Mali grad

T e D n i (K) Občine

09.11.2020

 

Oddelek za gospodarske dejavnosti, gospodarske javne službe in finance

Oddelek za gospodarske javne službe

Pričetek del na Sadnikarjevi ulici v Kamniku

T e D n i (K) ObčineV preteklem tednu so se pričela dela na Sadnikarjevi ulici v Kamniku.

Obnovilo se bo približno 60 metrov kanalizacija za odpadne vode ter približno 60 metrov vodovodne infrastrukture. 

Hkrati se bo vgradil nov plinovod, katerega investitor je podjetje Adriaplin d. o. o..

Zaradi del je oviran dostop, zato vljudno prosimo za razumevanje in strpnost v času trajanja gradnje.

Obnova črpališča Vrhpolje – Pungertar

V preteklem tednu je izvajalec del nadaljeval pričel z montažo elektro opreme črpališča za odpadno vodo v naselju Vrhpolje – Pungertar. Zaradi dotrajanosti elektro-strojene opreme sta bili črpalki večkrat v okvari, tako da je bilo potrebno zadnjih nekaj mesecev večkrat tedensko s kanal-jetom prečrpavati odpadno vodo ter jo odvažati na CČN Domžale – Kamnik.

Sama obnova črpališča zajema zamenjavo obeh črpalk za odpadne vode, ki bosta zmogljivejši in tišji, vgradila se bo nova krmilna omarica z vso pripadajočo elektro opremo, vgradila se bosta dva nepovratna ventila ter dva zaporna ventila (zasuna) DN 80, namestil nov zračnik ter zamenjal pohodni pokrov črpališča.

Izgradnja pločnika v Stahovici

Izvajalec del opravlja dela v skladu s terminskim planom oziroma pogodbenimi določili.

V preteklem tednu so se opravila naslednja dela, in sicer: fina priprava tamponske podlage in asfaltiranje nosilne plasti asfalta po levi strani (v smeri Črne pri Kamniku), izvedla se je obrabna zaporna plast asfalta od P2 do P21 (od križišča do mejne obdelave). Asfaltirala se je obrobna plast po levi strani trase (v smeri Črne pri Kamniku) ter zarisala horizontalna signalizacija in postavila vertikalna signalizacija.

Sanacija mostičkov na občinski cesti

V preteklem tednu je bil postavljen drugi prepust oziroma most na občinski cesti Hruševka. V nadaljevanju investicije je predvidena vodnogospodarska ureditev struge in ureditev okolice.

Dela potekajo po terminskem planu in bodo zaključena predvidoma v drugi polovici tega meseca.

Gradnja ukrepov za umiritev prometa v Nevljah

Na območju Podružnične šole Nevlje poteka gradnja ukrepov za izboljšanje prometne varnosti, in sicer skladno s projektno dokumentacijo.

V prvi fazi gradnje bodo zgrajene grbine, javna razsvetljava in površine za pešce, sočasno pa se na tem območju gradi optično omrežje. Dela bodo zaključena do predvdioma konca tega meseca.

Ureditev kostnice v Mekinjah

Na pokopališču v Mekinjah se je začela ureditev kostnice. Izvajalec del, podjetje Gradimo d. o. o., je pričel z ureditvijo fasade, nato bo sledila obnova oken in vrat.

Dela bodo potekala skladno s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

Zbirni center ravnanja z odpadki Suhadole

Gradnja Zbirnega centra ravnanja z odpadki Suhadole poteka v skladu s terminskim planom.

Gradbena dela so se začela izvajati na spodnjem nivoju, kjer bo zgrajen podporni zid 1, za katerega se postavljajo tako imenovani opaži. V minulem tednu je bilo izvedeno betoniranje temeljne plošče za višje ležeči podporni zid 2. V armiranobetonska žagasta oporna zidova 1 in 2 bo, preko jeklenih stebrov, sidrana jeklena nadstrešnica.

Izvajalec je začel tudi z izkopom za ponikovalno polje, ki bo urejeno ob jugozahodnem robu zbirnega centra, in z izkopom za podporni/ograjni zid območja zbirnega centra.

Ureditev ceste Podgorje (skozi vas)

V preteklem tednu je izbrani izvajalec del opravil naslednja dela, in sicer: zakoličba obstoječih komunalnih vodov, izkop in nasip voziščne konstrukcije, priprava in vgradnja vodovoda, pregled temeljnih tal s strani geomehanika, izkop za meteorno kanalizacijo od cestišča do ponikovalnega polja, izkop sondažnih jam za ugotavljanje propustnosti tal (ponikovalno polje).

Iz proračuna Občine Kamnik je za rekonstrukcijo Podgorske ceste namenjenih 100.000 evrov iz dveh proračunskih postavk, in sicer 84.000 evrov iz proračunske postavke 4553 CESTA SKOZI VAS PODGORJE in 16.000 evrov iz proračunske postavke 6400 JAVNA RAZSVETLJAVA, saj se bo poleg rekonstrukcije ceste zgradila tudi javna razsvetljava. Na podlagi izvedenega evidenčnega naročila ter pogajanj je bil izbran najugodnejši ponudnik, in sicer Komunalno podjetje Kamnik, d. o. o. Vrednost pogodbe za izvedbo rekonstrukcije ceste skozi vas Podgorje znaša 95.728,31 evrov z DDV.

Oddelek za premoženjsko-pravne in splošne zadeve

V preteklem tednu so se izvajala gradbena dela pri Policijski postaji Kamnik, in sicer stopnice so bile zabetonirane, položeni so bili kabli za ogrevanje stopnic in podesta, izvedla pa se je priprava za asfalt.

Oddelek za družbene dejavnosti

Mladinski likovni natečaj Svoj? Nesvoj? Zasvojen?

Mladinski likovni natečaj Svoj? Nesvoj? Zasvojen?Lokalna akcijska skupina (LAS) Občine Kamnik z namenom večje vključenosti mladih in večanjem vidnosti problematike zasvojenosti vabi na sodelovanje k likovnem natečaju na temo zasvojenosti. Kaj sploh je to zasvojenost? Kaj povzroča zasvojenost? So to droge, tobak, alkohol ali pa nas lahko zasvojijo tudi tehnologije in njihova pretirana raba. Nas lahko zasvoji kaj drugega? Kdaj se pojavi zasvojenost? Kaj je zasvojenost in kaj le navada? Kdaj prestopimo mejo med njima? Kakšni so zasvojenci in kako zasvojenost vpliva na osebo in njegove bližnje? Kako lahko pomagam zasvojeni osebi? Imaš lastno izkušnjo z zasvojenostjo? Je zasvojen kdo od tvojih prijateljev ali bližnjih? Koliko je zasvojenosti v Kamniku? To so le nekatera od mnogih vprašanj, ki se porajajo ob tej temi. Vprašanj, ki se pojavljajo na temo zasvojenosti, je neskončno. Teme se lahko lotite na popolnoma svoj način.

Tvoje delo pričakujemo do 17. 11. 2020.

Likovna dela bo ocenila tričlanska komisija v sestavi: Rok Kosec, vodja mladinskih programov Mladinskega centra Kotlovnica, Katja Vegel, Občina Kamnik in Ivan Mitrevski, ilustrator in stripovski avtor. V vsaki starostni kategoriji bomo nagradili tri dela, ki bodo razstavljena na plakatnih mestih Amicus. Pridržujemo si pravico, da podelimo posebna priznanja poleg teh devetih.

Celotno novico si lahko ogledate TUKAJ.

Javni razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2020

Na uradni spletni strani Občine Kamnik je objavljen Javni razpis za sofinanciranje programa prekvalifikacij v okviru izobraževanja odraslih v letu 2020.

Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

Rok za oddajo vlog je 13. 11. 2020 do 10. ure.

Celotno razpisno dokumentacijo si lahko ogledate TUKAJ.

Oddelek za urejanje prostora

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora z oznako LS-01 Laseno (v nadaljevanju OPPN).  Sklep o začetku postopka priprave je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/2018 dne 30. 5. 2018. Strokovne podlage za enoto urejanja OPPN je izdelala družba OSA arhitekti d.o.o., arhitektura, urbanizem in storitve, Strma ulica 13, 2000 Maribor, pod številko 18-256.

Območje načrtovanja predstavlja pretežno nepozidana stavbna zemljišča, namenjena površinam podeželskega naselja. Lastniki zemljišč in investitorji v območju obdelave želijo urediti stanovanjsko naselje enodružinskih stanovanjskih objektov z okoliško ureditvijo ter ureditvijo javne gospodarske infrastrukture.

Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 23. oktobra 2020 do vključno 24. novembra 2020. V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt. V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo potekala v sredo, 4. novembra 2020, ob 16. uri v veliki sejni dvorani Občine Kamnik (II. nadstropje), Glavni trg 24, Kamnik.

Prav tako je javno razgrnjen elaborat lokacijske preveritve za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev za del prostorske enote KA-77, številka elaborata 2020-LP-047, avgust 2020, izdelovalec URBIS d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor (ID št. PA: 1814), skupaj s pobudo za izvedbo postopka lokacijske preveritve, ki jo je na Občino Kamnik vložil pobudnik lokacijske preveritve. Območje lokacijske preveritve predstavlja zemljišča s parcelno št. 713/9, 713/5, 713/8, 716/2 in 715/13, vsa v k.o. 1911 – Kamnik. Investitor z lokacijsko preveritvijo predlaga, da se za izpolnitev gradbenega namena prostorskega akta, to je izgradnje trgovske stavbe, dovoli individualno odstopanje od določil zazidalnega načrta, ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje glede uskladitve višinskih gabaritov objektov. Javna razgrnitev za zainteresirano javnost bo potekala od 26. oktobra 2020 do vključno 10. novembra 2020.

Ogled obeh je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure. V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

V času javne razgrnitve ima zainteresirana javnost pravico dajanja pisnih pripomb in predlogov. Rok za podajo pripomb in predlogov poteče zadnji dan javne razgrnitve. Pripombe in predlogi se lahko vpišejo v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljejo na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik ali na elektronski naslov obcina@kamnik.si. Pripombe se lahko podajo tudi pisno na javni obravnavi. Občina bo preučila vse pravočasno prejete pripombe, predloge in mnenja, do njih zavzela stališča in jih objavila na spletni strani občine.

Upravni organ še vedno ugotavlja, da pri izdajanju mnenj skladnosti s prostorskimi akti prihaja do nepravilne določitve parcel objektov. Pogoji so opisani v 144. členu Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Kamnik (Uradni list RS, št. 86/15, 70/17):

''(1) Pri določitvi parcel objektov je treba upoštevati:

(2) Parcela objekta mora biti v celoti vključena v območje stavbnih zemljišč. V primeru, ko parcela objekta leži v dveh enotah urejanja prostora in obe dopuščata gradnjo istovrstnega objekta, potem veljajo za gradnjo objekta na takšni parceli določila za tisto enoto urejanja, v kateri leži večji del parcele objekta.

(3) Pri določanju velikosti parcele obstoječih objektov na območju sanacije razpršene gradnje (Ap), kadar parcela objekta še ni določena, velja, da največja velikost parcele obstoječih objektov znaša 600 m2 ali površina zemljišč pod stavbo vseh legalno zgrajenih manj zahtevnih in nezahtevnih stavb pred sprejemom tega odloka, pomnoženo s faktorjem 4 (velja večja določena vrednost).

(4) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo parcele obstoječih objektov je dovoljena le v primeru, če nova zemljiška parcela, na kateri stoji obstoječi objekt, ustreza pogojem za velikost in oblikovanje parcele objekta v skladu z določili tega odloka.

(5) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki bodo po izvedenem postopku evidentiranja parcelacije ustrezale pogojem za velikost in oblikovanje novih parcel objektov v skladu z določili tega odloka. Pri določanju parcele objekta ni dopustno deliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne parcele objekta.

(6) Parcelo objekta je treba pred izdajo gradbenega dovoljenja vzpostaviti kot praviloma eno oziroma v izjemnih primerih več celih zemljiških parcel.

(7) Zemljiško parcelo, ki je delno stavbna in delno kmetijska je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja odmeriti oziroma razdeliti na stavbni del in na kmetijski del.

(8) Parcela objekta se določa samo na stavbnih zemljiščih ter za objekte razpršene gradnje. Objektom, katerih gradnja je dopustna izven stavbnih zemljišč, parcele objekta izven stavbnih zemljišč ni treba določati.

(9) Nezahtevnim in enostavnim kmetijskim objektom, ki se gradijo na stavbnih zemljiščih izven grajenega območja kmetije in se z grajenim območjem kmetije ne stikajo, je treba določiti parcelo objekta.

(10) Zgoraj navedena določila za delitev parcele ne veljajo za delitev parcel za potrebe gradnje javne infrastrukture ali dostopov do zemljišč.''

Treba je poudariti, da je eden izmed pogojev za potrditev skladnosti s prostorskim aktom tudi pravilna določitev parcele objekta.

Oddelek za razvoj in investicije

V Kamniku na ogled razstava o razvoju kolesa na Slovenskem

V okviru projekta E-nostavno na kolo, ki je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, je bila v sodelovanju s Tehniškim muzejem Slovenije pripravljena študija razvoja kolesa na Slovenskem. Njeni izsledki so predstavljeni v obliki brošure in razstave »Razvoj kolesarstva kot prevoznega sredstva na Slovenskem«, ki bo do 19. novembra 2020 na ogled v drugem nadstropju Občine Kamnik.

Kolo je okolju najbolj prijazno prometno sredstvo. Je relativno poceni, hitro, zdravo in ekološko. Marsikje po svetu je kolo najbolj množična oblika prevoza. Tudi v Sloveniji postaja zadnja leta kolesarjenje vse bolj priljubljena oblika prevoza in rekreacije, ki se spodbuja tudi v okviru trajnostne mobilnosti.

Najprej tekalni stroj, nato velociped

Na razstavi so predstavljeni najprepoznavnejši modeli koles v zgodovini. Lesena konjska ciza (drezina) na kolesih še vedno velja za prvi dokazljivi primer praktične uporabe enoslednega vozila. Izumil jo je nemški gozdar baron Karl Drais Sauerbrun kot tekalni stroj (Laufmaschine). Vozilo šteje za predhodnika kolesa, a ni imelo pedal.

Po letu 1860 je nastopilo obdobje intenzivnega raziskovanja kako izdelati praktično prevozno sredstvo za ljudi.

Nadgradnja prejšnjega je bilo visoko kolo ali velociped, ki je kljub svoji masi, ki je krepko presegala trideset kilogramov, omogočil človeku, da se je gibal približno dvakrat hitreje kot peš. Pogumnejši so z njim prevozili za naše razmere izjemno dolge razdalje. Njegova posebnost je bila nastavitev pedalov na sprednje kolo in majhno zadnje kolo za vzdrževanje ravnotežja. Ker kolesar na takšnem kolesu ni mogel doseči tal, je bila posledično vožnja z njim nevarna in je zahtevala veliko spretnosti. V Ljubljani so se prvi velocipedi pojavili leta 1869.

Razvoj je šel v smeri nižjih, tako imenovanih, varnostnih koles. Zelo zanimiva tovrstna kolesa, so prihajala iz naše soseščine. Ključavničar in kovač Josef Erlach iz Grpič pri Beljaku je izdeloval varnostna kolesa in tricikle po lastni zamisli. Kolesa so imela izboljšano konstrukcijo in nosilni okvir, pozneje pa še prenos pogona s pomočjo verige za premikanje zadnjega kolesa, zaradi česar so kolesa lahko bila manjša. Nizka oziroma varnostna kolesa je začel izdelovati tudi naš rojak Janez Puh iz Podravja, natančneje iz Sakušaka. Leta 1889 je odprl lastno delavnico in je postal vodilni med proizvajalci koles.

Kolo, kot ga poznamo danes, je v svoji zasnovi staro več kot stoletje. Okvir kot najbolj prepoznaven element je že konec 19. stoletja dal kolesu podobo, kakršno ima še danes. Iz obdobja preloma v dvajseto stoletje je prišlo do vrste tehničnih rešitev in izboljšav, s katerimi je kolo izgubilo značaj rekvizita za šport in prosti čas. Pripisali so mu prevozno funkcijo, ki so ga koristili predvsem delavci in uslužbenci. Premožnejši so se namreč že začeli ozirati za motornimi vozili.

V obdobju do prve svetovne vojne so kolesa prodajali posamezni trgovci v večjih mestih in na Slovenskem so si jih lahko privoščili le redki. V naši nekdanji skupni domovini Avstriji je delovalo več proizvajalcev koles. V Gradcu je najkakovostnejša kolesa izdelovala tovarna našega rojaka Janeza Puha. Za najstarejšo tovarno koles na Slovenskem pa velja tovarna podjetnika Franza Negra v Mariboru, ki pa ni dosegla takšne slave kot Puhova. O pravi industrijski proizvodnji koles na Slovenskem govorimo šele po drugi svetovni vojni, ko je v Ljubljani začela delovati tovarna koles Rog in z leti postala največji proizvajalec koles v Jugoslaviji.

Kolo je kmalu našlo privrženke tudi med ženskami. Že angleški izdelovalec tekalnih strojev Denis Johnson je leta 1819 razvil posebno žensko izvedbo. Poseben omejevalni dejavnik za širšo uveljavitev kolesa med ženskami je predstavljala njihova konstrukcija. Proizvajalci koles so začeli izdelovati posebne izvedbe, namenjene prav ženskam oziroma vožnji v krilu.

V 21. stoletju je šel razvoj koles v dve novi smeri. Ena so posodobljena in uporabniku prijaznejša kolesa z elektronsko podprtim krmiljenjem prestav, nastavitev kolesa ipd. Ta niso bila namenjena širšim množicam in so jih zasenčila kolesa, kjer kolesarju pomaga elektromotor. Električna kolesa danes doživljajo pravi razcvet in niso namenjena zgolj mestni ali turni uporabi, temveč si utirajo pot tudi med ljubitelje gorskega kolesarstva.

Pri projektu sodelovanja LAS E-nostavno na kolo sodelujeta kot partnerja LAS Srce Slovenije in Občina Kamnik. Sofinancirata ga Evropska unija iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa razvoja podeželja RS 2014–2020.

Policijska postaja Kamnik

VLOM V TOVORNO VOZILO

Neznanec je na Duplici z neznanim predmetom na vzvod vlomil v tovorno vozilo, iz katerega je odtujil delovno orodje (fleks,vijačnik,vrtalno kladivo) in povzročil večjo materialno škodo. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

PROMETNA NESREČA Z LAHKIMI TELESNIMI POŠKODBAMI     

Na Perovem, pri trgovini Tuš, se je zgodila prometna nesreča zaradi nepravilnega premika voznice, ki je s parkirnega prostora zapeljala vzvratno in trčila v drugo vozilo. Ob tem je utrpela tudi lahke telesne poškodbe. Povzročiteljici je bil na kraju izdan plačilni nalog po zakonu v cestnem prometu.

PIJAN VOZNIK 

Na Perovem je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.60 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

ZASEG VOZILA     

Policista sta imela na Perovem v postopku voznika osebnega vozila, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zaradi česar mu je bilo omenjeno vozilo proti potrdilu o zasegu predmetov začasno zaseženo in odpeljano v hrambo. Zoper voznika sledi obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

POVOZILA SRNO 

S strani občanke smo bili obveščeni, da je v naselju Gora povozila srno in poškodovala vozilo. Voznica je izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

KRŠITEV ODLOKA O NALEZLJIVIH  BOLEZNIH    

Policisti so imeli na Perovem v postopku občana brez nameščene zaščitne maske in občana, ki je prišel na omenjeno lokacijo z namenom druženja in popivanja in kršil prepoved prehajanja občin. Na kraju je bil obema izdan plačilni nalog po Zakonu o nalezljivih boleznih.

PRIJAVA GOLJUFIJE

Občanka se je zglasila na policijsko postajo in na zapisnik podala prijavo za kaznivo dejanje "Goljufije" s tem, da je podjetju, ki izdelujejo notranja vrata, naročila izdelavo vrat, jih plačala, vrat pa ni prejela. Sledi zbiranje obvestil in kazenska ovadba na okrožno državno tožilstvo.

PIJAN VOZNIK 

V središču Kamnika je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, brez veljavnega vozniškega dovoljenja, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.71 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

PROMETNA NESREČA

V Zgornjih Stranjah se je zgodila prometna nesreča z manjšo materialno škodo, v kateri sta udeleženca izpolnjevala vse pogoje za vožnjo v cestnem prometu. Na kraju je bilo izdano obvestilo o odstopu od ogleda prometne nesreče.

NESPORAZUM MED ZAKONCEMA   

Policisti so v Kamniku imeli intervencijo, kjer je prišlo do prepira in pretepa med zakoncema v ločitvenem postopku, zaradi uporabe interneta in ljubosumja.

PIJAN VOZNIK 

Na Perovem je bil ustavljen voznik osebnega avtomobila, ki je kazal očitne znake alkoholiziranosti, zaradi česar mu je bil odrejen preizkus alkoholiziranosti. Slednji je pokazal, da ima voznik 0.76 mg/l alkohola v litru izdihanega zraka. Sledi obdolžilni predlog na Okrajno sodišče v Kamniku.

DRUŽENJE NA JAVNEM KRAJU KLJUB PREPOVEDI    

Policisti so v Volčjem Potoku imeli v postopku občane brez nameščenih zaščitnih mask, ki so prišli na omenjeno lokacijo z namenom druženja in popivanja. Na kraju so bili seznanjeni s kršitvijo odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji. Zoper vse osebe sledi plačilni nalog.  

ZASEG NEZNANE SNOVI

V Volčjem Potoku je bila v postopku zadrževanja in druženja na javnem kraju občanu zasežena neznana snov zeleno-rjave barve rastlinskega izvora za katero se sumi, da gre za prepovedano drogo. Po analizi bo zoper kršitelja uveden postopek o prekršku.

JADRALNI PADALEC STRMOGLAVIL IN SE HUJE POŠKODOVAL

Policista sta bila obveščena o nesreči padalca na gori Brana-Kamniško sedlo. Padalec se je peš podal na vrh gore Brane. Ob približno 10.25 se je z jadralnim padalom, znamke Yeti tip 4, spustil z vrha Brane v smeri proti Kamniški Bistrici, kjer pa je naredil napako, saj se je obrnil v napačno smer spusta, zaradi česar ga je obrnilo. Pri tem je izgubil nadzor nad padalom in padel tako, da je z vrvmi obvisel na strmem pobočju. Padalec se je hudo telesno poškodoval in je bil z reševalno ekipo GRS Kamnik s helikopterjem prepeljan v UBKC Ljubljana. Ker je tuja krivda izključena, padalec pa ustrezno opremljen in z veljavno licenco, sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.

POŽAR V MEKINJAH

Policisti so bili obveščeni, da je v Mekinjah prišlo do požara v stanovanjski hiši. Z zbiranjem obvestil je bilo ugotovljeno, da je požar zanetila ena izmed električnih naprav, ki je bila priklopljene na elektriko. Iz elektronske naprave se je ogenj razširil še na napo in viseči kuhinjski omarici. Požar so pogasili gasilci Prostovoljnega gasilskega društva Kamnik. Sledi poročilo na okrožno državno tožilstvo.


<< Nazaj | Novice