Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.02.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Urejanje odvodnjavanja občinskih cest

T e D n i (K) ObčineV okviru rednega vzdrževanja občinskih cest se izvaja urejanje muld, jarkov, jaškov in prepustov za odvodnjavanje. 

Vzdrževalec občinskih cest sistematično izvaja čiščenje bankin, brežin, muld, odprtih jarkov, jaškov in prepustov, s ciljem izboljšanja odvodnjavanja padavinske vode, ki na cestah povzroči največjo škodo ob neurjih.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

Občanke in občane obveščamo, da je na Ljubljanski cesti 3D, 4A, 5D (parkirna mesta pred pekarno, banko in sladoledno sobo) že od decembra 2019 v veljavi nova prometna ureditev, in sicer območje kratkotrajnega parkiranja. Glede na navedeno vas obveščamo, da bo občinsko redarstvo pričelo z nadzorom tudi na omenjenih lokacijah, ob tej priložnosti pa vas vljudno prosimo za upoštevanje nove prometne ureditve. 

Oddelek za družbene dejavnosti

Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik sta v torek, 4. februarja 2020, ob 17. uri v sejni dvorani Občine Kamnik pripravila posvet na temo Javnega razpisa za sofinanciranje športa v Občini Kamnik za leto 2020, ki so se ga udeležili predstavniki kamniški športnih društev in klubov. Posvet je vodil podžupan Aleksander Uršič. Na posvetu so se prisotni seznanili z razpisnimi pogoji za leto 2020, bila je podana predstavitev razpisnih obrazcev z navodili in z opozorili na storjene napake v prijavah za sofinanciranje športa v prejšnjem letu. Ob zaključku so bili dani tudi odgovori na zastavljena vprašanja v zvezi z razpisom.

V Knjižnici Franceta Balantiča Kamnik smo se udeležili prireditve z naslovom Kamnik in Prešeren ob kulturnem prazniku. Nekdanji kamniški župan Tone Smolnikar (Prešernov sorodnik, potomec v »petem kolenu«) je zbranim pripovedoval zgodbe in obujal spomine na otroška leta, ki jih je v času osnovnošolskih počitnic preživljal pri teti v Prešernovi Vrbi. Prireditev so popestrili dijaki in dijakinje GSŠRM Kamnik z interpretacijami znanih uglasbenih Prešernovih pesmi. Prireditve se je udeležil tudi župan Matej Slapar.

V prostorih Župnijske Karitas Kamnik je potekal redni občni zbor društva, ki se ga je udeležil tudi župan Matej Slapar skupaj z višjo svetovalka za področje družbenih dejavnosti Katarino Vegel, kjer so predsednik, tajnik in ostali člani društva predstavili in sprejeli vsa poročila o delovanju v letu 2019 in program dela za tekoče leto. Ob tem so izrekli tudi zahvalo Občini Kamnik za vsakoletno finančno pomoč.

V sredo, 5. februarja 2020, so Manca, Gaja, Nika, David in Patrik, pod vodstvom profesorice Rosane Kleindienst, županu predstavili njihovo inovativno več funkcijsko klop. S svojim produktom, klopjo McBee, bi radi rešili probleme s pomankanjem klopi v mestu, ljudem bi omogočili polnjenje svojih elektronskih naprav in dostop do Wifi omrežja. S klopjo McBee si želijo tudi pozitivno vplivati na okolje, zato so ji vgradili sončne celice, kar ji omogoča, da sama proizvaja zadostne količine električne energije za prej omenjene funkcije. Poleg tega s svojim inovativnim dizajnom predvideva tudi prostor z zalivalnim sistemom za medovite rastline oziroma rastline, ki odganjajo komarje. 

Naja in Kim, ravno tako pod vodstvom profesorice Rosane Kleindienst, pa sta predstavili OKSI, in sicer spletno mesto za rešitve spodbujanja zmanjšanja uporabe energetskih virov.

Spominska svečanost pri spomeniku na Osekih pod Menino planino

Ob prazniku Krajevne skupnosti Tuhinj in kulturnem prazniku so obeležili spomin na 30. padlih partizanov Šlandrove brigade. Ob lepem vremenu so člani veteranske organizacije SEVER organizirali pohod iz Golic do Oseke, proslave pa se je udeležilo veliko število pohodnikov in ostalih, med njimi tudi predsednik Krajevne skupnosti Tuhinj Dejan Bajde, predsednik Krajevne organizacije ZB NOB Tuhinj Srečo Berlic in predsednik Združenja borcev NOB Kamnika Dušan Božičnik. Slavnostni govornik je bil Janez Hribar, njegov govor pa si lahko preberete tukaj.

Športno društvo Češnjice je poskrbelo za okrepčilo udeležencem.

Samostan Mekinje

Pevka Eva Černe in kitarist Matic Smolnikar za vas pripravljata Valentinov koncert najlepših ljubezenskih pesmi, ki bodo za omejeno število poslušalcev odmevale v veliki obnovljeni dvorani samostana Mekinje. Z večnimi melodijami, kot so Poletna noč, I will allways love you, At last in najbolj popularnimi skladbami ta hip: Shallow, I’ll never love again in druge, vas bosta popeljala v romantičen večer popularne glasbe. Koncert se bo odvijal v petek, 14. februarja 2020, od 19. do 20.30 ure. Cena vstopnic v predprodaji je 15 €, na dan dogodka 18 €.

Mladinski center Kotlovnica

V prostorih Mladinskega centra Kotlovnica se bo 10. februarja 2020 začel jezikovni tečaj, ki je namenjen mladim tujcem med 15. in 29. letom starosti. Predvidenih je deset terminov, prednost pa imajo kandidati, ki so stari med 15 in 29 let. Tečaj bo potekal enkrat tedensko ob ponedeljkih med 18.  in 19.30 uro, pomembno je, da se mladi udeležijo že začetnih terminov. Število mest je omejeno. Zaželjene predhodne prijave na info@kotlovnica.si. Vstop prost.

Oddelek za urejanje prostora

Na podlagi sklenjene pogodbe za izvedbo agromelioracijskih del na komasacijskem območju Drnovo so izvajalci, tudi v preteklem tednu nadaljevali z deli vzpostavitve novih poljskih poti. Umestitev novih poti se bo izvajala predvidoma do marca 2020.

Geodetska uprava Republike Slovenije je pripravila Poročilo o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja in poskusno izračunane vrednosti ter stališča do njih (v nadaljevanju Poročilo), s katerim zaključuje postopek javne razgrnitve ter obravnave pripomb. Ob upoštevanju prejetih pripomb in predlogov, ki so izpolnjevali merila množičnega vrednotenja, je Geodetska uprava Republike Slovenije predlog modelov vrednotenja, ki je bil javno razgrnjen, dopolnila in pripravila končni predlog modelov vrednotenja nepremičnin. Na podlagi tako dopolnjenega končnega predloga modelov vrednotenja bo Geodetska uprava Republike Slovenije pripravila predlog Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin in ga posredovala v obravnavo in sprejem Vladi Republike Slovenije.

Poročilo si, skupaj s stališči organa, lahko ogledate na naslednjih povezavah: https://www.mvn.e-prostor.gov.si/ in https://www.mvn.e-prostor.gov.si/postopki/sprejem-in-obdelava-pripomb/#c1983

V preteklem tednu smo imeli na Oddelku povečano število strank zaradi možnosti parcelacij stavnih zemljišč. Delitev stavbnih zemljišč na več zemljiških parcel je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedeni parcelaciji ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje samostojnih gradbenih parcel v skladu z določili Odloka o Občinskem prostorskem načrtu (Ur. l. RS, št. 86/15 in 70/17). Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih Odloka o Občinskem prostorskem načrtu ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta. To pomeni, da mora biti vsaka novo nastala parcela velika vsaj toliko, da je na njej možno postaviti manj zahteven objekt, npr. stanovanjsko hišo, z vsemi površinami za funkcioniranje objekta vključno z ustreznim dovozom in parkirnimi površinami. V takšnih primerih predlagamo izdelavo preprostega zazidalnega preizkusa, ki naj vključuje grafični prikaz postavitve objektov na novo nastalih parcelah z upoštevanjem gradbenih linij, obveznih odmikov od parcelne meje, prikazana pa naj bo tudi prometna ureditev oziroma dostop do objektov. Seveda je treba upoštevati predpisan faktor zazidanosti parcele objekta (FZ) in faktor izrabe parcele (FI), ki je določen za posamezno enoto urejanja prostora. S predhodnim preverjanjem možnosti gradnje na novo nastalih parcelah se lahko izognemo kasnejšim težavam pri pridobivanju gradbenega dovoljenja, saj bo Občina s tem seznanjena in bo podala svoje morebitne pripombe že v fazi predloga parcelacije. V primeru, ko investitor ne bo upošteval določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu glede izvedbe parcelacije, bo Občina Kamnik v skladu z veljavno zakonodajo, morala nasprotovati izdaji gradbenega dovoljenja. To pa za investitorja pomeni podaljšanje postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja ter dodatne stroške za izvedbo nove parcelacije in posledično popravo projektne dokumentacije. 

V preteklem tednu izdali več soglasij za odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje ter lokacijskih informacij za gradnjo ter odločb za odmero komunalnega prispevka. Na podlagi veljavne zakonodaje podlagi, to je 179. člen Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in  191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15), morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino. Obrazec je dostopen na povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt Preobrazba

V okviru projekta Preobrazba, ki ga vodi Občina Kamnik skupaj s partnerji VEZAL – zavod za izobraževanje, raziskovanje in svetovanje, Noah Londer Charney s.p. ter Javnim zavodom Mekinjski samostan, nadaljujemo z zanimivimi degustacijsko-izobraževalnimi pogovornimi večeri. V četrtek, 13. februarja 2020, ob 19. uri vljudno vabljeni v samostan Mekinje na kuharsko delavnico z Andrejo Škrabec, ki prihaja iz Ribnice in je ambasadorka lokalnih dobrot in kulture ter avtorica kuharske knjige o fižolu. Ta stročnica, različnih sort, oblik, barv in velikosti je v slovenski kulinariki ena najpogosteje uporabljenih sestavin, saj je poceni, okusna, zdrava, polna vitaminov in koristnih snovi. Kljub vsemu naštetemu pa se zdi, da je fižol premalo cenjen, čeprav tako pogosto uporabljen pri pripravi jedi na naših krožnikih. Andreja nam po pokazala, kako ga skuhamo na več načinov, nam povedala zanimivosti o tem super živilu ter razložila, zakaj je tako koristen v naši prehrani. Vstop je prost.

Kreativni natečaj projekta Stimulart Moje mesto v moji dlani

Občina Kamnik je v preteklem tednu, v sklopu projekta StimulArt, objavila kreativni natečaj, pri katerem se bodo ustvarjali izdelki pod sloganom Moje mesto v moji dlani. Natečaj je namenjen učencem in dijakom Centra za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik), starim med 14 in 18 let. Izdelovali se bodo inovativni tridimenzionalni izdelki v velikosti dlani, ki bodo predstavljali bistvo mesta Kamnik (podobo, zgodovinsko dejstvo, legendo, ljudsko pripoved itd.). CIRIUS Kamnik se je na pobudo po sodelovanju na natečaju z veseljem odzval, s tega področja imajo namreč že številne izkušnje, saj aktivno sodelujejo na raznih natečajih. Tudi z Občino Kamnik je CIRIUS že uspešno sodeloval, in sicer pri snemanju kratkega filma »Ljubezen na tirih«, katerega namen je bilo opozarjanje na ovire, s katerimi se vsakodnevno srečujejo gibalno ovirane osebe pri uporabi javnega potniškega prometa.  V ta namen so dijaki CIRIUS-a pripravili fotografsko razstavo, ki je prikazovala zanimive in hudomušne dogodke, povezane s to tematiko. Več podrobnosti o samem natečaju si lahko preberete tukaj.

Javna naročila

V četrtek, 6. februarja 2020, je bilo na Portal javnih naročil in v Uradni list EU (portal TED) v objavo poslano javno naročilo po odprtem postopku »Nadgradnja podvozja gasilskega vozila OVNS«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi).  Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 9. 3. 2020, do 9. ure. Občina Kamnik vodi postopek javnega naročila po pooblastilu PGD Kamnik.

V ponedeljek, 10. 2. 2020 je bilo na Portal javnih naročil v objavo poslano javno naročilo male vrednosti »Izgradnja pločnika Markovo – Vir ob regionalni cesti Kamnik – Ločica«. Hkrati je bila na spletni strani pod rubriko Razpisi objavljena razpisna dokumentacija predmetnega naročila (dostopna na zgornji povezavi). Ponudniki so povabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do ponedeljka, 24. marca 2020, do 9. ure.

Okrogla miza Z znanjem in izkušnjami za zdravo srce 

Ob zaključku projekta Odprta vrata kmetij vas prijazno vabimo na okroglo mizo Z ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI ZA ZDRAVO SRCE SLOVENIJE, ki bo v torek, 11. februarja 2020, ob 11. uri v Mekinjskem samostanu v Kamniku, Polčeva pot 10. Častna pokroviteljica je ministrica za kmetijsko, gozdrastvo in prehranao dr. Aleksandra Pivec. 

Svoje izkušnje in primere dobrih praks bodo predstavile kmetije, ki so sodelovale v projektu, v sklopu katerega sta bili na območju delovanja štirih LAS-ov vzpostavljeni dve verigi: senena in sadna. Skupno je sodelovalo devet kmetij oz. ponudnikov, z območja LAS Srce Slovenije Kmetija Pr' Ropet iz Volčjega Potoka, Sadjarsko-vrtnarsko društvo Tunjice in Ekološka kmetija Matevžuc iz Tuhinjske doline, ki bodo na dogodku z veseljem podelili svoje izkušnje.  

Gostje okrogle mize bodo:

Policijska postaja Kamnik

POŠKODOVANJE STEKLA NA OBJEKTU SEVEN BUREGER

Neznanec je med 2. 2. in 3. 2. na neznan način poškodoval steklo na objektu 7 Burger. Nastala je materialna škoda, sledi pa kazenska ovadba z umikom.

TATVINA PRIKOLICE V SUHADOLAH

Neznanec je med 30. 1. in 1. 2. izpod kozolca v Suhadolah odtujil aluminijasto prikolico znamke TPV tip BA6016. Sledi kazenska ovadba.

PROMETNA NESREČA II. KATEGORIJE

Na kamniški obvoznici je prišlo do prometne nesreče II. kategorije. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik zaradi neprilagojene hitrosti trčil v pred seboj stoječe vozilo, ki ga je po trčenju odbilo naprej v drugo stoječe vozilo. Ena oseba je utrpela lahke telesne poškodbe, povzročitelju pa je bil izdan plačilni nalog.

POŽAR V STANOVANJU V MOSTAH

Patrulja Policijske postaje Kamnik je bila obveščena o požaru v stanovanju v Mostah. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je lastnica na štedilniku pustila posodo z oljem, zaradi česar je prišlo do požara. Požar so pogasili gasilci PGD Moste, Križ in Komenda, pri tem pa je nastala materialna škoda. Sledi kazenska ovadba.

POVZROČITEV SPLOŠNE NEVARNOSTI NA PEROVEM

Patrulja je bila poslana na Perovo, kjer je neznanec v času med 27. 1. in 4. 2. z neznano napravo izstrelil puščico v okno stanovanjske hiše. Nastala je materialna škoda, sledi pa zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

PONAREJEN BANKOVEC

Obveščeni smo bili o ponarejenem bankovcu na Delavski hranilnici na Glavnem trgu. Pri pologu denarja je bančna uslužbenka izločila bankovec za 20 evrov, za katerega se sumi, da je ponarejen. Bankovec je bil proti zapisniku zasežen, sledi pa še ekspertiza in kazenska ovadba.

ZASEG NEZNANE ZELENE POSUŠENE SNOVI NA FUŽINAH

Patrulja je imela na Fužinah v postopku osebo, ki je imela pri sebi neznano zeleno posušeno snov rastlinskega izvora. Proti potrdilu je bila le-ta zasežena in bo poslana v analizo. V primeru pozitivne analize sledi hitri postopek.

TATVINA OKRASNIH POKROVOV

Na policijski postaji se je zglasila oseba in prijavila tatvino okrasnih pokrov. Do tatvine pokrovov iz osebnega vozila R Clio je prišlo med 1. 2. in 4. 2., pri tem pa je otrej nastala materialna škoda. Sledi kazenska ovadba.

TATVINA ALKOHOLNIH PIJAČ V TRGOVINI HOFER

Dne 27. 1. 2020 je neznana oseba v trgovini Hofer izvršila tatvino alkoholnih pijač. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

ZASEG NEZNANE ZELENE POSUŠENE SNOVI V KAMNIKU

Patrulja je v Kamniku imela postopek z osebo, ki mu je bil zasežen delno pokajeni ročno zvit cigaret z neznano posušeno rjavo-zeleno snovjo rastlinskega izvora. Proti potrdilu je bila zasežena in bo poslana v analizo. V primeru pozitivne analize sledi hitri postopek.

VINJEN VOZNIK NA USNJARSKI

Patrulja je imela v postopku voznika osebnega avtomobila. Z voznikom je bil opravljen preizkus alkoholiziranosti, ki je pokazal 0,81 mg/l v izdihanem zraku. Preizkušanec se z rezultatom ni strinjal, odrejen pa mu je bil nato strokovni pregled, ki ga tudi odklonil. Sledi obdolžili predlog na sodišče v Kamniku.

ZASEG VOZILA NA USNJARSKI CESTI

Patrulja je imela v postopku voznika osebnega avtomobila. Vozniku je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti, ki ga je odklonil. Nadalje je bilo ugotovljeno, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja. Proti zapisniku mu je bil zasežen osebni avtomobil, sledi pa obdolžilni predlog na sodišče v  Kamniku.

VINJEN VOZNIK NA KAMNIŠKI OBVOZNICI

Patrulja je imela v postopku voznika osebnega avtomobila, ki mu je zaradi nezanesljive vožnje odredila preizkus alkoholiziranosti. Alkotest je ob pravilni uporabi pokazal 0,79 mg/l v izdihanem zraku. Sledi obdolžilni predlog na sodišče v Kamniku.

VLOM V TOVORNO VOZILO NA PARKIRIŠČU PRED OŠ KOMENDA

Neznanec je v času med 7. 2. 2020 in 8. 2. 2020 pristopil do parkiranega tovornega vozila, kjer je z neznanim predmetom razbil steklo, nato pa iz notranjosti odtujil več kosov ročnega orodja. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba.

PROMETNA NESREČA S POBEGOM NA BS MOSTE V KOMENDI

Na policijski postaji se je zglasila voznica osebnega avtomobila in prijavila prometno nesrečo s pobegom. Omenjena je na bencinskem servisu v Mostah parkirala svoj osebni avtomobil, v času njene odsotnosti pa je neznani voznik z neznanim vozilom oplazil zadnja desna vrata parkiranega vozila in s kraja odpeljal.  Nastala je materialna škoda, sledi pa zbiranje obvesti.

PROMETNA NESREČA II. KATEGORIJE

Patrulja je bila napotena na prometno nesrečo II. kategorije na regionalno cesto Ločica – Kamnik izven naselja Špitalič. Na kraju je bilo ugotovljeno, da je voznik izgubil oblast nad vozilom in pri tem zapeljal v obcestni jarek. Voznik se je lahko telesno poškodoval in je bil z reševalnim vozilom odpeljan na UKC Ljubljana. Izdan mu bo plačilni nalog.


<< Nazaj | Novice