Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.08.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Izgradnja pločnika Markovo – Vir

T e D n i (K) ObčineIzvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili. V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: zemeljska in gradbena dela, meteorna kanalizacija, kanal MK2 skupaj z jaški in požiralniki, vgradnja TK kanalizacije, vgradnja kanalizacije s postavitvijo jaškov, posteljice, grede in tamponov z utrjevanjem, vgradnja robnikov in kock, izvedba pločnika na desni strani v smeri naraščajoče stacionaže, dvig pokrovov in jaškov na višino ter priprava pločnika za asfaltiranje. Konec meseca se bo preplastila še voziščna konstrukcija v celotni dolžini novo zgrajenega pločnika.

Oddelek za družbene dejavnosti

Obnova Kulturnega doma Šmartno v Tuhinju

Občina Kamnik že drugo leto sofinancira izvedbo obnove Kulturnega doma Šmartno v Tuhinju. V tem letu se izvaja 2. faza prenove-obnova dvorane.

Občina Kamnik sofinancira investicijo v znesku 25.000 evrov. Dela bodo zaključena predvidoma do konca leta. Gre za gradbeno-obrtniška dela, obenem se bo kupilo nove stole in drugo opremo, s tem pa bo dvorana dobila povsem novo podobo.

Urbana akademija

Občina Kamnik je v letošnjem letu pristopila k projektu Urbana akademija, katero vodi KD prostoRož, neprofitni urbanistični biro s 15-letnimi izkušnjami s področja prenove javnega prostora, urbane revitalizacije in  urejanja mesta po meri ljudi. V sklopu projekta so se pričela sodelovanja s kamniškimi kreativnimi in kulturnimi akterji in študenti Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani, izvajajo se analize stanja v naši občini, iščejo se kreativne rešitve in pridobivajo se številna nova praktična znanja o pristopih pri oživljanju in urejanju mesta.

Vzporedno z Urbano akademijo pa se je letos na Kamfest ponovno vrnila Skupina Štajn, kjer so skupaj z Občino Kamnik in projektom Stimulart ter s Kulturnim društvom Priden možic in Mladinskim centrom Kotlovnica razvijali program Summer urban masterclass – Poletni urbani masterclass – Kamfest 2020. Program se je odvijal od 3. 8. do 7. 8. 2020 v prostorih Kreativne četrti Barutana, nosilna tema omenjenega projekta pa je bila Šlosarija/Ključavničarstvo – Kreativna četrt Barutana.

V sredo, 5. avgusta 2020, je bilo ob 19. uri v sklopu masterclassa izvedeno zanimivo predavanje in pogovor s profesorjem Janezom Koželjem ter skupino Prostorož, kjer nam je bilo predstavljeno, kako degradirana območja revitalizirati in jih spraviti v uporabnost.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Inšpekcijska služba Občine Kamnik

Inšpekcijska služba Občine Kamnik skrbnike psov obvešča, da poskrbijo, da so na javnih površinah psi na povodcih, namreč Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) v 3. odstavku 11. člena določa, da mora skrbnik psa na javnem mestu zagotoviti fizično varstvo psa tako, da je pes na povodcu. Nadzor nad to določbo izvajata Policija in občinsko redarstvo. Zagrožena globa za posameznika znaša od 200 do 400 evrov.

Tudi Občina Kamnik si želi prijazno sobivanje lastnikov psov in njihovih štirinožnih prijateljev ter ostalih občanov. Vsekakor je odgovornost posameznega lastnika psa, da poskrbi za varnost ostalih sprehajalcev.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Na podlagi 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 11. člena Statuta Občina Kamnik je bil v preteklem tednu objavljen Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje ŠT02. Izhodišča za pripravo OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. Predmet izhodišč je rekonstrukcija obstoječih objektov, vzdrževanje, nadomestitve, odstranitve obstoječih in gradnja novih treh individualnih stanovanjskih objektov ter priključitev objektov na javno gospodarsko infrastrukturo in javno cestno omrežje (ureditev pripadajočih prometnih in drugih funkcionalnih površin ter komunalne, energetske in elektronsko komunikacijske infrastrukture). Predlog izhodišč za pripravo OPPN je pripravila družba OSA arhitekti d.o.o., Strma ulica 13, 2000 Maribor. Zainteresirana javnost lahko izhodišča poda najkasneje do 6. 8. 2020 na naslov Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1241 Kamnik, ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Občina bo preučila vsa pravočasno prejeta izhodišča in do njih zavzela stališča.

Finančna uprava RS je v mesecu juniju začela pošiljati odločbe o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2020. V primeru, če se uporabniki zemljišč z izdano odločbo ne strinjajo, se lahko na priloženem obrazcu pritožijo TUKAJ. Podpisan obrazec pošljite na e-mail: lj.fu@gov.si ali preko pošte: Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana.

Oddelek za razvoj in investicije

Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) je objavila javni razpis za vključitev v projekt Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR). Glavni cilj projekta je, da udeleženci programa tekom usposabljanja osvojijo vsa potrebna znanja in veščine za uspešen in učinkovit razvoj svoje ideje ter zagon novega podjetja.  RRA LUR v okviru projekta zagotavlja podporno podjetniško okolje, v katerem lahko udeleženci uspešno razvijejo in realizirajo lastne poslovne ideje.

V projekt se lahko vključijo osebe s poslovno idejo, ne glede na starost, stopnjo izobrazbe ali status brezposelne osebe. Pogoj je, da imajo kandidati prijavljeno stalno ali začasno bivališče v eni od 26 občin Ljubljanske urbane regije ter lahko pred pričetkom podpišejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas štirih mesecev.

Pogoji za vključitev:

Prijavite se lahko do 26. 8. 2020 na povezavi: https://rralur.si/projekti/poni-lur-podjetno-nad-izzive-v-ljubljanski-urbani-regiji/javni-razpis-poni-lur-1-skupina/.

Združenje Kamniško-Savinjske Alpe

V sredo, 29. julija 2020, je v Lučah potekalo 4. srečanje Združenja Kamniško Savinjske Alpe v letu 2020.

Letos je na območju KSA turistična zasedenost po pričakovanjih nekoliko manjša. Kljub razmeram pa so nekatere destinacije zelo dobro obiskane, kot na primer Velika planina, Terme Snovik, Solčava in Jezersko. Poleg večinskih slovenskih gostov, je nekaj gostov tudi iz tujine, predvsem iz Avstrije, Nemčije in Nizozemske. V avgustu kot KSA na Instagramu začenjamo s kampanjo Moja Slovenija. V izdelavi so videoclipi za posamezne destinacije znotraj KSA.

Od četrtka 13. do sobote, 15. avgust 2020, je načrtovan pohod okoli KSA. Zainteresirani se lahko prijavijo na elektronski naslov barbara.strajnar@kamnik.si.

Javni razpisi

Izpostavljamo dva javna razpisa, in sicer Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti ter Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500.

Javni razpis za podukrep 6.4 Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti - https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/nov-javna-objava-200703131002/

Predmet javnega razpisa je podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti.

Cilji podukrepa:

Do podpore iz so upravičene naslednje naložbe:

Glede na velikost sta vrsti naložbe:

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 15.000.000 eurov. Višina sofinanciranja je 50 odstotkov upravičenih stroškov.

Rok prijave: 21. 10. 2020 do 23.59.

Subvencioniranje ukrepov URE v 500 gospodinjstvih z nizkimi prihodki za reševanje energetske revščine – Program ZERO500 - https://ekosklad.si/prebivalstvo/pridobite-spodbudo/objava/javni-poziv-program-zero500

Upravičeni stroški:

Višina spodbude znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 evrov z DDV.

Policijska postaja Kamnik

INTERVENCIJA V LOKALU

Patrulja je bila napotena v lokal, kjer naj bi prišlo do spora med nekdanjima partnerjema. Ker se kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola ni pomiril  in je s kršitvijo nadaljeval oziroma nedostojno vedel na kraju ter ni upošteval zakonitega ukaza policistov, je bilo pričakovati, da bo s kršitvijo nadaljeval. Zato je bilo zanj odrejeno pridržanje.

TATVINA KOLESA V KOMENDI

Policisti so obravnavali tatvino kolesa v Komendi. Neznanec je tekom dneva odtujil moško gorsko kolo znamke WHELEER, črne barve z modrimi dodatki. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

ZASEG NEZNANE RASTLINSKE SNOVI

Patrulje je v Kamniku imela v postopku osebo, ki je bila pri sebi imela neznano snov zeleno rjave barve rastlinskega izvora. Snov bo poslana v nadaljnjo analizo, v primeru pozitivne analize na prepovedane droge pa sledi hitri postopek.

TATVINA DVEH MANJŠIH DREVES

Na Policijsko postajo Kamnik se je zglasila oškodovanka in prijavila tatvino dveh okrasnih dreves. Naznani storilec je v Mekinjah odtujil dve okrasni drevesi Chamaexyparis pis »Blue Moon«. S tem dejanjem je nastala materialna škoda za približno 80 evrov. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

INTERVENCIJA NA KRIŽU

Patrulja je bila napotena na Križ, od koder je poklicala oškodovanka in povedala, da je partner nasilen do nje. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je med njima prišlo do spora zaradi osebnih stvari, zaradi česar je kršitelj svojo partnerico fizično napadel in jo žalil. Kršitelju je bil izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA NA SELAH

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Selah pri Kamniku. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznica z osebnim avtomobilom trčila v odbojno ograjo, pri čemer je nenadno zavila in zdrsnila po hribu navzdol. V nesreči ni nihče utrpel telesnih poškodb, voznici pa bo izdan plačilni nalog.

ZASEG NEZNANE ZELENE RASTLINE

Patrulja je v lokalu v Kamniku osebi zasegla neznano zeleno rastlino, ki bo poslana v nadaljnjo analizo na prepovedane droge. V primeru pozitivne analize sledi hitri postopek.

PROMETNA NESREČA PRI VELIKEM JEZU

Policisti so bili napoteni k velikemu jezu, kjer naj bi bilo osebno vozilo prevrnjeno na streho. Na kraju je bilo z zbiranjem obvestil ugotovljeno, da je voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčil v zaščitno ograjo, zaradi česa je vozilo obrnilo na streho. Z voznikom je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal pozitivno. Voznik in sopotnik sta v prometni nesreči utrpela lahke telesne poškodbe, zoper voznika pa sledi odložilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

TRČILA V POTOPNI STEBRIČEK NA ŠUTNI

Voznica osebnega avtomobila prevozila potopni stebriček in poškodovala svoje vozilo. Policisti so na kraju ugotovili, da je voznica osebnega avtomobila zapeljala preko potopni stebriček, v tistem trenutku pa se je stebriček pričel dvigati, zaradi česar je prišlo do trčenja. Na kraju so gasilci poskrbeli za vozilo in ga umaknili iz vozišča. Zoper voznico bo izdan plačilni nalog.

PROMETNA NESREČA V KAMNIKU

Patrulja je bila napotena na prometno nesrečo v Kamniku, kjer je voznica zaradi vožnje preblizu desnemu robu trčila v parkiran osebni avtomobil. Parkirano vozilo je odbilo naprej v drugo parkirano vozilo. Povzročiteljici je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal pozitivno, zoper njo pa sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.


<< Nazaj | Novice