Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.06.2013

 

Oddelek za gospodarske javne službe

Nov ekološki otok

V Krajevni skupnosti Kamnik Center je urejen nov ekološki otok, in sicer ob Tunjiški cesti tik pred naseljem Košiše. Namenjen je  predvsem prebivalcem Košiš in KS Tunjice, na območju katere je urejen samo en ekološki otok za ločeno zbiranje papirja, stekla in embalaže (na parkirišču pod cerkvijo). Občani s tega območja so ločeno zbrane odpadke do sedaj odlagali predvsem na ekološkem otoku, ki je urejen ob križišču Tunjiške ceste z železniško progo. Kljub rednemu praznjenju posod s strani koncesionarja, so bile le-te pogosto polne, občani pa so pripeljane odpadke odložili na mesta, ki niso bila namenjena le-tem. Ekološki otok je bil velikokrat onesnažen in podoben divjemu odlagališču odpadkov. Upamo, da je z novo urejenim ekološkim otokom na Košišah, tudi ta problem rešen. 

Na območju občine Kamnik je urejenih 76 ekoloških otokov, to je več kot zahteva normativ iz republiškega predpisa (najmanj en ekološki otok na 500 prebivalcev). Smisel oziroma namen urejanja ekoloških otokov je v tem, da se občanom čim bolj olajša oddajanje ločeno zbranih komunalnih odpadkov, in sicer tako, da jih lahko oddajo na ekološkem otoku čim bližje svojega doma. Tudi v prihodnje bodo na nekaterih območjih urejeni dodatni ekološki otoki, če bomo v sodelovanju z vodstvi krajevnih skupnosti, uspeli pridobiti ustrezno zemljišče, kar pa predstavlja velik problem. Malokdaj naletimo na velikodušne lastnike, ki so pripravljeni brezplačno oddati svoje zemljišče, kakor se je letos zgodilo na Košišah, za kar smo lastniku zemljišča zelo hvaležni. Prebivalce Košiš in ostale občane pa prosimo, da nas obvestijo, če bodo opazili, da se na ekološkem otoku odlagajo odpadki, ki ne nastanejo v gospodinjstvu ali odpadki, ki na ekološki otok ne sodijo.

Ureditev dostopne poti v Trebelnem

V torek, 4. junija, so se začela gradbena dela »Ureditev dostopne poti v Trebelnem«.

Za potrebe ureditve poti je potrebno opraviti naslednje faze: čiščenje grmovja in posek dreves, odvoz smeti, položitev PP polst na katerega se v debelini približno 70 cm nasuje nasipni material, na omenjeni nasipni material pa se nasuje kamnita greda v debelini 40 cm, na kamnito gredo pa se v debelini 10 cm nasuje še »frezan« asfalt. Na koncu poti v območju zdajšnjega prepusta se le-tega nadomesti z novim prepustim fi 700 z iztočno glavo in tlakovnim vtokom.

Vrednost investicije znaša 20.500 evrov. Z deli naj bi izvajalec končal predvidoma do konca meseca.

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

V skladu s sprejetim Proračunom Občine Kamnik za leto 2013 ter s 5. členom Pravilnika o postopkih zadolževanja občin je pri zadolžitvi v skupni letni višini več kot 400.000 evrov potrebno imenovati neodvisnega finančnega ter pravnega svetovalca z ustrezno strokovno usposobljenostjo in ustreznimi izkušnjami s področja finančnega svetovanja. Le-ti opravijo posle svetovanja v zvezi z izborom kreditodajalca, pogajanja pred sklenitvijo pogodbe o zadolžitvi in ostalimi potrebnimi aktivnostmi v postopku zadolževanja. V preteklem tednu je bila sprejeta odločitev o izbiri, in sicer družba Cautela pros d.o.o. iz Ljubljane. Prav tako je bilo na Ministrstvo za finance oddana zahteva za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja.

V četrtek, 6. 6. 2013, je potekel rok za oddajo ponudb za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali. Do roka je prispela ena ponudba. Pred izdajo odločbe bo skladno z razpisnimi pogoji ponudba v naslednjih dneh pregledana, poleg tega pa se bodo preverila tudi dokazila o izpolnjevanju osnovnih pogojev.

Poleg rednih delovnih obveznosti (opravljanje finančno računovodskih opravil, spremljanje izvajanje proračuna, odločanje o obratovalnih časih gostinskih lokalov, stojnična prodaja), je bilo za potrebe izvajanja notranje revizije pripravljene več zahtevane dokumentacije ter pojasnil.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so se na stanovanjskem področju izvajale naslednje aktivnosti:

Oddelek za družbene dejavnosti

Pretekli teden je potekala 34. redna seja sveta Javnega zavoda Mestne lekarne, na kateri so se obravnavale prijave na razpis direktorja Mestnih lekarn in njegove izbire. Na razpis so prispele tri prijave, in sicer je bila ena neveljavna (brez naslovnika in vsebine), dve prijavi pa sta ustrezali razpisnim pogojem. Ob koncu so člani sveta Zavoda soglasno potrdili, da se na naslednji seji Zavoda, ki bo dne 11. 6. 2013, opravita razgovora z obema kandidatoma za direktorja Zavoda in se nato opravi izbira najustreznejšega kandidata.

Opravljen je bil razgovor z direktorjem CIRIUS-a Kamnik dr. Vinkom Logajem, kjer smo se dogovorili, da bo Občina Kamnik tudi za naslednje šolsko leto krila stroške nastanitve Nina Raković v njihovem zavodu (približno 1.300 evrov/mesec).

Urad Republike Slovenije za mladino je s svojo anketo pozval občine, ki imajo organizirano mladinsko organizacijo, da sodelujejo pri njej in s tem pripomorejo k dvigu standardov in kakovosti mladinske infrastrukture ter s tem povezane opremljenosti. Občina Kamnik je skupaj z MC Kotlovnica sodelovala pri tem projektu in posredovala svoja stališča. Položaj mladih v lokalni skupnosti je potrebno celovito in načrtno urejati. Le s kontinuiranim ukvarjanjem z mladimi lahko zagotovimo mladim prijaznejše okolje, ki je osnova za izboljšanje njihovega položaja v družbi. Zanemariti ne smemo niti vloge neformalnega učenja, ki zadnje čase pridobiva vse večjo vlogo v življenju mladih in se odvija predvsem v prostem času. S sprejetjem Zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju je to področje dobilo več opornih točk, ki pomembno vplivajo na razvoj dela z mladimi, tako na lokalnih ravneh kot na nacionalni in tudi mednarodni ravni. Na nacionalni ravni je pred parlamentarno obravnavo predlog Nacionalnega programa za mladino (2013 – 2021) in v povezavi z njo na lokalni ravni pripravljamo dokument »Strategijo za mlade«.

V sklopu sofinanciranja kulturnih programov/projektov Občine Kamnik, Likovno društvo Senožeti v četrtek, 6. 6. 2013, odpira »letno pregledno razstavo« v galeriji Dom Radomlje. Razstava bo odprta do 16. 6. 2013. V petek, 7. junija in soboto, 8. junija 2013, je svoja vrata odprl 2. Križnikov pravljični festival Jenkret je biv …, kjer so pripovedovalci obudili spomin na Gašperja Križnika, ki je bil eden od najbolj pomembnih zapisovalcev pravljic in povedk, zapisoval pa jih je v domačem Motniku in okolici. Občina Kamnik je projekt tudi finančno podprla. Z veseljem pa je podprla že 9. tradicionalno slikarsko kolonijo »Dan Dušana Lipovca«, kjer so nastajala likovna dela povabljenih slikarjev.

V četrtek, 6. junij 2013, je v prostorih Občine Kamnik potekal sestanek aktiva ravnateljev. Obravnavane so bile tri točke:

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu prejeli več vlog občanov za 5-letno in 10-letno oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.

Veljavna zakonodaja določa, da so zavezanci za plačilo nadomestila uporabe stavbnega zemljišča vsi občani, ki imajo nepremičnine v občini Kamnik. Za oprostitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v skladu z določili 16. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Kamnik (Uradni list RS, št. 100/11, 99/12), mora vsak upravičenec sam vložiti vlogo in priložiti dokaze, na podlagi katerih organ lahko izda odločbo za oprostitev plačila.

Občina v naslednjem tednu pričakuje mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje za Občinski prostorski načrt, ki je pogoj za izvedbo javne razgrnitve. Do pridobitve pozitivnega mnenja v skladu z veljavno zakonodajo ne moremo podati datuma za ponovno javno razgrnitev.

Občina Kamnik je v želji po poenotenem sistemu vodenja obiskovalcev in občanov že leta 2009 pristopila k izvedbi 1. faze usmerjevalne signalizacije, s katero je bilo izvedeno vodenje do najpomembnejših javnih objektov in turističnih ciljev v širšem območju mesta Kamnik. Gre za usmerjevalno signalizacijo, ki se mora dopolnjevati tudi z drugimi cilji, med njimi tudi z vodenjem do gospodarskih subjektov (npr. podjetij, ipd). Glede na to, smo v preteklem tednu opravili terenski ogled in preučili predloge o novih lokacijah usmerjevalne signalizacije. Na terenskem ogledu smo ugotovili, da postavitve novih lokacij ob državnih cestah niso možne, lahko pa se dopolni obstoječe vodenje ob občinskih cestah, kar bomo izvedli v tem mesecu.

Organiziranih je bilo tudi več sestankov na temo izvedbenih prostorskih aktov. V preteklem tednu smo imeli več usklajevalnih sestankov z izdelovalcem prostorskega akta ter izdelovalcem okoljskega poročila zaradi priprave gradiv za javno razgrnitev.

Na Oddelku za urejanje prostora smo opravili več terenskih ogledov glede odmikov objektov od zemljišč, ki so v lasti Občine Kamnik. Precej problematične so vloge za postavitev protihrupnih in drugih ograj. Ugotovili smo, da le-te pogosto lahko zmanjšujejo preglednost in posredno varnost na cesti.

Na pobudo mladih iz soseske blokov na Kranjski cesti v Kamniku, smo skupaj z Oddelkom za premoženjsko-pravne in splošne zadeve pregledali predlagane lokacije za postavitev naprav za vadbo, kjer bi mladi lahko aktivno preživljali prosti čas in se družili.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so na Tunjiški cesti obravnavali poškodovanje vozila. Na kraju so ugotovili, da je neznanec z ostrim predmetom poškodoval vozilo ter pri tem na vozilu naredil škode za približno 2500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so obravnavali poskus vloma v stanovanje v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je neznanec ponoči poskušal vlomiti v stanovanje, vendar mu to ni uspelo. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Patrulja je imela pri kontroli v postopku osebo, ki je imela pri sebi neznano rjavo zeleno snov rastlinskega izvora – sum prepovedane droge. Zasežena snov bo poslana na analizo, po opravljeni analizi bo izveden ukrep.

Policisti so obravnavali prometno nesrečo v okolici  Kamnika. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je voznik osebnega vozila, zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča, zapeljal izven vozišča ter trčil v drog javne razsvetljave. Sopotnik v vozilu je bil telesno poškodovan in je bil s kraja nesreče odpeljan z reševalnim vozilom na UBKC Ljubljana, kjer so mu oskrbeli poškodbe. Vozniku je bil zaradi kršitve izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali tatvino iz garderobe Zdravstvenega doma Kamnik, kjer je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca ter odtujil mobilni telefon. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za okoli 200 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino kolesa na avtobusnem postajališču, kjer je neznanec izkoristil odsotnost oškodovanca ter odtujil žensko kolo črne barve. Z dejanjem je oškodovanca oškodoval za približno 300 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so na Šolski ulici obravnavali poškodovanje stekla postajališča. Na kraju so ugotovili, da je neznanec razbil steklo na avtobusnem postajališču ter pri tem naredil škode za približno 500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Policisti so na Perovem obravnavali tatvino stolov in miz, katere je neznanec preko noči odtujil iz vrta gostinskega lokala. S tem dejanjem je lokal oškodoval za približno 3.500 evrov. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.

Obveščeni smo bili o tatvini goriva na bencinskem servisu v Kamniku. Policisti so na kraju ugotovili, da je neznani voznik osebnega vozila natočil gorivo in brez plačila odpeljal. Kriminalisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil.


<< Nazaj | Novice