Mali grad

T e D n i (K) Občine

11.02.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Oddelek za gospodarske javne službe je skupaj s predstavniki Agencije RS za okolje izvedel sestanek na temo vzdrževanja in urejanja vodotokov  v Občini Kamnik. Glede na škodo, ki je nastala po poplavah v letu 2012 je bilo ugotovljeno, da bo potrebno dobro medsebojno sodelovanje pri načrtovanju ustreznih protipoplavnih ukrepih  ter urejanju vodotokov in hudournikov. Prav tako je bil predstavljen projekt kohezije, kjer bo ARSO izdalo ustrezna soglasja in služnosti za izvedbo tega projekta.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Kot običajno so v februarju na Oddelku za gospodarske dejavnosti in finance aktivnosti usmerjene v pripravo računovodskih izkazov proračuna Občine Kamnik za leto 2012. Med občino in javnimi zavodi se intenzivno usklajujejo sredstva dana v upravljanje v lanskem letu. S strani javnih zavodov smo prejeli tudi več poročil o letnem popisu sredstev (inventurna poročila). Notranje organizacijske enote so pripravile pisni del obrazložitev za zaključni račun proračuna 2012, ki jih je potrebno pregledati in vključiti v gradivo, ki  ga bo občinski svet obravnaval na eni od prihodnjih sej. 

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občinska uprava je izbrala izvajalca za popravilo strehe na pomožnem objektu – garaži in menjavo pogona drsnih vrat na dvorišče poslovnega prostora na Tomšičevi ulici 4 v Kamniku. Najugodnejšemu ponudniku je bilo izdano naročilo za menjavo stavbnega pohištva v štirih občinskih neprofitnih stanovanjih. V mesecu februarju 2013 bosta zaključeni obnovi dveh občinskih neprofitnih stanovanj, ki bosta oddani prosilcema s seznama upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem.

Oddelek za družbene dejavnosti

V ponedeljek, 4. februarja, je v prostorih Občine Kamnik potekal sestanek na temo vpisa v vrtec in šolo v okviru POŠ Motnik. Na sestanku je bil sprejet zaključek, da vodstvo KS s pomočjo šole in vrtca povabi starše z namenom, da se bodo v prihodnje v večjem številu odločali za vpis v vrtec/šolo v domačem Motniku. Občina Kamnik podpira podružnice, kar je razvidno iz vlaganj Občine v podružnice v zadnjih letih (samo v šolskem okolišu OŠ Šmartno v Tuhinju npr.: POŠ Sela v letu 2011 in 2012, letos POŠ Tuhinj…). Občina zagotavlja tudi dodatna sredstva za jutranje varstvo na nekaterih podružnicah, prav tako bo na podlagi izkazanih potreb pripravljena dokumentacija za razpis za prevoze šoloobveznih otrok za naslednja 3 leta. Na sestanku je bilo tudi sklenjeno, da vrtec skupaj z Občino preveri, ali obstajajo možnosti za oblikovanje oddelka 1–6 let v enoti Motnik od šolskega leta 2014/15 dalje.

Občinska uprava je uskladila letošnji vpis novincev v vrtce v občini Kamnik. Poziv k vpisu bo objavljen v prihodnji številki Kamniškega občana, ki bo izšla v sredo, 13. 2. 2013. Poziv k vpisu bo objavljen tudi na oglasnih deskah vrtcev in na spletnih straneh vrtcev in Občine.

Pretekli teden je bil izveden prevzem stanovanja v soseski Varovanih stanovanj v Kamniku za uporabnico Društva Sožitje. Uporabnica je oseba z zmerno motnjo v duševnem razvoju, srčnim obolenjem in ima priznan status invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb. Zaradi dnevnih psihičnih pritiskov, ki jih je uporabnica doživljala doma, se je Občina odločila, da se ji pomaga pri plačevanju najema stanovanja in stanovanjskih stroškov. Uporabnica bo še vedno obiskovala VDC Sožitje na Lokah.

Organiziran je bil sestanek s predstavniki Lokostrelske zveze Slovenije glede izvedbe 6. evropskega klubskega ekipnega pokala v lokostrelstvu, ki bo v mesecu septembru potekal v Kamniku.

V četrtek, 7. februarja, je v prostorih Podružnične šole Motnik potekalo odprtje krajevne knjižnice Motnik. 

Oddelek za urejanje prostora

Oddelek za urejanje prostora je v prejšnjem tednu na internetni strani Občine Kamnik objavil stališča do pripomb. Vseh stališč do pripomb je bilo 495. Zaradi varstva osebnih podatkov so stališča objavljena brez podatkov o vlagatelju pripombe. Predlagatelji pripomb so bili posebej obveščeni o številki pripombe oziroma stališču do pripombe.

Stališča do pripomb, ki so bile podane v času javne razgrnitve od 17. maja do vključno 19. junija 2012, so bila opredeljena z usklajevanjem med predpisi, strateškimi cilji Občine Kamnik in pripombami občanov. Občina je s sprejetimi stališči poskušala v največji možni meri upoštevati želje in potrebe občanov, vendar je to mogoče le v obsegu, ki je skladen s predpisi ter strateškimi usmeritvami države in občine. Hkrati pa je potrebno glede sprememb v prostoru doseči splošno družbeno sprejemljivost, ki pa v nekaterih primerih ni skladna s posamičnimi predlogi in pobudami.

Sprejeta stališča spreminjajo predlagani dopolnjeni osnutek, zato se je Občina Kamnik odločila, da bo nov dopolnjen osnutek OPN še enkrat posredovala v javno razgrnitev. Na ta način bo Občina Kamnik prikazala spremembe, ki so posledica sprejetih stališč do pripomb, uskladila spremembe v postopku celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) in seznanila javnost s predlaganimi rešitvami. Datum in trajanje ponovne javne razgrnitve bo objavljen takoj po prejemu pozitivnega mnenja (odločbe) Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Direktorata za okolje, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje o ustreznosti OPN za javno razgrnitev. Predvidoma bo druga javna razgrnitev potekala spomladi 2013.

Pritožba na stališče do pripombe ni možna, bo pa mogoče podati ponovno pripombo na ponovno javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPN v času ponovne javne razgrnitve. Pripombe, predvsem tiste, katerih namen je sprememba namenske rabe prostora, morajo temeljiti na dejstvih, strokovnih podlagah in drugi dokumentaciji, ki podpirajo pripombo, ker drugače pripomb ni mogoče ustrezno presojati.

Na podlagi veljavne zakonodaje mora Občina Kamnik predlog OPN še dokončno uskladiti s pristojnimi nosilci urejanja prostora v fazi pridobivanja mnenj. Končna mnenja nosilcev urejanja prostora bo Občina Kamnik pridobivala k predlogu OPN, ki bo pripravljen po zaključku 2. javne razgrnitve in sprejemu stališč do pripomb iz 2. javne razgrnitve. Občina lahko sprejme samo takšen predlog OPN, ki je za vse lokacije oziroma celoten prostor občine usklajen z vsemi nosilci urejanja prostora (pridobljena pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora) in za katerega je pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore podjetja v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec tekom vikenda iz notranjosti poslovnih prostorov odtujil več kosov električnega orodja. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za nekaj tisoč evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o kršitvi javnega reda in miru v enem izmed gostinskih lokalov v okolici Kamnika. Policisti so na kraju dejanja ugotovili, da je prišlo do kršitve Zakona o javnem redu in miru zaradi glasne glasbe v gostinskem lokalu. Na podlagi ugotovitev so policisti kršitelju izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom noči vlomil v notranjost prostora in iz notranjosti odtujil denar, televizor in cigarete. Z dejanjem je lastnik oškodovan za približno 5.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik z vozilom Renault Clio natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali vlom v osebni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v popoldanskem času vlomil v osebni avtomobil in iz notranjosti odtujil avtoradio in sončna očala. Z dejanjem je oškodovancu povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi nepravilnega premika z neznanega voznika z vozilom. Policisti so z zbiranjem obvestil izsledili voznika in mu izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v bivalni avtomobil v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom noči vlomil v bivalni avtomobil in iz notranjosti odtujil vetrobransko steklo. Z dejanjem je oškodovancu povzročil za nekaj sto evrov materialne škode. Policisti zbirajo obvestila in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo

Obveščeni smo bili o prometni nesreči v okolici Kamnika. Policisti so na kraju ugotovili, da je prišlo do trčenja zaradi vožnje po nasprotnem smernem vozišču. Nadalje so pri postopku policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil osebni avtomobil z nameščenimi registrskimi tablicami, ki niso pripadala vozilu, s katerim je vozil povzročitelj. S povzročiteljem je bil, zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola, opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku, pri čemer je alkotest pokazal 0,50 mg/l alkohola  v izdihanem zraku. Povzročitelju je bil za vse navedene kršitve izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec tekom noči vlomil v notranjost prostora in iz notranjosti  odtujil alkoholne pijače in menjalni denar. Z dejanjem je lastnik oškodovan za okoli 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali več vlomov v kletne prostore stanovanjskega bloka v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznani storilec v večernem času vlomil v tri kleti, pri čemer je bilo iz ene odtujeno kolo, medtem ko v drugih dveh kleteh ni bilo ničesar odtujenega. Skupno je neznani storilec oškodovance oškodoval za približno 1.000 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice