja predlog Odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2012 z obrazložitvami, ki ga bo Občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji.

V preteklem tednu so bili objavljeni naslednji javni razpisi za:

Razpisna dokumentacija je od srede, 6. 3. 2013 dalje, objavljena na spletni strani www.kamnik.si.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 75/12) 8., 9. in 10. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 34/11) in 9. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 (Ur. list RS, št. 99/12), je župan občine Kamnik sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2013.

Prvi odstavek 9. člena Odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2013 navaja, da Občinski svet sprejme načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti nad 100.000 evrov, župan pa načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine za nepremičnine v posamični vrednosti do 100.000 evrov. Župan sprejme tudi načrt ravnanja s premičnim premoženjem.

Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine Kamnik za leto 2013, katerega je sprejel župan je sestavljen iz dveh delov, in sicer iz:

V občinskem proračunu za leto 2013 je za nakupe nepremičnin skupno namenjenih 380.000 evrov,  od  prodaj nepremičnin pa pričakujemo 300.000 evrov.

Oddelek za družbene dejavnosti

Na razpis za sofinanciranje sakralnih objektov so prispele tri vloge katerim bo Občina Kamnik dodelila sredstva v višini 14.000 evrov, in sicer: Župniji Stranje bomo sofinancirali obnovo zvonika župnijske cerkve Sv. Benedikta v višini 3.500 evrov, Župniji Šmarca Duplica za sofinanciranje obnove elektrifikacije zvonov in vzporednih posegov na župnijski cerkvi Sv. Mavricija v Šmarci v višini 3.500 evrov ter Župniji Gozd bomo sofinancirali rekonstrukcijo oziroma obnovo cerkvenih orgel v višini 7.000 evrov.

Na razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov v občini Kamnik je prispelo 54 vlog. Komisija je vloge pregledala, analizirala in ovrednotila ter razdelila sredstva v višini 87.550 evrov.  Pravilniki o sofinanciranju programov in projektov na področju kulture v občini Kamnik (Uradnim list RS, št. 8/2012) točno opredeljuje kdo lahko kandidira za programe oziroma projekte. Na razpis se je prijavilo kar nekaj zasebnih zavodov, ki niso upravičeni sofinanciranja po zgoraj omenjenem Pravilniku. V naslednjih dneh bodo izdani sklepi in na podlagi njihove pravnomočnosti bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju kulturnih programov oziroma projektov upravičeno izbranimi prijavitelji.

Vezano na Nacionalni program kulture za obdobje 2013 – 2016 in nove Strategije razvoja kulture v občini Kamnik za obdobje 2013 – 2016, ki je ključen strateški dokument na področju kulture, pričenjamo s pripravo omenjenega dokumenta. Na začetku aktivno sodelujejo MKK, MMK, JSKD, KDPM kot upravljavec Doma kulture Kamnik, v nadaljevanju pa bodo svoja mnenja podala tudi društva.

Za objavo na občinski spletni strani je pripravljen razpis za izvedbo projekta počitniškega varstva v letu 2013. Razpisani termin za izvedbo projekta, ki ima v občini sicer že nekajletno tradicijo, je med 26. 6. 2013 in 31. 8. 2013, pretežno za otroke prve triade osnovnih šol v občini Kamnik. 

Občinska uprava se je s predstavniki Centra za socialno delo Kamnik in Zavodom za turizem in šport v občini Kamnik dogovorila o možnostih izvajanja dela v splošno korist za odrasle osebe, ki jim je ta obveznost naložena s sklepom sodišča ali državnega tožilstva (Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij, Zakon o prekrških in Zakon o kazenskem postopku). Izvrševanje dela v splošno korist, s katerim sodišče nadomesti kazen zapora do dveh let, pripravi, vodi in nadzoruje Center za socialno delo, pristojen po predpisih o socialnem varstvu v sodelovanju z območnimi zavodi za zaposlovanje. Dogovor o začetku opravljanja nalog, ki ga sklenejo obsojenec, organizacija, pri kateri bo delo opravljal in pristojni center, se šteje kot poziv za nastop kazni. Če obsojenec ne izpolnjuje nalog, ki izvirajo iz opravljanja dela v splošno korist, lahko sodišče odredi, da se izrečena kazen zapora izvrši. Celotne stroške krije Center za socialno delo.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več potrdil o namenski rabi zemljišč ter potrdil o uveljavljanju oziroma ne uveljavljanju predkupne pravice Občine Kamnik za namen prometa z nepremičninami. Poleg prej navedenega smo izdali večje število soglasij za odmik od mej za potrebe gradnje, ter lokacijskih informacij za gradnjo. Na podlagi vlog smo opravili več terenskih ogledov in se udeležili geodetskih meritev.

V preteklem tednu smo na Oddelku intenzivno nadaljevali s postopki v zvezi s sprejemanjem Občinskega prostorskega načrta ter izvedli več sestankov v zvezi z izdelavo Okoljskega poročila, ki ga potrebujemo za oddajo vloge za pridobitev mnenja o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana za OPN.

Na podlagi prejetih vlog za 5 letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, smo izdali več odločb vlagateljem.

Z Agencije RS za okolje smo prejeli pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo pešpoti ob reki Kamniški Bistrici. Tudi lokalna skupnost mora za gradnjo na vodnih zemljiščih, ki so v lasti Republike Slovenije, plačati odškodnino, ki je zakonsko določena. Enako velja tudi za pridobitev služnostne pravice.

Z investitorji in načrtovalci OPPN B-26 – del in B-24 – del je bil opravljen sestanek, kjer je bilo predstavljeno gradivo, ki bo poslano v smernice nosilcem urejanja prostora. Predvidoma bo gradivo posredovano v smernice v mesecu marcu.

Policijska postaja Kamnik

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Peugeot 206, bele barve, natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini registrskih tablic v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči s parkiranega osebnega avtomobila znamke Renault Twingo odtujil obe registrski tablici. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore podjetja v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom noči vlomil v poslovne prostore podjetja in iz notranjosti odtujil več tobačnih izdelkov in denar. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 1000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji trčil v pred seboj vozeči osebni avtomobil. V prometni nesreči je nastalo za približno 500 evrov materialne škode. Povzročitelju je bil izdan plačilni nalog.

Policisti PP Kamnik so obravnavali dve tatvini denarnic z vsebino v enem izmed trgovskih centrov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je v obeh primerih neznani storilec izkoristil nepazljivost in odsotnost oškodovancev in jim odtujil denarnici z vsebino. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v okolici Kamnika postopek s 45-letnim voznikom osebnega avtomobila. Zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku, pri čemer je alkotest pokazal 1,02 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Kršitelju je bil začasno odvzeto vozniško dovoljenje, zoper navedenega pa bo podan obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče.

Policisti PP Kamnik so obravnavali tatvino denarnice z vsebino v enem izmed trgovskih centrov v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji iz torbice odtujil denarnico z vsebino. Z dejanjem je neznani storilec oškodovanko oškodoval za približno 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

PREVENTIVNI NASVETI

V zadnjem času se je povečalo število tatvin denarnic in torbic v večjih trgovskih centrih in na drugih javnih krajih, kjer je dnevna fluktuacija ljudi velika. V večini primerov lahko občani sami poskrbimo za to, da v veliki meri zmanjšamo možnost, da postanemo žrtev kaznivega dejanja. Zaradi navedenega vam v nadaljevanju podajamo nekaj preventivnih nasvetov.

Da zmanjšate možnost tatvine denarnice, Vam svetujemo:

Da zmanjšate možnost tatvine torbice, Vam svetujemo:

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču. V prometni nesreči je ena oseba utrpela lažje telesne poškodbe in je bila z reševalnim vozilom odpeljana v UBKC. Nadalje je bil s povzročiteljico zaradi suma, da je vozila pod vplivom alkohola, opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku, pri čemer je alkotest pokazal 0,44 mg/l alkohola v izdihanem zraku. Povzročiteljici je bil za vse navedene kršitve izdan plačilni nalog.

 


<< Nazaj | Novice