Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.10.2011

 

Oddelek za gospodarske javne službe 

Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO) je v naselju Šmarca pričelo z izgradnjo protipoplavnega nasipa. Na podlagi pridobljenih soglasij lastnikov in izvedenega razpisa so se pričela dela na vodotoku Kamniška Bistrica. Z izgradnjo nasipa se bo na območju Šmarce in Nožič izboljšala poplavna varnost, kar je zagotovo velika pridobitev za našo občino. V razgovoru z izvajalcem, podjetjem Žubri Team d.o.o. je bilo ugotovljeno, da delo potekajo po terminskem planu. V kolikor bodo vremenske razmere ugodne ocenjujemo, da bo investicija zaključena v mesecu dni. 

Sanacija plazu pod lokalno cesto Markovo - Rožično je v zaključni fazi. V naslednjih dneh bo izvedena ureditev okolice. Vrednost investicije je ocenjena na 25.000 evrov. Z ureditvijo plazu bo po letu dni odpravljena popolna zapora ceste na tem odseku, saj je plaz neposredno ogrožal promet na tej cesti.

V skladu z odločbo inšpektorja za ureditev odvodnjavanja ob državni cesti R1-225 v naselju Črna, so se pričela gradbena dela za ureditev kanalizacije. Po končani ureditvi kanalizacije sledi druga faza, ureditev odvodnjavanja ceste, katero bosta sofinancirali DRSC in Občina Kamnik. Ministrstvo za okolje in prostor (ARSO)  bo izvedlo ureditev hudournika nad cesto. Vrednost celotne investicije je ocenjena na 213.000 evrov. Glede na terminski plan sanacije ocenjujemo, da bodo dela zaključena do konca leta 2011.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V preteklem tednu so bile vse aktivnosti usmerjene v pripravo predloga odloka o rebalansu proračuna Občine Kamnik za leto 2011 ter predloga odloka o proračunu Občine Kamnik za leto 2012 v prvi obravnavi, ki ju bo občinski svet Občine Kamnik obravnaval predvidoma na 9. seji, 26. oktobra 2011.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, izdaja soglasij za stojnično prodajo) je potekala tudi analiza in pregled vlog, ki so prispele na razpis za dodelitev pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva ter podeželja v občini Kamnik.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so na oddelku potekali intenzivni dogovori glede morebitnega odkupa dela zemljišča, na katerem ima občina predvideno izgradnjo ceste. Pravne osebe, ki so lastniki zemljišča, namreč glavnino zemljišča potrebujejo za izvajanje poslovne dejavnosti, dejstvo pa je, da za izvajanje le-te potrebujejo tudi del zemljišča, ki je še v lasti Občine Kamnik. Pogajanja niso zaključena, so pa v zaključni fazi.

Oddelek je sodeloval tudi pri pripravi gradiva za naslednjo sejo Občinskega sveta. Predvsem se je pripravljal Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju javnega podjetja Centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik v družbo po zakonu o gospodarskih javnih službah. V skladu z veljavno zakonodajo namreč župani v skupščinah gospodarskih družb ne smejo izvrševati upraviteljskih in nadzorstvenih funkcij, smejo pa seveda izvrševati ustanoviteljske pravice, zato je bilo potrebno temu ustrezno tudi prilagoditi že veljavni odlok.

Oddelek za družbene dejavnosti

Strokovne službe Oddelka za družbene dejavnosti so v preteklem tednu pripravljale obrazložitve za rebalans 2011 ter za proračun in NRP 2012.

V sredo, 5. oktobra je potekal sestanek z Nogometnim klubom Kamnik in NK opozicijo, na temo delovanja Nogometnega kluba Kamnik. Pripravili smo pogodbe za sofinanciranje vzdrževanja športnih igrišč po krajevnih skupnostih, ki bodo izbranim izvajalcem v podpis posredovane v tem tednu. Občinska uprava analizira oddana  poročila za sofinanciranje športnih prireditev in poročila za sofinanciranje športnih programov za leto 2011.

Udeležili smo se tudi odprtja razstave klekljanih čipk na Budnarjevi domačiji v Zgornjih Palovčah. Klekljarsko društvo Veronike so pripravile ogled razstave čipk, ob tem pa tudi bogat kulturni program.

Obravnavali smo vloge za povrnitev potnih stroškov za otroke s posebnimi potrebami in vloge za enkratno pomoč za študij. Pripravljali odločbe za znižano plačilo vrtca, odločbe za enkratno denarno pomoč za novorojence in odločbe za mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske vzgoje.

V četrtek, 6. oktobra se je predstavnica Oddelka za družbene dejavnosti udeležila predstavitve knjige prof. Ivana Zike »750 let mesta Kamnika«, ki jo je predstavil njen urednik France Mihelič. Izdajo knjige je podprla tudi občina Kamnik s sofinanciranjem v višini 5000 evrov. Ivan Zika, profesor francoščine in latinščine na kamniški gimnaziji je že pred vojno deloval tudi kot dopisnik, kronist, šahist in zgodovinar. Svoje osrednje delo »750 let mesta Kamnika« je 70. letih 20. stoletja izdajal v obliki podlistkov in zgodovinskih člankov, ki so bili zelo priljubljeni pri bralcih. France Mihelič je na osnovi obsežnega gradiva, ki ga hrani Muzej Kamnik in ob svoji dodatni veliki angažiranosti pri zbiranju podatkov, 35 let pa profesorjevi smrti uredil čudovito delo, ki ga je tudi izčrpno predstavil. Zanimanje Kamničanov je bilo izredno veliko, saj je bil salon gradu Zaprice premajhen za vse obiskovalce.

V petek, 7. oktobra so se  na Oddelku za družbene dejavnosti na letni seji sestali člani in članice  LAS – lokalne akcijske skupine za preprečevanje uporabe drog, ki deluje kot županov posvetovalni organ in je koordinator dejavnosti posameznih članic. Na seji članice poročajo o svojih prizadevanjih na tem področju, predstavijo svoje delo in izkušnje in predlagajo izboljšave in nove akcije za prihodnje leto. Zato tudi sprejmejo in potrdijo program, ki ga s sredstvi  podpira občina Kamnik in s tem omogoča, da so programi, ki se izvajajo preko skupine LAS brezplačni.


<< Nazaj | Novice