Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.03.2014

 

Oddelek za gospodarske javne službe

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del pričel s sanacijo plazu na Zadnjem vrhu v Tunjicah pod lokalno cesto št. 160041 Tunjiška mlaka -  Zadnji Vrh – Tunjice. Za sanacijo oziroma zavarovanje lokalne ceste in gospodarskega objekta ter niže ležečega labilnega območja so glede na  ugotovljene geotehnične ter stabilnostne razmere predvideni naslednji sanacijski ukrepi:

Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance

Zakon o javnih financah določa, da morajo proračunski porabniki (neposredni in posredni) do 31. 3. 2014 pripraviti premoženjske bilance na dan 31. 12. 2013. V preteklem tednu je bila izdelana premoženjska bilanca proračuna Občine Kamnik ter enotnega zakladniškega računa. Do konca meseca pa morajo premoženjske bilance pripraviti tudi vse krajevne skupnosti in javni zavodi ter jih oddati na AJPES.  Na podlagi prejetih dokumentov bo potrebno izdelati še konsolidirano premoženjsko bilanco občine in jo do konca meseca aprila posredovati na Ministrstvo za finance.

V preteklem tednu so bili objavljeni javni razpisi za:

Razpisna dokumentacija je od četrtka, 6. 3. 2014, dalje objavljena na spletni strani www.kamnik.si.

V skladu z Zakonom o preglednosti finančnih odnosov  in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti in Pravilnikom o zagotavljanju preglednosti finančnih odnosov, ki določata obveznost državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti, da po stanju na zadnji dan preteklega leta posredujejo podatke o svojih neposrednih naložbah ter drugih informacijah o prevladujočem vplivu  ter podatke o podeljenih izključnih in drugih pravicah in pooblastilih, je bil na Ministrstvo za finance  posredovan zahtevan seznam neposrednih naložb Občine Kamnik ter podatki o izvajalcih s pravicami in pooblastili.

V skladu z Zakonom o javnih financah se pripravlja predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Kamnik za leto 2013 z obrazložitvami, ki ga bo občinski svet obravnaval predvidoma na aprilski seji.

Zakon o javnih financah določa, da morajo neposredni proračunski uporabniki zagotoviti notranji nadzor. Notranji nadzor obsega finančno poslovodenje in delovanje kontrol ter notranjega revidiranja. Izbran je bil izvajalec notranjega nadzora, ki bo opravil nadzor Občine Kamnik (področje računa financiranja) ter dveh posrednih proračunskih uporabnikov, ki sta zavezana k izvedbi vsakoletne notranje revizije.

Na podlagi mnenja Nadzornega sveta družbe Velika planina d.o.o. k predlaganim sklepom o soglasju k izvedbi pravnih poslov v družbi Velika planina d.o.o., ki so se obravnavali na 29. seji Občinskega sveta Občine Kamnik, je bil izbran izvajalec, ki bo opravil zunanji pregled poslovanja družbe Velika planina d.o.o..

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu smo na Oddelku za premoženjsko-pravne in splošne zadeve pripravili gradivo za marčevsko sejo Občinskega sveta, ki smo ga tudi predstavili na pristojnih odborih in seji. Predlagani so bili sklepi o opustitvi javnega dobra, in sicer v štirih primerih, v katerih gre za zemljišča, na katerih se že desetletja ne nahajajo več javne ceste in javne poti. V vseh štirih primerih bo občinska uprava pripravila menjalne pogodbe, na osnovi katerih se bo opuščeno javno dobro zamenjalo za zemljišča v lasti zasebnih lastnikov, po katerih v naravi dejansko poteka javna cesta oziroma pot. Pod zadnjo točko je bila predlagana opustitev javnega dobra na zemljišču, ki v naravi predstavlja kolovoz, v katerega zračni prostor so posegli lastniki sosednjih zemljišč z gradnjo kozolca s plaščem. Ker so lastniki želeli pridobiti pravico za poseg v to zemljišče, je bila predlagana opustitev javnega dobra, vendar so svetniki Občinskega sveta izglasovali umik točke. Iz navedenega razloga bo na omenjenem zemljišču javno dobro ostalo, zasebnim lastnikom pa bo poslan poziv na odstranitev dela objekta, ki posega v zračni prostor javnega dobra.

Oddelek za družbene dejavnosti

V tem tednu sta  se zaključila dva razpisa in javni poziv. Zaključil se je javni razpis za sofinanciranje mladinskih programov in projektov v občini Kamnik za leto 2014. Pravočasno in pravilno opremljenih je do roka prispelo 17 vlog; komisija bo v skladu z razpisno dokumentacijo in Zakonom o javnem interesu v mladinskem sektorju ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v občini Kamnik vloge prijaviteljev pregledala in jih ovrednotila. Po zaključenem delu komisije bodo prijavitelji seznanjeni o končni odločitvi s sklepom.

Prav tako se je zaključil razpis za sofinanciranje mestnih godb in javni poziv za sofinanciranje delovanja mladinskega centra v Kamniku. Sofinancer je na podlagi predloženih vlog ter v skladu za razpisnimi pogoji in merili pregledal in ovrednotil posredovane programe. Posredovana sta bila sklepa o sofinanciranju delovanja Mestni godbi Kamnik in Zavodu Mladinski center Kotlovnica.

Na spletni strani Občine Kamnik je objavljen javni razpis za sofinanciranje folklornih dejavnosti. Cilj javnega razpisa je sofinanciranje folklornih dejavnosti in s tem povezano ohranjanje ljudskih običajev in izročila, spodbujanje društev k raziskovanju folklornega področja zaradi zgodovinskega pomena te dejavnosti ter pestrosti vsebine – kulturne dediščine v občini Kamnik.

V prostorih občine Kamnik je na ogled nova razstava Foto kluba Kamnik z naslovom »Oko Kamnika skozi desetletje«. Kot že samo ime pove, je glavni motiv fotografov mesto Kamnik in njegova okolica. Uradna otvoritev razstave bo v sredo, 12. marca 2014, ob 15.30 uri. Razstava bo na ogled do konca meseca marca.

Župan Marjan Šarec in dr. Igor Muževič sta podpisala koncesijsko pogodbo o izvajanju javne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine na območju občine Kamnik, Dom starejših občanov Kamnik.

V času od 4. 3. do 14. 3. 2014 poteka javni vpis v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2014/2015. Prostih mest na ravni občine je 337, od tega 235 mesta za I. starostno obdobje in 102 mest za II. starostno obdobje. Ker je vpis šele dobro stekel, pa ta trenutek še ne razpolagamo s podatkom o potrebah staršev za prihodnje šolsko leto.

V torek, 4. 3. 2014, je bil na Osnovni šoli Šmartno v Tuhinju sestanek s starši na temo načina zagotavljanja prevozov za šolsko leto 2013/2014. Predstavniki občine z županom Marjanom Šarcem, predstavnikom Policijske postaje Kamnik ter prevoznikom Šolskega servisa d.o.o. so pojasnjevali vse okoliščine dogodkov, ki so sledili izboru izvajalca prevozov za šolski okoliš OŠ Šmartno v Tuhinju za šolska leta 2013/2014, 2014/2015 in 2015/2016. Šola je pri tem s svoje strani predstavila svojo vlogo pri organizaciji prevozov.

Oddelek za urejanje prostora

Prejšnji teden smo na Oddelku za urejanje prostora končali s pregledovanjem grafičnega dela Občinskega prostorskega načrta OPN, ki ga je izdelovalec dopolnil in uskladil s sprejetimi stališči do pripomb zbranih na obeh javnih razgrnitvah. Gradivo bo v najkrajšem času poslano v mnenja nosilcem urejanja prostora. 

Zaključila se je tudi javna razgrnitev Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta B-8 Zgornje Perovo. Načrtovalec bo vse zbrane pripombe in predloge analiziral ter do njih zavzel strokovno stališče.

Tudi v preteklem tednu je bilo še vedno veliko vprašanj občanov povezanih z davkom na nepremičnine. Lastnikom nepremičnin svetujemo, da preverijo podatke o svojih nepremičninah v evidencah, ki predstavljajo osnovo za izračun omenjenega davka. Občina Kamnik je posredovala podatke o namenski rabi zemljišč in morebitne napake lahko lastniki nepremičnin popravijo na Oddelku za urejanje prostora.

Lastniki nepremičnin in davčni zavezanci imajo še čas urejati podatke do konca marca 2014. Podatke registra nepremičnin, s stanjem 1. 4. 2014, bo nato Geodetska uprava predala davčni upravi za izračun davka na nepremičnine.

Policijska postaja Kamnik

Policisti so obravnavali vlom v garažni prostor v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec vlomil v garažo v Kamniku in iz notranjosti odtujil štiri pare smuči znamke Elan. Skupno je neznani storilec povzročil za okoli 2.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so obravnavali tatvino artiklov v eni izmed trgovin v Kamniku. Z zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da je 30-letnica v eni izmed trgovin v Kamniku izvršila tatvino prehrambnih artiklov. Pri dejanju jo je videl uslužbenec, ki jo je zadržal na kraju do prihoda policistov. Policisti bodo zoper 30-letnico podali kazensko ovadbo na pristojno tožilstvo.

Policisti so obravnavali vlom v priročno skladišče v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v priročno skladišče v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil večje število praznih in polnih plinskih jeklenk. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 2.100 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so imeli v Kamniku postopek z mladoletnikom iz Kamnika. Pri postopku je bila omenjenemu zasežena PVC samozapiralna vrečka z večjo količino neznane snovi zeleno-rjave barve za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo konopljo. Zoper navedenega kršitelja bodo policisti podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Policisti so obravnavali tatvino osebnega avtomobila v Kamniku. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec preko noči s parkirnega prostora v Kamniku odtujil osebni avtomobil znamke VW Golf, srebrne barve, z registrsko številko LJ SF-710. Z dejanjem je neznani storilec povzročil za okoli 12.000 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

Policisti so bili obveščeni o prometni nesreči v Kamniku. Z zbiranjem obvestil in ogledom kraja prometne nesreče je bilo ugotovljeno, da je 60-letni voznik osebnega avtomobila vozila vozil po kamniški obvoznici iz smeri Volčjega Potoka proti Kamniku in pri enem izmed bencinskih servisov zaradi vožnje po nasprotnem prometnem pasu trčil v drog javne razsvetljave, nato v kovinsko ogrado in v nadaljevanju še v tri parkirane osebne avtomobile. Pri postopku je bilo zaradi suma, da je vozil pod vplivom alkohola odrejen in opravljen preizkus alkoholiziranosti v izdihanem zraku z alkotestom, ki je ob pravilni uporabi pokazal 0.43 mg/l alkohola v izdihanem zraku. V prometni nesreči je 60-letni voznik utrpel telesne poškodbe in je pomoč iskali v UBKC. V prometni nesreči je nastalo za približno 9.000 evrov materialne škode. 60-letnemu povzročitelju je bil zaradi kršitve cestno prometnih pravil izdan plačilni nalog.

Policisti so obravnavali vlom v poslovne prostore v okolici Kamnika. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je neznani storilec v nočnem času vlomil v poslovne prostore v okolici Kamnika in iz notranjosti odtujil dva računalnika, prenosni računalnik in denar. Z dejanjem je storilec povzročil za okoli 1.500 evrov materialne škode. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo podali kazensko ovadbo na pristojno državno tožilstvo.

 


<< Nazaj | Novice