Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.08.2015

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Domžale – Kamnik

1. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Tunjiški Mlaki

Odsek od križišča Laniše proti Tunjicam

Izvajalec je od mostu navzgor proti Tunjicam začel s pripravo podlage za asfaltiranje, kar obsega zamenjavo ustroja ceste, obbetoniranje pokrovov jaškov na višino, LTŽ cestnih kap in podobno.

Hkrati se izvaja:

V tem tednu je predvideno nadaljevanje del.

Prav tako je izvajalec začel z deli na odseku od Podružnične šole Tunjice nazaj proti Kamniku. Trenutno polaga kanalizacijo DN 250.

Promet bo zaradi del moten. Dela potekajo pod popolno zaporo od 6. do 17. ure. Obvoz poteka preko Komende in Zadnjega vrha. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

2. Kanalizacija za komunalne odpadne vode v Stranjah

Stranje

V preteklem tednu je izvajalec urejal bankine po asfaltiranju na nekaterih končanih kanalih v Spodnjih Stranjah.

Prav tako je nadaljeval z deli na cesti v Spodnjih Stranjah proti Stolniku, kjer je polagal kanalizacijo.

Županje Njive

Izvajalec je v preteklem tednu nadaljeval z izgradnjo vodovoda in TK vodov od kapelice do Županjih Njiv. Kanalizacija je v tem delu že dokončana in povezana s kanalizacijo, ki je bila zgrajena v lanskem letu v zgornjem delu Županjih Njiv. V tem tednu je predvideno nadaljevanje del. Predvideno je asfaltiranje nosilne plasti asfalta.  

Promet bo zaradi del moten. Obvozi so urejeni in označeni. Prosimo vas, da upoštevate prometno signalizacijo. Občankam in občanom ob trasi izgradnje ter ob predvidenih obvozih se iskreno zahvaljujemo za razumevanje in potrpežljivost v času trajanja izgradnje oziroma obvozov. Občane naprošamo, da znotraj gradbišča in po obvozih vozijo umirjeno in s tem pripomorejo k zmanjšanju prašenja.

3. Nadgradnja Centralne čistilne naprave Domžale - Kamnik

V preteklem tednu je družba SGP Pomgrad d. d., Murska Sobota s podizvajalcem GH Holding d. d., Ljubljana nadaljevala z deli na nadgradnji CČN Domžale – Kamnik.

Nadgradnja CČN bo obsegala izgradnjo nove aerobne biološke stopnje za doseganje terciarnega čiščenja z SBR tehnologijo (sekvenčni reaktorji) in izgradnjo vstopnega objekta za sprejem večje količine odpadne vode in ustrezno mehansko predčiščenje, kar bo povečalo obratovalno varnost. Zmogljivost nadgrajene CČN bo 149.000 PE (populacijski ekvivalent), kar pomeni, da bo sprejela odpadno vodo vseh prebivalcev na sprejemnem območju in ostale odpadne in padavinske vode. Po nadgradnji bo CČN četrti največji sistem za čiščenje odpadne vode v Sloveniji in bo zagotavljal parametre kakovosti čiščene vode za izpust v vodotok, reko Kamniško Bistrico. Kakovost čiščene vode po nadgradnji bo pod zakonsko zahtevanimi parametri, in sicer pod 10 mg/l celotnega dušika in pod 1 mg/l celotnega fosforja. Projekt bo pomembno prispeval k izboljšanju kakovosti reke Kamniške Bistrice in bo uredil problematiko čiščenja odpadne vode v regiji vsaj za prihodnjih 30 let.

Program javnih del v občini Kamnik

V preteklem tednu so delavci programa javnih del opravili naslednja dela: čiščenja plevela ob robnikih (Ljubljanska cesta, Kranjska cesta, Steletova ulica, Kovinarska cesta, Kajuhova pot in Novi trg), košnja zelenic (Keršmančev park, Zaprice, na glavni AP, Evropski park, Stari Grad), čiščenje starega mestnega jedra, zalivanje cvetličnih gredic v mestu, popravilo stopnic pri zaklonišču in pri javnih toaletnih prostorih, barvanje lesene ograje na Povezovalni cesti in čiščenje mesta po prireditvi Kamfest (sobota in nedelja).

Delavci iz programa javnih del tako z vestnim in skrbnim urejanjem javnih površin pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu Kamnika.

Oddelek za družbene dejavnosti

Poletni festival Kamfest bo tudi letos v Kamnik privabil na tisoče obiskovalcev. Kulturno društvo Priden možic v sodelovanju s soproducenti med 7. in 16. avgustom 2015 organizira že 12. izvedbo največjega poletnega kulturnega festivala v širši regiji.

Več kot 100 dogodkov si je moč ogledati na različnih lokacijah starega mestnega jedra in njegove okolice, uradno odprtje pa se je odvijalo v petek, 7. julija 2015, ko sta v Samčevem predoru množico zbranih nagovorila podžupan Igor Žavbi in direktor festivala Kamfest Rok Kosec.

Celoten program poletnega druženja si lahko ogledate tukaj, več o dogajanju pa lahko spremljate na uradni spletni strani organizatorjev www.kamfest.org in na družabnem omrežju Facebook. Za izvedbo festivala je Občina Kamnik prispevala sredstva v višini 50.000 evrov.

V soboto, 8. avgusta 2015, je v cerkvi sv. Benedikta v Stranjah potekal koncert ansambla Svetilen, ki je poseben zaradi dveh značilnosti. Kot prvo je njihova kakovost zvoka izrazito odprto etnografska, kar je tipično za izvajanje sakralne glasbe. Kot drugo pa je bil repertoar skupine zelo zanimiv in je vseboval liturgično in sakralno ljudsko glasbo. Koncerta se je udeležilo veliko število obiskovalcev in je predstavljal potovanje v preteklost čez širno območje stare Rusije in celotnega pravoslavnega sveta.

V Župnijski cerkvi  sv. Mavricija v Šmarci so dobavili nove elektronske orgle iz Nemčije, za katere je sredstva v višini 7.000 evrov prispevala Občina Kamnik. 

Zaradi postopnega zmanjševanja števila postelj v Domu starejših občanov v Kamniku (več posteljne sobe se mora zaradi zakonodaje preurediti v eno oziroma dvoposteljne), se  posledično zmanjšuje  tudi število uporabnikov, zaradi česar je Občina z družinskim zdravnikom koncesionarjem dr. Igorjem Muževičem podpisala ustrezen aneks h koncesijski pogodbi. Obseg dejavnosti se zmanjšuje iz trenutnega 0,74 programa na 0,65 programa, kar je koncesionar že uredil tudi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki financira te storitve.

Izveden je bil sestanek z vodstvom javnega zavoda Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik, na katerem smo se dogovorili o delovanju knjižnice do konca leta. Poleg tega je bilo dogovorjeno, da se bo na prvi jesenski seji obravnaval statut zavoda, ki ga le-ta nujno potrebuje za svoje nemoteno delovanje.

Občinska uprava je pridobila ustrezne ponudbe za sanacijo kapelice na trgu v Motniku, ki je bila poškodovana v neurju. Dela bodo opravljena v mesecu septembru.

Dela na vrtčevski enoti Pestrna se zaključujejo. Položena je bila talna obloga, pripravlja se vse potrebno za kvalitetni pregled izvedenih del v enoti.

Ob zadnjem nalivu se je izkazalo, da je potrebno dodatno tesnjenje oken in okenskih polic na Osnovni šoli Frana Albrehta. Zaradi vdora dežja v stavbo je nastalo kar nekaj škode na parketu in opremi šole, zato smo nemudoma pristopili k sanaciji. Delno bo potrebno zatesniti tudi streho na šoli in športni dvorani, na slednji je namreč popustilo veliko število vijakov.

Oddelek za urejanje prostora

V preteklem tednu smo se udeležili usklajevalnega sestanka na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, zaradi usklajevanja gradiva k podaji končnega mnenja k Občinskemu prostorskemu načrtu Občine Kamnik. V skladu z veljavno zakonodajo Ministrstvo vztraja pri sanaciji razpršene gradnje vsaj je njihovo  stališče da se z nekritičnim opredeljevanjem razpršene gradnje kot avtohtone poselitve, večajo možnosti za širitev razpršene gradnje kot negativnega pojava z vsemi negativnimi posledicami. Tako zahteva, da se grafično ločeno opredeli posamično razpršeno gradnjo od območij stavbnih zemljišč razpršene poselitve.

Usklajevalni sestanek smo imeli tudi z Ministrstvom za kulturo, kjer še vedno vztraja pri izdelavi analitičnega dela konzervatorskega načrta za celotno mestno jedro Kamnik.

Za obravnavo in sprejem Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na občinskem svetu potrebujemo še dva pozitivna končna mnenja, to je mnenje Ministrstva za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja in mnenje Ministrstva za kulturo ter odločbo o  potrditvi sprejemljivosti vplivov izvedbe Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik na okolje.

Tudi v preteklem tednu smo na Oddelku za urejanje prostora imeli povečano število strank zaradi odmere. Vse občanke in občane obveščamo, da je osnova za izračun nadomestila Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kamnik (Ur. l. RS, št. 100/2011, 99/2012) ter Sklep o določitvi letne vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2015 (Ur. l. RS, št. 94/2014). Podatki o nepremičninah, za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik treba plačevati nadomestilo, so vzeti iz uradnih evidenc Geodetske uprave Republike Slovenije in so javno dostopni na internetnem naslovu http://prostor3.gov.si/javni/login.jsp?jezik=sl.

Oddelek za razvoj in investicije

V preteklem tednu je postala pravnomočna odločitev o oddaji javnega naročila »Izvedba ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti na območju Titan – Svit v občini Kamnik, odsek od jezu Titan do mostu pri Sparu (od km 18+390 do km 19+500).

Pogodba je bila s strani Občine Kamnik kot sofinancerja ter izbranega izvajalca Nivo eko d.o.o. že podpisana, posredovana pa je bila še v podpis glavnemu sofinancerju oziroma investitorju, in sicer Republiki Sloveniji, Ministrstvu za okolje in prostor.

Projekt »Ohranitev travniških sadovnjakov«, ki se izvaja v okviru mednarodnega projekta »Urbana območja in ekološki zeleni prostor,« je v polnem teku. Del projekta, to je nasad starih sadnih sort v Tunjicah, je že zaključen. Trenutno se izdeluje spletna stran s spletnim katalogom in oblikuje informativna tabla. Oboje pripravlja Inštitut za celostni razvoj in okolje iz Domžal (mag. Marta Vahtar) v sodelovanju z Občino Kamnik in Sadjarsko vrtnarskim društvom Tunjice. Stare sadne sorte so ogrožena kulturna dediščina. Velika stara visokodebelna sadna drevesa, so zadnji ostanki tradicionalne kulturne krajine, ki povsod po svetu naglo izginja.

V Tunjicah so bili stari travniški sadovnjaki prepoznani kot potencial za nadaljnji razvoj. V spletnem katalogu bodo predstavljene stare sadne sorte, ki jih najdemo na območju Tunjic in tudi širšega slovenskega predalpskega prostora (jabolka, hruške, češnje in drugo). Na informativni tabli bo predstavljena krožna sadjarska pot po Tunjiškem gričevju. Pripravlja se tudi zasnova celostne podobe, ki bo služila tako za nadaljnji razvoj kmetijstva (sadjarstva) kot za nov turistični produkt sadjarstva v Tunjicah.

 Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom na Fužinah. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do objekta, nasilno vstopil v objekt in odtujil električni kabel. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 200 evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Perovem obravnavali poškodovanje vozila. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do vozila in ga poškodoval z neznanim ostrim predmetom. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v stanovanjsko hišo na Lanišah. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do objekta, nasilno vstopil v objekt in pregledal notranjost. Odtujil ni ničesar. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 50 evrov škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o dogodku, kjer je oseba padla z lestve, pri čemer se je hudo poškodovala in je bila odpeljana z reševalnim vozilom v UKC Ljubljana, kjer pa je zaradi hudih poškodb umrla. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dogodka so policisti ugotovili, da je tuja krivda izključena. O dogodku bodo poslali poročilo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo. Na kraju so ugotovili, da je voznik osebnega vozila zaradi nepravilne strani vožnje trčil v vozilo, ki je pravilno pripeljalo nasproti. V nesreči ni bil nihče poškodova, za povzročitelja pa so izdali plačilni nalog.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo na cesti Stahovica – Kamniška Bistrica. Na kraju so ugotovili, da je do nesreče prišlo zaradi vožnje na prekratki varnostni razdalji. V nesreči ni bil nihče poškodovan, za povzročitelja pa so izdali plačilni nalog.

Policisti so na parkirišču spodnje postaje nihalke v Kamniški Bistrici obravnavali poškodovanje vozila. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec prišel do vozila in ga poškodoval z neznanim ostrim predmetom. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za približno 2.000 evrov škode Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice