Mali grad

T e D n i (K) Občine

10.01.2022

 

Oddelek za družbene dejavnosti

Izgradnja nove Osnovne šole Frana Albrehta Kamnik

V preteklem tednu je izvajalec pospešeno nadaljeval z deli, povezanimi z izgradnjo kabelske kanalizacije za elektriko.

V večji meri so bili izvedeni temelji za lamelo C, vse pa se tudi pripravlja za zaščito gradbene jame in za začetek del na lameli A.

Donacija računalnikov Občine Kamnik družinam, ki si ustrezne računalniške opreme ne morejo kupiti sami

Občina Kamnik se je že v letu 2020 odločila donirati obnovljene računalnike večjim družinam. Župan Matej Slapar se je tako tudi letošnje leto odločil, glede na odziv v letu 2020, ko se je šola odvijala na daljavo in se je marsikatera družina soočala s pomanjkanjem ustrezne računalniške opreme, da storimo enako in družinam, ki si ustrezne računalniške opreme ne morejo kupiti, pomagamo s strani Občine Kamnik.

Kamniške osnovne šole smo pozvali in povprašali o potrebah po računalnikih, šole so nam posredovale potrebe, na podlagi tega pa je župan Matej Slapar v petek, 7. januarja 2022, v imenu Občine Kamnik doniral obnovljene računalnike.

Obisk svetih treh kraljev

V sredo, 5. januarja 2022, so Občino Kamnik obiskali sveti trije kralji. Sprejel jih je župan Matej Slapar. Kralji so nam zaželeli miru, razumevanja in strpnosti, župan pa se jim je iskreno zahvalil, da so se letošnje leto spomnili na nas in nam z obiskom namenili tudi lepe pesmi.

Razpis Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

Na javni razpis Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2022 smo prijavili program za urejanje javnih površin. V kolikor bomo na razpisu uspešni, bo Občina zaposlila pet brezposelnih oseb, ki bodo izpolnjevali pogoje, določene s strani Zavoda RS za zaposlovanje. Na javni razpis je bil prijavljen tudi program za eno brezposelno invalidno osebo.

Objavljeni javni razpisi

Objavljena sta javna razpisa za Sofinanciranje koordinacije in izvajanja dejavnosti Lokalne akcijske skupine LAS – preprečevanje zasvojenosti od drog in drugih nekemičnih odvisnosti v občini Kamnik za leto 2022, za kar je zagotovljenih do 5.800 evrov ter Sofinanciranje socialno varstvenih programov in projektov v občini Kamnik za leto 2022, za kar je zagotovljenih do 34.000 evrov.

Na področju kulture so objavljeni javni razpisi za Sofinanciranje folklornih dejavnosti in Sofinanciranje godb v občini Kamnik za leto 2022. Oba javna razpisa sta odprta do7. 2. 2022 do 10. ure. Objavljen tudi Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Odprt je do 9. 2. 2022 do 12. ure. Prav tako je bil posredovan neposredni poziv JSKD OI Kamnik za predložitev predloga letnega programa dela za leto 2022.

Objavljen je Razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj za vidnejše športne dosežke v letu 2021. Svoj predlog lahko oddate do 21. 1. 2022. Izbrani kandidati in njihovi predlagatelji bodo osebno povabljeni na svečano prireditev priznanj. Za povezavo do razpisa in prijavnice kliknite TUKAJ.

Danes, v ponedeljek, 10. januarja 2021, pa je bil objavljen tudi Javni razpis o sofinanciranju socialno varstvenih programov v občini Kamnik za leto 2022.

Vse zainteresirane, ki izpolnjujete razpisne pogoje, vabimo k oddaji prijav.

Čiščenje zidu in brežine ob gradu Zaprice

V petek, 7. januarja 2022, je bilo posredovano povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo naročila Čiščenje zidu in brežine – grad Zaprice. Ob terenskem ogledu celotnega kompleksa gradu Zaprice s strokovnimi službami ZVKD OE Kranj, v katerem deluje Medobčinski muzej Kamnik, je prišlo do spoznanj, da je nujno potrebno predhodno pristopiti k čiščenju zidu in brežine pred sanacijo obeh stolpičev, ki sta v najslabšem statičnem in arhitekturnem stanju. Na podlagi strokovne ocene ZVKD OE Kranj je potrebno očistiti zid (čiščenje samosevnih rastlin z zidu in tretiranje s herbicidom), brežino (čiščenje samosevnih rastlin z brežine), obrezati divji kostanj (dvig profila krošnje, čiščenje krošnje odmrlih vej) ter odstraniti suha drevesa.

Umestitev skulpture »mamut« v Kamniku

Na osnovi povabila k oddaji ponudb ter analize ponudb za naročilo (izbrani ponudnik je Geoplan d. o. o.) smo naročili projektno dokumentacijo DGD in PZI za projekt umestitve skulpture mamuta z ureditvijo ožjega območja. Prav tako je naročen DIIP za omenjeni projekt, ki ga bo izdelala družba MILT, d. o. o.

Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti zavodov

Na oddelku smo v preteklem tednu pripravili pogodbe o sofinanciranju dejavnosti zavodov, katerih je ustanovitelj občina, skladno s sprejetim proračunom za leto 2022.

Oddelek za urejanje prostora

Na Oddelku za urejanje prostora smo v preteklem tednu izdali več soglasij za zmanjšan odmik od parcelnih mej za potrebe gradnje, potrdil o namenski rabi prostora in lokacijskih informacij za gradnjo. Prav tako smo izdali večje število mnenj glede skladnosti projektne dokumentacije s prostorskimi akti in več cestnih mnenj in soglasij.

Na podlagi veljavne zakonodaje, 179. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. list RS, št. 24/06 – UPB 2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) in 191. člen Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) ter 1. in 2. člena Odloka o določitvi območja predkupne pravice Občine Kamnik (Ur. list RS, št. 35/03, 86/15) morajo vse stranke, ki želijo prejeti Potrdilo o uveljavljanju/neuveljavljanju predkupne pravice podati na obrazcu tudi višino kupnine za predmetno nepremičnino ter pooblastilo, če niste lastnik. Obrazec je dostopen na https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/obcinska-uprava/organi-obcinske-uprave/oddelek-za-urejanje-prostora.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17 in 163/21):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

Oddelek za razvoj in investicije

Projekt MUHA

V okviru projekta MUHA je bil na Občini Kamnik dne 21. 12. 2021 opravljen kontrolni inšpekcijski pregled izvajanja projekta MUHA, ki poteka od 1.3. 2020  v okviru programa Interreg Adrion.

Inšpekcijski pregled je bil opravljen s strani Sektorja za kontrolo  Službe vlade za razvoj  in evropsko kohezijsko politiko. Pri inšpekcijskem pregledu se je preverilo:

Med javnimi naročili sta bila naključno izbrani dve javni naročili, ki se ju je podrobneje pregledalo v okviru celotne dokumentacije.

Po opravljenem preverjanju  je Občina Kamnik v preteklem tednu najprej prejela zapisnik inšpekcijskega pregleda nato pa 5. 1. 2022 tudi obvestilo, da pri inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti.

Javni poziv LAS Srce Slovenije za sklad ESRR

LAS Srce Slovenije je objavil 3. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino Srce Slovenije na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji za sklad ESRR.

Rok za oddajo vlog je torek, 15. 3. 2022, oziroma v primeru osebne dostave v pisarno Vodilnega partnerja do 15. 3. 2022 do 12. ure.
Predmet sofinanciranja so projekti, ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem, kazalnikom in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji ter se izvajajo na območju naselij, ki imajo status urbanega naselja: Občina Dol pri Ljubljani: Dol pri Ljubljani, Dolsko, Videm; Občina Kamnik: Kamnik, Mekinje; Občina Litija: Litija; Občina Lukovica: Lukovica, Šentvid pri Lukovici, Krašnja; Občina Moravče: Moravče in Občina Šmartno pri Litiji: Šmartno pri Litiji.

Več o javnem pozivu in pogojih si preberite na spletni strani objavljenega javnega poziva: https://las-srceslovenije.si/sl_SI/3-javni-poziv-sklad-esrr/

Javna naročila

V sredo, 5. januarja 2022, je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo male vrednosti »Preureditev nogometnega igrišča Virtus v Šmarci v nogometno igrišče z umetno travo«. Objava javnega naročila s pripadajočo razpisno dokumentacijo je dostopna na naslednji povezavi (Portal javnih naročil): https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=430992

Ponudniki so vabljeni k oddaji svojih ponudb preko portala e-JN do petka, 21. 1. 2022, do 9. ure.

Ponudnike obveščamo, da bodo vsa javna naročila (vključno z razpisnimi dokumentacijami), v skladu z Novelo Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), od 1. 1. 2022 naprej objavljena le na Portalu javnih naročil (https://www.enarocanje.si/ ). O aktualnih objavah javnih naročil pa vas bomo še naprej obveščali na spletni strani Občine Kamnik, pod rubriko Javna naročila in razpisi. Zgoraj omenjeno predmetno javno naročilo je objavljeno na povezavi TUKAJ.

Policijska postaja Kamnik

SPUŠČEN PES

Policisti so bili s strani občanke obveščeni o spuščenem psu, zaradi česar so odšli na območje Nasovč, kjer je bila ugotovljena lastnica živali. Zaradi neprimernega zavarovanja živali je bil kršiteljici izdan plačilni nalog po Zakonu o zaščiti živali.

OSTAL BREZ VAVČERJA     

Občan je počitnikoval v hotelu Kompas Kranjska Gora in ob zaključku ugotovil, da je neznani storilec v njegovem imenu že izkoristil bon. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

ZLORABA BANČNE KARTICE

Na policijsko postajo se je zglasila občanka in prijavila zlorabo bančne kartice, s strani neznanega storilca. Le-ta je preko medmrežja pridobil podatke kreditne kartice in v nadaljevanju opravil tri spletne nakupe ter jo pri tem oškodoval. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA

V industrijski coni Žeje se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri je udeleženec izpolnjeval vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano le obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

VLOM IN TATVINA BAKRA         

Policisti so na Ljubljanski cesti obravnavali vlom v podjetje. Dva zamaskirana neznanca, sta na vratih zlomila ključavnico obešanko, sta vstopila v objekt, iz katerega pa sta odtujila paleto posrebrenih izdelkov iz bakra in s tem oškodovala podjetje za veliko vsoto denarja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil in zoper nepridiprava kazenska ovadba na pristojno sodišče.

TATVINA ELEKTRIČNEGA SKUTERJA

Izpred stanovanjske hiše na Šutni je neznanec odtujil invalidski električni skuter, model J100FL-S, ser. št. 1709290, črne barve, letnik 2017. Lastnica ga za svojo mobilnost nujno potrebuje.

OKRAŠENA HIŠA 

Nepridiprav je na Parmovi ulici v Kamniku z motornim oljem polil fasado in prag hiše. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil, sledi pa kazenska ovadba na pristojno sodišče.

HIŠNA PREISKAVA    

Policisti so v Kamniku na podlagi odredbe sodišča opravili hišno preiskavo, na kateri so iskali orožje, zasegli pa so približno 25 g neznane snovi rastlinskega izvora. Zoper kršitelja sledi hitri postopek z odločbo.  

SVOJEGLAVA OBČANKA   

Občanka se je zglasila v Zdravstvenem domu Kamnik in zaradi neizpolnjenih PCT pogojev ostala pred vhodnimi vrati. Pri tem se je nedostojno vedla do zaposlene na vhodu in jo oštela z neprimernimi besedami, zaradi česar je prejela plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. 

OKAJENI VOZNIK

Policisti so imeli v postopku voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Odvzeto mu je bilo vozniško dovoljenje, voznik pa se bo po hitrem postopku srečal tudi s sodnikom.

KRŠITEV JAVNEGA REDA IN MIRU 

Policisti so posredovali v lokalu v Kamniku, kjer so se zabavali gostje ob predvajanju glasne glasbe, zaposlena pa je prejela plačilni nalog po Zakonu o javnem redu in miru. Za kršitev obratovalnega časa sledi poročilo drugemu prekrškovemu organu.

PREDRZNA VLOMILCA     

Neznana storilca sta preko noči v naselju Vrhpolje pristopila do vrat kurilnice, kjer sta s primernim orodjem na vzvod odprla vrata in vstopila. Storilca je opazil sosed in o tem po telefonu obvestil oškodovanca, s tem pa posledično storilca pregnal iz hiše. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

VLOM V GARAŽO     

V jutranjem času so bili policisti obveščeni, da je, zaenkrat še neznani storilec, vstopil v pomožni objekt-garažo, iz katere pa ni ničesar odtujil in povzročil le materialno škodo. Po zbranih obvestilih sledi kazenska ovadba na pristojno tožilstvo.

VOŽNJA POD VPLIVOM ALKOHOLA

Policisti so imeli na območju Komende v postopku voznika, ki je vozilo vozil pod vplivom alkohola, zaradi česar mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, ki bo skupaj z Obdolžilnim predlogom poslano na Okrajno sodišče.

TATVINA DENARNICE  V VOLČJEM POTOKU

Neznani storilec je iz odklenjenega vozila, na naslovu odtujil denarnico, v kateri je bila večja vsota denarja in dokumenti. Sledi zbiranje obvestil in pa kazenska ovadba na  okrožno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice